B2-kielet

Keski-Savo

Tavoitteiden jakaminen eri vuosiluokille

8. luokka
T1, T2, T3, T4, T5
9. luokka T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7


8.luokka
T1 Tutustutaan kohdekielisiin maihin, niiden kulttuureihin ja maantietoon.

T2 Omien tavoitteiden ja vahvuuksien löytäminen. Apuna voidaan käyttää Eurooppalaista kielisalkkua. Rohkaistaan oppilaita käyttämään kielitaitoa myös luokkahuoneen ulkopuolella.

T3 Kehittyvä kielitaito, suullinen ja kirjallinen vuorovaikutus esim. internetin avulla.

T4 Kielellisten viestintästrategioiden tukeminen. Harjoitellaan monipuolista kielenkäyttöä: kuuleminen, puhuminen, lukeminen ja kirjoittaminen.

T5 Opetellaan kieleen ja kulttuuriin liittyviä kohteliaisuussääntöjä.

9. luokka

T1 Tutustutaan kohdekielisiin maihin, niiden kulttuureihin ja maantietoon.

T2 Kielisalkku, kielipolku, itsearviointi, kielenopiskelun mahdollisuudet jatkossa.

T3 Järjestetään oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista vuorovaikutusta. Esim. koulun ulkopuoliset kontaktit ja opintoretket.

T4 Kielellisten viestintästrategioiden tukeminen ja syventäminen monipuolisesti.

T5 Syvennetään kieleen ja kulttuuriin liittyviä kohteliaisuussääntöjä. Vertaillaan sääntöjä lähde- ja kohdekielen välillä.

T6 Rohkaistaan oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

T7 Tarjotaan oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

Sisällöt jaettuna eri vuosiluokille

8. luokka

S1 Kielen ominaispiirteet ja vertailu muihin kieliin. Kielen levinneisyys ja kielialueen kulttuuri.
S2 Tietoisuus itsestä oppijana.
S3 Vuorovaikutustaitojen kehittäminen mukaanlukien luonteva intonaatio ja ääntäminen. Taito tulkita ja tuottaa tekstejä nuorelle läheisistä aiheista.

9. luokka
S1 Kielen ominaispiirteet ja vertailu muihin kieliin. Kielen levinneisyys ja kielialueen kulttuuri.
S2 Tietoisuus itsestä oppijana.
S3 Vuorovaikutustaitojen kehittäminen mukaanlukien luonteva intonaatio ja ääntäminen. Taito tulkita ja tuottaa tekstejä nuorelle läheisistä aiheista

Muuta:
Järjestetään oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista vuorovaikutusta. Pyritään hyödyntämään koulun ulkopuoliset kontakteja, mahdollisia paikallisia yhteistyökumppaneita ja maantieteellistä sijaintiamme.