Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

Keski-Savo

Tavoitteiden jakaminen eri vuosiluokille

7. luokka
T1 T3 T4 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13
8. luokka
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13
9. luokka
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13


Miten tavoitteita toteutetaan eri luokkatasoilla

 • oppilaan kielitaidon taitotason huomioon ottaen
 • eri tavoin havainnollistamalla esim. apuna käytetään kuvasymboleita
 • monipuolisesti erilaisia työtapoja käyttäen

Sisällöt eri vuosiluokilla

7. luokka

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
 • opetellaan kohteliaan käytöksen merkitys erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • keskustelu- ja draamaharjoituksissa opetellaan esiintymisen lisäksi antamaan suullista palautetta ja ottamaan palautetta vastaan.
 • harjaannutetaan oppilaat yhteisöllisiin oppimisprosesseihin, joissa opitaan sosiaalisia taitoja.
 • harjoitellaan erilaisia puhetilanteita ja puhetaitoja (selostus, haastattelu, esitelmä sekä keskustelu)
 • oppilaat tekevät ilmaisutaitoon perustuvia harjoituksia ryhmässä ja yksin.
 • oppilaat tottuvat keskustelu- ja draamatehtäviin, joissa pyritään siihen, että oppilaat oppivat toisiltaan sekä opettajalta.
 • oppilaan itsetuntoa pyritään vahvistamaan positiivisten esiintymiskokemusten kautta

S2 Tekstien tulkitseminen - tutkitaan ja tuotetaan monimuotoisia tekstejä.

 • harjoitellaan tekstien tulkinnan taitoja lukemalla, pohtimalla luettua ja tutkimalla kriittisesti monenlaisia tekstejä (runoja, proosaa, näytelmäkatkelmia, uutisia ja erilaisia videoita)
 • harjoitellaan erilaisia lukustrategioita ja lukutapoja
 • tutustuaan lähdekritiikkiin ja tekijänoikeuksiin
 • harjoitellaan medialukutaitoa ja mediankäyttötaitoa
S3 Tekstien tuottaminen - tutustutaan eri tekstilajeihin monipuolisesti ja harjoitellaan eri tekstilajien kirjoittamista (tiivistelmä, ohje, määritelmä, kuvaus, sähköpostiviesti, essee, uutinen sekä erilaiset luovan kirjoittamisen tehtävät)
 • harjoitellaan uusien sanojen ja rakenteiden käyttöä omissa kirjallisissa tuotoksissa
 • tutustutaan kirjoittamisprosessin eri vaiheisiin
 • harjoitellaan oikeakielisyyttä (välimerkit ja yhdyssanat)
 • harjoitellaan keskeisimpiä kielen rakenteita (Sanaluokat ja sanojen taivuttaminen, verbityypit, persoona- ja aikamuodot, tärkeimmät nominityypit, sijamuodot, lausetyypit)
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
 • tarkastellaan puhutun ja kirjoitetun kielen eroja ja puhutun kielen vaihteluja
 • tarjotaan mahdollisuuksia syventää motivaatiotaan kielen ilmiöitä kohtaan.
 • opetellaan kaunokirjallisuuden päälajit ja harjoitellaan kaunokirjallisten peruskäsitteiden sujuvan hallintaa
 • kannustetaan lukemaan kaunokirjallisuutta ja avataan kaunokirjallisia tekstejä
 • tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin ja perinteisiin tutustuminen tarinoiden ja kielen tasolla.
 • tutustutaan monikulttuurisuuden käsitteeseen erilaisten tekstien, tarinoiden ja median kautta
S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena -tutustutaan erilaisiin oppimistyyleihin ja strategioihin
 • harjoitellaan tiedonhakua ja mediakriittisyyttä sekä sanakirjan käyttöä
 • syvennetään oppilaiden omia vahvuuksia ja heikkouksia lukijoina ja kirjoittajina testien ja keskustelujen avulla
 • tutustaan mahdollisimman laaja-alaisesti tekstityyppeihin ja tekstilajeihin.
 • kannustetaan oppiainekohtaisen sanavaraston laajentamiseen oma-aloitteisesti.
 • harjoitellaan tiedonhankintaa erityyppisistä lähteistä
 • tutustutaan kirjaston käyttöön
 • harjoitellaan jatkuvaa kirjallista itsearviointia
8. Luokka
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen - harjoitellaan puhumisen strategioita: keskustelun aloittamista, ylläpitämistä ja lopettamista
 • opetellaan oman mielipiteen ilmaisemisen tapoja ja kuulijan huomioon ottamista
 • harjoitellaan kohteliaan käytöksen merkitystä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • harjoitellaan keskustelu- ja draamaharjoituksissa esiintymisen lisäksi antamaan suullista palautetta ja ottamaan palautetta vastaan.
 • totutellaan yhteisöllisiin oppimisprosesseihin, joissa opitaan sosiaalisia taitoja
 • harjoitellaan mielipidekeskustelua, väittelyä ja sovittelua
 • harjoitellaan erilaisia puhetilanteita
 • syvennetään ilmaisutaitoon perustuvia harjoituksia ryhmässä ja yksin
 • pyritään vahvistamaan oppilaan käsitystä itsestään positiivisten esiintymiskokemusten kautta
S2 Tekstien tulkitseminen - tutkitaan ja tuotetaan monimuotoisia ja monimediaisia tekstejä. Materiaalina käytetään mahdollisimman paljon erilaisia tekstinäytteitä
 • tekstien tulkinnan taitoja harjoitellaan lukemalla, pohtimalla luettua ja tutkimalla kriittisesti monenlaisia tekstejä, esimerkiksi arvosteluja, runoja, uutiskuvia, mainoksia, sarjakuvia ja erilaisia videoita
 • tutustuaan sananvapauden ja sensuurin käsitteisiin
 • harjoitellaan mielipiteen ja faktan erottamista, tekstin ja puheen vaikuttamiskeinoja, tekstien taustavaikuttimia sekä tekstilajien visuaalisia ja tekstuaalisia piirteitä
 • tutustutaan erilaisiin mediateksteihin, opetellaan kuvalukutaidon alkeita
 • opetellaan medialukutaitoa ja mediankäyttötaitoja
S3 Tekstien tuottaminen - tutustutaan tekstilajeihin monipuolisesti ja harjoitellaan eri tekstilajien kirjoittamista (esseet, arvostelut, mielipidekirjoitukset, mainokset ja luova kirjoittaminen)
 • harjaannutetaan uusien sanojen ja rakenteiden käyttöa omissa kirjallisissa tuotoksissa.
 • tarkastellaan kirjoittamisprosessin eri vaiheita
 • opiskellaan keskeisten kielenrakenteita (Modukset, lauseenjäsennys, kielenhuollon kertaus)
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
 • tarkastellaan puhutun ja kirjoitetun kielen eroja: puhutun kielen vaihtelu (asiatyyli, arkityyli, ylätyyli).
 • opiskellaan yleiskieleen liittyviä perussääntöjä (kongruenssi, omistusliite, passiivin käyttö).
 • tarkastellaan vaikuttamisen keinoja, retoriikkaa ja argumentointia.
 • perehdytään kaunokirjallisuuden lajityyppeihin
 • kaunokirjallisten päälajien ja peruskäsitteiden tarkastelua
 • kannustetaan lukemaan ja tulkitsemaan kaunokirjallisia tekstejä
 • tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin, perinteisiin sekä kulttuurin käsitteisiin ja symboleihin
S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena - harjoitellaan tiedonhakua ja mediakriittisyyttä sekä sanakirjan käyttöä
 • kartoitetaan oppilaiden omia vahvuuksia ja heikkouksia lukijoina ja kirjoittajina testien ja keskustelujen avulla
 • opetellaan antamaan vertaistukea luontevasti sitä tarvitsevalle.
 • tutustutaan tekstityyppeihin ja tekstilajeihin.
 • laajennetaan oppiainekohtaista sanavarastoa laajentaminen oma-aloitteisesti
 • harjoitellaan tiedonhankintaa erityyppisistä lähteistä
9. luokka
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
 • harjoitellaan puhumisen strategioita: keskustelun aloittamista, ylläpitämistä ja lopettamista
 • opetellaan kohteliaan käytöksen merkitys erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • keskustelu- ja draamaharjoituksissa opetellaan esiintymisen lisäksi antamaan suullista palautetta ja ottamaan palautetta vastaan
 • oppilaat tottuvat yhteisöllisiin oppimisprosesseihin, joissa opitaan sosiaalisia taitoja
 • syvennetään oppilaan omaa itseilmaisua
 • tehdään ilmaisutaitoon perustuvia harjoituksia ryhmässä ja yksin
 • pyritään vahvistamaan oppilaan käsitystä itsestään positiivisten esiintymiskokemusten kautta

S2 Tekstien tulkitseminen - tutkitaan ja tuotetaan erilaisia tekstejä
 • tekstien tulkinnan taitoja harjoitellaan lukemalla, pohtimalla luettua ja tutkimalla kriittisesti monenlaisia tekstejä (sanomalehden tekstilajeja, blogi- ja vlog-postauksia ja erilaisia videoita)
 • harjoitellaan tunnistamaan tekstien taustavaikuttimia sekä tekstilajien visuaalisia ja tekstuaalisia piirteitä
 • tutustutaan erilaisiin mediateksteihin sekä käsitellään elokuvan ja teatterin keskeisiä käsitteitä ja sisältöjä
S3 Tekstien tuottaminen - tutustutaan tekstilajeihin monipuolisesti ja harjoitellaan eri tekstilajien kirjoittamista (esseet, artikkelit, raportit, tutkielma, portfolio sekä luova kirjoittaminen)
 • harjaannutetaan oppilasta uusien sanojen ja rakenteiden käyttöön omissa kirjallisissa tuotoksissa
 • tutustuaan kirjoittamisprosessin eri vaiheisiin
 • opetellaan yleisimmät tekstin jäsentelytavat
 • Keskeisten kielenrakenteiden hallinta (nominaalimuotojen ja lauseenvastikkeiden tunnistaminen, sanojen johtamisen pääperiaatteet, välimerkit ja oikeinkirjoitus)
S4K ielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
 • tarkastellaan puhutun ja kirjoitetun kielen eroja: puhutun kielen vaihtelu
 • tutustutaan murrealueisiin ja puhekielen muotoihin
 • tutustuaan suomen kieleen ja sen sukukieliin
 • tutustutaan maailman eri kielikuntiin
 • opetellaan tekemään yksinkertainen morfeemianalyysin
 • tutustutaan suomen kirjallisuushistoriaan ja maailmankirjallisuuden aikakausiin
 • harjoitellaan laatimaan novellianalyysi
 • luetaan ja analysoidaan erilaisia kaunokirjallisia tekstejä
 • tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin, perinteisiin sekä kulttuurin käsitteisiin ja symboleihin tutustuminen tarinoiden ja kielen tasolla
 • tutustutaan monikulttuurisuuden käsitteeseen erilaisten tekstien, tarinoiden ja median kautta
S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena - harjoitellaan tiedonhakua ja mediakriittisyyttä sekä sanakirjan käyttöä
 • syvennetään oppilaiden omia vahvuuksia ja lukijoina ja kirjoittajina testien ja keskustelujen avulla
 • perehdytään eri tekstityyppeihin ja tekstilajeihin
 • tutustutaan ammattikieliin ja erityiskieliin
 • harjaannutetaan oppilasta kirjoittamaan asiatyylillä ja kirjakielellä.
 • kannustetaan sanavaraston laajentamiseen oma-aloitteisesti
 • harjoitellaan tiedonhankintaa erityyppisistä lähteistä
 • kannustetaan kirjaston monipuolinen käyttöön