Ympäristöopin tavoitteet ja sisällöt vuosiluokalla 3

Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3

T1 Oppilas kiinnostuu ympäristöön liittyvistä asioista. (S1-S6)

T2 Oppilas osaa työskennellä asetetun tavoitteen suuntaisesti. (S1-S6)

T3 Oppilas tietää erilaisia keinoja lähiympäristön vaalimiseen. (S1-S6)

T4 Oppilas osaa muodostaa eri aihepiireihin liittyviä kysymyksiä. (S1-S6)

T5 Oppilas toteuttaa pieniä tutkimuksia. Hän mittaa ja havainnoi niiden tuloksia yksin ja muiden kanssa. (S1-S6)

T6 Oppilas tunnistaa syy-seuraussuhteita tutkimuksiensa pohjalta. (S1-S6)

T7 Oppilas kokeilee ja käyttää teknologisia sovelluksia. (S2-S6)

T8 Oppilas tutustuu erilaisiin turvallisuusohjeisiin. (S1-S6)

T9 Oppilas liikkuu lähiympäristössä ja tekee havaintoja. (S2-S6)

T 10 Oppilas osaa ilmaista itseään ja kuunnella muita erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Hän harjoittelee kohteliasta kätöstä ja tunteiden säätelyä. (S1-S6)

T 11 Oppilas harjoittelee käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tietojen hankinnassa. (S1-S6)

T 12 Oppilas tuntee ympäristöopin peruskäsitteitä. (S1-S6)

T 13 Oppilas ymmärtää konkreettisia malleja, joiden avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäristöä ja niiden ilmiöitä. (S1-S6)

T 14 Oppilas harjoittelee tietojen hakemista erilaisista tietolähteistä. (S1-S6)

T 15 Oppilas osaa havainnoida luontoa, tunnistaa yleisimpiä kasvi- ja eläinlajeja ja niiden tunnusomaisia elinympäristöjä. Oppilas osaa tutkia yksinkertaisilla kokeilla kasvien kasvua yhdessä muiden kanssa. (S1, S3-S6)

T16 Oppilas osaa käyttää yksinkertaista karttaa oman ympäristönsä hahmottamisen välineenä. (S3-S6)

T17 Oppilas osaa havainnoida ja kuvata yksinkertaisia fysikaalisia ilmiöitä arjessa ja luonnossa. (S2, S4-S6)

T18 Oppilas osaa havainnoida ja kuvata tuttujen aineiden, esim. veden, ominaisuuksia ja olomuotoja. Hän tutustuu veden kiertokulkuun. (S2, S4-S6)

T19 Oppilas ymmärtää arjen terveystottumusten merkityksen hyvinvoinnille. (S1-S3, S6)

Ympäristöopin opetuksen tavoitteisiin liittyvät sisällöt

S1 Minä ihmisenä

Mielen hyvinvointi ja tunnetaidot

 • Oppilas perehtyy mielen hyvinvointiin ja tunnetaitoihin liittyviin asioihin esim. yhteistyö ja yhteishenki.

Terveys

 • Oppilas harjoittelee itsestään huolehtimista ja tutustuu arjen terveystottumuksiin

S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen

Turvataidot ja turvallinen liikkuminen

 • Oppilas tutustuu polkupyöräilijän rooliin liikenteessä.
 • Hän tutustuu turvalliseen vesillä liikkumiseen kesällä ja talvella.
 • Oppilas ymmärtää tulen käytön riskejä. Hän harjoittelee tulipalolta suojautumista.
 • Oppilas tutustuu sähköturvallisuus-ohjeisiin.

Teknologia

 • Oppilas harjoittelee viestintävälineiden ja internetin turvallista käyttöä.
 • Oppilas tutustuu arjen teknologiaan esim. polkupyörän rakenteeseen, lämpömittarin toimintaan ja erilaisiin sähkölaitteisiin.

Yhteistyötaidot, fyysinen koskemattomuus ja kiusaamisen ehkäiseminen

 • Oppilas harjoittelee yhteistyötaitoja toimimalla erilaisissa ryhmissä.
 • Oppilas harjoittelee osallistumista ja vaikuttamista, esim. luokkakokoukset, oppilaskunta.

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan

Lähiympäristön havainnointi ja tutkiminen, rakennettu ympäristö, eliöt ja erilaiset elinympäristöt eri vuodenaikoina

 • Oppilas tutustuu vesiin ja rantoihin elinympäristönä.
 • Hän tunnistaa vesien ja rantojen kasveja ja eläimiä.
 • Oppilas tutkii keinoja, joilla eliöt sopeutuvat eri vuodenaikoihin.
 • Oppilas tutustuu eläinkunnan luokitteluun.

Erilaisia alueita

 • Oppilas tutustuu omaan lääniinsä, Suomeen, sen alueisiin ja tärkeimpiin kaupunkeihin.
 • Hän hahmottaa vesistön rakenteen.

Karttataidot, geomedia

 • Oppilas tutustuu kartan periaatteisiin ja opettelee käyttämään suunnistuskarttaa.

S4 Ympäristön tutkiminen

Tutkimustehtävät, ongelmanratkaisu ja keksiminen

 • Lukuvuoden sisällöistä valitaan tutkimus- ja, ongelmanratkaisu- ja keksimistehtäviä. Tehtävien avulla harjoitellaan tutkimuksen eri vaiheita. Esim. Oppilas tutkii säätä sekä maa- ja kallioperää

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut

Ravinto ja ravintoketjut

 • Oppilas perehtyy erilaisiin ravintoketjuihin.
 • Hän ymmärtää yhteyttämisen perusperiaatteet.

Vesi

 • Oppilas tutkii veden ominaisuuksia, tunnistaa veden olomuodot ja ymmärtää veden kiertokulkua.

Valo, ilma ja lämpö

 • Oppilas tutkii ja tutustuu sääilmiöihin.
 • Hän tutustuu jääkauden merkkeihin Suomessa.

Energia, liike ja voima

 • Oppilas tutustuu palamisen perusedellytyksiin. Oppilas tietää, että on olemassa sähkö-, lämpö- ja valoenergiaa.

Materiaali ja aineet

 • Oppilas hahmottaa aineen olomuotoja veden olomuotojen kautta.

S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Luonnon monimuotoisuus

 • Oppilas ymmärtää vesien ja vesieliöiden suojelun merkityksen ja tietää keinoja siihen

Viihtyisä ympäristö

 • Oppilas tutustuu kotiseudun ja Suomen kulttuuriperintöön ja vähemmistöihin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä