Ympäristöopin tavoitteet ja sisällöt vuosiluokalla 4

Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 4

T1 Oppilas ymmärtää ympäristöopin tiedonalojen erilaisuuden. (S1-S6)

T2 Oppilas osaa työskennellä pitkäjänteisesti asetetun tavoitteen suuntaisesti. (S1-S6)

T3 Oppilas ymmärtää kestävän kehityksen käsitteen. (S1-S6)

T4 Oppilas osaa muodostaa eri aihepiireihin liittyviä kysymyksiä. (S1-S6)

T5 Oppilas toteuttaa tutkimuksia ja dokumentoi niiden tuloksia ohjeiden mukaisesti. (S1-S6)

T6 Oppilas esittää tutkimustensa tuloksia ohjeiden mukaisesti. (S1-S6)

T7 Oppilas kokeilee ja käyttää teknologisia sovelluksia (S2-S6)

T8 Oppilas osaa kuvata turvallisuusohjeita ja toimintatapoja erilaisissa vaara- ja ensiaputilanteissa.. (S1-S6)

T9 Oppilas osaa toimia luonnossa ohjeiden mukaan. (S2-S6)

T 10 Oppilas osaa toimia erilaisissa rooleissa vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa kuvata kohteliaaseen käytökseen liittyviä asioita. (S1-S6)

T 11 Oppilas osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä. (S1-S6)

T 12 Oppilas kehittää käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä kohti käsitteiden täsmällistä käyttöä. (S1-S6)

T 13 Oppilas osaa käyttää ja ymmärtää konkreettisia malleja, joiden avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäristöä ja niiden ilmiöitä.. (S1-S6)

T 14 Oppilas osaa valita joitakin luotettavia tietolähteitä. (S1-S6)

T 15 Oppilas osaa havainnoida luontoa, tunnistaa yleisimpiä kasvi- ja eläinlajeja ja niiden tunnusomaisia elinympäristöjä. Oppilas osaa tutkia kokeellisesti kasvien kasvua yksin ja yhdessä muiden kanssa.. (S1, S3-S6)

T16 Oppilas ymmärtää esim. fyysisen kartan merkintöjä. Hän, hahmottaa opiskelemiaan alueita ja osaa lukea esim. väestökarttaa. (S3-S6)

T17 Oppilas osaa havainnoida ja kuvata yksinkertaisia fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä harjoittelee niihin liittyviä selityksiä. (S2, S4-S6)

T18 Oppilas osaa havainnoida ja kuvata olomuotoja ja tuttujen aineiden ominaisuuksia sekä harjoittelee niihin liittyviä selityksiä (S2, S4-S6)

T19 Oppilas osaa kuvata terveyden osa-alueita. Hän tietää. miten terveyttä voi arjessa edistää. (S1-S3, S6)

Ympäristöopin opetuksen tavoitteisiin liittyvät sisällöt

S1 Minä ihmisenä

Mielen hyvinvointi ja tunnetaidot

 • Oppilas perehtyy mielen hyvinvointiin ja tunnetaitoihin liittyviin asioihin esim. itsetunto ja erilaisuuden kunnioittaminen.

Terveys

 • Oppilas perehtyy terveellisiin elämäntapoihin ja unen ja liikunnan merkitykseen.
 • Hän tutustuu lasten sairauksiin ja niiden ehkäisyyn

S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen

Turvataidot ja turvallinen liikkuminen

 • Oppilas harjoittelee yksinkertaisia ensiaputaitoja.
 • Oppilas ymmärtää kuulon suojelun merkityksen.

Teknologia

 • Oppilas harjoittelee viestintävälineiden ja internetin turvallista käyttöä.
 • Oppilas tutustuu arjen teknologiaan esim. vipu ja jousi ja valoon liittyviin kuten peili ja linssit.

Yhteistyötaidot, fyysinen koskemattomuus ja kiusaamisen ehkäiseminen

 • Oppilas harjoittelee yhteistyötaitoja toimimalla erilaisissa ryhmissä. Hän ja harjoittelee fyysisen koskemattomuu-den kunnioittamista ja kiusaamisen ehkäisemistä, esim. KiVa- ja/tai ProKoulu- ohjelman mukaisesti.
 • Oppilas harjoittelee osallistumista ja vaikuttamista, esim. luokkakokoukset, oppilaskunta.

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan

Lähiympäristön havainnointi ja tutkiminen, rakennettu ympäristö, eliöt ja erilaiset elinympäristöt eri vuodenaikoina

 • Oppilas tutustuu kotimaan maatilan eläimiin ja viljelykasveihin.

Erilaisia alueita

 • Oppilas tutustuu Pohjoismaiden ja Baltian valtioihin.
 • Oppilas tutustuu Itämereen ja sen merkitykseen

Karttataidot, geomedia

 • Oppilas harjoittelee käyttämään erilaisia karttoja eri välineillä esim.fyysinen kartta ja väestökartta.

S4 Ympäristön tutkiminen

Tutkimustehtävät, ongelmanratkaisu ja keksiminen

 • Lukuvuoden sisällöistä valitaan tutkimus- ja, ongelmanratkaisu- ja keksimistehtäviä. Tehtävien avulla harjoitellaan tutkimuksen eri vaiheita. Esim. Oppilas tekee tutkimuksia eri materiaaleilla. Hän tekee kokeita valolla ja ilmalla.

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut

Ravinto ja ravintoketjut

 • Oppilas tutustuu ruuan reitteihin

Valo, ilma ja lämpö

 • Oppilas tutkii ilmaa aineena esim. ilman liikkeet, noste ja ääni.

Materiaali ja aineet

 • Oppilas tutustuu erilaisiin materiaaleihin ja niiden ominaisuuksiin.

S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Luonnon monimuotoisuus

 • Oppilas ymmärtää metsän ja soiden suojelun merkityksen.
 • Hän oppii arvostamaan luonnon monimuotoisuutta

Luonnonvarojen kestävä käyttö

 • Oppilas tutustuu tuotteiden elinkaariin ja opettelee vastuullisia valintoja.
 • Oppilas tietää, mitä on ilmastonmuutos ja keinoja sen hillitsemiseksi.

Viihtyisä ympäristö

 • Oppilas tunnistaa Itämeren alueen suojelun tärkeyden.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä