Verkkomuistikoulupilotti – Kuopion kansalaisopisto ja Pieksämäen seutuopisto

Verkkokkomuistikoulun taustaa

Kuopion kansalaisopistossa ja Pieksämäen seutuopistossa on toteutettu jo useiden vuosien ajan muistikoulukursseja, joiden sisältönä on ollut aivojen ja muistin harjoittaminen erilaisten kognitiivisten ja motoristen harjoitusten avulla. Lisäksi kursseilla on annettu tietoa aivoterveydestä ja aivojen huoltamisesta. Koska kursseista kiinnostuneilla ja siitä hyötyvillä henkilöillä voi olla erilaisia esteitä tulla fyysisesti mukaan kurssille (pitkät välimatkat erityisesti maaseudulla, liikkumisen vaikeudet yms.), muistikouluista haluttiin kehittää verkkokurssi, jota kohderyhmään kuuluvat henkilöt voisivat seurata kotoa käsin verkon välityksellä.

Verkkomuistikoulutun tavoitteet ja toteutus

Verkkokurssin suunnittelu aloitettiin Opetushallituksen rahoittamassa laatu- ja kehittämishankkeessa Seniorit voimavaraksi – osallisuuden lisäämistä senioripedagogiikkaa kehittämällä, joka päättyi vuoden 2018 lopussa. Verkkokurssi päätettiin toteuttaa uudenlaisena verkkototeutuksena, jossa painopisteenä on erityisesti seniorin sosiaalinen tukeminen ja ohjaavan vuorovaikutuksen tuominen verkko-opetukseen. Tavoitteena oli luoda kannustava virtuaalinen oppimisympäristö ja yhteisen tekemisen tila, jossa opettaja motivoi oppijaa treenaamaan yksinkertaisia välineitä käyttäen joko kotona tai esim. ryhmäkodissa. Verkkokurssin haluttiin olevan sekä motivoiva että tunteita ja muistoja herättävä. Sen haluttiin aktivoivan osallistujaa erilaisilla tekemisen osioilla, elämyksellisyydellä ja tehtävien tekemisen ohjauksella. Tehtävien suunnittelun osalta tehtiin yhteistyötä Päijät-Hämeen Muistiyhdistyksen "AIVOTREENIT - aivojen huoltamista kognitiivisen harjoittelun avulla" –hankkeen kanssa. Verkkokurssin kohderyhmäksi valikoituivat ensisijaisesti ikääntyneet seniorit, muut muistin virkistystä ja kehittämistä haluavat ja heidän läheisensä.

Verkkomuistikoulu toteutettiin Peda.net –oppimisalustalla ja sen sisältönä on kahdeksan n. 30-40 minuutin pituista jaksoa, jotka käsittelevät muistiterveyden eri osa-alueita: muistia, ravitsemusta, liikuntaa, luontoa, musiikkia, aivojen aktivointia ja sosiaalisia suhteita, unta ja lepoa sekä muistin riskejä. Asiat on pyritty liittämään ikääntyneiden arkeen. Jokainen jakso noudattaa samaa kaavaa: mukana on teoriaosuus, motorisia harjoitteita, tehtäviä ja linkkejä lisätietoa haluaville. Verkkokurssin käyttö on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi siten, että tutut elementit ja henkilöt toistuvat joka jaksossa. Videot on upotettu Peda.netiin osioittain, joita joka jaksossa on 4-5 kpl. Näin video ei muodostu liian pitkäksi kerralla seurattavaksi ja palaaminen taaksepäin on helpompaa.


Kuva: Verkkomuistikoulun videon logo

Ensimmäinen jakso

Ensimmäinen jakso verkkokurssista valmistettiin Seniorit voimavaraksi -hankkeen rahoituksella. Kurssin suunnittelu, käsikirjoitusten tekeminen, tehtävien laatiminen ja kuvien valinta vaativat paljon aikaa jo ennen kuvausten aloittamista. Kaikki teoria- ja tehtäväosuudet videoitiin itse ja ensimmäisen jakson kuvaukset tehtiin pääosin luonnossa, mikä toi haasteita mm. valaistuksen ja äänitysten osalta säänvaihteluiden ja luonnonäänien takia. Alussa myös työtavan löytäminen ja tekniset ongelmat veivät paljon aikaa ja siksi ensimmäisen jakson valmistuminen kesti ennakoitua kauemmin. Myös henkilöiden vaihtuminen toi mukanaan haasteita. Erityistä huomiota kiinnitettiin auditiiviseen selkeyteen ja äänen laatuun, riittävän suureen fonttikokoon sekä pohdittiin ratkaisuja tekstityksen näkyvyyteen.


Kuva: Ensimmäisen jakson kuvauksia rantalaiturilla

Ensimmäistä jaksoa testattiin muistikouluryhmissä sekä Kuopiossa että Pieksämäellä sekä Kuopion vanhusneuvoston, vanhuspalveluiden ja Pohjois-Savon Muisti ry:n asiakkailla lokakuussa 2018. Testauksesta kerättiin palautetta Surveypal-lomakkeen avulla, johon pystyi vastaamaan sähköisesti tai paperiversiona. Palautteella selvitettiin mm., ovatko teoria- ja tehtäväosiot pituudeltaan sopivia, onko tekstikoko riittävän iso, onko näkyvyys, kuuluvuus ja tehtävien tekoon varattu aika riittävä, onko sisältö sopiva ja säilyykö katsojan mielenkiinto koko jakson ajan. Ensimmäisestä jaksosta saatu palaute oli erittäin positiivista, ja se päätettiin jättää muutoksitta, mutta palaute huomioitiin seuraavien osien suunnittelussa. Toisessa jaksossa videoiden äänimaailmaa rauhoitettiin ja niiden sisältämien herätteiden määrää vähennettiin. Erityistä huomiota kiinnitettiin myös siihen, että ikäihmisille ei tule tunnetta heidän aliarvioimisestaan.

Toinen jakso

Verkkomuistikoulun toinen jakso toteutettiin Digitalisaation hyödyntäminen vapaassa sivistystyössä -hankkeen pilottina. Ensimmäisestä jaksosta poiketen toinen jakso kuvattiin lähes täysin studio-olosuhteissa green screen –tekniikkaa hyödyntäen. Vaikka ensimmäisen jakson luontokuvaukset saivat erittäin paljon positiivista palautetta, kuvaaminen luonnossa on työlästä ja aikaa vievää. Studiossa kuvattaessa säästetään aikaa, koska kuvausolosuhteet on helpompi ennakoida ja voidaan käyttää mm. jälkiäänitystä. Siksi toisen jakson valmistuttua haluttiin testata, miten studiossa tehdyt kuvaukset vaikuttavat jaksosta annettuun palautteeseen.


Kuva: Media-assistentti Aki Savolainen testaamassa valojen sijoittelua

Verkkomuistikoulun toisen jakson testaukseen osallistuivat Kuopion vanhusneuvoston ja kuopiolaisten eläkeläisjärjestöjen jäsenet toukokuussa 2019. Palaute osoitti, että jaksoa oli saatu kehitettyä toivottuun suuntaan. Kokonaisuutta pidettiin rauhallisena ja harkittuna. Studiokuvaukset eivät vaikuttaneet saatuun palautteeseen, joten tulevien jaksojen kuvauksissa päätettiin hyödyntää molempia työtapoja tilanteen mukaan.

Pilottihankkeen päättymisen jälkeen verkkomuistikoulun työstäminen jatkuu. Verkkomuistikoulusta pyritään saamaan opistojen kurssiohjelmaan sopiva kokonaisuus lähitulevaisuudessa ja sitä halutaan hyödyntää mahdollisimman laajasti myös yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa.


Video: teeman 2 johdanto ja motorinen aivojumppa

Tutustu verkkomuistikoulun sivuihin tästä linkistä >>

Lukijan salasana: mustikkaLisätietoja hankkeesta: koulutussuunnittelija Marjo Markkanen, puh. 044 718 4721, marjo.markkanen@kuopio.fi

Lisätietoja verkkomuistikoulun sisällöstä: koulutussuunnittelija Hanna-Reetta Metsänheimo, puh. 044 718 4745, hanna-reetta.metsanheimo@kuopio.fi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä