Kulttuuritietoisuus

Mitä on kulttuuritietoisuus?

"Kulttuuritietoisuus = Viranomainen osaa huomioida mm. viestinnässä ja asiakaskontaktissa kulttuurin vaikutuksen sekä asiakkaassa että itsessään."
Kotouttaminen.fi-sivusto, kotouttamisen keskeiset käsitteet
 • Kulttuuritietoisuus on kulttuurien välisen osaamisen eli kompetenssin osa-alue.
 • Kulttuuritietoisuudessa keskeistä on kulttuuri-käsitteen ymmärtäminen. Mitä kulttuuri on ja miten se vaikuttaa ihmisen toimintatapoihin, ajatteluun ja arvoihin?
 • Oma kulttuuri on tavallaan näkymätön niin kauan, kun sitä ja sen vaikutusta käytökseen ja ajattelutapoihin ei tiedosta.
 • Kulttuuritietoinen henkilö oppii näkemään oman maailmankatsomuksensa ja osaa puhua siitä. Hän oppii myös ymmärtämään toisen maailmankatsomusta.
 • Kulttuuritietoisuus on kykyä tutkia tietoisesti omia ajattelu- ja toimintatapojaan ja toimia siten, että valitsee tilanteeseen sopivan toimintatavan.
 • Kulttuuritietoinen näkee, miten hänen oma kulttuurinsa näyttäytyy käytännössä ja osaa antaa esimerkkejä siitä, miten oma kulttuuri on vaikuttanut hänen havaintoihinsa ja käyttäytymiseensä. Hän huomaa, miten oman kulttuurin arvomaailma voi aiheuttaa kulttuurienvälisiä ongelmia monikulttuurisissa kohtaamisissa.
 • Kulttuuritietoisuudeksi voidaan myös määritellä erilaisten kulttuurien tuntemusta. Se ei kuitenkaan pelkästään riitä, että tuntee vieraita kulttuureja - on tunnettava ja ymmärrettävä ennen kaikkea myös omansa.

Miten toimit kulttuuritietoisesti kohtaamistilanteissa?

 • Kysy, onko puheena oleva asia puhekumppanillesi uusi.
 • Sano ääneen ja selitä asioita tai toimintatapoja, joiden ajattelet tai joiden hän sanoo olevan vieraita: "meidän opistossa ilmoittautuminen tehdään näin".
 • Jos puhekumppanin tausta on kovin erilainen kuin sinun, on todennäköistä, että hän myös tulkitsee tilannetta ja käytöstäsi eri tavoin.
 • Siksi on tarpeen sanoa ääneen asioita, jotka saattavat olla Suomessa syntyneelle itsestäänselviä. Selittäminen ei ole epäkohteliasta. Toisesta maasta tulevalle voi olla suuri helpotus, että joku selittää yksinkertaisin sanankääntein, miten hänen tulee tietyssä tilanteessa toimia.
 • Kerro tarvittaessa myös, miksi asiat hoidetaan opistossasi tietyllä tavalla. Se selkeyttää ja ohjaa, kun ihmiselle kerrotaan suoraan, miten hänen odotetaan toimivan ja miksi.
 • Sinun ei tarvitse niinkään tuntea yksityiskohtaisesti erilaisia kulttuureja. Niitä on valtava määrä, ja jokaisen yksilön versio kulttuuristaan on hiukan erilainen. Jokainen suomalainen on esimerkiksi omaksunut suomalaisesta kulttuurista joitakin tyypillisiä piirteitä, mutta ei niitä kaikkia. Eri suomalaiset ovat omaksuneet erilaisia suomalaisina pidettyjä piirteitä. Ihminen kannattaa aina kohdata yksilönä, eikä minkään tietyn kulttuurin ja siitä olemassa olevien stereotypioiden edustajana. Nykypäivän moninaisessa ja globaalissa yhteiskunnassa on usein mahdotonta arvioida esimerkiksi pelkän ulkonäön perusteella, mikä jonkun henkilön tausta on.
 • Tärkeintä on tiedostaa omat tavat toimia, osata kuvata niitä ja uskaltaa kysyä ja keskustella, sen sijaan että yrittäisi yksipuolisesti tulkita toisen osapuolen käytöstä hänen kulttuuritaustaansa vasten.

Kohtaamistilanteen jälkeen

 • Mitä tapahtui? Kuvaile tilanne. Älä esitä heti siitä arvioita, tulkintaa tai johtopäätöksiä. Käy vain läpi, mitä faktisesti tapahtui.
 • Osasiko puhekumppanisi riittävästi suomea ymmärtääkseen, mitä sanoit? Käytitkö riittävän selkeää kieltä? Käytitkö puhetta tukevia apuvälineitä (eleet, näyttäminen, piirtäminen, kuvat jne)?
 • Mitä ajattelet puhekumppanisi tienneen etukäteen aiheesta, josta puhuitte? Tiedustelitko häneltä, mitä hän jo tietää tai haluaako hän että selität asian taustaa hänelle?
 • Mitkä muut seikat saattoivat vaikuttaa siihen, kuinka hyvin ymmärsitte toisianne?
 • Mitä odotuksia ja arvostuksia sinulla kohtaamistilanteessa oli? Miten ne mielestäsi näkyivät toiminnassasi? Miltä oma toimintasi ehkä vaikutti toisen näkökulmasta?
 • Pohdi, miten vastaavia kohtaamistilanteita voisi jatkossa ennakoida ja miten niissä voisi toimia sujuvammin.

LINKKEJÄ

Kun kulttuurit tulevat tiskille-pdf-opas
Kainuun ELY-keskuksen opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa
Kulttuurien välinen vuorovaikutus sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisöissä-esite
Tampereen ja Itä-Suomen yliopistojen MULTI-TRAIN-hankkeen materiaalia. Tiivis läpikäynti kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta työpaikan kontekstissa.

Mitä oman kielen ja kulttuuristen tapojen itsestäänselvyys käytännössä tarkoittaa?

 • Suomen kieli ja kulttuuri ovat usein itsestäänselviä suomalaiselle. Tämä tarkoittaa, että tyypillinen suomalainen ei välttämättä osaa selittää ulkopuoliselle asioita, joiden hän uskoo olevan itsestäänselviä yleisesti ymmärretyn, ”oikean” suomalaisen toimintatavan mukaisesti.
 • Kieli
  • suomea äidinkielenään puhuva ei ehkä osaa selittää jonkin ilmaisun kieliopillista taustaa. Ilmaisu vain kuulostaa oikealta hänen korvaansa.
  • Hän en välttämättä myöskään harjoittelematta hahmota, miten puhutaan helpompaa suomea ja millaiset ilmaisut ja rakenteet ovat vaikeita suomea vasta opettelevalle.
 • Kulttuuriset tavat
  • Suomalaiselle on esimerkiksi luontevaa mennä työpalaverissa lähes suoraan asiaan, kun taas Ranskassa on tapana käyttää palaverin alusta vähän aikaa small talkiin ja kuulumisten vaihtamiseen. Jos suomalainen ei ole tullut erityisesti miettineeksi tai tiedostaneeksi erilaisia kulttuurisia tapoja ja niiden merkitystä, hän voi olla hämmentynyt tai ärtynyt ranskalaisten yhteistyökumppanien kanssa kokoustaessaan, jos kokouksen alku venyy hänen mielestään turhaan niitä näitä jutellessa.
  • Juttelu voi kuitenkin helpottaa kokouksessa olijoiden tutustumista ja yhteyden tunnetta toisiinsa ja sen avulla voi yrittää antaa itsestään mahdollisimman hyvän vaikutelman tulevia neuvotteluja silmälläpitäen. Small talkilla on siis selkeä tarkoitus Ranskassa ja monessa muussakin maassa, vaikkei sillä olisi samanlaista roolia suomalaisissa kokouskäytännöissä.
  • Kontaktissa eri kulttuurista tulleen kanssa on keskeistä havaita, että itse toimisi toisin ja osata selittää, miten ja miksi. Yhtä lailla keskeistä on oivaltaa, että maailma on täynnä vaihtoehtoisia ja tarkoituksenmukaisia tapoja hoitaa ihmisten välistä kanssakäymistä, ja suomalaiset tavat ovat vain yksi vaihtoehto muiden joukossa. Eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa on hyödyllisintä toimia siten, että kaikkia osapuolia kuunnellaan ja kunnoitetaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä