Ajankohtaista - Aktuellt - Actualities

Vapaa sivistystyön foorumi: Sivistykselliset oikeudet 14.11.2023 klo 12.30-14.30

Tervetuloa Vapaan sivistystyön foorumiin tiistaina 14.11.2023 klo. 12.30-14.30 teemana:  
Sivistykselliset oikeudet – miten toteutuvat vapaassa sivistystyössä?

Hyvä sivistyksen ystävä,

Tervetuloa Vapaa Sivistystyö ry:n foorumiin, jossa pohditaan kansalaisten sivistyksellisten oikeuksien toteutumista vapaassa sivistystyössä ja laajemmin yhteiskunnassa. Mukana alustamassa ovat seuraavat puhujat:

Björn Wallén, puheenjohtaja Vapaa Sivistystyö, aloitussanat: Sivistys ja ihmisoikeudet ruohonjuuritasolla.

Iina Järvinen, tutkijatohtori Tampereen yliopistosta, alustaa teemalla Itsensä kehittäminen vapaassa sivistystyössä - Oikeus, vapaus ja vastuu.

Jenni Pätäri, Sivistystyön Vapaus ja Vastuu-ohjelman koordinaattori, kertoo SVV-ohjelman suunnitteilla olevasta Policy-brief-julkaisusta Sivistykselliset oikeudet ja sosiaalinen vahvistaminen.

Foorumi järjestetään etänä Zoom-yhteydellä. Kaikille osallistujille lähetetään linkki etukäteen.

Ilmoittaudu viimeistään torstaina 9.11.2023 sähköpostiin toimisto@sivistystyo.fi

Tilaisuus on vapaa ja maksuton kaikille kiinnostuneille. Lisätietoja antaa Vapaa Sivistystyö ry:n puheenjohtaja Björn Wallén, bjorn.wallen@sivistystyo.fi

Syväsivistys & ekohumanismi - foorumi ma 15.11.2021

Tervetuloa Vapaa Sivistystyö ry:n foorumiin, jonka teema linkittyy vahvasti vapaan sivistystyön arvomaailmaan ja ajankohtaisiin planetaarisiin ilmiöihin. Mukana alustamassa ovat seuraavat keynote-puhujat:

Professori Nimrod Aloni, Kibbutzim College (Israel) alustaa teemalla Essential Competences based on Ecohumanism, jossa hän puhuu sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden ydintaidoista, jotka kumpuavat ekohumanismin ajattelusta käytännön yhteisöllisenä toimintana.

Erikoistutkija Eeva K. Kallio, joka on dosentti Jyväskylän ja Tampereen yliopistoissa, Aikuisen ajattelun kehityksen ja viisauden tutkija, alustaa teemalla Viisaus ja sivistys: kasvatusta, itsekasvatusta, oppimista?

Kokemusasiantuntija Björn Wallén, puheenjohtaja Vapaa Sivistystyö, alustaa teemalla  Syväsivistyksen elävän vuorovaikutuksen suunta ja sädekehä, jossa hän pohtii vapaan sivistystyön ydinkysymyksiä jatkuvan ihmettelyn avulla. 

Foorumi järjestetään etänä Teamsyhteydellä, ja on samalla Syväsivistys-verkkojulkaisun julkistamistilaisuus. Ilmoittaudu viimeistään torstaina 11.11.2021 sähköpostiosoitteeseen toimisto@sivistystyo.fi jonka jälkeen saat Teamslinkin kokoukseen.

Tilaisuus on vapaa ja maksuton kaikille kiinnostuneille. Lisätietoja antaa Vapaa Sivistystyö ry:n puheenjohtaja Björn Wallén, bjorn.wallen@sivistystyo.fi

Vapaan sivistystyön virtauksia - opintokokonaisuus (8-10 op)

Monimuoto-opintoina järjestettävä opintokokonaisuus perehdyttää opiskelijat vapaan sivistystyön käytännön kenttään, sivistyspedagogiikan perinteeseen ja nykymuotoihin.

Koulutus on tarkoitettu vapaan sivistystyön oppilaitosten työntekijöille sekä kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden maisteriopiskelijoille.

Lue lisää koulutusesitteestä ja verkkosivuilta:

Koulutusesite
vapaan_sivistystyon_virtauksia_esite.pdf

Verkkosivut
https://projects.tuni.fi/vstvirtauksia/

Globaali kansalaiskasvatus Suomessa ja maailmalla

Maanantaina 4.11.2019 järjestettiin avoin semiaanaari aiheesta Globaali kansalaiskasvatus Suomessa ja maailmalla.
Ohessa tallenne Katarina Popovicin esityksestä sekä lyhyt tallenne, jossa VST ry:n puheenjohtaja Björn Wallén haastattelee Katarina Popovicia.

Global citizenship education - structural and pedagogical challenges
Katarina Popovicin esitys

Conversation on Global citizenship education
Björn Wallén haastattelee Katarina Popovicia

Lisätietoa seminaarista:

Globaali kansalaiskasvatus Suomessa ja maailmalla_4.11.2019.pdf

Ekososiaalinen sivistys - muutosagentti 2020-luvulle? Ekosocial bildning - en förändringsagent för 2020-talet?

Hae Vapaa sivistystyö muutoksen tekijänä - Fri bildning som förändringsagent  koulutukseen. Se on suunnattu kaikkien vs-oppilaitosten henkilöstölle:

 • Koulutuksen avulla nostetaan uudistava oppiminen ja ekososiaalinen sivistys vapaan sivistystyön oppilaitosten toimintaa ja oppivia yhteisöjä ohjaaviksi periaatteiksi.
 • Käytämme uudenlaista pedagogiikkaa, jossa sivistystyö tukee transformatiivista oppimista ja muuttaa oppilaitoksen toimintakulttuuria 2020-luvun sivistystarpeiden mukaan.
 • Kestävän tulevaisuuden haasteiden ratkaisemisessa tarvitaan muutoksia ihmisten maailmankuvassa, uutta luovaa oppimista ja uudistavia oppivia yhteisöjä. Koulutus antaa tähän sopivat strategiset ja pedagogiset työkalut ekososiaalisen sivistyksen ja Agenda 2030-ohjelman avulla.
Lue lisää ja hae koulutukseen:
Vapaa sivistystyö muutoksen tekijänä

Sök till utbildningen Fri bildning som förändringsagent - Vapaa sivistystyö muutoksen tekijänä som är riktad till alla medarbetare inom den fria bildningen:

 • Utbildningen lyfter upp transformativt lärande och ekosocial bildning som styrande principer för den fria bildningens läroinrättningar och lärgemenskaper.
 • Vi använder nyskapande pedagogik där bildningsarbetet stöder transformativt lärande som förändrar läroinrättningens verksamhetskultur enligt 2020-talets bildningsbehov.
 • För att lösa utmaningarna för en hållbar framtid behövs förändringar i människors världsbild, nyskapande lärande och förnyande lärgemenskaper. Utbildningen ger för ändamålet lämpliga strategiska och pedagogiska verktyg genom ekosocial bildning och Agenda 2030 - hållbarhetsmålen.
Läs mer sök till utbildningen:
Ekosocial bildning - en förändringsagent för 2020-talet?  

VST ry:n kärkiteemat EU-vaaleissa ja Suomen pj-kauden aikana

VST ry on yhteisjärjestö joka edistää aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystön policy-tason teemoja Suomessa, Pohjoismaissa ja Euroopassa, unohtamatta globaalikasvatusta. VST ry  on EAEA:n (European Association for the Education of Adults www.eaea.org ) jäsen. EU-vaalit pidetään 26.5.2019 ja Suomen EU-puheenjohtajakausi alkaa 7/2019.


 VST ry nostaa esille seuraavat kärkiteemat:

1. Vapaa sivistystyö edistää Agenda 2030-ohjelman toimeenpanoa Euroopassa 

Ilmastonmuutos, maailman muuttoliikkeet, eriarvoistava globaali talouskehitys, nouseva populismi ja rasismi ovat globaalitason ilmiöitä joihin pitää reagoida kaikilla politiikan tasoilla. Eurovaalit ja sen jälkeen Suomen EU-puheenjohtajuuskausi antavat Suomelle tilaisuuden luoda kestävän kehityksen politiikkaa elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Vuodesta 2016 Suomi on sitoutunut YK:n Agenda 2030-ohjelman kestävän kehityksen tavoitteisiin jotka tarjoavat oivan opetussuunnitelman globaalikansalaisuuden koulutukselle (global citizenship education). Suomen pj-kauden aikana järjestetään global citizenship education-seminaari Helsingissä jossa VST on mukana.

 • VST ry toteaa että, globaalit ilmiöt ja haasteet vaativat kestävää kehitystä edistävää uudistavaa oppimista ja globaalikasvatusta – EU:n pitää olla ilmastonmuutoksen, populismin ja eriarvoisuuden torjumisen kärkipäässä Agenda 2030-ohjelman avulla unionin eri jäsenmaissa.

 

2. Aikuiskoulutus ja vapaa sivistystyö ovat tärkeä osa elinikäisen oppimisen EU-politiikkaa

VST ry yhtyy EAEA:n Manifesto for Adult Learning* (2/2019) – manifestin yhdeksään teemaan, joilla VST ja muut EAEA-järjestöt vaikuttavat EU-tason elinikäisen oppimisen politiikkaan: Aktiivinen kansalaisuus ja demokratia, Terveys ja hyvinvointi, Elämäntaitoja yksilöille, Sosiaalinen yhteen-kuuluvuus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo, Työ ja työpaikat, Digitalisaatio, Maahanmuutto ja väestörakenteen muutos, Kestävä kehitys, sekä Eurooppalainen ja kansainvälinen politiikka.

 • VST ry toteaa, että elinikäisellä oppimisella on tutkitusti myönteisiä vaikutuksia elämänpolitiikan eri alueille, joilla rakennetaan 2020-luvun uutta eurooppalaista sivistystä.
 • Elinikäinen oppiminen tulee nostaa Suomen EU-puheenjohtajuuskauden kärkiteemaaksi.

 

3. Erasmus+ ohjelmakaudella 2021-2027 riittävät ja kestävät resurssit 

Uuden ohjelmakauden Erasmus+ ohjelma käsitellään Suomen pj-kauden aikana. Jotta yllä olevat policy-tason sisällöt pystytään toteuttamaan kestävään suuntaan, tarvitaan kokonaisvaltaista ja vaikuttavaa otetta Erasmus + ohjelman toteutumiselle.

 • VST ry toteaa, että Erasmus+ ohjelman taloudelliset panostukset pitää nähdä investointina jossa oppilaitokset, kansalaisjärjestöt ja muut elinikäisen oppimisen tahot verkostoituvat luoden pohjaa sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen kestävän kehityksen edistämiselle.
 • EU:n toimintapolitiikan ja rahoituksen tulee tukea osaamisen kehittämistä ja uudistumista elinikäisen oppimisen keinoin.

 

*) linkki Manifeston englanninkieliseen alkuperäistekstiin: 

https://eaea.org/our-work/influencing-policy/manifesto-for-adult-learning-in-the-21st-century/

Suomeksi:

eaea_manifesto_A4_suomeksi.pdf

Kirjanjulkistamistilaisuus ma 25.3.2019 klo 14-16

 

"Vapaa sivistystyö eilen, tänään ja huomenna. Vapaan sivistystyön rooli, asema ja merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa ja koulutusjärjestelmässä" 

25.3.2019 klo 14-16, G18-Sali, Yrjönkatu 18, Helsinki.
Järjestäjät: Vapaa Sivistystyö ry ja Sivistystyön Vapaus ja Vastuu -ohjelma. Vapaa pääsy, tervetuloa!

Ilmoittautumiset viimeistään 15.3.2019 mennessä tarjoilun järjestämiseksi: satu.salpakivi@sivistystyo.fi

Vapaa sivistystyö on rakentanut demokraattista Suomea ja yhteiskunnallista tasa-arvoa sekä vastannut erilaisiin sivistyksellisiin tarpeisiin jo yli sadan vuoden ajan. Nykyään vuosittain yli miljoona osallistujaa tavoittavan vapaan sivistystyön oppilaitokset (kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, kesäyliopistot ja liikunnan koulutuskeskukset) ovat kehittyneet omaleimaisista aatteellisista, institutionaalisista ja pedagogisista juonteista sekä kansalaisryhmien tarpeista.

Vapaalla sivistystyöllä on historiallisesti ollut vahva autonomia, mutta sen institutionalisoitumisen edetessä toimintaa on määrittänyt yhä voimakkaammin autonomian ja ohjauksen välinen ristiveto. Viime vuosikymmeninä valtion ohjaus on jälleen alkanut voimistua. Yhteiskunnallisessa ja ympäristöllisessä murroksessa vapaan sivistystyön toimijoita ja päättäjiä on alkanut kiinnostaa yhä enemmän kysymys vapaan sivistystyön roolista, asemasta ja merkityksestä suomalaisessa yhteiskunnassa sekä koulutusjärjestelmässä. Teos valaisee kysymystä luotaamalla alan aiempaa tutkimusta instituutioiden ja ohjauksen, aatteiden ja ideologioiden, opetustarjonnan ja osallistujien, henkilöstön ja johtamisen, pedagogiikan, akateemisen tutkimuksen ja sivistystyöntekijöiden koulutuksen, vaikuttavuuden ja yhteiskunnallisen merkityksen sekä visioiden ja skenaarioiden näkökulmista. 

Historian tarkastelu valottaa vapaan sivistystyön perimmäistä luonnetta ja auttaa ymmärtämään toiminnan nykyistä laajuutta, vaikuttavuutta sekä haasteita. Visioiden tarkastelu ja skenaariotyö taas avaavat sitä, kuinka tahtotilat muutetaan kestäväksi, uudistuvaksi ja vaikuttavaksi vapaaksi sivistystyöksi.

Kirja on suunnattu kaikille vapaan sivistystyön roolista, asemasta ja merkityksestä suomalaisessa yhteiskunnassa ja koulutusjärjestelmässä kiinnostuneille. 

Ohjelma 

 • Tilaisuuden aloitus, Björn Wallén
 • Kirjan taustat, Aaro Harju
 • Teoksen pääteemojen esittely, toimittajat Jenni Pätäri, Anja Heikkinen, Jyri Manninen & Sini Teräsahde
 • Pyöreän pöydän keskustelu yhdessä päättäjien kanssa.
 • Yleisökeskustelua

Julkistustilaisuuden puheenjohtajana ja pyöreän pöydän keskustelun fasilitaattorina toimii Vapaa Sivistystyö ry:n puheenjohtaja Björn Wallén.

Tervetuloa!

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä