Suomen kieli ja kirjallisuus

Keski-Savo

Tavoitteiden jakaminen eri vuosiluokille

7.luokka T1,T3,T5,T6,T10,T12,T13, T16
8. luokka T1-T3,T5-T13, T15, T16
9. luokka T1-T17

7. luokka
T1 Ohjata oppilasta laajentamaan taitoaan toimia tavoitteellisesti, motivoituneesti, eettisesti ja rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä: Ohjataan oppilasta toimimaan tasavertaisena ryhmän jäsenenä, kertomaan asioita suullisesti ja kuuntelemaan ja kunnioittamaan toisten mielipiteitä. Ohjataan vastuulliseksi verkkoviestijäksi.
T3 Ohjata oppilasta monipuolistamaan taitojaan ilmaista itseään erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa,myös draaman keinoin: Vahvistetaan oppilaan puhumisen ja kuuntelemisen taitoja, hyödynnetään draaman keinoja esim. tekstien tulkitsemisessa.
T5 Ohjata oppilasta kehittämään tekstien ymmärtämisessä, tulkinnassa ja analysoimisessa tarvittavia strategioita ja metakognitiivisia taitoja sekä taitoa arvioida oman lukemisensa kehittämistarpeita: Harjaannutetaan luetun ymmärtämiseen: ääneen lukeminen, ennakoiva ja silmäilevä lukeminen. Muistiinpanojen tekeminen.
T6 Tarjota oppilaalle monipuolisia mahdollisuuksia valita, käyttää, tulkita ja arvioida oman lukemisensa kehittämistarpeita: Innostetaan lukemaan: kirjastovierailut, kirjavinkkaaminen.
T10 Rohkaista oppilasta ilmaisemaan ajatuksiaan kirjoittamalla ja tuottamalla monimuotoisia tekstejä sekä auttaa oppilasta tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana: Tutustaan tekstin perustyyppeihin ja laaditaan monipuolisesti eri viestintävälineitä käyttäen sekä fiktiivisiä tekstejä että tietotekstejä. Kiinnitetään erityistä huomiota lukutaitoon ja luetun ymmärtämiseen. Annetaan ja vastaanotetaan rohkaisevaa palautetta.
T12 Ohjata oppilasta vahvistamaan tekstin tuottamisen prosesseja, tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa tekstiä yhdessä muiden kanssa sekä rohkaista oppilasta vahvistamaan taitoa antaa ja ottaa vastaan palautetta sekä arvioida itseään tekstin tuottajana: Ohjataan oppilas tekstin tuottamiseen monimediaisessa ympäristössä, harjoitellaan kohderyhmän huomioon ottamista. Harjoitellaan palautteen antamista ja vastaan ottamista, arvioidaan omia tekstejä.
T13 Ohjata oppilasta edistämään kirjoittamisen sujuvoittamista ja vahvistamaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoa tekstien tuottamisessa, syventämään ymmärrystään kirjoittamisesta viestintänä ja vahvistamaan yleiskielen hallintaa antamalla tietoa kirjoitetun kielen säännöistä: Vahvistetaan tekstinkäsittelytaitoja. Syvennetään ymmärrystä kirjoitetun yleiskielen piirteistä: kappaleiden, virkkeiden ja lauseiden rakenteet (pää- ja sivulauseet). Opitaan käyttämään asioiden välisten suhteiden ilmaisukeinoja ja ilmaisemaan niiden käyttöä omissa teksteissä. Tutkitaan sanastoon liittyviä piirteitä: sanaluokkien tehtävät, sijamuodot, verbien persoona- ja aikamuodot. Kirjoitetun kielen säännöt: mm. yhdyssanat, iso ja pieni alkukirjain.

8. luokka
T1 Ohjata oppilasta laajentamaan taitoaan toimia tavoitteellisesti, motivoituneesti, eettisesti ja rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä: Ohjataan oppilasta perustelemaan mielipiteensä ja hyväksymään erilaiset näkökulmat.
T2 Kannustaa oppilasta monipuolistamaan ryhmäviestintätaitojaan ja kehittämään taitojaan perustella näkemyksiään sekä kielellisiä ja viestinnällisiä valintojaan: Kannustetaan oppilasta ilmaisemaan perustellut mielipiteensä ryhmässä esim. väittely- ja neuvottelutilanteissa.
T3 Ohjata oppilasta monipuolistamaan taitojaan ilmaista itseään erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa,myös draaman keinoin: Syvennetään oppilaan puhumisen ja kuuntelemisen taitoja, hyödynnetään draaman keinoja esim. tekstien tulkitsemisessa, voimistetaan oppilaan itseilmaisun tapoja.
T5 Ohjata oppilasta kehittämään tekstien ymmärtämisessä, tulkinnassa ja analysoimisessa tarvittavia strategioita ja metakognitiivisia taitoja sekä taitoa arvioida oman lukemisensa kehittämistarpeita: Pohditaan tekstien tarkoitusperiä ja kohderyhmiä ja esitetään kriittisen lukijan kysymyksiä.
T6 Tarjota oppilaalle monipuolisia mahdollisuuksia valita, käyttää, tulkita ja arvioida oman lukemisensa kehittämistarpeita: Jokaiselle annetaan mahdollisuus valita ikäkauteen ja mieltymyksiin sopivaa kirjallisuutta.
T7 Ohjata oppilasta kehittämään erittelevää ja kriittistä lukutaitoa, harjaannuttaa oppilasta tekemään havaintoja teksteistä ja tulkitsemaan niitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen sekä vakiinnuttamaan ja laajentamaan sana- ja käsitevarastoa: Ohjataan oppilasta tunnistamaan vaikuttavien tekstien piirteitä, esim. väitteitä ja perusteluja sekä erilaisia vaikuttamaan pyrkiviä kielen keinoja ja rakenteita, mm. modukset.
T8 Kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan arvioida erilaisista lähteistä hankkimaansa tietoa ja käyttämään sitä tarkoituksenmukaisella tavalla: Ohjataan oppilasta tutkimaan kirjallisten ja sähköisten lähteiden käyttökelpoisuutta tiedonhankinnan yhteydessä, esim. oman tekstin tuottamisen apuna.
T9 Kannustaa oppilasta laajentamaan kiinnostusta itselle uudenlaisia fiktiivisiä kirjallisuus- ja tekstilajityyppejä kohtaan ja monipuolistamaan luku-, kuuntelu- ja katselukokemuksiaan ja niiden jakamisen keinoja sekä syventämään ymmärrystä fiktion keinoista: Tutustutaan kaunokirjallisuuden alalajeihin: esim. jännitys-, kauhu- ja science fiction –kirjallisuuteen ja lajityyppien ominaispiirteisiin erilaisin keinoin, esim. lukemalla katkelmia tai kokonaisteoksia, kuuntelemalla äänikirjoja tai kuunnelmia tai katselemalla elokuvia. Arvioidaan ja jaetaan kokemuksia yksin tai yhdessä muiden kanssa. Hyödynnetään viestintäteknologiaa jakamisen apuvälineenä.
T10 Rohkaista oppilasta ilmaisemaan ajatuksiaan kirjoittamalla ja tuottamalla monimuotoisia tekstejä sekä auttaa oppilasta tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana:. Tuotetaan fiktiivisiä ja faktatekstejä eri muodoissa, esim. kielellisinä, visuaalisina tai verkkoteksteinä. Vahvistetaan oppilaan tekstin tuottamisen taitoja prosessoimalla tuotosta vaiheittain.
T11 Tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja erityisesti kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä, myös monimediaisissa ympäristöissä, ja auttaa oppilasta valitsemaan kuhunkin tekstilajiin ja tilanteeseen sopivia ilmaisutapoja: Rohkaistaan oppilasta ilmaisemaan perusteltu mielipiteensä esim. arvosteluissa ja mielipidekirjoituksissa. Opiskellaan kertoville, kuvaaville, ohjaaville, pohtiville ja kantaa ottaville teksteille tyypillisiä tekstuaalisia, visuaalisia ja kielellisiä piirteitä ja hyödynnetään tietoja omissa teksteissä. Tutustutaan mm. mainonnan ja vaikuttavien tekstien tekstilajipiirteisiin. Hyödynnetään viestintäteknologiaa ja verkkoympäristöjä.
T12 Ohjata oppilasta vahvistamaan tekstin tuottamisen prosesseja, tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa tekstiä yhdessä muiden kanssa sekä rohkaista oppilasta vahvistamaan taitoa antaa ja ottaa vastaan palautetta sekä arvioida itseään tekstin tuottajana: Syvennetään tekstin tuottamisen prosessointia, kirjoitetaan yhteisöllisesti esim. verkossa. Vahvistetaan palautteen ja itsearvionnin taitoja.
T13 Ohjata oppilasta edistämään kirjoittamisen sujuvoittamista ja vahvistamaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoa tekstien tuottamisessa, syventämään ymmärrystään kirjoittamisesta viestintänä ja vahvistamaan yleiskielen hallintaa antamalla tietoa kirjoitetun kielen säännöistä: Vahvistetaan edelleen tekstinkäsittelytaitoja erilaisissa kirjoitustehtävissä. Syvennetään ymmärrystä kirjoitetun yleiskielen piirteistä: lauseenjäsenet, lauseke. Vahvistetaan tietämystä kirjoitetun kielen säännöistä.
9.luokka
T1 Ohjata oppilasta laajentamaan taitoaan toimia tavoitteellisesti, motivoituneesti, eettisesti ja rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä: Tavoitteena on, että oppilas ottaa vastuun itsestään viestijänä, ymmärtää erilaisten viestintäympäristöjen tavat viestiä, osaa rakentaa erilaisia puhetilanteita, havainnollistaa esitystään ja hallita vuorovaikutustilanteita. Oppilas pohtii omaa viestijäkuvaansa.
T2 Kannustaa oppilasta monipuolistamaan ryhmäviestintätaitojaan ja kehittämään taitojaan perustella näkemyksiään sekä kielellisiä ja viestinnällisiä valintojaan: Syvennetään erilaisia ryhmäviestintätaitoja, mm. ongelmanratkaisutilanteissa. Havainnoidaan omasta ja muiden viestinnästä syntyviä merkityksiä.
T3 Ohjata oppilasta monipuolistamaan taitojaan ilmaista itseään erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa,myös draaman keinoin: Ohjataan oppilasta tulemaan tietoiseksi puheen ja kuuntelemisen merkityksestä osana tavoitteellista viestintää. Voimistetaan oppilaan itseilmaisun tapoja siten, että hän ymmärtää ilmaisun oman persoonallisuutensa voimavarana. Tutustutaan teatteriin taidemuotona.
T4 Kannustaa oppilasta syventämään omaa viestijäkuvaansa niin, että hän oppii havainnoimaan omaa viestintäänsä, tunnistamaan vahvuuksiaan ja kehittämisalueitaan erilaisissa, myös monimediaisissa viestintäympäristöissä: Harjoitellaan arvioimaan omia vuorovaikutustapoja ja viestintätapoja siten, että oppilas tulee tietoiseksi kehittämiskohteistaan. Harjaannutetaan oppilas vastuulliseksi viestijäksi erilaisissa viestintäympäristöissä. Harjaannutetaan arki- ja työelämän viestintäympäristöihin.
T5 Ohjata oppilasta kehittämään tekstien ymmärtämisessä, tulkinnassa ja analysoimisessa tarvittavia strategioita ja metakognitiivisia taitoja sekä taitoa arvioida oman lukemisensa kehittämistarpeita: Syvennetään tekstin ymmärtämisen strategioita. Harjoitellaan referoimista. Syvennetään kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja ja lisätään käsitteiden käyttöä tekstien tarkastelussa ja vertailussa.
T6 Tarjota oppilaalle monipuolisia mahdollisuuksia valita, käyttää, tulkita ja arvioida oman lukemisensa kehittämistarpeita: Syvennetään lukuharrastusta ja lukukokemusten jakamista.
T7 Ohjata oppilasta kehittämään erittelevää ja kriittistä lukutaitoa, harjaannuttaa oppilasta tekemään havaintoja teksteistä ja tulkitsemaan niitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen sekä vakiinnuttamaan ja laajentamaan sana- ja käsitevarastoa: Syvennetään oppilaan tekstilajituntemusta ja käsitevarastoa.
T8 Kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan arvioida erilaisista lähteistä hankkimaansa tietoa ja käyttämään sitä tarkoituksenmukaisella tavalla: Vahvistetaan tiedon etsinnän ja tuottamisen taitoja sekä lähdekriittisyyttä esim. omien tekstien tuottamisen yhteydessä.
T9 Kannustaa oppilasta laajentamaan kiinnostusta itselle uudenlaisia fiktiivisiä kirjallisuus- ja tekstilajityyppejä kohtaan ja monipuolistamaan luku-, kuuntelu- ja katselukokemuksiaan ja niiden jakamisen keinoja sekä syventämään ymmärrystä fiktion keinoista: Laajennetaan lukuharrastusta nuortenkirjallisuudesta yleiseen kauno- ja tietokirjallisuuteen, erityisesti kotimaiseen kirjallisuuteen.
T10 Rohkaista oppilasta ilmaisemaan ajatuksiaan kirjoittamalla ja tuottamalla monimuotoisia tekstejä sekä auttaa oppilasta tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana: Syvennetään ja vahvistetaan oppilaan tekstin tuottamisen taitoja erilaisissa tekstiympäristöissä. Annetaan ja vastaanotetaan rakentavaa palautetta.
T11 Tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja erityisesti kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä, myös monimediaisissa ympäristöissä, ja auttaa oppilasta valitsemaan kuhunkin tekstilajiin ja tilanteeseen sopivia ilmaisutapoja: Syvennetään oppilaan tekstikäsitystä, keskitytään erityisesti pohtivien ja argumentoivien tekstien tarkasteluun ja tuottamiseen. Kannustetaan oppilasta kiinnittämään huomiota sopivaan kielenkäyttöön. Hyödynnetään viestintäteknologiaa ja verkkoympäristöjä.
T12 Ohjata oppilasta vahvistamaan tekstin tuottamisen prosesseja, tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa tekstiä yhdessä muiden kanssa sekä rohkaista oppilasta vahvistamaan taitoa antaa ja ottaa vastaan palautetta sekä arvioida itseään tekstin tuottajana: Syvennetään tekstin tuottamisen prosessointia, kirjoitetaan yhteisöllisesti esim. verkossa. Vahvistetaan palautteen ja itsearvionnin taitoja.
T13 Ohjata oppilasta edistämään kirjoittamisen sujuvoittamista ja vahvistamaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoa tekstien tuottamisessa, syventämään ymmärrystään kirjoittamisesta viestintänä ja vahvistamaan yleiskielen hallintaa antamalla tietoa kirjoitetun kielen säännöistä: Vahvistetaan tietoisuutta tekstien viestintätehtävästä. Tutustutaan työelämän tekstilajeihin: työhakemus, ansioluettelo, raportti. Laajennetaan tietoisuutta kielen rakenteista: lauseenvastikkeet , verbin nominaalimuodot. Vahvistetaan tietämystä kirjoitetun kielen säännöistä: mm. erilaisten välimerkkien tehtävät, lyhenteet, vierassanat.
T14 Harjaannuttaa oppilasta vahvistamaan tiedon hallinnan ja käyttämisen taitoja ja monipuolistamaan lähteiden käyttöä ja viittaustapojen hallintaa omassa tekstissä sekä opastaa oppilasta toimimaan eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen: Vahvistetaan opiskelussa tarvittavia tekstitaitoja: referaatti, tiivistelmä, muistiinpanojen tekeminen, lähteiden käyttö. Perehdytään tekijänoikeuksiin ja opitaan merkitsemään omiin teksteihin lähteet asianmukaisella tavalla. Ohjataan oppilasta vastuulliseksi verkon käyttäjäksi.
T15 Ohjata oppilasta syventämään kielitietoisuuttaan ja kiinnostumaan kielen ilmiöistä, auttaa oppilasta tunnistamaan kielen rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja ymmärtämään kielellisten valintojen merkityksiä ja seurauksia: Harjoitellaan käyttämään käsitteitä, joiden avulla tekstejä, niiden rakenteita ja kieltä voidaan tarkastella. Harjaannutaan tarkastelemaan erityylisiä tekstejä ja niiden sävyjä.
T16 Kannustaa oppilasta avartamaan kirjallisuus- ja kulttuurinäkemystään, tutustuttaa häntä kirjallisuuden historiaan ja nykykirjallisuuteen, kirjallisuuden eri lajeihin sekä auttaa häntä pohtimaan kirjallisuuden ja kulttuurin merkitystä omassa elämässään, tarjota oppilaalle mahdollisuuksia luku- ja muiden kulttuurielämysten hankkimiseen ja jakamiseen: Suomen kielen ja kirjallisuuden tuntemuksen kehittyminen: esim. portfolio, kirjallisuusessee, tutkielma, multimodaalinen esitys.
T17 Ohjata oppilas tutustumaan Suomen kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen, suomen kielen taustaan ja piirteisiin ja auttaa oppilasta pohtimaan äidinkielen merkitystä sekä tiedostumaan omasta kielellisestä ja kulttuurisesta identiteetistään sekä innostaa oppilasta aktiiviseksi kulttuuritarjonnan käyttäjäksi ja tekijäksi: Tutustutaan suomen kielen historiaan ja nykytilanteeseen: suomen kielen ominaispiirteet (äänne- ja muoto- ja lauserakenne), kielitilanne, sukulaisuussuhteet, murteet, kielen ohjailu. Tarjotaan mahdollisuuksia tutustua esittävään taiteeseen ja sen tuottamiseen.

Sisällöt jaettuna eri vuosiluokille

7.luokka
S1 puhumisen ja kuuntelemisen taitojen vahvistaminen, draama
S2 erilaisiin tekstilajeihin tutustumista ja lukukokemuksen jakamista
S3 tekstejä eri muodoissa, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, kirjakielen käytänteitä ja rakenteita (kielenhuolto, sanaluokat ja sijamuodot)
S4 kirjallisuuden päälajit ja peruskäsitteistö

8.luokka
S1 mielipiteen perusteleminen, draama
S2 vaikuttavia tekstilajeja ja kielen rakenteita (modukset)
S3 erilaisiin verkkoteksteihin tutustuminen ja niiden tuottaminen, kielen rakenteiden syventäminen (lauseenjäsenet), tekstityypit, eril. ilmaisukeinot
S4 laajennetaan kirjoitetun kielen sääntöjen tuntemista, kaunokirjallisuuden alalajit (esim. jännitys-, kauhu- ja scifikirjallisuus)

9.luokka
S1 erilaisia puhe- ja vuorovaikutustilanteita, oman viestijäkuvan pohtiminen, keskusteluharjoitukset, draama
S2 tiedon etsimisen ja tuottamisen taitoja, lähdekritiikki
S3 työelämän tekstilajit, tekijänoikeudet
S4 suomen kielen historia ja nykytilanne, suomen kielen ominaispiirteet, kirjallisuuden historia ja klassikot