Ympäristöopin tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 3-6 Joensuun seudun opetussuunnitelmassa

Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6

avoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

Opetuksen tavoite:

T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan kaikki ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi itselleen

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa antaa esimerkkejä ympäristöopin tiedonalojen merkityksestä.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas kiinnostuu ympäristöön liittyvistä asioista.

Oppilas ymmärtää ympäristöopin tiedonalojen erilaisuuden.

Oppilas ymmärtää ympäristöopin tiedonalojen merkityksen yhteiskunnalle.

Oppilas kokee kaikki ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi itselleen ja osaa antaa niistä esimerkkejä.

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Ympäristöopin merkityksen hahmottaminen

Opetuksen tavoite:

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta asettamaan omia opiskelutavoitteita ja työskentelemään pitkäjänteisesti niiden saavuttamiseksi sekä tunnistamaan omaa ympäristöopin osaamistaan

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa asettaa omia tavoitteita pienille kokonaisuuksille ja työskennellä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas osaa työskennellä asetetun tavoitteen suuntaisesti.

Oppilas osaa työskennellä pitkäjänteisesti asetetun tavoitteen suuntaisesti.

Oppilas työskentelee pitkäjänteisesti omien opiskelutavoitteidensa saavuttamiseksi.

Oppilas tunnistaa oman ympäristöopin osaamisensa ja osaa asettaa itselleen tavoitteita.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tavoitteellinen työskentely ja oppimaan oppiminen

Opetuksen tavoite:

T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kestävän kehityksen merkitystä itselle ja maailmalle

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla kestävän tulevaisuuden rakentamista tukevia ja uhkaavia tekijöitä. Oppilas osaa kuvata erilaisia keinoja lähiympäristön ja -yhteisöjen vaalimiseen, kehittämiseen ja niihin vaikuttamiseen sekä toimia ohjatusti yhteisessä vaikuttamisprojektissa.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas tietää erilaisia keinoja lähiympäristön vaalimiseen.

Oppilas ymmärtää kestävän kehityksen käsitteen.

Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla kestävän tulevaisuuden rakentamista tukevia ja uhkaavia tekijöitä.

Oppilas osaa kuvata erilaisia vaikuttamiskeinoja kestävän kehityksen edistämiseksi ja toimii ohjatusti yhteisessä vaikuttamisprojektissa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L3, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kestävän kehityksen tiedot ja taidot

Opetuksen tavoite:

T4 rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyksiä eri aihepiireistä sekä käyttämään niitä tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa muodostaa aiheeseen liittyviä kysymyksiä, joita voidaan yhdessä kehittää tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdaksi.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas osaa muodostaa eri aihepiireihin liittyviä kysymyksiä.

Oppilas osaa muodostaa eri aihepiireihin liittyviä kysymyksiä.

Oppilas osaa muodostaa eri aihepiireihin liittyviä kysymyksiä, joita käytetään toiminnan lähtökohtana.

Oppilas osaa muodostaa eri aihepiireihin liittyviä kysymyksiä, joita voidaan kehittää tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kysymysten muodostaminen

Opetuksen tavoite:

T5 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä tutkimuksia, tekemään havaintoja ja mittauksia monipuolisissa oppimisympäristöissä eri aisteja ja tutkimus- ja mittausvälineitä

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa toimia, havainnoida, mitata ja dokumentoida tuloksia ohjeiden mukaisesti. Oppilas osaa suunnitella pieniä tutkimuksia yksin tai yhdessä muiden kanssa.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas toteuttaa pieniä tutkimuksia. Hän mittaa ja havainnoi niiden tuloksia yksin ja muiden kanssa.

Oppilas toteuttaa tutkimuksia ja dokumentoi niiden tuloksia ohjeiden mukaisesti.

Oppilas osaa toimia, havainnoida, mitata ja dokumentoida tuloksia ohjeiden mukaisesti.

Oppilas suunnittelee itse tutkimuksia ja tulkitsee niiden tuloksia.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tutkimisen taidot: suunnittelu, havainnointi ja mittaukset

Opetuksen tavoite:

T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syy-seuraussuhteita, tekemään johtopäätöksiä tuloksistaan sekä esittämään tuloksiaan ja tutkimuksiaan eri tavoin

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas harjoittelee ohjatusti syy-seuraussuhteiden tunnistamista ja osaa tehdä yksinkertaisia johtopäätöksiä tuloksista.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas tunnistaa syy-seuraussuhteita tutkimuksiensa pohjalta.

Oppilas esittää tutkimustensa tuloksia ohjeiden mukaisesti.

Oppilas esittelee tutkimuksiaan ja niiden tuloksia eri tavoilla.

Oppilas tekee johtopäätöksiä tutkimustuloksistaan.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tutkimisen taidot: johtopäätösten tekeminen ja tulosten esittäminen

Opetuksen tavoite:

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään arjen teknologisten sovellusten käyttöä, merkitystä ja toimintaperiaatteita sekä innostaa oppilaita kokeilemaan, keksimään ja luomaan uutta yhdessä toimien

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa kuvata joidenkin arjen teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita ja antaa esimerkkejä niiden merkityksestä. Oppilas osaa työskennellä kokeiluissa ja keksimisessä yhdessä toimien.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas kokeilee ja käyttää teknologisia sovelluksia.

Oppilas kokeilee ja käyttää teknologisia sovelluksia.

Oppilas osaa kuvata joidenkin teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita.

Oppilas työskentelee yhdessä muiden kanssa teknologisessa ongelmanratkaisussa, esimerkiksi oman sovelluksen keksiminen tai muu kokeilu.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L3, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Teknologinen osaaminen ja yhteistyö teknologisessa ongelmanratkaisussa

Opetuksen tavoite:

T8 kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia ja turvallisuutta toiminnassaan ja lähiympäristössään ja ohjata oppilasta toimimaan turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään suojellen

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa esitellä keskeisiä hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä esimerkkien avulla. Oppilas osaa kuvata turvallisuusohjeita ja toimintatapoja erilaisissa vaara- ja ensiaputilanteissa, osaa käyttää niitä oppimistilanteissa sekä harjoittelee niiden perustelemista ympäristöopin eri tiedonalojen avulla.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas tutustuu erilaisiin turvallisuusohjeisiin.

Oppilas osaa kuvata turvallisuusohjeita ja toimintatapoja erilaisissa vaara- ja ensiaputilanteissa.

Oppilas osaa toimia erilaisissa vaara- ja ensiaputilanteiden harjoituksissa.

Oppilas tuntee keskeisiä hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä telijöitä. Hän harjoittelee niiden perustelemista ympäristöopin eri tiedonalojen avulla.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L3

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Turvallisuuden edistäminen ja turvataidot

Opetuksen tavoite:

T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja retkeilemään luonnossa ja rakennetussa ympäristössä

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa toimia, liikkua ja retkeillä luonnossa ja rakennetussa ympäristössä ohjeiden mukaisesti. Oppilas osaa tehdä tutkimuksia ympäristössä ohjatusti sekä yksin että ryhmän jäsenenä.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas liikkuu lähiympäristössä ja tekee havaintoja.

Oppilas osaa toimia luonnossa ohjeiden mukaan.

Oppilas osaa liikkua luonnossa ja suorittaa tutkimuksia ryhmän jäsenenä.

Oppilas osaa retkeillä luonnossa. Hän osaa tehdä tutkimuksia ympäristössä ohjatusti sekä yksin että ryhmän jäsenenä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L3

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Ympäristössä toimiminen ja tutkiminen

Opetuksen tavoite:

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella ryhmässä toimimista erilaisissa rooleissa ja vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppilasta ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan muita sekä tukea oppilaan valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja säädellä tunteitaan

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla ryhmässä toimimiseen, kohteliaaseen käytökseen sekä tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn liittyviä toimintamalleja ja harjoittelee niiden soveltamista eri rooleissa.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas osaa ilmaista itseään ja kuunnella muita erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Hän harjoittelee kohteliasta kätöstä ja tunteiden säätelyä.

Oppilas osaa toimia erilaisissa rooleissa vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa kuvata kohteliaaseen käytökseen liittyviä asioita.

Oppilas osaa ilmaista omia tunteitaan. Hän tuntee keinoja, joilla säädellä niitä.

Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla ryhmässä toimimiseen, kohteliaaseen käytökseen sekä tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn liittyviä toimintamalleja ja harjoittelee niiden soveltamista eri rooleissa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L3

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Vuorovaikutuksen taitojen kehittäminen sekä tunteiden tunnistaminen ja säätely

Opetuksen tavoite:

T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa käyttää tieto- viestintäteknologiaa tutkimusprosessin eri vaiheissa ja vuorovaikutuksen välineenä.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas harjoittelee käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tietojen hankinnassa.

Oppilas osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä.

Oppilas osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa turvallisesti tiedon hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen välineenä.

Oppilas osaa käyttää tieto- viestintäteknologiaa tutkimusprosessin eri vaiheissa ja vuorovaikutuksen välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L5, L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen

Opetuksen tavoite:

T12 ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin käsitteiden avulla sekä kehittämään käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä kohti käsitteiden täsmällistä käyttöä

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa kuvata ympäristöä, ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin tiedonalojen keskeisillä käsitteillä ja omin sanoin.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas tuntee ympäristöopin peruskäsitteitä.

Oppilas kehittää käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä kohti käsitteiden täsmällistä käyttöä.

Oppilas osaa hahmottaa ympäristöä, ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin tiedonalojen keskeisillä käsitteillä.

Oppilas osaa hahmottaa ympäristöä, ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin tiedonalojen keskeisillä käsitteillä ja omin sanoin.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Käsitteiden käyttö

Opetuksen tavoite:

T13 ohjata oppilasta ymmärtämään, käyttämään ja tekemään erilaisia malleja, joiden avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäristöä ja niiden ilmiöitä

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa käyttää ja tulkita erilaisia konkreettisia malleja. Oppilas harjoittelee abstraktien mallien käyttöä.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas ymmärtää konkreettisia malleja, joiden avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäristöä ja niiden ilmiöitä.

Oppilas osaa käyttää ja ymmärtää konkreettisia malleja, joiden avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäristöä ja niiden ilmiöitä.

Oppilas osaa tehdä erilaisia malleja, joiden avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäristöä ja niiden ilmiöitä. Oppilas harjoittelee abstraktien mallien käyttöä.

Oppilas osaa käyttää ja tulkita erilaisia konkreettisia malleja. Oppilas harjoittelee abstraktien mallien käyttöä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Mallien käyttäminen

Opetuksen tavoite:

T14 ohjata oppilasta hankkimaan luotettavaa tietoa, ilmaisemaan perustellen erilaisia näkemyksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti tietolähteitä ja näkökulmia

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia tietolähteitä. Oppilas harjoittelee erilaisten näkemysten perustelemista ja osaa nimetä eroja eri näkökulmissa.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas harjoittelee tietojen hakemista erilaisista tietolähteistä.

Oppilas osaa valita joitakin luotettavia tietolähteitä.

Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia tietolähteitä. Hän harjoittelee erilaisten näkemysten perustelemista.

Oppilas harjoittelee erilaisten näkemysten perustelemista ja osaa nimetä eroja eri näkökulmissa. Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia tietolähteitä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L4, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Näkemyksien ilmaiseminen ja kriittinen lukutaito

Opetuksen tavoite:

T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen tunnistamiseen ja ekologiseen ajatteluun sekä ohjata oppilasta ihmisen rakenteen, elintoimintojen ja kehityksen ymmärtämiseen

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa havainnoida luontoa, tunnistaa yleisimpiä kasvilajeja ja niiden tunnusomaisia elinympäristöjä. Oppilas laatii ohjatusti pienen kasvion, osaa tutkia kokeellisesti kasvien kasvua yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä osaa pääpiirteittäin kuvata ihmisen rakenteen, elintoiminnat ja kehityksen.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas osaa havainnoida luontoa, tunnistaa yleisimpiä kasvi- ja eläinlajeja ja niiden tunnusomaisia elinympäristöjä. Oppilas osaa tutkia yksinkertaisilla kokeilla kasvien kasvua yhdessä muiden kanssa

Oppilas osaa havainnoida luontoa, tunnistaa yleisimpiä kasvi- ja eläinlajeja ja niiden tunnusomaisia elinympäristöjä. Oppilas osaa tutkia kokeellisesti kasvien kasvua yksin ja yhdessä muiden kanssa.

Oppilas osaa pääpiirteittäin kuvata ihmisen rakenteen, elintoiminnat ja kehityksen.

Oppilas osaa havainnoida luontoa, tunnistaa yleisimpiä kasvi- ja eläinlajeja ja niiden tunnusomaisia elinympäristöjä. Oppilas laatii ohjatusti pienen kasvion. Oppilas osaa tutkia kokeellisesti kasvien kasvua yksin ja yhdessä muiden kanssa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1, S3-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Biologian tiedonala: Luonnon tutkiminen, eliöiden ja elinympäristöjen tunnistaminen, ihmisen rakenne, elintoiminnot ja kehitys

Opetuksen tavoite:

T16 ohjata oppilasta maantieteelliseen ajatteluun, hahmottamaan omaa ympäristöä ja koko maailmaa sekä harjaannuttamaan kartankäyttö- ja muita geomediataitoja

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa tunnistaa eri aluetasot, jäsentää omaa ympäristöään, hahmottaa opiskelemiaan alueita ja koko maapallon karttakuvaa sekä osaa kuvata alueellista monimuotoisuutta maapallolla.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas osaa käyttää yksinkertaista karttaa oman ympäristönsä hahmottamisen välineenä.

Oppilas ymmärtää esim. fyysisen kartan merkintöjä. Hän, hahmottaa opiskelemiaan alueita ja osaa lukea esim. väestökarttaa.

Oppilas hahmottaa koko maapallon karttakuvaa. Hän osaa tulkita esim. ilmasto- ja teemakarttoja.

Oppilas osaa tunnistaa eri aluetasot, jäsentää omaa ympäristöään ja hahmottaa opiskelemiaan alueita esim. erilaisten maantieteellisten tilastojen avulla. Hän hahmottaa koko maapallon karttakuvaa sekä osaa kuvata alueellista monimuotoisuutta maapallolla.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Maantiedon tiedonala: Maapallon hahmottaminen, kartta- ja muut geomediataidot

Opetuksen tavoite:

T17 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä rakentamaan perustaa energian säilymisen periaatteen ymmärtämiselle

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa havainnoida ja kuvata yksinkertaisia fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä harjoittelee niihin liittyviä selityksiä. Oppilas osaa käyttää energia-, voima- ja liikekäsitteitä arkisissa tilanteissa ja osaa antaa esimerkkejä energian säilymisen periaatteesta.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas osaa havainnoida ja kuvata yksinkertaisia fysikaalisia ilmiöitä arjessa ja luonnossa.

Oppilas osaa havainnoida ja kuvata yksinkertaisia fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä harjoittelee niihin liittyviä selityksiä.

Oppilas osaa havainnoida ja kuvata yksinkertaisia fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä harjoittelee niihin liittyviä selityksiä. Oppilas osaa käyttää energia-, voima- ja liikekäsitteitä arkisissa tilanteissa.

Oppilas osaa käyttää energia-, voima- ja liikekäsitteitä arkisissa tilanteissa ja antaa esimerkkejä energian säilymisen periaatteesta.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2, S4-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Fysiikan tiedonala: Fysikaalisten ilmiöiden tutkiminen, kuvaaminen ja selittäminen

Opetuksen tavoite:

T18 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään kemiallisia ilmiöitä, aineiden ominaisuuksia ja muutoksia sekä rakentamaan perustaa aineen säilymisen periaatteen ymmärtämiselle

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa havainnoida ja kuvata olomuotoja ja tuttujen aineiden ominaisuuksia sekä harjoittelee niihin liittyviä selityksiä. Oppilas osaa selittää aineen säilymisen periaatteen avulla esimerkiksi veden kiertokulkua tai kierrätystä.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas osaa havainnoida ja kuvata tuttujen aineiden, esim. veden, ominaisuuksia ja olomuotoja. Hän tutustuu veden kiertokulkuun.

Oppilas osaa havainnoida ja kuvata olomuotoja ja tuttujen aineiden ominaisuuksia sekä harjoittelee niihin liittyviä selityksiä.

Oppilas osaa selittää kemiallisia ilmiöitä, aineiden ominaisuuksia ja muutoksia.

Oppilas osaa selittää aineen säilymisen periaatteen avulla esimerkiksi veden kiertokulkua tai kierrätystä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2, S4-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kemian tiedonala: Kemiallisten ilmiöiden tutkiminen, kuvaaminen ja selittäminen

Opetuksen tavoite:

T19 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden osa-alueita, arjen terveystottumusten merkitystä sekä elämänkulkua, lapsuuden ja nuoruuden yksilöllistä kasvua ja kehitystä sekä rohkaista oppilasta harjoittelemaan ja soveltamaan terveysosaamistaan arjessa

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa kuvata terveyden osa-alueita ja antaa esimerkkejä siitä, miten terveyttä voidaan arjessa edistää. Oppilas osaa kuvata elämänkulun eri vaiheita ja selittää murrosikään liittyviä keskeisiä kasvun ja kehityksen tunnuspiirteitä ja niiden yksilöllistä vaihtelua.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas ymmärtää arjen terveystottumusten merkityksen hyvinvoinnille.

Oppilas osaa kuvata terveyden osa-alueita. Hän tietää. miten terveyttä voi arjessa edistää.

Oppilas osaa kuvata elämänkulun eri vaiheita ja selittää murrosikään liittyviä keskeisiä kasvun ja kehityksen tunnuspiirteitä ja niiden yksilöllistä vaihtelua.

Oppilas osaa kuvata terveyden osa-alueita ja antaa esimerkkejä siitä, miten terveyttä voidaan arjessa edistää. Oppilas osaa kuvata elämänkulun eri vaiheita ja selittää murrosikään liittyviä keskeisiä kasvun ja kehityksen tunnuspiirteitä ja niiden yksilöllistä vaihtelua.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S3, S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L3

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Terveystiedon tiedonala: Terveyden osa-alueiden ja arjen terveystottumuksien tuntemus sekä niiden merkityksen pohtiminen, ikäkauteen liittyvän kasvun ja kehityksen tunnistaminen ja kuvaaminen

Ympäristöopin opetuksen tavoitteisiin liittyvät sisällöt

OPSIN SISÄLTÖALUEET ja laaja-alaiset osaamisalueet (L)

3. LK

4. LK

5. LK

6. LK

S1 Minä ihmisenä ( T1, T2, T3, T5, T6, T8, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T19)

Ihmisen keho, rakenne ja

elintoiminnot

L1

Oppilas oppii ihmisen rakenteen ja keskeiset elintoiminnot. Hän tutustuu kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin ja ikäkauden mukaiseen seksuaaliseen kehitykseen.

Oppilas ymmärtää, kuinka ihminen lisääntyy.

Oppilas tutustuu ihmiskunnan kehitysvaiheisiin.

Mielen hyvinvointi ja

tunnetaidot

L2, L3

Oppilas perehtyy mielen hyvinvointiin ja tunnetaitoihin liittyviin asioihin esim. yhteistyö ja yhteishenki.

Oppilas perehtyy mielen hyvinvointiin ja tunnetaitoihin liittyviin asioihin esim. itsetunto ja erilaisuuden kunnioittaminen.

Oppilas perehtyy mielen hyvinvointiin ja tunnetaitoihin liittyviin asioihin esim. murrosiän vaikutus mieleen.

Oppilas perehtyy mielen hyvinvointiin ja tunnetaitoihin liittyviin asioihin esim. vastuu itsestä ja muista sekä identiteetti.

Terveys

L3

Oppilas harjoittelee itsestään huolehtimisesta ja tutustuu arjen terveystottumuksiin.

Oppilas perehtyy terveellisiin elämäntapoihin ja unen ja liikunnan merkitykseen.

Hän tutustuu lasten sairauksiin ja niiden ehkäisyyn.

Oppilas ymmärtää hygienian tarpeellisuuden ja

liikunnan ja ravinnon vaikutuksen elimistöön.

Oppilas tietää, mitä ovat päihteet ja niiden vaikutukset elimistölle ja terveydelle.

S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen (T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13,T14, T17, T18, T19)

Turvataidot ja turvallinen liikkuminen

L3

Oppilas tutustuu polkupyöräilijän rooliin liikenteessä.

Hän tutustuu turvalliseen vesillä liikkumiseen kesällä ja talvella.

Oppilas ymmärtää tulen käytön riskejä. Hän harjoittelee tulipalolta suojautumista.

Oppilas tutustuu sähköturvallisuus-ohjeisiin.

Oppilas harjoittelee yksinkertaisia ensiaputaitoja.

Oppilas ymmärtää kuulon suojelun merkityksen.

Oppilas tutustuu kitkan merkitykseen turvallisessa liikkumisessa.

Oppilas harjoittelee ensiaputaitoja.

Teknologia

L1, L3, L5

Oppilas harjoittelee viestintävälineiden ja internetin turvallista käyttöä.

Oppilas tutustuu arjen teknologiaan esim. polkupyörän rakenteeseen, lämpömittarin toimintaan ja erilaisiin sähkölaitteisiin.

Oppilas harjoittelee viestintävälineiden ja internetin turvallista käyttöä.

Oppilas tutustuu arjen teknologiaan esim. vipu ja jousi ja valoon liittyviin kuten peili ja linssit.

Oppilas ymmärtää viestintävälineiden ja internetin turvallisen käytön merkityksen.

Oppilas tutustuu arjen teknologiaan esim. koneiden merkitys arjessa (voima ja liike).

Oppilas ymmärtää viestintävälineiden ja internetin turvallisen käytön merkityksen.

Yhteistyötaidot, fyysinen

koskemattomuus ja kiusaamisen

ehkäiseminen

L1, L3

Oppilas harjoittelee yhteistyötaitoja toimimalla erilaisissa ryhmissä.

Oppilas harjoittelee osallistumista ja vaikuttamista, esim. luokkakokoukset, oppilaskunta.

Oppilas harjoittelee yhteistyötaitoja toimimalla erilaisissa ryhmissä. Hän ja harjoittelee fyysisen koskemattomuu-den kunnioittamista ja kiusaamisen ehkäisemistä, esim. KiVa- ja/tai ProKoulu- ohjelman mukaisesti.

Oppilas harjoittelee osallistumista ja vaikuttamista, esim. luokkakokoukset, oppilaskunta.

Oppilas harjoittelee yhteistyötaitoja toimimalla erilaisissa ryhmissä ja yksilöllisyyden kunnioittamista. Hän opettelee ymmärtämään eroja yksilön kasvussa.

Oppilas tietää osallistumisen ja vaikuttamisen keinoja.

Oppilas harjoittelee yhteistyötaitoja toimimalla erilaisissa ryhmissä ja yksilöllisyyden kunnioittamista. Hän opettelee ymmärtämään eroja yksilön kasvussa.

Oppilas tietää osallistumisen ja vaikuttamisen keinoja.

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan

(T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T19)

Lähiympäristön havainnointi ja tutkiminen,

rakennettu ympäristö

Eliöt ja erilaiset elinympäristöt

eri vuodenaikoina

L1, L2

Oppilas tutustuu vesiin ja rantoihin elinympäristönä.

Hän tunnistaa

vesien ja rantojen kasveja ja eläimiä.

Oppilas tutkii keinoja, joilla eliöt sopeutuvat eri vuodenaikoihin.

Oppilas tutustuu eläinkunnan luokitteluun.

Oppilas tutustuu kotimaan maatilan eläimiin ja viljelykasveihin.

Oppilas tutustuu jokamiehenoikeuksiin ja harjoittelee niitä.

Oppilas tutustuu niittyihin, metsiin ja soihin elinympäristönä.

Hän tunnistaa niittyjen, metsien ja soiden eläimiä ja kasveja.

Oppilas tutustuu eliökunnan luokitteluun.

Erilaisia alueita

L1, L2

Oppilas tutustuu omaan lääniinsä, Suomeen, sen alueisiin ja tärkeimpiin kaupunkeihin.

Hän hahmottaa vesistön rakenteen.

Oppilas tutustuu Pohjoismaiden ja Baltian valtioihin.

Oppilas tutustuu Itämereen ja sen merkitykseen.

Oppilas tutustuu Euroopan kasvillisuus- ja ilmastovyöhykkeisiin sekä sen alueisiin.

Oppilas tunnistaa maanosat. Hän tutustuu maapallon ilmasto- ja kasvillisuusvyöhyk-keisiin sekä

erilaisiin kulttuureihin.

Karttataidot, geomedia

L1, L2, L4

Oppilas tutustuu kartan periaatteisiin ja opettelee käyttämään

suunnistuskarttaa.

Oppilas harjoittelee käyttämään erilaisia karttoja eri välineillä esim.

fyysinen kartta ja väestökartta.

Oppilas hahmottaa ajankohtaisten uutisten avulla Euroopan luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.

Hän osaa tulkita ilmastodiagrammeja ja teemakarttoja.

Oppilas hahmottaa ajankohtaisten uutisten avulla maaliman luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.

Hän osaa tulkita ilmastodiagramme-ja, teemakarttoja ja tilastoja.

S4 Ympäristön tutkiminen

(T1, T2 T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18)

Tutkimustehtävät, ongelmanratkaisu ja keksiminen

L1, L5, L7

Lukuvuoden sisällöistä valitaan tutkimus- ja, ongelmanratkaisu- ja keksimistehtäviä. Tehtävien avulla harjoitellaan tutkimuksen eri vaiheita.

Esim. Oppilas tutkii säätä sekä maa- ja kallioperää.

Lukuvuoden sisällöistä valitaan tutkimus- ja, ongelmanratkaisu- ja keksimistehtäviä. Tehtävien avulla harjoitellaan tutkimuksen eri vaiheita.

Esim. Oppilas tekee tutkimuksia eri materiaaleilla. Hän tekee kokeita valolla ja ilmalla

Lukuvuoden sisällöistä valitaan tutkimus- ja, ongelmanratkaisu- ja keksimistehtäviä. Tehtävien avulla harjoitellaan tutkimuksen eri vaiheita.

Esim. Oppilas tutkii kappaleiden liikkeiden muutoksia.

Oppilas tutkii kokeellisesti kasvien kasvua eri kasvupaikkatekijöitä vaihdelleen.

Lukuvuoden sisällöistä valitaan tutkimus- ja, ongelmanratkaisu- ja keksimistehtäviä. Tehtävien avulla harjoitellaan tutkimuksen eri vaiheita.

Esim. Oppilas laatii kasvion opiskelemistaan kasveista.

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut

(T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18)

Ravinto ja ravintoketjut

L1, L3

Oppilas perehtyy erilaisiin ravintoketjuihin.

Hän ymmärtää yhteyttämisen perusperiaatteet.

Oppilas tutustuu ruuan reitteihin.

Oppilas tutustuu ravinnontuotan-toon.

Vesi

L1, L7

Oppilas tutkii veden ominaisuuksia, tunnistaa veden olomuodot ja ymmärtää veden kiertokulkua.

Valo, ilma, lämpö

L1, L4

Oppilas tutkii ja tutustuu sääilmiöihin.

Hän tutustuu jääkauden merkkeihin Suomessa

Oppilas tutkii ilmaan aineena esim. ilman liikkeet, noste ja ääni.

Energia, liike ja voima

L1

Oppilas tutustuu palamisen perusedellytyksiin. Oppilas tietää, että on olemassa sähkö-, lämpö- ja valoenergiaa.

Oppilas tutkii fysiikan ilmiöitä: liike, voima, kitka ja ilmanpaine.

Oppilas ymmärtää yhteyttämisen kemiallisena ja palamisen reaktiona.

Oppilas havainnoi ja hahmottaa

energian muuntumista ja siirtymistä ja energian säilymisen periaatetta. Hän tutustuu energialähteisiin ja sähkön tuottamiseen.

Materiaalit ja aineet

L1, L3

Oppilas hahmottaa aineen olomuotoja veden olomuotojen kautta.

Oppilas tutustuu erilaisiin materiaaleihin ja niiden ominaisuuksiin.

Oppilas tutustuu alkuaineisiin ja tutkii aineiden välisiä reaktioita esim. käyminen.

Oppilas ymmärtää käsitteet raaka-aine ja tuote.

Oppilas ymmärtää aineen säilymisen periaatteen esim. hiilen kiertokulun avulla.

Maapallon rakenne, avaruus

L1

Oppilas ymmärtää, mistä johtuvat vuosi, vuodenajat, kuukausi, ja vuorokausi.

Oppilas tutustuu maapallon aurinkokunnan ja maailmankaikkeuden rakenteeseen.

S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

(T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19)

Luonnon monimuotoi-suus

L1, L7

Oppilas ymmärtää vesien ja vesieliöiden suojelun merkityksen ja tietää keinoja siihen.

Oppilas ymmärtää metsän ja soiden suojelun merkityksen.

Hän oppii arvostamaan luonnon monimuotoisuut-ta.

Oppilas ymmärtää luonnon monimuotoisuuden merkityksen maapallon eri alueilla. Hän tiedostaa monimuotoisuuden vähenemisen syyt ja seuraukset.

Luonnonvarojen kestävä käyttö

L1, L7

Oppilas tutustuu tuotteiden elinkaariin ja opettelee vastuullisia valintoja.

Oppilas tietää, mitä on ilmastonmuutos ja keinoja sen hillitsemiseksi.

Oppilas harjoittelee lajittelua ja kierrätystä.

Oppilas tutustuu tuotteiden elinkaariin ja hän ymmärtää luonnonvarojen rajallisuuden.

Oppilas ymmärtää, mitä on kestävä elämäntapa ja pyrkii siihen esim. metsien kestävä käyttö.

Viihtyisä ympäristö

L2, L7

Oppilas tutustuu kotiseudun ja Suomen kulttuuriperintöön ja vähemmistöihin.

Oppilas tunnistaa Itämeren alueen suojelun tärkeyden.

Oppilas tutustuu Euroopan väestöön ja kulttuureihin.

Hän tiedostaa, että on olemassa ihmisoikeudet ja lapsen oikeudet.

Oppilas osallistuu yhteiseen vaikuttamisprojek-tiin, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla tasolla.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä