Ympäristöopin tavoitteet ja sisällöt vuosiluokalla 5

Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 5

T1 Oppilas ymmärtää ympäristöopin tiedonalojen merkityksen yhteiskunnalle. . (S1-S6)

T2 Oppilas työskentelee pitkäjänteisesti omien opiskelutavoitteidensa saavuttamiseksi. (S1-S6)

T3 Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla kestävän tulevaisuuden rakentamista tukevia ja uhkaavia tekijöitä. (S1-S6)

T4 Oppilas osaa muodostaa eri aihepiireihin liittyviä kysymyksiä, joita käytetään toiminnan lähtökohtana.. (S1-S6)

T5 Oppilas osaa toimia, havainnoida, mitata ja dokumentoida tuloksia ohjeiden mukaisesti. (S1-S6)

T6 Oppilas esittelee tutkimuksiaan ja niiden tuloksia eri tavoilla. (S1-S6)

T7 Oppilas osaa kuvata joidenkin teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita. (S2-S6)

T8 Oppilas osaa toimia erilaisissa vaara- ja ensiaputilanteiden harjoituksissa. (S1-S6)

T9 Oppilas osaa liikkua luonnossa ja suorittaa tutkimuksia ryhmän jäsenenä. (S2-S6)

T 10 Oppilas osaa ilmaista omia tunteitaan. Hän tuntee keinoja, joilla säädellä niitä. (S1-S6)

T 11 Oppilas osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa turvallisesti tiedon hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen välineenä. (S1-S6)

T 12 Oppilas osaa hahmottaa ympäristöä, ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin tiedonalojen keskeisillä käsitteillä. (S1-S6)

T 13 Oppilas osaa tehdä erilaisia malleja, joiden avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäristöä ja niiden ilmiöitä. Oppilas harjoittelee abstraktien mallien käyttöä. (S1-S6)

T 14 Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia tietolähteitä. Hän harjoittelee erilaisten näkemysten perustelemista. (S1-S6)

T 15 Oppilas osaa pääpiirteittäin kuvata ihmisen rakenteen, elintoiminnat ja kehityksen. (S1, S3-S6)

T16 Oppilas hahmottaa koko maapallon karttakuvaa. Hän osaa tulkita esim. ilmasto- ja teemakarttoja. (S3-S6)

T17 Oppilas osaa havainnoida ja kuvata yksinkertaisia fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä harjoittelee niihin liittyviä selityksiä. Oppilas osaa käyttää energia-, voima- ja liikekäsitteitä arkisissa tilanteissa. (S2, S4-S6)

T18 Oppilas osaa selittää kemiallisia ilmiöitä, aineiden ominaisuuksia ja muutoksia. (S2, S4-S6)

T19 Oppilas osaa kuvata elämänkulun eri vaiheita ja selittää murrosikään liittyviä keskeisiä kasvun ja kehityksen tunnuspiirteitä ja niiden yksilöllistä vaihtelua.. (S1-S3, S6)

Ympäristöopin opetuksen tavoitteisiin liittyvät sisällöt

S1 Minä ihmisenä

Ihmisen keho, rakenne ja elintoiminnot

 • Oppilas oppii ihmisen rakenteen ja keskeiset elintoiminnot. Hän tutustuu kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin ja ikäkauden mukaiseen seksuaaliseen kehitykseen.
 • Oppilas ymmärtää, kuinka ihminen lisääntyy.
 • Oppilas tutustuu ihmiskunnan kehitysvaiheisiin.

Mielen hyvinvointi ja tunnetaidot

 • Oppilas perehtyy mielen hyvinvointiin ja tunnetaitoihin liittyviin asioihin esim. murrosiän vaikutus mieleen.

Terveys

 • Oppilas ymmärtää hygienian tarpeellisuuden ja liikunnan ja ravinnon vaikutuksen elimistöön

S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen

Turvataidot ja turvallinen liikkuminen

 • Oppilas tutustuu kitkan merkitykseen turvallisessa liikkumisessa

Teknologia

 • Oppilas ymmärtää viestintävälineiden ja internetin turvallisen käytön merkityksen.
 • Oppilas tutustuu arjen teknologiaan esim. koneiden merkitys arjessa (voima ja liike).

Yhteistyötaidot, fyysinen koskemattomuus ja kiusaamisen ehkäiseminen

 • Oppilas harjoittelee yhteistyötaitoja toimimalla erilaisissa ryhmissä ja yksilöllisyyden kunnioittamista. Hän opettelee ymmärtämään eroja yksilön kasvussa.
 • Oppilas tietää osallistumisen ja vaikuttamisen keinoja.

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan

Lähiympäristön havainnointi ja tutkiminen, rakennettu ympäristö, eliöt ja erilaiset elinympäristöt eri vuodenaikoina

 • Oppilas tutustuu jokamiehenoikeuksiin ja harjoittelee niitä.

Erilaisia alueita

 • Oppilas tutustuu Euroopan kasvillisuus- ja ilmastovyöhykkeisiin sekä sen alueisiin

Karttataidot, geomedia

 • Oppilas hahmottaa ajankohtaisten uutisten avulla Euroopan luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
 • Hän osaa tulkita ilmastodiagrammeja ja teemakarttoja

S4 Ympäristön tutkiminen

Tutkimustehtävät, ongelmanratkaisu ja keksiminen

 • Lukuvuoden sisällöistä valitaan tutkimus- ja, ongelmanratkaisu- ja keksimistehtäviä. Tehtävien avulla harjoitellaan tutkimuksen eri vaiheita. Esim. Oppilas tutkii kappaleiden liikkeiden muutoksia.
 • Oppilas tutkii kokeellisesti kasvien kasvua eri kasvupaikkatekijöitä vaihdelleen.

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut

Energia, liike ja voima

 • Oppilas tutkii fysiikan ilmiöitä: liike, voima, kitka ja ilmanpaine.

Materiaalit ja aineet

 • Oppilas tutustuu alkuaineisiin ja tutkii aineiden välisiä reaktioita esim. käyminen.
 • Oppilas ymmärtää käsitteet raaka-aine ja tuote.

Maapallon rakenne ja avaruus

 • Oppilas ymmärtää, mistä johtuvat vuosi, vuodenajat, kuukausi, ja vuorokausi.
 • Oppilas tutustuu maapallon aurinkokunnan ja maailmankaikkeuden rakenteeseen.

S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Luonnonvarojen kestävä käyttö

 • Oppilas harjoittelee lajittelua ja kierrätystä.
 • Oppilas tutustuu tuotteiden elinkaariin ja hän ymmärtää luonnonvarojen rajallisuuden

Viihtyisä ympäristö

 • Oppilas tutustuu Euroopan väestöön ja kulttuureihin.
 • Hän tiedostaa, että on olemassa ihmisoikeudet ja lapsen oikeudet.