Ympäristöopin tavoitteet ja sisällöt vuosiluokalla 6

Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 6

T1 Oppilas kokee kaikki ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi itselleen ja osaa antaa niistä esimerkkejä. (S1-S6)

T2 Oppilas tunnistaa oman ympäristöopin osaamisensa ja osaa asettaa itselleen tavoitteita. (S1-S6)

T3 Oppilas osaa kuvata erilaisia vaikuttamiskeinoja kestävän kehityksen edistämiseksi ja toimii ohjatusti yhteisessä vaikuttamisprojektissa.(S1-S6)

T4 Oppilas osaa muodostaa eri aihepiireihin liittyviä kysymyksiä, joita voidaan kehittää tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana. (S1-S6)

T5 Oppilas suunnittelee itse tutkimuksia ja tulkitsee niiden tuloksia. (S1-S6)

T6 Oppilas tekee johtopäätöksiä tutkimustuloksistaan. (S1-S6)

T7 Oppilas työskentelee yhdessä muiden kanssa teknologisessa ongelmanratkaisussa, esimerkiksi oman sovelluksen keksiminen tai muu kokeilu. (S2-S6)

T8 Oppilas tuntee keskeisiä hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä telijöitä. Hän harjoittelee niiden perustelemista ympäristöopin eri tiedonalojen avulla (S1-S6)

T9 Oppilas osaa retkeillä luonnossa. Hän osaa tehdä tutkimuksia ympäristössä ohjatusti sekä yksin että ryhmän jäsenenä. (S2-S6)

T 10 Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla ryhmässä toimimiseen, kohteliaaseen käytökseen sekä tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn liittyviä toimintamalleja ja harjoittelee niiden soveltamista eri rooleissa. (S1-S6)

T 11 Oppilas osaa käyttää tieto- viestintäteknologiaa tutkimusprosessin eri vaiheissa ja vuorovaikutuksen välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti. (S1-S6)

T 12 Oppilas osaa hahmottaa ympäristöä, ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin tiedonalojen keskeisillä käsitteillä ja omin sanoin. (S1-S6)

T 13 Oppilas osaa käyttää ja tulkita erilaisia konkreettisia malleja. Oppilas harjoittelee abstraktien mallien käyttöä. (S1-S6)

T 14 Oppilas harjoittelee erilaisten näkemysten perustelemista ja osaa nimetä eroja eri näkökulmissa. Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia tietolähteitä (S1-S6)

T 15 Oppilas osaa havainnoida luontoa, tunnistaa yleisimpiä kasvi- ja eläinlajeja ja niiden tunnusomaisia elinympäristöjä. Oppilas laatii ohjatusti pienen kasvion. Oppilas osaa tutkia kokeellisesti kasvien kasvua yksin ja yhdessä muiden kanssa. . (S1, S3-S6)

T16. Oppilas osaa tunnistaa eri aluetasot, jäsentää omaa ympäristöään ja hahmottaa opiskelemiaan alueita esim. erilaisten maantieteellisten tilastojen avulla. Hän hahmottaa koko maapallon karttakuvaa sekä osaa kuvata alueellista monimuotoisuutta maapallolla. (S3-S6)

T17 Oppilas osaa käyttää energia-, voima- ja liikekäsitteitä arkisissa tilanteissa ja antaa esimerkkejä energian säilymisen periaatteesta. (S2, S4-S6)

T18 Oppilas osaa selittää aineen säilymisen periaatteen avulla esimerkiksi veden kiertokulkua tai kierrätystä. (S2, S4-S6)

T19 Oppilas osaa kuvata terveyden osa-alueita ja antaa esimerkkejä siitä, miten terveyttä voidaan arjessa edistää. Oppilas osaa kuvata elämänkulun eri vaiheita ja selittää murrosikään liittyviä keskeisiä kasvun ja kehityksen tunnuspiirteitä ja niiden yksilöllistä vaihtelua. (S1-S3, S6)

Ympäristöopin opetuksen tavoitteisiin liittyvät sisällöt

S1 Minä ihmisenä

Mielen hyvinvointi ja tunnetaidot

 • Oppilas perehtyy mielen hyvinvointiin ja tunnetaitoihin liittyviin asioihin esim. vastuu itsestä ja muista sekä identiteetti.

Terveys

 • Oppilas tietää, mitä ovat päihteet ja niiden vaikutukset elimistölle ja terveydelle.

S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen

Turvataidot ja turvallinen liikkuminen

 • Oppilas harjoittelee ensiaputaitoja.

Teknologia

 • Oppilas ymmärtää viestintävälineiden ja internetin turvallisen käytön merkityksen

Yhteistyötaidot, fyysinen koskemattomuus ja kiusaamisen ehkäiseminen

 • Oppilas harjoittelee yhteistyötaitoja toimimalla erilaisissa ryhmissä ja yksilöllisyyden kunnioittamista. Hän opettelee ymmärtämään eroja yksilön kasvussa.
 • Oppilas tietää osallistumisen ja vaikuttamisen keinoja.

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan

Lähiympäristön havainnointi ja tutkiminen, rakennettu ympäristö, eliöt ja erilaiset elinympäristöt eri vuodenaikoina

 • Oppilas tutustuu niittyihin, metsiin ja soihin elinympäristönä.
 • Hän tunnistaa niittyjen, metsien ja soiden eläimiä ja kasveja.
 • Oppilas tutustuu eliökunnan luokitteluun.

Erilaisia alueita

 • Oppilas tunnistaa maanosat. Hän tutustuu maapallon ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeisiin sekä erilaisiin kulttuureihin.

Karttataidot, geomedia

 • Oppilas hahmottaa ajankohtaisten uutisten avulla maaliman luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
 • Hän osaa tulkita ilmastodiagramme-ja, teemakarttoja ja tilastoja.

S4 Ympäristön tutkiminen

Tutkimustehtävät, ongelmanratkaisu ja keksiminen

 • Lukuvuoden sisällöistä valitaan tutkimus- ja, ongelmanratkaisu- ja keksimistehtäviä. Tehtävien avulla harjoitellaan tutkimuksen eri vaiheita. Esim. Oppilas laatii kasvion opiskelemistaan kasveista.

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut

Ravinto ja ravintoketjut

 • Oppilas tutustuu ravinnontuotan-toon.

Energia, liike ja voima

 • Oppilas ymmärtää yhteyttämisen kemiallisena ja palamisen reaktiona.
 • Oppilas havainnoi ja hahmottaa energian muuntumista ja siirtymistä ja energian säilymisen periaatetta. Hän tutustuu energialähteisiin ja sähkön tuottamiseen.

Materiaalit ja aineet

 • Oppilas ymmärtää aineen säilymisen periaatteen esim. hiilen kiertokulun avulla.

S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Luonnon monimuotoisuus

 • Oppilas ymmärtää luonnon monimuotoisuuden merkityksen maapallon eri alueilla. Hän tiedostaa monimuotoisuuden vähenemisen syyt ja seuraukset.

Luonnonvarojen kestävä käyttö

 • Oppilas ymmärtää, mitä on kestävä elämäntapa ja pyrkii siihen esim. metsien kestävä käyttö.

Viihtyisä ympäristö

 • Oppilas osallistuu yhteiseen vaikuttamisprojektiin, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla tasolla.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä