Ympäristöopin tavoitteet ja sisällöt vuosiluokalla 3

Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3

T1 Oppilas kiinnostuu ympäristöön liittyvistä asioista. (S1-S6)

T2 Oppilas osaa työskennellä asetetun tavoitteen suuntaisesti. (S1-S6)

T3 Oppilas tietää erilaisia keinoja lähiympäristön vaalimiseen. (S1-S6)

T4 Oppilas osaa muodostaa eri aihepiireihin liittyviä kysymyksiä. (S1-S6)

T5 Oppilas toteuttaa pieniä tutkimuksia. Hän mittaa ja havainnoi niiden tuloksia yksin ja muiden kanssa. (S1-S6)

T6 Oppilas tunnistaa syy-seuraussuhteita tutkimuksiensa pohjalta. (S1-S6)

T7 Oppilas kokeilee ja käyttää teknologisia sovelluksia. (S2-S6)

T8 Oppilas tutustuu erilaisiin turvallisuusohjeisiin. (S1-S6)

T9 Oppilas liikkuu lähiympäristössä ja tekee havaintoja. (S2-S6)

T 10 Oppilas osaa ilmaista itseään ja kuunnella muita erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Hän harjoittelee kohteliasta kätöstä ja tunteiden säätelyä. (S1-S6)

T 11 Oppilas harjoittelee käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tietojen hankinnassa. (S1-S6)

T 12 Oppilas tuntee ympäristöopin peruskäsitteitä. (S1-S6)

T 13 Oppilas ymmärtää konkreettisia malleja, joiden avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäristöä ja niiden ilmiöitä. (S1-S6)

T 14 Oppilas harjoittelee tietojen hakemista erilaisista tietolähteistä. (S1-S6)

T 15 Oppilas osaa havainnoida luontoa, tunnistaa yleisimpiä kasvi- ja eläinlajeja ja niiden tunnusomaisia elinympäristöjä. Oppilas osaa tutkia yksinkertaisilla kokeilla kasvien kasvua yhdessä muiden kanssa. (S1, S3-S6)

T16 Oppilas osaa käyttää yksinkertaista karttaa oman ympäristönsä hahmottamisen välineenä. (S3-S6)

T17 Oppilas osaa havainnoida ja kuvata yksinkertaisia fysikaalisia ilmiöitä arjessa ja luonnossa. (S2, S4-S6)

T18 Oppilas osaa havainnoida ja kuvata tuttujen aineiden, esim. veden, ominaisuuksia ja olomuotoja. Hän tutustuu veden kiertokulkuun. (S2, S4-S6)

T19 Oppilas ymmärtää arjen terveystottumusten merkityksen hyvinvoinnille. (S1-S3, S6)

Ympäristöopin opetuksen tavoitteisiin liittyvät sisällöt

S1 Minä ihmisenä

Mielen hyvinvointi ja tunnetaidot

 • Oppilas perehtyy mielen hyvinvointiin ja tunnetaitoihin liittyviin asioihin esim. yhteistyö ja yhteishenki.

Terveys

 • Oppilas harjoittelee itsestään huolehtimista ja tutustuu arjen terveystottumuksiin

S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen

Turvataidot ja turvallinen liikkuminen

 • Oppilas tutustuu polkupyöräilijän rooliin liikenteessä.
 • Hän tutustuu turvalliseen vesillä liikkumiseen kesällä ja talvella.
 • Oppilas ymmärtää tulen käytön riskejä. Hän harjoittelee tulipalolta suojautumista.
 • Oppilas tutustuu sähköturvallisuus-ohjeisiin.

Teknologia

 • Oppilas harjoittelee viestintävälineiden ja internetin turvallista käyttöä.
 • Oppilas tutustuu arjen teknologiaan esim. polkupyörän rakenteeseen, lämpömittarin toimintaan ja erilaisiin sähkölaitteisiin.

Yhteistyötaidot, fyysinen koskemattomuus ja kiusaamisen ehkäiseminen

 • Oppilas harjoittelee yhteistyötaitoja toimimalla erilaisissa ryhmissä.
 • Oppilas harjoittelee osallistumista ja vaikuttamista, esim. luokkakokoukset, oppilaskunta.

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan

Lähiympäristön havainnointi ja tutkiminen, rakennettu ympäristö, eliöt ja erilaiset elinympäristöt eri vuodenaikoina

 • Oppilas tutustuu vesiin ja rantoihin elinympäristönä.
 • Hän tunnistaa vesien ja rantojen kasveja ja eläimiä.
 • Oppilas tutkii keinoja, joilla eliöt sopeutuvat eri vuodenaikoihin.
 • Oppilas tutustuu eläinkunnan luokitteluun.

Erilaisia alueita

 • Oppilas tutustuu omaan lääniinsä, Suomeen, sen alueisiin ja tärkeimpiin kaupunkeihin.
 • Hän hahmottaa vesistön rakenteen.

Karttataidot, geomedia

 • Oppilas tutustuu kartan periaatteisiin ja opettelee käyttämään suunnistuskarttaa.

S4 Ympäristön tutkiminen

Tutkimustehtävät, ongelmanratkaisu ja keksiminen

 • Lukuvuoden sisällöistä valitaan tutkimus- ja, ongelmanratkaisu- ja keksimistehtäviä. Tehtävien avulla harjoitellaan tutkimuksen eri vaiheita. Esim. Oppilas tutkii säätä sekä maa- ja kallioperää

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut

Ravinto ja ravintoketjut

 • Oppilas perehtyy erilaisiin ravintoketjuihin.
 • Hän ymmärtää yhteyttämisen perusperiaatteet.

Vesi

 • Oppilas tutkii veden ominaisuuksia, tunnistaa veden olomuodot ja ymmärtää veden kiertokulkua.

Valo, ilma ja lämpö

 • Oppilas tutkii ja tutustuu sääilmiöihin.
 • Hän tutustuu jääkauden merkkeihin Suomessa.

Energia, liike ja voima

 • Oppilas tutustuu palamisen perusedellytyksiin. Oppilas tietää, että on olemassa sähkö-, lämpö- ja valoenergiaa.

Materiaali ja aineet

 • Oppilas hahmottaa aineen olomuotoja veden olomuotojen kautta.

S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Luonnon monimuotoisuus

 • Oppilas ymmärtää vesien ja vesieliöiden suojelun merkityksen ja tietää keinoja siihen

Viihtyisä ympäristö

 • Oppilas tutustuu kotiseudun ja Suomen kulttuuriperintöön ja vähemmistöihin.