Ympäristöopin tavoitteet ja sisällöt vuosiluokalla 5

Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 5

T1 Oppilas ymmärtää ympäristöopin tiedonalojen merkityksen yhteiskunnalle. . (S1-S6)

T2 Oppilas työskentelee pitkäjänteisesti omien opiskelutavoitteidensa saavuttamiseksi. (S1-S6)

T3 Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla kestävän tulevaisuuden rakentamista tukevia ja uhkaavia tekijöitä. (S1-S6)

T4 Oppilas osaa muodostaa eri aihepiireihin liittyviä kysymyksiä, joita käytetään toiminnan lähtökohtana.. (S1-S6)

T5 Oppilas osaa toimia, havainnoida, mitata ja dokumentoida tuloksia ohjeiden mukaisesti. (S1-S6)

T6 Oppilas esittelee tutkimuksiaan ja niiden tuloksia eri tavoilla. (S1-S6)

T7 Oppilas osaa kuvata joidenkin teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita. (S2-S6)

T8 Oppilas osaa toimia erilaisissa vaara- ja ensiaputilanteiden harjoituksissa. (S1-S6)

T9 Oppilas osaa liikkua luonnossa ja suorittaa tutkimuksia ryhmän jäsenenä. (S2-S6)

T 10 Oppilas osaa ilmaista omia tunteitaan. Hän tuntee keinoja, joilla säädellä niitä. (S1-S6)

T 11 Oppilas osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa turvallisesti tiedon hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen välineenä. (S1-S6)

T 12 Oppilas osaa hahmottaa ympäristöä, ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin tiedonalojen keskeisillä käsitteillä. (S1-S6)

T 13 Oppilas osaa tehdä erilaisia malleja, joiden avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäristöä ja niiden ilmiöitä. Oppilas harjoittelee abstraktien mallien käyttöä. (S1-S6)

T 14 Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia tietolähteitä. Hän harjoittelee erilaisten näkemysten perustelemista. (S1-S6)

T 15 Oppilas osaa pääpiirteittäin kuvata ihmisen rakenteen, elintoiminnat ja kehityksen. (S1, S3-S6)

T16 Oppilas hahmottaa koko maapallon karttakuvaa. Hän osaa tulkita esim. ilmasto- ja teemakarttoja. (S3-S6)

T17 Oppilas osaa havainnoida ja kuvata yksinkertaisia fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä harjoittelee niihin liittyviä selityksiä. Oppilas osaa käyttää energia-, voima- ja liikekäsitteitä arkisissa tilanteissa. (S2, S4-S6)

T18 Oppilas osaa selittää kemiallisia ilmiöitä, aineiden ominaisuuksia ja muutoksia. (S2, S4-S6)

T19 Oppilas osaa kuvata elämänkulun eri vaiheita ja selittää murrosikään liittyviä keskeisiä kasvun ja kehityksen tunnuspiirteitä ja niiden yksilöllistä vaihtelua.. (S1-S3, S6)