Ympäristöopin tavoitteet ja sisällöt vuosiluokalla 5

Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 5

T1 Oppilas ymmärtää ympäristöopin tiedonalojen merkityksen yhteiskunnalle. . (S1-S6)

T2 Oppilas työskentelee pitkäjänteisesti omien opiskelutavoitteidensa saavuttamiseksi. (S1-S6)

T3 Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla kestävän tulevaisuuden rakentamista tukevia ja uhkaavia tekijöitä. (S1-S6)

T4 Oppilas osaa muodostaa eri aihepiireihin liittyviä kysymyksiä, joita käytetään toiminnan lähtökohtana.. (S1-S6)

T5 Oppilas osaa toimia, havainnoida, mitata ja dokumentoida tuloksia ohjeiden mukaisesti. (S1-S6)

T6 Oppilas esittelee tutkimuksiaan ja niiden tuloksia eri tavoilla. (S1-S6)

T7 Oppilas osaa kuvata joidenkin teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita. (S2-S6)

T8 Oppilas osaa toimia erilaisissa vaara- ja ensiaputilanteiden harjoituksissa. (S1-S6)

T9 Oppilas osaa liikkua luonnossa ja suorittaa tutkimuksia ryhmän jäsenenä. (S2-S6)

T 10 Oppilas osaa ilmaista omia tunteitaan. Hän tuntee keinoja, joilla säädellä niitä. (S1-S6)

T 11 Oppilas osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa turvallisesti tiedon hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen välineenä. (S1-S6)

T 12 Oppilas osaa hahmottaa ympäristöä, ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin tiedonalojen keskeisillä käsitteillä. (S1-S6)

T 13 Oppilas osaa tehdä erilaisia malleja, joiden avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäristöä ja niiden ilmiöitä. Oppilas harjoittelee abstraktien mallien käyttöä. (S1-S6)

T 14 Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia tietolähteitä. Hän harjoittelee erilaisten näkemysten perustelemista. (S1-S6)

T 15 Oppilas osaa pääpiirteittäin kuvata ihmisen rakenteen, elintoiminnat ja kehityksen. (S1, S3-S6)

T16 Oppilas hahmottaa koko maapallon karttakuvaa. Hän osaa tulkita esim. ilmasto- ja teemakarttoja. (S3-S6)

T17 Oppilas osaa havainnoida ja kuvata yksinkertaisia fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä harjoittelee niihin liittyviä selityksiä. Oppilas osaa käyttää energia-, voima- ja liikekäsitteitä arkisissa tilanteissa. (S2, S4-S6)

T18 Oppilas osaa selittää kemiallisia ilmiöitä, aineiden ominaisuuksia ja muutoksia. (S2, S4-S6)

T19 Oppilas osaa kuvata elämänkulun eri vaiheita ja selittää murrosikään liittyviä keskeisiä kasvun ja kehityksen tunnuspiirteitä ja niiden yksilöllistä vaihtelua.. (S1-S3, S6)

Ympäristöopin opetuksen tavoitteisiin liittyvät sisällöt

S1 Minä ihmisenä

Ihmisen keho, rakenne ja elintoiminnot

 • Oppilas oppii ihmisen rakenteen ja keskeiset elintoiminnot. Hän tutustuu kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin ja ikäkauden mukaiseen seksuaaliseen kehitykseen.
 • Oppilas ymmärtää, kuinka ihminen lisääntyy.
 • Oppilas tutustuu ihmiskunnan kehitysvaiheisiin.

Mielen hyvinvointi ja tunnetaidot

 • Oppilas perehtyy mielen hyvinvointiin ja tunnetaitoihin liittyviin asioihin esim. murrosiän vaikutus mieleen.

Terveys

 • Oppilas ymmärtää hygienian tarpeellisuuden ja liikunnan ja ravinnon vaikutuksen elimistöön

S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen

Turvataidot ja turvallinen liikkuminen

 • Oppilas tutustuu kitkan merkitykseen turvallisessa liikkumisessa

Teknologia

 • Oppilas ymmärtää viestintävälineiden ja internetin turvallisen käytön merkityksen.
 • Oppilas tutustuu arjen teknologiaan esim. koneiden merkitys arjessa (voima ja liike).

Yhteistyötaidot, fyysinen koskemattomuus ja kiusaamisen ehkäiseminen

 • Oppilas harjoittelee yhteistyötaitoja toimimalla erilaisissa ryhmissä ja yksilöllisyyden kunnioittamista. Hän opettelee ymmärtämään eroja yksilön kasvussa.
 • Oppilas tietää osallistumisen ja vaikuttamisen keinoja.

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan

Lähiympäristön havainnointi ja tutkiminen, rakennettu ympäristö, eliöt ja erilaiset elinympäristöt eri vuodenaikoina

 • Oppilas tutustuu jokamiehenoikeuksiin ja harjoittelee niitä.

Erilaisia alueita

 • Oppilas tutustuu Euroopan kasvillisuus- ja ilmastovyöhykkeisiin sekä sen alueisiin

Karttataidot, geomedia

 • Oppilas hahmottaa ajankohtaisten uutisten avulla Euroopan luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
 • Hän osaa tulkita ilmastodiagrammeja ja teemakarttoja

S4 Ympäristön tutkiminen

Tutkimustehtävät, ongelmanratkaisu ja keksiminen

 • Lukuvuoden sisällöistä valitaan tutkimus- ja, ongelmanratkaisu- ja keksimistehtäviä. Tehtävien avulla harjoitellaan tutkimuksen eri vaiheita. Esim. Oppilas tutkii kappaleiden liikkeiden muutoksia.
 • Oppilas tutkii kokeellisesti kasvien kasvua eri kasvupaikkatekijöitä vaihdelleen.

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut

Energia, liike ja voima

 • Oppilas tutkii fysiikan ilmiöitä: liike, voima, kitka ja ilmanpaine.

Materiaalit ja aineet

 • Oppilas tutustuu alkuaineisiin ja tutkii aineiden välisiä reaktioita esim. käyminen.
 • Oppilas ymmärtää käsitteet raaka-aine ja tuote.

Maapallon rakenne ja avaruus

 • Oppilas ymmärtää, mistä johtuvat vuosi, vuodenajat, kuukausi, ja vuorokausi.
 • Oppilas tutustuu maapallon aurinkokunnan ja maailmankaikkeuden rakenteeseen.

S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Luonnonvarojen kestävä käyttö

 • Oppilas harjoittelee lajittelua ja kierrätystä.
 • Oppilas tutustuu tuotteiden elinkaariin ja hän ymmärtää luonnonvarojen rajallisuuden

Viihtyisä ympäristö

 • Oppilas tutustuu Euroopan väestöön ja kulttuureihin.
 • Hän tiedostaa, että on olemassa ihmisoikeudet ja lapsen oikeudet.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä