Ajankohtaista

VAPAA SIVISTYSTYÖ ry: KUNTAVAALITEESIT 2021

1. Vapaa sivistystyö on tutkitusti kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäjä.


Covid19-pandemia on kuormittanut suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää, ja on samalla luonut paineita jokaisen kansalaisen henkiselle ja fyysiselle jaksamiselle, kun erilaiset paikalliset ja alueelliset rajoitukset on otettu käyttöön. Eristyksen mukaantuoma yksinäisyys on heikentänyt erityisesti haavoittuvien ryhmien mielialaa ja jaksamista. Samalla on erilaiset vapaaehtoistyön ja harrastamisen paikkoja jouduttu karsimaan tai kokonaan sulkemaan määräajaksi esim. kulttuurin, liikunnan ja järjestötoiminnan osalta vapaassa sivistystyössä.

Kun pandemiasta johtuvat rajoitukset hellittävät, on suuri riski että koronan aikainen polarisaatio-kehitys kulminoituu osallistumisen suhteen, ja vain hyvinvoivat aktiiviset kansalaiset jatkavat opiskelu-polullaan. Vapaa sivistystyö pyrkii madaltamaan osallistumisen kynnystä paikallistasolla, jotta kaikilla olisi mahdollisuuksia käydä kursseilla omien kykyjensä mukaan.


2. Vapaan sivistystyö edistää kestävää kehitystä ja paikallisdemokratiaa


Maailman viheliäät haasteet ja ilmiöt ulottuvat myös Suomen kuntiin – tämä ollaan viimeistään opittu Covid19-pandemian aikana. Opetus johtaa myös tarpeeseen rakentaa ihmisten muutoskyvykkyyttä eli resilienssiä vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Tätä muutoskyvykkyyttä tarvitaan paikallisesti, kun esim. kestävän kehityksen Agenda 2030-ohjelmaa sovelletaan oppilaitoksissa. Uudistavan oppimisen avulla oppijat voimaantuvat vaikuttamaan vapaaehtoistyössä ja muutenkin toimimaan yhteisen hyvän eteen äänestämällä kuntavaaleissa 2021. 

3. Jatkuvan oppimisen uudistuksessa vapaa sivistystyö luo laaja-alaista osaamista


Jatkuvan oppimisen uudistuksen linjauksissa todetaan, että tunnistetaan ja tunnustetaan työssä ja muutoin hankittua osaamista. Työelämässä, ja muilla elämänalueilla, ihminen käyttää kaikki olemassa olevat kyvyt ja taidot kokonaisvaltaisesti elinikäisen oppimisen polullaan – tässä voidaan puhua sivistyspääomasta. Työelämä ja vapaa sivistystyö eivät elä eri siiloissa oppijan/työntekijän arjessa, mutta suomalainen koulutusjärjestelmä on edelleen siiloutunut tutkinto- ja muuhun koulutukseen.

Vapaa sivistystyö luo laaja-alaista osaamista joka kertyy omaehtoisesti, oppijan omilla ehdoilla. Vapaassa sivistystyössä tapahtuu oppijan osaamistoiveiden ja oppilaitoksen tarjonnan kohtaanto – työn, elämän ja osaamisen liitto jolla on merkitystä paikallisesti.

4. Vapaan sivistystyön taloudellinen kantokyky on turvattava exit-korona-vaiheessa


Kunta- ja aluetasolla on lyhytnäköistä leikata sivistyksen ja koulutuksen resursseja tilanteessa, kun koronasta elpyminen vaatii juuri kohdennetuja toimia asukkaiden sosiaalisen, hyvinvointi- ja osaamispääoman parantamiseksi kriisin jälkeen. Vapaa sivistystyö pystyy tuottamaan nämä hyödyt edullisesti, tehokkaasti ja osallistavasti matalan kynnyksen periaatteella esim. nuorille, aikuisille ja maahanmuuttajille.

Kunta- ja aluetasolla on nähtävä vapaan sivistystyön laaja oppilaitosverkosto sekä ennakoivana investointina että koulutus- ja sivistystoiminnan saavutettavuuden takaajana, tilanteessa jossa väestön ikääntyminen ja muuttoliike kasvukeskuksiin johtavat alueiden eriarvoistumiseen 2020-luvulta eteenpäin.

 


Hae Syväsivistys ja planetaarinen pedagogiikka - koulutukseen! (3 op) Hakuaika 7.12.2020-11.1.2021

Syväsivistys ja planetaarinen pedagogiikka – koulutus on radikaalisti yhteistoiminnallinen tutkimusmatka sivistyksen ytimeen 2020-luvun planetaaristen haasteiden kohtaamisessa. Koulutus on ilmainen ja avoin kaikille vapaan sivistystyön toimijoille, ja koulutuksen lähtökohtana on että jokainen on oman elämänsä sivistyksen asiantuntija. Tätä asiantuntijuutta voi harjoittaa ekososiaalisen syväsivistyksen avaralla ja kokonaisvaltaisella otteella, jaetun asiantuntijuuden kautta. Mukaan otetaan maksimissaan 20 asiantuntijaa (1-2/organisaatio) ja hakuaika on 7.12.2020 – 11.1.2021, eli nyt pääsee ilmoittautumaan alla olevaan Questback-kyselyyn!

Hakulinkki: https://response.questback.com/suomenkansanopistoyhdistysfinl/vstsyvasivistys  

Alla koulutuskokonaisuuden kuvausta - lisätietoa antaa VST ry:n pj Björn Wallén, bjorn.wallen@sivistystyo.fi 
Koulutuksen on OPH:n rahoittama, ja Vapaa Sivistystyö ry:n kumppanina on Bildningsalliansen.

Moduuli 1: Teams-kokous 26.1.2021. Ekososiaalisen syväsivivistyksen henkilökohtainen perehdytys ja taustamateriaalin keruu. Osallistujat jakavat flipped learning-tyyppisesti materiaalia ekososiaalisen syväsivistyksen sekä planetaarisen oppimisen henkilökohtaiselle perehtymiselle ja kokemuspohjaiselle tiedostamiselle. Tammikuu 2021. (0,5 op)

Moduuli 2: Kick-off seminaari 17.2.2021, jossa syväsivistyksen ja planetaarisen pedagogiikan teemaluennot sekä teemoihin perehdytystä Insight-työskentelyn avulla ja flipattujen aineistojen pohjalta. Ekososiaalisen syväsivistyksen indikaattoorit, osaamiskokonaisuuksien kriteeristöjen hahmottelua, vertaisryhmien organisointi ja tehtävien prosessikuvaukset. Helmikuu 2021. (1 op)

Moduuli 3: Verkkopohjainen vertaisryhmätyöskentely jonka tavoitteena on osaamis-kokonaisuuksien kriteeristön ja konseptoinnin prosessinomaista valmistelua Moduuli 2-teemojen pohjalta. Maaliskuu 2021. (0,5 op)

Moduuli 4: Täydennyskoulutukseen liittyvän Lukutehtävä jonka perusteella vertaisryhmät toteuttavat Teams-lukupiirin tai aiheeseen liittyvän podcast-keskustelun. Webinaari jatkuvan oppimisen osaamisperustaisesta konseptoinnista. Huhtikuu 2021. (0,5 op)

Moduuli 5:  Vertaisryhmät kokoavat ajatuksiaan modulaarisesti, luovat osaamisperustaista kriteeristöä ja linkittyvät toisiinsa jolloin syntyy Syväsivistyksen ja planetaarisen pedagogiikan osaamiskokonaisuus osana jatkuvaa oppimista. Loppuseminaari toukokuu 2021. (0,5 op)

Vapaan sivistystyön virtauksia - opintokokonaisuus (8-10 op)

Monimuoto-opintoina järjestettävä opintokokonaisuus perehdyttää opiskelijat vapaan sivistystyön käytännön kenttään, sivistyspedagogiikan perinteeseen ja nykymuotoihin.

Koulutus on tarkoitettu vapaan sivistystyön oppilaitosten työntekijöille sekä kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden maisteriopiskelijoille.

Lue lisää koulutusesitteestä ja verkkosivuilta:

Koulutusesite
vapaan_sivistystyon_virtauksia_esite.pdf

Verkkosivut
https://projects.tuni.fi/vstvirtauksia/


Opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämän vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen webinaarin 3.4.2020 tallenne

Valitettavasti webinaari peruuntui teknisten ongelmien takia.

Tilalla on kevennetty webinaaritallenne https://www.youtube.com/watch?v=o94ATtE1gKI. jossa ministeriön virkamiehet Annika Bussman ja Hanna Koskimies kommentoivat ajankohtaista tilannetta ja vastaavat ennakolta lähettyihin kysymyksiin.

webinaari_3.4.2020 Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen koulutus poikkeusoloissa_OKM.pdf

Avoin webinaari vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen toimijoille

Webinaarissa vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen asiantuntijat vastaavat kentältä ennakolta kerättyihin kysymyksiin sekä kommentoivat ajankohtaista koronatilannetta. Kysymyksiin ovat vastaamassa OKM:stä Hanna Koskimies, Annika Bussman ja Petra Heikkinen. 
Käsiteltäviä aiheita ovat mm. kurssimaksut, avustukset/VOS-rahoitus, poikkeustoimien kesto, etäopetus, vakuutusturva ja työnantajavelvoitteet. Webinaari on avoin kaikille vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen toimijoille.

Lisätietoja: elinkeinopoliittinen asiantuntija, Jussi-Pekka Rode, Sivistystyönantajat, jussi-pekka.rode@sivista.fi, 040 1686836. VST ry:n kärkiteemat EU-vaaleissa ja Suomen pj-kauden aikana

VST ry on yhteisjärjestö joka edistää aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystön policy-tason teemoja Suomessa, Pohjoismaissa ja Euroopassa, unohtamatta globaalikasvatusta. VST ry  on EAEA:n (European Association for the Education of Adults www.eaea.org ) jäsen. EU-vaalit pidetään 26.5.2019 ja Suomen EU-puheenjohtajakausi alkaa 7/2019.


 VST ry nostaa esille seuraavat kärkiteemat:

1. Vapaa sivistystyö edistää Agenda 2030-ohjelman toimeenpanoa Euroopassa 

Ilmastonmuutos, maailman muuttoliikkeet, eriarvoistava globaali talouskehitys, nouseva populismi ja rasismi ovat globaalitason ilmiöitä joihin pitää reagoida kaikilla politiikan tasoilla. Eurovaalit ja sen jälkeen Suomen EU-puheenjohtajuuskausi antavat Suomelle tilaisuuden luoda kestävän kehityksen politiikkaa elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Vuodesta 2016 Suomi on sitoutunut YK:n Agenda 2030-ohjelman kestävän kehityksen tavoitteisiin jotka tarjoavat oivan opetussuunnitelman globaalikansalaisuuden koulutukselle (global citizenship education). Suomen pj-kauden aikana järjestetään global citizenship education-seminaari Helsingissä jossa VST on mukana.

  • VST ry toteaa että, globaalit ilmiöt ja haasteet vaativat kestävää kehitystä edistävää uudistavaa oppimista ja globaalikasvatusta – EU:n pitää olla ilmastonmuutoksen, populismin ja eriarvoisuuden torjumisen kärkipäässä Agenda 2030-ohjelman avulla unionin eri jäsenmaissa.

 

2. Aikuiskoulutus ja vapaa sivistystyö ovat tärkeä osa elinikäisen oppimisen EU-politiikkaa

VST ry yhtyy EAEA:n Manifesto for Adult Learning* (2/2019) – manifestin yhdeksään teemaan, joilla VST ja muut EAEA-järjestöt vaikuttavat EU-tason elinikäisen oppimisen politiikkaan: Aktiivinen kansalaisuus ja demokratia, Terveys ja hyvinvointi, Elämäntaitoja yksilöille, Sosiaalinen yhteen-kuuluvuus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo, Työ ja työpaikat, Digitalisaatio, Maahanmuutto ja väestörakenteen muutos, Kestävä kehitys, sekä Eurooppalainen ja kansainvälinen politiikka.

  • VST ry toteaa, että elinikäisellä oppimisella on tutkitusti myönteisiä vaikutuksia elämänpolitiikan eri alueille, joilla rakennetaan 2020-luvun uutta eurooppalaista sivistystä.
  • Elinikäinen oppiminen tulee nostaa Suomen EU-puheenjohtajuuskauden kärkiteemaaksi.

 

3. Erasmus+ ohjelmakaudella 2021-2027 riittävät ja kestävät resurssit 

Uuden ohjelmakauden Erasmus+ ohjelma käsitellään Suomen pj-kauden aikana. Jotta yllä olevat policy-tason sisällöt pystytään toteuttamaan kestävään suuntaan, tarvitaan kokonaisvaltaista ja vaikuttavaa otetta Erasmus + ohjelman toteutumiselle.

  • VST ry toteaa, että Erasmus+ ohjelman taloudelliset panostukset pitää nähdä investointina jossa oppilaitokset, kansalaisjärjestöt ja muut elinikäisen oppimisen tahot verkostoituvat luoden pohjaa sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen kestävän kehityksen edistämiselle.
  • EU:n toimintapolitiikan ja rahoituksen tulee tukea osaamisen kehittämistä ja uudistumista elinikäisen oppimisen keinoin.

 

*) linkki Manifeston englanninkieliseen alkuperäistekstiin: 

https://eaea.org/our-work/influencing-policy/manifesto-for-adult-learning-in-the-21st-century/

 


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä