Ympäristöopin tavoitteet ja sisällöt vuosiluokalla 6

Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 6

T1 Oppilas kokee kaikki ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi itselleen ja osaa antaa niistä esimerkkejä. (S1-S6)

T2 Oppilas tunnistaa oman ympäristöopin osaamisensa ja osaa asettaa itselleen tavoitteita. (S1-S6)

T3 Oppilas osaa kuvata erilaisia vaikuttamiskeinoja kestävän kehityksen edistämiseksi ja toimii ohjatusti yhteisessä vaikuttamisprojektissa.(S1-S6)

T4 Oppilas osaa muodostaa eri aihepiireihin liittyviä kysymyksiä, joita voidaan kehittää tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana. (S1-S6)

T5 Oppilas suunnittelee itse tutkimuksia ja tulkitsee niiden tuloksia. (S1-S6)

T6 Oppilas tekee johtopäätöksiä tutkimustuloksistaan. (S1-S6)

T7 Oppilas työskentelee yhdessä muiden kanssa teknologisessa ongelmanratkaisussa, esimerkiksi oman sovelluksen keksiminen tai muu kokeilu. (S2-S6)

T8 Oppilas tuntee keskeisiä hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä telijöitä. Hän harjoittelee niiden perustelemista ympäristöopin eri tiedonalojen avulla (S1-S6)

T9 Oppilas osaa retkeillä luonnossa. Hän osaa tehdä tutkimuksia ympäristössä ohjatusti sekä yksin että ryhmän jäsenenä. (S2-S6)

T 10 Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla ryhmässä toimimiseen, kohteliaaseen käytökseen sekä tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn liittyviä toimintamalleja ja harjoittelee niiden soveltamista eri rooleissa. (S1-S6)

T 11 Oppilas osaa käyttää tieto- viestintäteknologiaa tutkimusprosessin eri vaiheissa ja vuorovaikutuksen välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti. (S1-S6)

T 12 Oppilas osaa hahmottaa ympäristöä, ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin tiedonalojen keskeisillä käsitteillä ja omin sanoin. (S1-S6)

T 13 Oppilas osaa käyttää ja tulkita erilaisia konkreettisia malleja. Oppilas harjoittelee abstraktien mallien käyttöä. (S1-S6)

T 14 Oppilas harjoittelee erilaisten näkemysten perustelemista ja osaa nimetä eroja eri näkökulmissa. Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia tietolähteitä (S1-S6)

T 15 Oppilas osaa havainnoida luontoa, tunnistaa yleisimpiä kasvi- ja eläinlajeja ja niiden tunnusomaisia elinympäristöjä. Oppilas laatii ohjatusti pienen kasvion. Oppilas osaa tutkia kokeellisesti kasvien kasvua yksin ja yhdessä muiden kanssa. . (S1, S3-S6)

T16. Oppilas osaa tunnistaa eri aluetasot, jäsentää omaa ympäristöään ja hahmottaa opiskelemiaan alueita esim. erilaisten maantieteellisten tilastojen avulla. Hän hahmottaa koko maapallon karttakuvaa sekä osaa kuvata alueellista monimuotoisuutta maapallolla. (S3-S6)

T17 Oppilas osaa käyttää energia-, voima- ja liikekäsitteitä arkisissa tilanteissa ja antaa esimerkkejä energian säilymisen periaatteesta. (S2, S4-S6)

T18 Oppilas osaa selittää aineen säilymisen periaatteen avulla esimerkiksi veden kiertokulkua tai kierrätystä. (S2, S4-S6)

T19 Oppilas osaa kuvata terveyden osa-alueita ja antaa esimerkkejä siitä, miten terveyttä voidaan arjessa edistää. Oppilas osaa kuvata elämänkulun eri vaiheita ja selittää murrosikään liittyviä keskeisiä kasvun ja kehityksen tunnuspiirteitä ja niiden yksilöllistä vaihtelua. (S1-S3, S6)

Ympäristöopin opetuksen tavoitteisiin liittyvät sisällöt

S1 Minä ihmisenä

Mielen hyvinvointi ja tunnetaidot

 • Oppilas perehtyy mielen hyvinvointiin ja tunnetaitoihin liittyviin asioihin esim. vastuu itsestä ja muista sekä identiteetti.

Terveys

 • Oppilas tietää, mitä ovat päihteet ja niiden vaikutukset elimistölle ja terveydelle.

S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen

Turvataidot ja turvallinen liikkuminen

 • Oppilas harjoittelee ensiaputaitoja.

Teknologia

 • Oppilas ymmärtää viestintävälineiden ja internetin turvallisen käytön merkityksen

Yhteistyötaidot, fyysinen koskemattomuus ja kiusaamisen ehkäiseminen

 • Oppilas harjoittelee yhteistyötaitoja toimimalla erilaisissa ryhmissä ja yksilöllisyyden kunnioittamista. Hän opettelee ymmärtämään eroja yksilön kasvussa.
 • Oppilas tietää osallistumisen ja vaikuttamisen keinoja.

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan

Lähiympäristön havainnointi ja tutkiminen, rakennettu ympäristö, eliöt ja erilaiset elinympäristöt eri vuodenaikoina

 • Oppilas tutustuu niittyihin, metsiin ja soihin elinympäristönä.
 • Hän tunnistaa niittyjen, metsien ja soiden eläimiä ja kasveja.
 • Oppilas tutustuu eliökunnan luokitteluun.

Erilaisia alueita

 • Oppilas tunnistaa maanosat. Hän tutustuu maapallon ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeisiin sekä erilaisiin kulttuureihin.

Karttataidot, geomedia

 • Oppilas hahmottaa ajankohtaisten uutisten avulla maaliman luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
 • Hän osaa tulkita ilmastodiagramme-ja, teemakarttoja ja tilastoja.

S4 Ympäristön tutkiminen

Tutkimustehtävät, ongelmanratkaisu ja keksiminen

 • Lukuvuoden sisällöistä valitaan tutkimus- ja, ongelmanratkaisu- ja keksimistehtäviä. Tehtävien avulla harjoitellaan tutkimuksen eri vaiheita. Esim. Oppilas laatii kasvion opiskelemistaan kasveista.

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut

Ravinto ja ravintoketjut

 • Oppilas tutustuu ravinnontuotan-toon.

Energia, liike ja voima

 • Oppilas ymmärtää yhteyttämisen kemiallisena ja palamisen reaktiona.
 • Oppilas havainnoi ja hahmottaa energian muuntumista ja siirtymistä ja energian säilymisen periaatetta. Hän tutustuu energialähteisiin ja sähkön tuottamiseen.

Materiaalit ja aineet

 • Oppilas ymmärtää aineen säilymisen periaatteen esim. hiilen kiertokulun avulla.

S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Luonnon monimuotoisuus

 • Oppilas ymmärtää luonnon monimuotoisuuden merkityksen maapallon eri alueilla. Hän tiedostaa monimuotoisuuden vähenemisen syyt ja seuraukset.

Luonnonvarojen kestävä käyttö

 • Oppilas ymmärtää, mitä on kestävä elämäntapa ja pyrkii siihen esim. metsien kestävä käyttö.

Viihtyisä ympäristö

 • Oppilas osallistuu yhteiseen vaikuttamisprojektiin, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla tasolla.