Luku 8 Oppilas-ja opiskeluhuolto Joensuun seudulla

Oppilas- ja opiskeluhuolto Joensuun seudulla

Oppilas- ja opiskeluhuoltolain 3§ mukaan opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Opiskeluhuoltoa on sekä perusopetuslaissa tarkoitettu oppilashuolto että lukiolaissa ja ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu opiskelijahuolto. Jatkossa seudullisessa opetussuunnitelmassa käytetään oppilashuollosta termiä opiskeluhuolto.

Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuttuessa opiskeluhuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa koulun perustoimintaa. Opiskeluhuolto liittyy läheisesti koulun kasvatus- ja opetustehtävään. Opiskeluhuoltotyössä otetaan huomioon lapsen edun ensisijaisuus.

Opiskeluhuollon tavoitteena on ennaltaehkäisevä työote ja varhainen puuttuminen huolta aiheuttavissa tilanteissa. Painopiste on yhteisöllisessä opiskeluhuollossa. Opiskeluhuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville ja kodin ja koulun yhteistyö on tärkeä osa sitä.

Perusopetuksen opiskeluhuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskeluhuoltolaissa (Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki 1287/2013). Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet, opetustoimeen kuuluvan opiskeluhuollon tavoitteet sekä paikallisen opiskeluhuoltosuunnitelmien laatiminen on määrätty Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa, luku 8.

Opiskeluhuoltosuunnitelma

Opetuksen järjestäjä vastaa kuntakohtaisesta opiskeluhuoltotyöstä. Opiskeluhuollon suunnitelmien kokonaisuus muodostuu kolmesta suunnitelmasta, jotka kaikki on laadittu monialaisessa yhteistyössä. Suunnitelmat ovat:

  • lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, johon kirjataan oppilashuoltoa koskeva osuus
  • opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus opiskeluhuollosta
  • koulukohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma

Yksikkökohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma laaditaan yhteistyössä koulun henkilöstön, huoltajien ja lasten kanssa. Opiskeluhuoltosuunnitelma voi olla myös kahden tai useamman yksikön yhteinen

Monialainen opiskeluhuoltotyö

Joensuun seudulla kunkin kunnan opiskeluhuollon ohjausryhmä koordinoi ja kehittää kuntakohtaista opiskeluhuoltotyötä. Kullekin koululle laaditaan opiskeluhuollon suunnitelma, jossa kuvataan opetuksessa huomioitavat toimintatavat ja tavoitteet sekä niiden toteutumisen seuranta, opiskeluhuollon yleiset periaatteet ja yhteistyö, keskinäinen työn- ja vastuunjako sekä toiminta kouluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseksi. Opiskeluhuollon suunnitelma voidaan laatia myös alueen koulujen yhteisenä tai koulu-esiopetus kohtaisena. Opiskeluhuoltotyö voi olla joko yhteisöllistä tai yksilökohtaista.

Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Yhteisöllinen opiskeluhuolto on koko kouluyhteisöä tukevaa ensisijaista ja ennaltaehkäisevää toimintaa. Yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön tavoitteena on vahvistaa koulun yhteisöllistä toimintakulttuuria sekä tukea kouluyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia ja turvallisuutta. Yhteisöllinen oppilashuoltotyö kuuluu kaikille koulussa työskenteleville. Opiskeluhuollon palveluja suunnataan myös yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Koulukohtaisen opiskeluhuoltotyön suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaa tehtävää varten perustettu opiskeluhuoltoryhmä. Opiskeluhuoltoryhmään voivat kuulua rehtori, erityisopetuksen edustaja, opettajat, opiskeluhuollon palveluiden työntekijät, huoltajien edustaja ja kutsuttaessa alueella toimivat muut asiantuntijat.

Opiskeluhuollon painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä

Opiskeluhuollossa painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä ja sen toteutuminen arvioidaan vuosittain koulukohtaisessa opiskeluhuoltoryhmässä sekä kuntakohtaisessa opiskeluhuollon ohjausryhmässä.Koulukohtaisesta opiskeluhuoltotyöstä, sen organisoinnista ja toiminnasta vastaa rehtori yhteistyössä opetushenkilöstön ja eri yhteistyötahojen kanssa.

Yksilökohtainen opiskeluhuolto Joensuun seudulla

Yksilökohtainen opiskeluhuolto käynnistyy huoltajan, opettajan tai oppilaan kanssa työskentelevän ammattihenkilön ottaessa yhteyttä opiskeluhuollon työntekijään. Oppilaan opiskeluhuollollisen tuen tarvetta arvioidaan yhteisessä keskustelussa yhteydenottajan kanssa. Yhteydenottaja keskustelee viipymättä asiasta myös oppilaan ja/tai hänen huoltajansa kanssa. Yksittäisen oppilaan opiskeluhuollollinen tuki voi käynnistyä myös monialaisen asiantuntijaryhmän tapaamisella. Opiskeluhuollon palveluiden työntekijä arvioi tuen tarpeen kiireellisyyden. Huoltajan kanssa yhteistyössä sovitaan asian hoitamisen aikataulusta.

Yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseen liittyvien asioiden käsittelemistä varten kootaan tarvittaessa monialainen asiantuntijaryhmä. Ryhmässä on edustettuina oppilaan vanhempien lisäksi ne opiskeluhuollon henkilöstöön kuuluvat, joiden tehtäviin oppilaan opetuksen, tuen tai hoidon järjestäminen kuuluvat (kuten esimerkiksi kuraattori, psykologi, terapeutteja, perheneuvola, lastensuojelun sosiaalityöntekijä, neuvolan perhetyö tai muu asiantuntija).

Asiantuntijaryhmän tapaamisesta laaditaan aina muistio, joista muodostuu opiskeluhuoltokertomus. Edellä mainittujen dokumentointi ja säilyttäminen on kuvattu koulukohtaisessa opiskeluhuoltosuunnitelmassa.

Yksilökohtaisen opiskeluhuoltoryhmän kokoaa se koulun tai opiskeluhuollon palveluiden työntekijä, jolla herää huoli oppilaasta ja jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Opiskeluhuoltopalaverin järjestäminen edellyttää huoltajalta yksilöidyn, kirjallisen suostumuksen. Tulkin läsnäolo ei edellytä yksilöityä kirjallista suostumusta.  Jos asian käsittelyyn tulee uusia toimijoita, pyydetään huoltajilta (ja oppilaalta) uusi allekirjoitettu suostumus. Opiskeluhuollon palveluista tiedotetaan huoltajia.

Yksilökohtainen opiskeluhuoltotyö, suunnitellut ja toteutetut toimenpiteet sekä niiden seuranta ja arviointi kirjataan opetushenkilöstön toimesta oppilashuoltokertomukseen. Opiskeluhuollon henkilöstö kirjaa tiedot potilastietojärjestelmään tai asiakastietojärjestelmään. Opiskeluhuoltokertomuksen tietoja luovutetaan vain pyynnöstä, jossa on perusteltu tietojen saannin tarpeellisuus. Pedagogisista konsultaatiopalavereista ei tehdä opiskeluhuoltokertomusta

Opiskeluhuoltokertomuksista muodostuu opiskeluhuoltorekisteri, jonka vastuuhenkilöt on määritelty opiskeluhuoltosuunnitelmassa.

Tiedonsiirto

Opetuksen järjestämisen kannalta välttämätön tieto siirretään viipymättä toiselle opetuksen järjestäjälle. Sen sijaan opiskeluhuoltoa koskevaan tiedonsiirtoon pyydetään aina huoltajan lupa. Siinä yksilöidään, mitä tietoja siirretään ja pyydetään kirjallinen lupa tietojen siirtoon. Jos lupaa ei myönnetä, arvioidaan tiedon siirron välttämättömyys oppilaan terveyden ja turvallisuuden kannalta ja tehdään tarvittaessa lastensuojeluilmoitus.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä