Vapaa Sivistystyö ry

Vapaa Sivistystyö ry

Vapaa Sivistystyö ry (VST) – Fritt Bildningsarbete rf on vapaata sivistystyötä tekevien oppilaitosten ja niiden valtakunnallisten keskusjärjestöjen yhteistyöjärjestö.

VST keskittyy vapaan sivistystyön yhteiseen edunvalvontaan ja vaikuttamiseen. Vaikuttamistyön sisältönä ovat vapaan sivistystyön asema ja toiminnalliset resurssit suomalaisessa koulutus- ja oppimisjärjestelmässä. Lisäksi VST koordinoi vapaan sivistystyön tutkimuksen yhteistyöohjelmaa Sivistystyön Vapaus ja Vastuu (SVV). 

Vapaata sivistystyötä tehdään seuraavissa oppilaitoksissa:

 • kansalais- ja työväenopistoissa
 • kansanopistoissa
 • sivistysliittojen opintokeskuksissa
 • kesäyliopistoissa ja
 • liikunnan koulutuskeskuksissa.
Oppilaitosten toimintaa säätelee laki vapaasta sivistystyöstä.
 

Ajankohtaista

Vapaan sivistystyön kannanotto kevään 2024 valtiontalouden kehysriiheen

Vapaa Sivistystyö ry:n kannanotto kevään 2024 valtiontalouden kehysriiheen 

Vapaa Sivistystyö ry ja sen sidosryhmät muistuttavat ennen kevään kehysriihtä, että maan hallitus huomioi kansanopistojen, kansalaisopistojen, kesäyliopistojen, opintokeskusten ja liikunnan koulutuskeskusten tärkeät yhteiskunnalliset ja koulutuspoliittiset tehtävät. Tämän vuoden määrärahaleikkaukset (-20,5 M€) heikentävät jo nyt vapaan sivistystyön oppilaitosten toimintaedellytyksiä merkittävällä tavalla. Mahdollisten lisäsäästöjen myötä vapaan sivistystyön kyky vastata lain 1§ mukaiseen tehtävään ”järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta” (1§) vaarantuu merkittävästi. Menosopeutusten lisäyksillä olisi myös merkittäviä kielteisiä vaikutuksia työllisyyteen ja hyvinvointiin.

VST ry:n väkevä viesti on: nyt on vapaan sivistystyön osuus valtiontalouden sopeutustoimien säästötalkoissa tehty.

Hallitusohjelmassa tunnistettuja Suomen keskeisiä haasteita ovat nuorten syrjäytyminen ja pahoinvointi, työttömyys ja toisaalta työvoimapula, koulutustason laskeminen, osaamisvaje, puutteelliset perustaidot, ikääntyminen ja sote-palvelujen kasvava tarve sekä demokratian ja kansalaisyhteiskunnan elinvoimaisuuden varmistaminen.

VST ry korostaa, että vapaan sivistystyön koulutuksissa näihin haasteisiin vastataan proaktiivisesti ja kustannustehokkaasti. Esimerkiksi kotouttaminen ja osaamistason nosto tulevat epäonnistumaan ilman vapaan sivistystyön oppilaitosten maata kattavaa oppilaitosverkostoa ja oppilaitosten ammattimaisen ja osaavaan henkilöstön panostuksia. Valtioneuvosto ja eduskunta ovat ottaneet useita kertoja kantaa siihen, että vapaan sivistystyön oppilaitosten roolia tulee vahvistaa kotoutumisen edistämisessä – nyt on lähdetty valmistelemaan kotoutumista siten, että kotouttava koulutus keskitettäisiin osaksi työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaa ja työllisyystoimia.

VST ry:n väkevä viesti on:  kotoutumiskoulutuksen siirtäminen osaksi työllisyyspalveluja kaventaa kokonaisvaltaisen kotoutumisen onnistumista ja hallitusohjelman kehyspäätöksessä esitetty rahoituksen vähentämisellä (-15 M€) veisi vapaan sivistystyön oppilaitoksilta pois tärkeän yhteiskunnallisen tehtävän vastuullisen hoitamisen.  

Vapaan sivistystyön oppilaitoksilla ja järjestöillä on yhä tärkeämpi tehtävä edistää liikunnallista elämäntapaa ja hyvinvointia kaikenikäisille kansalaisille, ja tässä tehtävässä korostuu lasten ja nuorten liikkuminen. Vapaa sivistystyö vahvistaa tutkitusti sekä yksilöllistä että yhteisöllistä hyvinvointia ja toimii siten myös julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden hyvänä kumppanina koko maassa. Kun sote-uudistuksen rahoja supistetaan, tarvitaan kansalaisia lähellä olevien sivistystyön toimijoiden matalan kynnyksen kohtuuhintaisia ja yhteisöllisiä oppimis- ja toimintaympäristöjä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaamiseksi.

VST ry:n väkevä viesti on: vapaan sivistystyön koulutusten myönteisiä liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä vaikutuksia on nähtävä taloudellisesti kannattavana investointina kehysriihessä.

 

 


Vapaa Sivistystyö ry:n eurovaaliteesit 2024 Fritt Bildningsarbete rf:s eurovalteser 2024

Taustaksi

Vuoden 2024 europarlamenttivaalit toimitetaan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa vaaliajanjaksolla 6.–9.6.2024 - Suomessa vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024. Vapaa Sivistystyö ry on eurooppalaisen elinikäisen oppimisen ja nonformaalin aikuiskoulutuksen EAEA:n jäsen, ja painottaa vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa kansallisten koulutuspoliittisten näkemysten yhteensopivuutta eurooppalaisen elinikäisen oppimisen koulutuspolitiikan kanssa. Ukrainan vahva tukeminen on linjassa jo ennen europarlamenttivaaleja muuttuneeseen geo- ja turvallisuuspolitiikan tilanteeseen.

VAPAA SIVISTYSTYÖ RY,  EUROVAALITEESIT 2024:

1. Vapaa sivistystyö rohkaisee uutta Euroopan parlamenttia näkemään elinikäisen oppimisen kestävän koulutuspolitiikan aktiivisen kansalaisuuden, rauhan, perus- ja kansalaistaitojen, digitaalisen inkluusion, työllistyvyyden ja hyvinvoinnin rakentajana. Vapaa sivistystyö yhtyy EAEA:n ehdotukseen perustaa elinikäisen oppimisen EU-komissaari seuraavaan Euroopan parlamenttiin.

2. Vapaa sivistystyö kannustaa Euroopan parlamenttia ehkäisemään vahvistuvaa demograafista, sosiaalista ja sivistyksellistä eriarvoistumiskehitystä strategisilla satsauksilla kaikenikäisten ja -taustaisten kansalaisten osaamisen kehittämiseen, tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Tämä eriarvoistumis-kehityksen ehkäiseminen on tärkeä taustatekijä paitsi yhteiskuntarauhan turvaamiseksi myös taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän kasvun luomiseksi.

 

3. Vapaa sivistystyö osoittaa vahvaa solidaarisuutta Ukrainaa kohtaan Venäjän julman hyökkäyssodan pysäyttämiseksi ja kestävän rauhan rakentamiseksi sivistyksen, koulutuksen ja elinvoimaisen kansalaisyhteiskunnan keinoin. Suomessa vapaan sivistystyön oppilaitokset ja järjestöt ovat toimineet ketterästi ukrainalaisten turvaa hakevien pakolaisten vastaanottamisessa tarjoamalla mielekkäitä yhteisöllisiä koulutuksia, leirejä ja harrastuksia eri-ikäisille ympäri Suomea. Vapaan sivistystyön toimijat osoittavat solidaarisuutta myös toimittamalla Ukrainan suuntaan humanitaarista apua kansalaisyhteiskunnan voimin.


4. Vapaa sivistystyö on vahvasti puolustamassa kansainvälisiä ihmisoikeuksia sekä oikeusvaltion periaatteiden ja demokratian toteutumista Euroopassa
. Tässä geopoliittisesti haastavassa tilanteessa turvattomuus lisääntyy ja turvaa haetaan populististen ääriliikkeiden vääristyneistä viesteistä. Desinformaation ja misinformaation mediasodassa on tärkeätä kehittää kansalaisten kriittistä medialukutaitoa ja ylläpitää riippumattomien ja faktaperusteisten tiedontuottajien asemaa Suomessa ja muualla maailmassa.

 

5. Vapaa sivistystyö kannattaa eurooppalaisen liikkuvuuden ja hankeyhteistyön lisäämistä alan EU-ohjelmissa Erasmus+, Horizon Europe ja Euroopan Sosiaalirahasto (ESR). Suomalaiset vapaan sivistystyön oppilaitokset ja järjestöt ovat houkuttelevia kumppaneita monille eurooppalaisille toimijoille, joiden kanssa laajennetaan yhteistä ymmärrystä Euroopasta ja maailmasta. Lisääntyvällä vuorovaikutuksella löydetään yhdessä aidot win-win ratkaisut, uudet sosiaaliset ja sivistykselliset innovaatiot, jotka luovat ekososiaalisesti kestävän tulevaisuuden lämpimiä verkostoja.


SVENSKA:

Bakgrund

Europaparlamentsvalet förrättas i alla medlemsstater under tidsperioden 6–9.6.2024 - i Finland är valdagen söndagen den 9 juni 2024. Fritt Bildningsarbete rf är medlem i EAEA, som är en europeisk takorganisation för livslångt lärande och nonformell vuxenutbildning, betonar i årets Europaparlamentsval förenligheten mellan de nationella utbildningspolitiska synsätten och den europeiska utbildningspolitiken för livslångt lärande. Det starka stödet till Ukraina är i linje med det föränderliga geo- och säkerhetspolitiska läget före valet.

 

FRITT BILDNINGSARBETE RF, EUROPAVALTESER 2024:

1. Fritt bildningsarbete uppmuntrar det nya Europaparlementet att se det livslånga lärandet som en byggsten för en hållbar utbildningspolitik för livslångt lärande som skapar aktivt medborgarskap, fred, grundläggande medborgarfärdigheter, digital inklusion, anställbarhet och välfärd. Fritt bildningsarbete delar EAEA:s förslag att tillsätta en EU-kommissarie för livslångt lärande i det följande EU-parlamentet.

 

2. Fritt bildningsarbete stöder Europaparlamentet att förebygga den ökade demografiska, sociala och bildningsmässiga polariseringen genom strategiska satsningar på medborgarnas kompetensutveckling som valideras oavsett ålder och bakgrund. Att förebygga denna polariseringsutveckling är en viktig bakgrundsfaktor för att trygga samhällsfreden och en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar tillväxt.

 

3. Fritt bildningsarbete visar på en stark solidaritet med Ukraina för att stoppa Rysslands anfallskrig och bygga en hållbar fred genom bildning, utbildning och ett livskraftigt civilsamhälle. I Finland har den fria bildningens läroinrättningar och organisationer fungerat flexibelt i bemötandet av ukrainska flyktingar i behov av skydd genom att erbjuda för alla åldrar meningsfulla och gemenskapsfrämjande utbildningar, läger och fritidsaktiviteter överallt i Finland. Fria bildningens aktörer har även visat solidaritet genom att ge humanitär hjälp till Ukraina via civilsamhällets aktörer. 

 

4. Fritt bildningsarbete försvarar kraftigt internationella mänskliga rättigheter och rättstatens och demokratins förverkligande i Europa. I detta utmanande geopolitiska läge ökar otryggheten och man söker trygghet i extrema populistiska rörelser och deras vinklade budskap. I mediekriget kring desinformation och misinformation är det viktigt att utveckla medborgarnas kritiska medieläskunnighet och upprätthålla oberoende och faktabaserade kunskapskällor i Finland och i den övriga världen.

 

5. Fritt bildningsarbete understöder ökad europeisk mobilitet i form av projektsamarbete genom EU-programmen Erasmus+, Horizon Europe ja Europeiska Socialfonden (ESF). Läroinrättningarna inom det fria bildningsarbetet är attraktiva projektpartners för andra europeiska aktörer, vilket leder till en ökad förståelse för Europa och världen. Genom ökad växelverkan hittar man tillsammans äkta win-win-lösningar och nya sociala, bildande innovationer som skapar varma nätverk för en ekosocialt hållbar framtid.

 

 


Tiedote Vapaan sivistystyön päivistä 2024 ja työpajakutsuVapaan sivistystyön päivät on valtakunnallinen alan toimijat yhteen kokoava tapahtuma, joka järjestetään kerran vuodessa. Elokuussa järjestettävä tapahtuma kokoaa toimijat pohtimaan vapaan sivistystyön ajankohtaisia kysymyksiä Sivistyksen juhlavuoden hengessä. Tapahtuman teema, “Vapaan sivistystyön monimuotoisuus yhteiskunnallisena voimavarana”, kohtauttaa mennyttä, nykyistä ja tulevaa. Luvassa on monipuolista ohjelmaa luentojen, työpajojen ja keskusteluiden merkeissä. Tule mukaan jakamaan kokemuksiasi, hakemaan työhösi uusia ideoita ja rakentamaan yhdessä vapaan sivistystyön tulevaisuutta! 

Teema: Vapaan sivistystyön monimuotoisuus yhteiskunnallisena voimavarana

Ajankohta ja paikka: 29.–30.8.2024. Päätapahtumapaikkana toimii Helsingin aikuisopisto (Runeberginkatu 22–24, Helsinki). 

Järjestäjät: Päivien järjestelyistä vastaavat Aktiivi-Instituutti, aluehallintovirastot, Opintokeskukset ry sekä Vapaa Sivistystyö ry. 

Työpajakutsu: Kutsumme vapaan sivistystyön toimijoita pitämään työpajoja. Työpaja voi liittyä päivien teemaan tai muilla tavoin vapaan sivistystyön aiheisiin ja toimintaan. Sisällöltään työpaja saa mielellään olla keskusteleva, liikuttava tai luova. 

Työpajaehdotuksen tulee sisältää 

 • Työpajan nimi 
 • Lyhyt työpajan kuvaus (max. 250 sanaa) 
 • Tieto siitä, millä kielillä työpajaan voi osallistua (suomi, ruotsi, englanti, muu) 
 • Työpajan vastuuhenkilöiden nimet ja organisaatiot. 
 • (Mahdolliset toiveet järjestäjille.) 

Jätä työpajaehdotus 31.3.24 mennessä täyttämällä lomake osoitteessa https://forms.office.com/e/CXv28RPPgA 

Ilmoitamme työpajan hyväksymisestä 15.4.24 mennessä. Työpajojen määrä on rajattu. 

Ilmoittautuminen Vapaan sivistystyön päiville avataan toukokuussa. 

Hyvää Sivistyksen teemavuotta ja tervetuloa mukaan Vapaan sivistystyön päiville 2024!

Tiedotetta saa jakaa vapaasti eteenpäin.

(Kuva: Aktiivi-instituutti, Helsingin aikuisopisto)

 

Järjestöt: Hallituksen peräännyttävä vapaan sivistystyön leikkauksista

Työmarkkina- ja koulutusalan järjestöt vaativat maan hallitusta perääntymään kaavailluista leikkauksista, jotka koskisivat kansanopistoja, kansalaisopistoja, kesäyliopistoja, opintokeskuksia ja liikunnan koulutuskeskuksia. Toteutuessaan leikkaukset vaarantaisivat oppilaitosverkoston kattavuuden. 

Hallitusohjelmassa kohdennetaan 25 miljoonan euron säästöt vapaan sivistystyön oppilaitoksiin, jotka järjestävät koulutusta kaikille suomalaisille. Alan rahoitus on yhteensä noin 180 miljoonaa euroa, eli rahoituksen vähennys olisi peräti 14 prosenttia. 

Erityisen rankasti kohdeltaisiin kesäyliopistoja ja opintokeskuksia, joihin kaavaillut leikkaukset olisivat jopa 40 prosenttia oppilaitosten koko rahoituksesta. 

Vapaan sivistystyön sektorilla toimii 291 oppilaitosta, jotka järjestivät 81 000 koulutusta 1,1 miljoonalle suomalaiselle esimerkiksi vuonna 2021.  

Järjestöt vaativat hallitusta peräytymään leikkaussuunnitelmistaan syksyn budjettiriihessä. Säästöt vaarantaisivat kattavan ja monipuolisen oppilaitosten verkoston sekä sen lakisääteisten tehtävien hoitamisen. Opiskelijoilta perittävien maksujen korotuksilla ei voida kattaa julkisen rahoituksen nopeaa supistumista. 

Oppilaitosverkosto kaventuisi ja kattavat koulutuspalvelut häviäisivät varsinkin pienistä kunnista. Rahoitusleikkaukset vaarantaisivat suomalaisten yhdenvertaiset mahdollisuudet jatkuvaan oppimiseen. Työikäisten opiskelu vaikeutuisi monilla paikkakunnilla. Kuntien mahdollisuudet edistää kuntalaisten hyvinvointia ja osaamista vaikeutuisivat. Järjestötoimijoiden ja vapaaehtoisten koulutus vähenisi ja osaava kansalaisyhteiskunta rapautuisi. 

Leikkaukset heikentäisivät myös opetushenkilökunnan sekä hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön työllisyyttä koko Suomessa, sillä 25 miljoonan leikkaus on suunniteltu tulemaan voimaan täysimääräisesti heti 2024 vuodesta lähtien. Tämä ei mahdollista hallittua rakenteellista kehittämistä. Henkilöstön palkat ovat tilojen ja materiaalien ohella suurin menoerä. 

Hallitusohjelmassa tunnistettuja Suomen keskeisiä haasteita ovat nuorten syrjäytyminen ja pahoinvointi, työttömyys ja toisaalta työvoimapula, koulutustason laskeminen, osaamisvaje, puutteelliset perustaidot, ikääntyminen ja sote-palvelujen kasvava tarve sekä demokratian vahvistaminen ja kansalaisyhteiskunnan elinvoimaisuuden varmistaminen.  

Järjestöt korostavat, että vapaan sivistystyön koulutuksissa näihin haasteisiin vastataan hyvin ja kustannustehokkaasti. Kaavaillut rahoitusleikkaukset vaarantaisivat hallituksen itse asettamien tavoitteiden saavuttamisen ja heikentävät sivistyksellisten oikeuksien toteutumista kaikille kansalaisille. 

 

ALLEKIRJOITUKSET:

Aikuisopettajien liitto AKOL  

Akava  

Bildningsalliansen  

Finlands svenska lärarförbund FSL  

Kansalaisopistojen Liitto KOL  

Suomen Kansanopistoyhdistys ry 

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ  

Opintokeskukset ry  

Sivistystyönantajat  

STTK  

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK  

Suomen kesäyliopistot ry  

Vapaa Sivistystyö ry, Fritt Bildningsarbete rf

 

 


Valtakunnalliset Vapaan sivistystyön päivät 2023 Vaasassa - "Villejä ja vihreitä sivistyssiirtymiä"

Valtakunnalliset Vapaan sivistystyön päivät 2023 järjetetään Vaasassa 24.-25.8. teemalla "Villejä ja vihreitä sivistyssiirtymiä".

Ohjelmaan voi tutustua tapahtuman verkkosivulla: https://avi.fi/tapahtuma/-/c/1308559​.

Ilmoittautuminen päättyy 17.8., mutta ole yhteydessä järjestäjiin, mikäli haluat vielä liittyä mukaan. Mukana myös striimattua ohjelmaa ja mahdollisuus etäosallistumiseen. Etäosallistujat saavat osallistumislinkin ilmoittauduttuaan tapahtumaan. 

Tervetuloa mukaan!


SVV-koordinaattoriksi on valittu KM Jenni Pätäri

Sivistystyön Vapaus ja Vastuu (SVV) -ohjelman koordinaattoriksi on valittu KM, väitöskirjatutkija Jenni Pätäri. Pätäri valittiin tehtävään 14 hakijan joukosta vapaan sivistystyön tutkimuksen ja toimintakenttien vuorovaikutuksen vankalla tuntemuksellaan. Hän on toiminut keväällä SVV-ohjelman viestintäkoordinaattorina (40 %) ja aikaisemmin osa-aikaisena SVV-koordinaattorina (ks. myös Vapaa sivistystyön eilen, tänään ja huomenna, toim. Pätäri, Teräsahde, Harju, Manninen & Heikkinen 2019).

SVV-ohjelman tarkoituksena on vapaan sivistystyön tutkimuksen ja koulutuksen vahvistaminen, alan tutkijoiden ja toimijoiden vuorovaikutuksen vahvistaminen sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Koordinaattori työskentelee näiden tehtävien edistämiseksi yhteistyössä SVV-verkoston ja muiden vapaan sivistystyön toimijoiden kanssa. Koordinaattorin tavoittaa sähköpostitse osoitteesta jenni.patari(at)sivistystyo.fi. Vapaa Sivistystyö ry vastaa SVV-ohjelman koordinoinnista. 


Sinustako Sivistystyön Vapaus ja Vastuu -ohjelman koordinaattori?

Tule mukaan rakentamaan kestävämpää ja sivistyksellisempää tulevaisuutta!

Sivistystyön Vapaus ja Vastuu- eli SVV-ohjelman tarkoituksena on vapaan sivistystyön tutkimuksen ja koulutuksen vahvistaminen, alan tutkijoiden ja toimijoiden vuorovaikutuksen vahvistaminen sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Sen vastuutahot ovat Vapaa Sivistystyö ry (VST), Tampereen ja Itä-Suomen yliopistot sekä Åbo Akademi.
Koordinaattorin tehtävät kiinnittyvät ohjelman keskeisiin toimintamuotoihin, joita ovat tutkimus- ja harjoitteluyhteistyö, yhteiskunnallinen viestintä ja vuorovaikutus, yhteisjulkaisut, alueelliset ja valtakunnalliset keskustelutilaisuudet sekä tutkimustyöpajat ja seminaarit. Keskeisiin tehtäviin kuuluvat lisäksi SVV-keskusjärjestöyhteistyön kehittäminen, eri tahojen välinen yhteydenpito ja verkostoituminen sekä tiedottaminen. Työskentelyn tukena toimii SVV-ohjausryhmä, mutta työ on luonteeltaan itsenäistä.
Tehtävä sopii esimerkiksi maisteritutkinnon suorittaneelle kasvatus- tai yhteiskuntatieteilijälle tai tutkimuksellisesti orientoituneelle vapaan sivistystyön ammattilaiselle.

Odotamme koordinaattorilta
• Vapaan sivistystyön tuntemusta.
• Tutkimusorientaatiota/kiinnostusta vapaan sivistystyön tutkimukseen.
• Viestinnällistä osaamista.
• Laajojen kokonaisuuksien hallintakykyä sekä organisointikykyä.
• Reipasta, vastuullista, itseohjautuvaa ja kehittämyksellistä asennetta työhön.
• Kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä verkostoyhteistyöhön.
• Käytät näppärästi erilaisia järjestelmiä ja kommunikoit sujuvasti vähintään suomeksi ja englanniksi. Ruotsin kielen taito on bonus.

Hakuaika on 14.–28.4.2023.
Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo pe 28.4.2023 klo 24.00 mennessä VST ry:n
puheenjohtajalle Björn Wallénille sähköpostitse bjorn.wallen@sivistystyo.fi
tai postitse osoitteeseen Björn Wallén, Vapaa Sivistystyö ry (VST), Annankatu 12 A 18, 00120 Helsinki.
Työsuhde ja palkkataso:
Kokopäivätoiminen työsuhde alkaa keväällä mahd. pian ja jatkuu vuoden 2023 loppuun
(mahdollisuus jatkoon). Palkkataso ja työaika ovat Yksityisen opetusalan mukaisia,
palkkakehyksessä 3200–3500 euroa kuukaudessa ja viikoittainen työaika on 37,5h/viikko.
Tiedustelut ja yhteydenotot: Björn Wallén, VST:n puheenjohtaja bjorn.wallen@sivistystyo.fi

Tutustu SVV-ohjelmaan ja Vapaa Sivistystyö ry:n toimintaan:
 vapausjavastuu.fi
 twitter.com/SVastuu
 Vapaan sivistystyön facebook-ryhmä
 peda.net/yhdistykset/vst

Demokratiakasvatuksen haasteet kriisiytyvällä planeetalla opintopiiri ma 8.5.2023

Tervetuloa avoimeen opintopiiriin demokratiakasvatuksen haasteista! Kriisiytyvässä maailmassa on syytä keskustella demokratiakasvatuksen haasteista, jotka nousevat eri suunnilta hybridisodankäynnistä someilmaston kärjistymiseen kaikkialla maailmassa, myös ns. liberaaleissa demokratioissa. Sivistyksen rooleihin on perinteisesti liitetty valistuneen kansalaiskeskustelun ihanne - mutta pelikenttä on muuttunut. Opintopiirin teemaan alustaa demokratiakasvatuksen filosofiaa tutkiva Anniina Leiviskä, ja opintopiirin fasilitaattorina toimii Vapaa Sivistystyö ry:n puheenjohtaja Björn Wallén. Opintopiiri järjestetään Teamsin välityksellä maanantaina 8.5.2023 klo 18-19.30, osallistuminen on maksutonta ja ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostitse viimeistään torstaina 4.5.2023 osoitteesen toimisto@sivistystyo.fi 

Anniina Leiviskä työskentelee apulaisprofessorina Oulun yliopistossa Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa ja on Helsingin yliopiston kasvatusfilosofian dosentti. Hän johtaa tällä hetkellä Koneen säätiön rahoittamaa tutkimushanketta ”Demokratiakasvatus ja poliittinen polarisaatio globaalien kriisien aikakaudella” (https://www.helsinki.fi/fi/projektit/demokratiakasvatus-ja-poliittinen-polarisaatio-globaalien-kriisien-aikakaudella). Leiviskä on tutkinut demokratiaa ja demokratiakasvatusta filosofisista ja kasvatusfilosofisista näkökulmista sekä perehtynyt demokratian ja demokratiakasvatuksen ajankohtaisiin haasteisiin nyky-yhteiskuntien poliittisten ilmiöiden, kuten poliittisen polarisaation ja populismin, näkökulmista. Lisäksi Leiviskä on tarkastellut myös kasvatuksen ja koulutuksen oikeudenmukaisuuden kysymyksiä.

Vapaa Sivistystyö ry:n puheenjohtaja Björn Wallén kirjoittaa verkkoteoksessaan Syväsivistys (2021) seuraavasti:

"Aktiivista ja demokraattista kansalaiskasvatusta on syytä edelleen edistää keskustellen, mutta 2020-luvun polarisoivan planetaarisen kehityksen myötä ’valistunut ja sivistynyt’ kansalaiskeskustelu loistaa monin paikoin poissaolollaan, ja liberaalin demokratian perusteita kyseenalaistetaan identiteettipolitiikan vipuvarsien kautta.

Uudet vaihtoehtoiset demokratiakasvatuksen teoriat ovat myös nousseet esille politiikan ja kansalaiskasvatuksen kentällä toteamalla deliberatiivisten demokratiamallien riittämättömyyttä selittämään polarisaatiokehitystä kansallisesti ja globaalisti. Lakaistaanko piilevät konfliktit ja jännitteet maton alle ’valistuneen ja sivistyneen’ kansalaiskeskustelun ihannemallissa? Miten selitetään deliberaatiossa esiintyvät erilaiset valta-asetelmat – keskusteluja kun ei käydä yhdenvertaisesti?

Viime vuosina on politiikan ja kansalaiskasvatuksen tutkimus tuonut esille erilaiset teoriat, joilla pyritään tuomaan julki yhteiskunnassa kytevät konfliktit:

→ agonistiset teoriat tuovat julki konfliktien osapuolia avoimien debattien tai väittelyiden muodossa, joilla pyritään kesyttämään konfliktien kehittymistä...

→ ...antagonistiseen vastakkainasetteluun, asemasodan tilanteeseen jossa ’keskustelu’ on jämähtänyt juoksuhautoihin ilman ratkaisua."

Ratkaisuksi tarjotaan uuden kunnioittavan kansalaiskeskustelukulttuurin edistämistä esim. Erätauko-dialogien muodossa. Avoimessa opintopiirissä keskustelemme demokratiakasvatuksen haasteista ja ratkaisukeskeisen sivistyspedagogiikan mahdollisuuksista. Kaikille ilmoittatuneille lähetetään aineistoja aiheesta etukäteen - Tervetuloa mukaan! #sivistysviikko #SivistysDemokratianDynamo #arjensivistystekoni


Lähde porukalla mukaan Sivistysviikolle 8-14 toukokuuta 2023!

Vuoden 2023 Sivistysviikko järjestetään 8.–14.5.2023. Teemana on Sivistys – demokratian dynamo!
#sivistysviikko #SivistysDemokratianDynamo #arjensivistystekoni 

Sivistys on hyvin arkista ja käytännöllistä: se on kunnioittavaa suhtautumista muihin, uteliaisuutta uuden oppimiseen sekä toimintaa yhteisen hyvän eteen. Sivistys on kasvamista ja elämistä kestävästi, sopusoinnussa luonnon ja muiden ihmisten kanssa.

Sivistys antaa meille virtaa toimia vastakkainasettelua ja antidemokraattisia voimia vastaan. Sivistys on demokratian dynamo!

Harrastaminen paikallisyhteisöissä ja osallistuminen yhdistystoimintaan on monille tapa harjoitella kansalaistaitoja, kokea osallisuutta ja ilmaista omaa toimijuutta. Opiskelu vapaan sivistystyön oppilaitoksissa on itsessään arjen demokratiaa: se rohkaisee ihmisiä osallisuuteen ja vaikuttamiseen painottamalla vertaisoppimista, luovuutta ja jokaisen ihmisen arvoa ja potentiaalia.

Toimitko esimerkiksi yhdistyksissä, harrastusryhmässä tai vapaan sivistystyön oppilaitoksessa? Lähde yhteisösi kanssa mukaan Sivistysviikkoon! Voit tuoda tekemäänne hienoa sivistystyötä näkyviin toteuttamalla tapahtuman, järjestämällä dialogin tai osallistumalla somekampanjaan. Tapahtumasi saa näkyvyyttä Sivistysviikon verkkosivulla ja saat käyttöön valmiit materiaalit viestinnän tueksi.

Sivistys on demokratian dynamo, tehdään se näkyväksi yhdessä! Ks. linkki: www.sivistysviikko.fi

Taustaksi:

Sivistysviikko-tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2022. Tapahtumaviikon koordinaatiovastuu kiertää vuosittain, vuoden 2023 koordinoiva järjestö on Sivistysliitto Kansalaisfoorumi. 

Sivistysviikon aikana järjestetään monenlaisia tapahtumia, jotka julkaistaan tällä verkkosivulla kevään aikana. Tarkat tapahtumatiedot löytyvät järjestäjien sivuilta. Sivistysviikkoa voi seurata somessa tunnisteella #sivistysviikko

Sivistysviikon toteuttavassa järjestäjäverkostossa ovat mukana Kvs-säätiö, Fingo ry, Kansalaisfoorumi, Opintokeskus Sivis, Svenska Folkskolans Vänner ja Vapaa Sivistystyö ry.

Osallistu keskusteluun tunnisteilla #sivistysviikko #SivistysDemokratianDynamo #arjensivistystekoni 


New Roadmap for Popular Adult Education in Finland is now published!

Introduction - download the publication from: FAEA - Roadmap for Popular Adult Education 2030 final.pdf

The current decade has begun with a lot of reasons for concern: a pandemic, accelerating climate change, economic polarisation, Russia’s war in Ukraine, and the challenges to Western democracy are just a few examples of the many factors making the future unpredictable. There is reason to be worried as problems are accumulating, and fear and insecurity take hold of the mind.

‘Popular adult education is a historical phenomenon whose Finnish variation and implementation has placed Finland on the world map as part of the Nordics and Europe.’ This is a freely translated quote from the strategy #VST22 of Finnish Adult Education Association (FAEA), that assertively emphasizes ecosocial Bildung as the symbol and commitment of the 2020s. This demonstrates the long and impactful arc of non-formal and popular adult education evolution in Finland, as part of a wider phenomenon. The question is: how will this arc of development continue?

Modern strategy work is no longer linear, it doesn’t follow the logic of production lines and obvious cause-and-effect relationships. In the strategy #VST22 clear distance was taken from that type of outdated thinking:

‘We are living in a world where everything affects everything. The ecosystem thinking is a guiding principle of the 2020s in politics, finance, and in the merging learning environments of the popular adult education. In the educational narrative, the term “ecosystem” is now linked, not only to natural ecosystems but also to digital transformation that creates seamless ecosystems as part of lifelong learning and employment services in Finland. FAEA is asking whether all citizens have equal opportunities to be part of the ecosystem of continuous and lifelong education?

In educational policy, a strong transition from degree-based to competence-based policies is taking place. This gives popular adult education an opportunity to influence on how it will appear on the renewed map of the education system. The roadmap is seeking an answer to this key question, relying on value-based education policy, where popular adult education is seen as a platform for lifelong learning.

The roadmap of Finnish popular adult education is aiming for this ambitious goal in education policy on three in-twined paths of change: ecosocially sustainable, recognized and validated, and flexible and emergent popular adult education.


Vapaan sivistystyön tiekartta 2030 on julkaistu!

Vapaan sivistystyön uusi tiekartta 2030 on julkaistu! Lue koko teksti lataamalla tiekartta pdf-muodossa:

https://peda.net/yhdistykset/vst/vst/strategia?session-tdid=1393a88b-7b60-44b4-91c5-33e9d4432b96

Mikä on sivistyksen suunta 2020-luvun epävarmuuden aikana? Tiekartta avaa kolme muutospolkua, tule mukaan muutosliikkeeseen!

"VST ry:n hallitus on viimeisten vuosien aikana pitänyt erilaisia keskustelevia työpajoja vapaan sivistystyön rahoituksesta, tutkimuksesta ja tilastoinnista, identiteetistä, kestävästä kehityksestä, hyvinvoinnista, koulutuspolitiikasta sekä kulttuuri- ja kansalaiskasvatuksesta. Keskustelujen punaisen langan kehrääjänä on useimmiten toiminut sama, ikuinen kysymys: miten vapaaseen sivistystyöhön saadaan yhdessä lisää vaikuttavuutta ja näkyvyyttä? - Vapaan sivistystyön tiekartta tähtää kuitenkin tähän kunnianhimoiseen tavoitteeseen kolmen toisiinsa kietoutuneiden muutospolkujen avulla – ekososiaalisesti kestävä, tunnistettu ja tunnustettu sekä ketterästi kehkeytyvä vapaa sivistystyö."Vapaan sivistystyön päivät ja tutkimustyöpaja Iisalmessa

Elokuussa 2022 vietetään Vapaan sivistystyön päiviä Iisalmessa. Tilaisuuden järjestävät Itä-Suomen Vapaan sivistystyön yhteistyöelin, Itä-Suomen aluehallintovirasto, Vapaa Sivistystyö ry sekä Iisalmen kansalaisopisto.

Päivillä järjestetään myös vapaan sivistystyön tutkimustyöpaja, johon ovat tervetulleita kaikki tutkimuksesta kiinnostuneet.

Työpajan tavoitteena on tuoda yhteen vapaan sivistystyön tutkijoita, väitöskirjatutkimuksen ja pro gradu -tutkielmien tekijöitä, käytännön toimijoita, hallintoa ja muita asiantuntijoita, ja tarjota näin oiva mahdollisuus tutkimuksen, käytännön ja hallinnon vuoropuheluun. Työpajassa esitellään toteutettujen ja työn alla olevien tutkimushankkeiden tuloksia, ja keskustellaan niiden pohjalta vapaan sivistystyön merkityksestä ja roolista yhteiskunnassa. Tule mukaan pohtimaan vapaan sivistystyön ajankohtaisia ilmiöitä!

Lue lisää Vapaan sivistystyön päivistä ja tutkimustyöpajasta Sivistystyön Vapaus ja Vastuu -yhteistyöohjelman sivuilta:

Iisalmi 2022 – Sivistystyön Vapaus ja Vastuu

Muistathan ilmoittautua päiviin sivuilta löytyvän eroillisen linkin kautta.

EAEAn lausunto uudesta Euroopan aikuiskoulutusohjelmasta

EAEA on tyytyväinen neuvoston uutta eurooppalaista aikuiskoulutuksen ohjelmaa
koskevaan päätökseen

Euroopan aikuiskoulutusjärjestö (EAEA) tukee täysin neuvoston päätöstä uudesta eurooppalaisesta
aikuiskoulutuksen ohjelmasta 2021–2030, jonka neuvosto hyväksyi 29. marraskuuta 2021.

EAEA on iloinen, että neuvoston päätöksessä korostuvat mm. seuraavat seikat:
• Virallisen ja epävirallisen oppimisen sekä arkioppimisen tärkeys aikuisoppimisessa.
• Yhteisen näkemyksen tarve aikuisoppimisen tarjonnan vahvistamiseksi siten, että
huomioon otetaan aikuisoppimisen sosiaalinen ulottuvuus sekä työllistettävyys.

Lue lisää:

Statement_NEAAL_December-2021_final_FI.pdf
Euroopan aikuiskoulutusjärjestö (EAEA) on epävirallisen aikuiskoulutuksen puolestapuhuja Euroopassa. EAEA on eurooppalainen kansalaisjärjestö, johon kuuluu 120 jäsenjärjestöä 43 maassa ja joka edustaa yli 60 miljoonaa oppijaa Euroopan laajuisesti.

Syväsivistys-teos on julkaistu!Vapaa Sivistystyö ry:n puheenjohtaja Björn Wallén on kirjoittanut henkilökohtaisen ja yhteisöllisen vision syväsivistyksestä, jonka perusteena on vapaan sivistystyön vankka kokemusasiantuntijuus. Ote johdannosta: 

"Sivistystä voi nähdä kärpäsen tavoin fasettimaisesti, monikulmaisesti, eikä vain dualistisesti, binääriä logiikkaa käyttämällä. Dualismi ja binäärisyys näyttäytyvät esimerkiksi luonnon ja kulttuurin absoluuttisena rajanvetona, sivistyksen valon ja pimeyden vastakkainasetteluna, hengen viljelyn monoliittina tai tyhjiönä. Tekoäly perustuu kokonaan binäärisyyteen, eli binäärikoodin nollien ja ykkösten loputtomiin sarjoihin 01010011100011001010…

Syväsivistyksessä ihmisen aistit heräävät näkemään sateenkaaren värit, maistelemaan luovan kulttuurin mausteita sekä kokemaan jatkuvaa ihmettelyä maailmankaikkeudessa.

Ihmettelystä puheen ollen - sanalla on ainakin kaksi merkitystä, jotka sulautuvat yhteen: Kyseenalaistan, siis olen. Koen ihmeitä, siis olen. Ihmettelen, siis olen.

Jos satunnainen lukija ihmettelee, miksi esitän kysymyksiä jokaikisessä luvussa, mutta en anna niihin tarkkoja vastauksia, tämä johtuu omasta jatkuvasta ihmettelystäni. Jos tämä subjektiivinen vastaus ei lukijalle kelpaa, viittaan filosofiseen menetelmään.

Kun nuorena opettajana toimin Lärkkulla-stiftelsens folkakademin yhteiskunnallisten aineiden ja filosofian opettajana, kerroin opiskelijoille: filosofi etsii mahdollisimman täydellisiä kysymyksiä, ei välttämättä täydellisiä vastauksia. Jokainen päivä voi tarjota vastauksia edellispäivän kysymyksiin, sillä koskaan ei voi tietää mitä tapahtuu huomenna - kaikki on mahdollista. Tämä oli filosofi Arne Naessilta lainaamani ajatus.

Tervetuloa mukaan ihmettelemään kanssani – emme ole yksin."

Linkit Syväsivistys-teokseen, joka on vapaasti käytettävissä Creatice Commins 4.0 - lisenssin ehdoilla:

VST:n tutkimusjulkaisut & pamfletit pdf-tiedosto: https://peda.net/yhdistykset/vst/kehitt%C3%A4minen2/julkaisut-luonnos/tjpl?session-tdid=781d165a-b8c6-447e-9605-a090d6129071

 

Issuu-selainversio: https://issuu.com/vapaasivistystyo/docs/vst_syvasivistys_101121_issuu
Syväsivistys & ekohumanismi - foorumi ma 15.11.2021

Tervetuloa Vapaa Sivistystyö ry:n foorumiin, jonka teema linkittyy vahvasti vapaan sivistystyön arvomaailmaan ja ajankohtaisiin planetaarisiin ilmiöihin. Mukana alustamassa ovat seuraavat keynote-puhujat:

Professori Nimrod Aloni, Kibbutzim College (Israel) alustaa teemalla Essential Competences based on Ecohumanism. Hän puhuu sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden ydintaidoista, jotka kumpuavat ekohumanismin ajattelusta käytännön yhteisöllisenä toimintana.

Erikoistutkija Eeva K. Kallio, joka on dosentti Jyväskylän ja Tampereen yliopistoissa, Aikuisen ajattelun kehityksen ja viisauden tutkija, alustaa teemalla Viisaus ja sivistys: kasvatusta, itsekasvatusta, oppimista?

Kokemusasiantuntija Björn Wallén, puheenjohtaja Vapaa Sivistystyö, alustaa teemalla  Syväsivistyksen elävän vuorovaikutuksen suunta ja sädekehä, jossa hän pohtii vapaan sivistystyön ydinkysymyksiä tällä vuosikymmenellä.

Foorumi järjestetään etänä Teamsyhteydellä, ja on samalla Syväsivistys-verkkojulkaisun julkistamistilaisuus.

Ilmoittaudu viimeistään torstaina 11.11.2021 sähköpostitse: toimisto@sivistystyo.fi  jonka jälkeen saat Teamslinkin kokoukseen ja suoran linkin Syväsivistys-verkkojulkaisuun!

Tilaisuus on vapaa ja maksuton kaikille kiinnostuneille. Lisätietoja antaa Vapaa Sivistystyö ry:n puheenjohtaja Björn Wallén, bjorn.wallen@sivistystyo.fi


VAPAA SIVISTYSTYÖ ry: KUNTAVAALITEESIT 2021

1. Vapaa sivistystyö on tutkitusti kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäjä.


Covid19-pandemia on kuormittanut suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää, ja on samalla luonut paineita jokaisen kansalaisen henkiselle ja fyysiselle jaksamiselle, kun erilaiset paikalliset ja alueelliset rajoitukset on otettu käyttöön. Eristyksen mukaantuoma yksinäisyys on heikentänyt erityisesti haavoittuvien ryhmien mielialaa ja jaksamista. Samalla on erilaiset vapaaehtoistyön ja harrastamisen paikkoja jouduttu karsimaan tai kokonaan sulkemaan määräajaksi esim. kulttuurin, liikunnan ja järjestötoiminnan osalta vapaassa sivistystyössä.

Kun pandemiasta johtuvat rajoitukset hellittävät, on suuri riski että koronan aikainen polarisaatio-kehitys kulminoituu osallistumisen suhteen, ja vain hyvinvoivat aktiiviset kansalaiset jatkavat opiskelu-polullaan. Vapaa sivistystyö pyrkii madaltamaan osallistumisen kynnystä paikallistasolla, jotta kaikilla olisi mahdollisuuksia käydä kursseilla omien kykyjensä mukaan.


2. Vapaan sivistystyö edistää kestävää kehitystä ja paikallisdemokratiaa


Maailman viheliäät haasteet ja ilmiöt ulottuvat myös Suomen kuntiin – tämä ollaan viimeistään opittu Covid19-pandemian aikana. Opetus johtaa myös tarpeeseen rakentaa ihmisten muutoskyvykkyyttä eli resilienssiä vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Tätä muutoskyvykkyyttä tarvitaan paikallisesti, kun esim. kestävän kehityksen Agenda 2030-ohjelmaa sovelletaan oppilaitoksissa. Uudistavan oppimisen avulla oppijat voimaantuvat vaikuttamaan vapaaehtoistyössä ja muutenkin toimimaan yhteisen hyvän eteen äänestämällä kuntavaaleissa 2021. 

3. Jatkuvan oppimisen uudistuksessa vapaa sivistystyö luo laaja-alaista osaamista


Jatkuvan oppimisen uudistuksen linjauksissa todetaan, että tunnistetaan ja tunnustetaan työssä ja muutoin hankittua osaamista. Työelämässä, ja muilla elämänalueilla, ihminen käyttää kaikki olemassa olevat kyvyt ja taidot kokonaisvaltaisesti elinikäisen oppimisen polullaan – tässä voidaan puhua sivistyspääomasta. Työelämä ja vapaa sivistystyö eivät elä eri siiloissa oppijan/työntekijän arjessa, mutta suomalainen koulutusjärjestelmä on edelleen siiloutunut tutkinto- ja muuhun koulutukseen.

Vapaa sivistystyö luo laaja-alaista osaamista joka kertyy omaehtoisesti, oppijan omilla ehdoilla. Vapaassa sivistystyössä tapahtuu oppijan osaamistoiveiden ja oppilaitoksen tarjonnan kohtaanto – työn, elämän ja osaamisen liitto jolla on merkitystä paikallisesti.

4. Vapaan sivistystyön taloudellinen kantokyky on turvattava exit-korona-vaiheessa


Kunta- ja aluetasolla on lyhytnäköistä leikata sivistyksen ja koulutuksen resursseja tilanteessa, kun koronasta elpyminen vaatii juuri kohdennetuja toimia asukkaiden sosiaalisen, hyvinvointi- ja osaamispääoman parantamiseksi kriisin jälkeen. Vapaa sivistystyö pystyy tuottamaan nämä hyödyt edullisesti, tehokkaasti ja osallistavasti matalan kynnyksen periaatteella esim. nuorille, aikuisille ja maahanmuuttajille.

Kunta- ja aluetasolla on nähtävä vapaan sivistystyön laaja oppilaitosverkosto sekä ennakoivana investointina että koulutus- ja sivistystoiminnan saavutettavuuden takaajana, tilanteessa jossa väestön ikääntyminen ja muuttoliike kasvukeskuksiin johtavat alueiden eriarvoistumiseen 2020-luvulta eteenpäin.

 


Hae Syväsivistys ja planetaarinen pedagogiikka - koulutukseen! (3 op) Hakuaika 7.12.2020-11.1.2021

Syväsivistys ja planetaarinen pedagogiikka – koulutus on radikaalisti yhteistoiminnallinen tutkimusmatka sivistyksen ytimeen 2020-luvun planetaaristen haasteiden kohtaamisessa. Koulutus on ilmainen ja avoin kaikille vapaan sivistystyön toimijoille, ja koulutuksen lähtökohtana on että jokainen on oman elämänsä sivistyksen asiantuntija. Tätä asiantuntijuutta voi harjoittaa ekososiaalisen syväsivistyksen avaralla ja kokonaisvaltaisella otteella, jaetun asiantuntijuuden kautta. Mukaan otetaan maksimissaan 20 asiantuntijaa (1-2/organisaatio) ja hakuaika on 7.12.2020 – 11.1.2021, eli nyt pääsee ilmoittautumaan alla olevaan Questback-kyselyyn!

Hakulinkki: https://response.questback.com/suomenkansanopistoyhdistysfinl/vstsyvasivistys  

Alla koulutuskokonaisuuden kuvausta - lisätietoa antaa VST ry:n pj Björn Wallén, bjorn.wallen@sivistystyo.fi 
Koulutuksen on OPH:n rahoittama, ja Vapaa Sivistystyö ry:n kumppanina on Bildningsalliansen.

Moduuli 1: Teams-kokous 26.1.2021. Ekososiaalisen syväsivivistyksen henkilökohtainen perehdytys ja taustamateriaalin keruu. Osallistujat jakavat flipped learning-tyyppisesti materiaalia ekososiaalisen syväsivistyksen sekä planetaarisen oppimisen henkilökohtaiselle perehtymiselle ja kokemuspohjaiselle tiedostamiselle. Tammikuu 2021. (0,5 op)

Moduuli 2: Kick-off seminaari 17.2.2021, jossa syväsivistyksen ja planetaarisen pedagogiikan teemaluennot sekä teemoihin perehdytystä Insight-työskentelyn avulla ja flipattujen aineistojen pohjalta. Ekososiaalisen syväsivistyksen indikaattoorit, osaamiskokonaisuuksien kriteeristöjen hahmottelua, vertaisryhmien organisointi ja tehtävien prosessikuvaukset. Helmikuu 2021. (1 op)

Moduuli 3: Verkkopohjainen vertaisryhmätyöskentely jonka tavoitteena on osaamis-kokonaisuuksien kriteeristön ja konseptoinnin prosessinomaista valmistelua Moduuli 2-teemojen pohjalta. Maaliskuu 2021. (0,5 op)

Moduuli 4: Täydennyskoulutukseen liittyvän Lukutehtävä jonka perusteella vertaisryhmät toteuttavat Teams-lukupiirin tai aiheeseen liittyvän podcast-keskustelun. Webinaari jatkuvan oppimisen osaamisperustaisesta konseptoinnista. Huhtikuu 2021. (0,5 op)

Moduuli 5:  Vertaisryhmät kokoavat ajatuksiaan modulaarisesti, luovat osaamisperustaista kriteeristöä ja linkittyvät toisiinsa jolloin syntyy Syväsivistyksen ja planetaarisen pedagogiikan osaamiskokonaisuus osana jatkuvaa oppimista. Loppuseminaari toukokuu 2021. (0,5 op)

Vapaan sivistystyön virtauksia - opintokokonaisuus (8-10 op)

Monimuoto-opintoina järjestettävä opintokokonaisuus perehdyttää opiskelijat vapaan sivistystyön käytännön kenttään, sivistyspedagogiikan perinteeseen ja nykymuotoihin.

Koulutus on tarkoitettu vapaan sivistystyön oppilaitosten työntekijöille sekä kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden maisteriopiskelijoille.

Lue lisää koulutusesitteestä ja verkkosivuilta:

Koulutusesite
vapaan_sivistystyon_virtauksia_esite.pdf

Verkkosivut
https://projects.tuni.fi/vstvirtauksia/


Opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämän vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen webinaarin 3.4.2020 tallenne

Valitettavasti webinaari peruuntui teknisten ongelmien takia.

Tilalla on kevennetty webinaaritallenne https://www.youtube.com/watch?v=o94ATtE1gKI. jossa ministeriön virkamiehet Annika Bussman ja Hanna Koskimies kommentoivat ajankohtaista tilannetta ja vastaavat ennakolta lähettyihin kysymyksiin.

webinaari_3.4.2020 Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen koulutus poikkeusoloissa_OKM.pdf

Avoin webinaari vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen toimijoille

Webinaarissa vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen asiantuntijat vastaavat kentältä ennakolta kerättyihin kysymyksiin sekä kommentoivat ajankohtaista koronatilannetta. Kysymyksiin ovat vastaamassa OKM:stä Hanna Koskimies, Annika Bussman ja Petra Heikkinen. 
Käsiteltäviä aiheita ovat mm. kurssimaksut, avustukset/VOS-rahoitus, poikkeustoimien kesto, etäopetus, vakuutusturva ja työnantajavelvoitteet. Webinaari on avoin kaikille vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen toimijoille.

Lisätietoja: elinkeinopoliittinen asiantuntija, Jussi-Pekka Rode, Sivistystyönantajat, jussi-pekka.rode@sivista.fi, 040 1686836. VST ry:n kärkiteemat EU-vaaleissa ja Suomen pj-kauden aikana

VST ry on yhteisjärjestö joka edistää aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystön policy-tason teemoja Suomessa, Pohjoismaissa ja Euroopassa, unohtamatta globaalikasvatusta. VST ry  on EAEA:n (European Association for the Education of Adults www.eaea.org ) jäsen. EU-vaalit pidetään 26.5.2019 ja Suomen EU-puheenjohtajakausi alkaa 7/2019.


 VST ry nostaa esille seuraavat kärkiteemat:

1. Vapaa sivistystyö edistää Agenda 2030-ohjelman toimeenpanoa Euroopassa 

Ilmastonmuutos, maailman muuttoliikkeet, eriarvoistava globaali talouskehitys, nouseva populismi ja rasismi ovat globaalitason ilmiöitä joihin pitää reagoida kaikilla politiikan tasoilla. Eurovaalit ja sen jälkeen Suomen EU-puheenjohtajuuskausi antavat Suomelle tilaisuuden luoda kestävän kehityksen politiikkaa elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Vuodesta 2016 Suomi on sitoutunut YK:n Agenda 2030-ohjelman kestävän kehityksen tavoitteisiin jotka tarjoavat oivan opetussuunnitelman globaalikansalaisuuden koulutukselle (global citizenship education). Suomen pj-kauden aikana järjestetään global citizenship education-seminaari Helsingissä jossa VST on mukana.

 • VST ry toteaa että, globaalit ilmiöt ja haasteet vaativat kestävää kehitystä edistävää uudistavaa oppimista ja globaalikasvatusta – EU:n pitää olla ilmastonmuutoksen, populismin ja eriarvoisuuden torjumisen kärkipäässä Agenda 2030-ohjelman avulla unionin eri jäsenmaissa.

 

2. Aikuiskoulutus ja vapaa sivistystyö ovat tärkeä osa elinikäisen oppimisen EU-politiikkaa

VST ry yhtyy EAEA:n Manifesto for Adult Learning* (2/2019) – manifestin yhdeksään teemaan, joilla VST ja muut EAEA-järjestöt vaikuttavat EU-tason elinikäisen oppimisen politiikkaan: Aktiivinen kansalaisuus ja demokratia, Terveys ja hyvinvointi, Elämäntaitoja yksilöille, Sosiaalinen yhteen-kuuluvuus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo, Työ ja työpaikat, Digitalisaatio, Maahanmuutto ja väestörakenteen muutos, Kestävä kehitys, sekä Eurooppalainen ja kansainvälinen politiikka.

 • VST ry toteaa, että elinikäisellä oppimisella on tutkitusti myönteisiä vaikutuksia elämänpolitiikan eri alueille, joilla rakennetaan 2020-luvun uutta eurooppalaista sivistystä.
 • Elinikäinen oppiminen tulee nostaa Suomen EU-puheenjohtajuuskauden kärkiteemaaksi.

 

3. Erasmus+ ohjelmakaudella 2021-2027 riittävät ja kestävät resurssit 

Uuden ohjelmakauden Erasmus+ ohjelma käsitellään Suomen pj-kauden aikana. Jotta yllä olevat policy-tason sisällöt pystytään toteuttamaan kestävään suuntaan, tarvitaan kokonaisvaltaista ja vaikuttavaa otetta Erasmus + ohjelman toteutumiselle.

 • VST ry toteaa, että Erasmus+ ohjelman taloudelliset panostukset pitää nähdä investointina jossa oppilaitokset, kansalaisjärjestöt ja muut elinikäisen oppimisen tahot verkostoituvat luoden pohjaa sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen kestävän kehityksen edistämiselle.
 • EU:n toimintapolitiikan ja rahoituksen tulee tukea osaamisen kehittämistä ja uudistumista elinikäisen oppimisen keinoin.

 

*) linkki Manifeston englanninkieliseen alkuperäistekstiin: 

https://eaea.org/our-work/influencing-policy/manifesto-for-adult-learning-in-the-21st-century/

 


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä