Pilotointi

Verkkovälitteisen pilottikatsauksen tallenne katsottavissa

Kaikki hankkeen 12 pilottia kertoivat 19.11.2019 verkkotapahtumassa pilottien tavoitteista, tuloksista ja tehdyistä toimenpiteistä. Lisäksi kuulimme, miten toiminta jatkuu pilottien päättymisen jälkeen.
Piloteissa tehdyt kokeilut ja rakennetut toimintamallit herättivät kuulijoissa innostusta ja kiinnostusta. Moni totesikin, että pilottien malleja on hyvä lähteä soveltamaan muissa oppilaitoksissa.

Katso pilottitapahtuman tallenne>>

Pilottien avulla uudistetaan toimintamalleja digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäen

Pilottihaku

Pilottien hakuaika on päättynyt 29.3.2019. Kiitos hyvistä hakemuksista. Päätökset pilottivalinnoista ilmoitetaan huhtikuun aikana.

Yleistä piloteista

Hankkeessa toteutetaan vähintään 10 pilottia. Pilottien tavoitteena on oppilaitosten toimintamallien uudistaminen digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäen. Tavoitteena on luoda sellaisia toimintamalleja, jotka ovat sovellettavissa muihinkin vapaan sivistystyön oppilaitoksiin.

Pilottien suunnittelussa ja toteutuksessa oppilaitoksia kannustetaan verkostoitumaan ja toteuttamaan monenkeskisiä, eri oppilaitosmuodot ja eri kokoiset toimijat verkottavia pilotteja. Mukaan tavoitellaan myös ruotsinkielistä pilottia. Toiveena on, että piloteissa yhdistyy myös digitalisaation kanssa aloittelevat ja jo pidemmällä olevat oppilaitokset.

Pyrimme löytämään eri teemoihin ja painotuksiin keskittyviä pilotteja, jotta saamme mahdollisimman monipuolisia kokemuksia. Pilotointi on toiminnallista ja osallistavaa, ja siinä etsitään ratkaisuja vapaan sivistystyön oppilaitosten käytännön digihaasteisiin ja digimahdollisuuksiin.

Valitut oppilaitokset käynnistävät pilotoinnin vuoden 2019 aikana ja ne voivat jatkua vuodelle 2020. Pilotoinnin aikana kokemuksista viestitään avoimesti, tuotoksiin ja tuloksiin keskittyen.

Joustavat ja ketterät pilotit

Kannustamme verkostojen laajentamiseen myös käynnissä olevien pilottien aikana. Pilotoinnit on ideaalia toteuttaa ketterästi siten, että kokemusten myötä suuntaa voi muuttaa, verkostoja voi kasvattaa ja tietoa levittää mahdollisimman laajasti.

Suosittelemme myös tutustumaan jo käynnissä oleviin pilotteihin.

Pilottien kriteerit

 • Pilottien keskeinen tavoite on uudistaa oppilaitoksen toimintamalleja digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäen. Piloteissa tavoitellaan ensisijaisesti uusia toimintamalleja, joita voidaan soveltaa muissakin vapaan sivistystyön oppilaitoksissa.
 • Pilottien teemoja ei rajoiteta, vaan kannustetaan luovuuteen. Pilotteihin haetaan innovatiivisia, hakijaa ja koko kenttää palvelevia, toimintaa kehittäviä ehdotuksia. 
 • Piloteihin toivotaan mukaan mahdollisimman laajasti eritasoisia (edelläkävijöistä aloittelijoihin), erikokoisia ja erityyppisiä oppilaitoksia. Kannustamme monenkeskeisiin, jopa oppilaitosrajat ylittäviin pilotteihin.
 • Mukaan valitaan vähintään yksi ruotsinkielinen pilotti.
 • Pilotiksi voi hakea myös, jos kehitystyö on jo käynnissä toisen hankkeen puitteissa. Tämä kasvattaa verkostoa ja saattaa olla pilotoijille taloudellisesti järkevää.
 • Pilotissa tulee voida mitata sen vaikuttavuutta. Tämä auttaa pilotoijia jatkossa tulevissa hankehauissa ja jatkokehittämisessä.
 • Pilottien raportoinnin tulee olla läpinäkyvää, avointa ja kevyttä, tuotoksiin keskittyvää. Hankkeessa ei ole tarkoitus rakentaa byrokraattista raportoinnin mallia, vaan kannustetaan avoimeen, tiedottavaan raportointiin. Raportointi on kuitenkin tärkeää myös siksi, että se osa koko hankkeen raportointia.

Tukiraha piloteille

Hankkeessa on varattu tukirahaa piloteille. Tukirahan jakamisesta päättää ohjausryhmä hakemusten perusteella. Tuki tulee olemaan 1000 - 4000 euroa / pilotti.
 

Pilottihaku

Pilotiksi haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksissa keskeistä on kuvata erityisesti seuraavia asioita: miksi mukaan pilottiin, mitä pilotoinnilla tavoitellaan, mikä on haluttu lopputulos ja millä verkostolla pilotointi toteutetaan. Hakemuksessa on hyvä olla kuvaus siitä, mitä ja miten pilotoinnin tuloksista raportoidaan – tavoitteena avoin ja läpinäkyvä tulosten avaaminen, joka hyödyntää myös koko hankkeen raportointia. Hakemuksissa tulee myös kuvata oppilaitoksen/oppilaitosryhmän omarahoitus ja riskinkanto pilotin näkökulmasta, sekä mahdollinen muu rahoitus esimerkiksi toisen käynnissä olevan hankkeen osalta.

Tarkista, että hakemuksessa on kuvattu tiiviisti ainakin seuraavat asiat:
 • pilotissa mukana oleva verkosto
 • vastuu- ja yhteyshenkilöt
 • pilotin tavoitteet ja toteutusmalli
 • pilotin toteutusaikataulu
 • suunnitelma viestinnästä ja raportoinnista
 • liittymät muihin meneillään oleviin hankkeisiin
 • pilotin mahdollinen muu rahoitus
 • pilotin omarahoitus ja riskinkanto.
Pilottien hakuaika päättyi 29.3.2019.

Kysymykset

Pilotteihin liittyviin kysymyksiin vastaa Merja Sjöblom, merja.sjoblom(at)tieke.fi, 050 567 6893

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä