Suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 3-6, Joensuun seudulla

Opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi

Suomen kielen ja kirjallisuuden osuus Joensuun seudun opetussuunnitelmassa pohjautuu valtakunnalliseen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 -asiakirjaan. Tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin valtakunnallisessa OPS:ssa. Seudullisesti on laadittu tavoitteiden ja sisältöjen vuosiluokille jakautuminen ja sisältöjen lisähuomiot.Opetuksen tavoitteet:

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Opetuksen tavoite:

T1 opastaa oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä ja ilmaisemaan mielipiteensä

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas esittää ajatuksiaan ja ilmaisee mielipiteensä itselleen tutuissa viestintäympäristöissä.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas harjoittelee omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden jakamista.

Oppilas jakaa kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa.

Oppilas osaa toimia tavoitteellisesti erilaisissa viestintätilanteissa. Oppilas osaa esittää ja perustella oman mielipiteensä erilaisissa viestintätilanteissa ja -ympäristöissä.

Oppilas osaa esittää ja jakaa omia kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään itselleen tutuissa viestintäympäristöissä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Puheviestintätilanteissa toimiminen

Opetuksen tavoite:

T2 ohjata oppilasta huomaamaan omien kielellisten ja viestinnällisten valintojensa vaikutuksia ja huomioimaan toisten tarpeita ryhmäviestintätilanteissa

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas hyödyntää äänenkäytön, viestienkohdentamisen ja kontaktinoton taitoja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, osaa muunnella viestintätapaansa tilanteen mukaan ja pyrkii ottamaan muiden näkökulmat huomioon.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas harjoittelee oman mielipiteensä ilmaisemista, tilanteeseen sopivaa äänen käyttöä ja toisten kuuntelemista.

Oppilas osaa ilmaista mielipiteensä. Oppilas osaa ottaa toiset huomioon ja olla kohtelias. Oppilas vahvistaa vuorovaikutustaitojaan.

Oppilas osaa ilmaista mielipiteensä ja perustella sen toiset huomioon ottaen.

Oppilas osaa antaa ja ottaa vastaan rakentavaa palautetta. Oppilas osaa havainnoida omaa sekä muiden vuorovaikutusta erilaisissa viestintätilanteissa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L3, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Toiminta vuorovaikutustilanteissa

Opetuksen tavoite:

T3 ohjata oppilasta käyttämään luovuuttaan ja ilmaisemaan itseään monipuolisesti erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman avulla

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa käyttää kokonaisilmaisun keinoja omien ideoidensa ja ajatustensa ilmaisemiseen ryhmässä, osaa pitää lyhyen valmistellun puheenvuoron tai esityksen sekä osallistuu draamatoimintaan.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas harjoittelee erilaisia itseilmaisun keinoja. Oppilas osallistuu draamatoimintaan.

Oppilas harjoittelee monipuolisia itseilmaisukeinoja ja pienten esitysten tuottamista.

Oppilas harjoittelee valmistellun puheenvuoron tai esityksen esittämistä.

Oppilas osaa ilmaista itseään monipuolisesti. Oppilas osaa pitää lyhyen valmistellun puheenvuoron tai esityksen.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1 L2, L4, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Ilmaisukeinojen käyttö

Opetuksen tavoite:

T4 kannustaa oppilasta kehittämään myönteistä viestijäkuvaa sekä halua ja kykyä toimia erilaisissa, myös monimediaisissa vuorovaikutustilanteissa

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas ottaa vastaan palautetta omasta toiminnastaan ja antaa palautetta muille.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas havainnoi sekä itseään että muita erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas kehittää kykyään toimia erilaisissa, myös monimediaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas kehittää viestijäkuvaansa erilaisissa, myös monimediaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas osaa toimia erilaisissa, myös monimediaisissa vuorovaikutustilanteissa. Oppilas ottaa vastaan palautetta omasta toiminnastaan ja antaa palautetta muille.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L3, L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Vuorovaikutustaitojen kehittyminen

Tekstien tulkitseminen

Opetuksen tavoite:

T5 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tekstin ymmärtämisen strategioita sekä tarkkailemaan ja arvioimaan omaa lukemistaan

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia tekstejä ja käyttää tekstinymmärtämisen perusstrategioita sekä osaa tarkkailla ja arvioida omaa lukemistaan.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas harjoittelee sujuvaa lukemista. Oppilas harjoittelee tekstinymmärtämisen strategioita. Oppilas arvioi lukemisen taitoaan.

Oppilas lukee monipuolisesti erilaisia tekstejä. Oppilas harjoittelee tekstien tutkimista ja tekstityyppien vertailua. Oppilas harjoittelee tekstin tulkinnan taitoja ja erilaisia tekstinymmärtämisen strategioita.

Oppilas tarkkailee, arvioi ja tulkitsee lukemiaan tekstejä. Oppilas tarkkailee käyttämiään tekstinymmärtämisstrategioita ja arvioi omaa lukutaitoaan.

Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia tekstejä ja käyttää tekstinymmärtämisen perusstrategioita sekä osaa tarkkailla ja arvioida omaa lukemistaan.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L4, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tekstinymmärtämisen perusstrategioiden hallinta

Opetuksen tavoite:

T6: opastaa oppilasta kehittämään monimuotoisten tekstien erittelyn, arvioinnin ja tulkitsemisen taitoja ja laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan sekä edistämään ajattelutaitojaan

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas tunnistaa joitakin kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Oppilas osaa käyttää tekstien tulkintataitoja oman ajattelunsa sekä sana- ja käsitevarantonsa kehittämiseen.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas kehittää ajattelutaitojaan ja laajentaa sana- ja käsitevarantoaan erilaisia tekstejä tutkimalla. Oppilas harjoittelee sanojen luokittelua merkityksen ja muodon perusteella.

Oppilas harjoittelee selittämään ja vertailemaan sanojen erilaisia muotoja ja merkityksiä ja niiden hierarkioita. Oppilas tutkii ja vertailee monimuotoisia tekstejä.

Oppilas harjoittelee tunnistamaan ja erittelemään erilaisten tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Oppilas laajentaa ajattelutaitojaan kielen piirteitä tutkimalla.

Oppilas tunnistaa erilaisten tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Oppilas osaa käyttää tekstien tulkintataitoja oman ajattelunsa sekä sana- ja käsitevarantonsa kehittämiseen.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L4, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tekstien erittely ja tulkinta

Opetuksen tavoite:

T7 ohjata oppilasta tiedonhankintaan, monipuolisten tiedonlähteiden käyttöön ja tiedon luotettavuuden arviointiin

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas käyttää tiedonhankinnassaan mediaa ja eri tekstiympäristöjä sekä tilanteeseen sopivia strategioita ja osaa jossain määrin arvioida tietolähteiden luotettavuutta.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas oppii etsimään tietoa erilaisista lähteistä. Oppilas harjoittelee arvioimaan lähteiden luotettavuutta.

Oppilas käyttää monipuolisia tiedon lähteitä ja laajentaa tietämystään luetun avulla. Oppilas harjoittelee arvioimaan tekstien ja lähteiden luotettavuutta.

Oppilas osaa etsiä tietoa monipuolisesti eri lähteistä. Oppilas osaa käyttää tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia strategioita ja ajattelutaitoja.

Oppilas käyttää tiedonhankinnassaan mediaa ja eri tekstiympäristöjä. Oppilas osaa valikoida tiedon hankintaan sopivia strategioita ja osaa jossain määrin arvioida tietolähteiden luotettavuutta.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L4, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tiedonhankintataidot ja lähdekriittisyys

Opetuksen tavoite:

T8 kannustaa oppilasta kehittämään kirjallisuudentuntemusta ja kiinnostustaan lapsille ja nuorille tarkoitettua kirjallisuutta, media- ja muita tekstejä kohtaan, luomalla mahdollisuuksia myönteisiin lukukokemuksiin ja -elämyksiin, tiedonhalun tyydyttämiseen sekä lukukokemusten jakamiseen, myös monimediaisissa ympäristöissä

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas tuntee jonkin verran lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, media- ja muita tekstejä ja osaa jakaa kokemuksiaan, myös monimediaisessa ympäristössä.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas tutustuu ikätasolleen sopivaan lastenkirjallisuuteen ja jakaa lukukokemuksiaan.

Oppilas osoittaa kiinnostusta lasten kirjallisuutta, media- ja muita tekstejä kohtaan. Oppilas etsii tietoa ja jakaa lukukokemuksiaan.

Oppilas osaa etsiä tietoa itselleen kiinnostavista aiheista. Oppilas jakaa lukukokemuksiaan ja tietojaan myös monimediaisissa ympäristöissä.

Oppilas tuntee lasten- ja nuorten kirjallisuutta, media- ja muita tekstejä ja osaa jakaa kokemuksiaan, myös monimediaisessa ympäristössä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L4, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Lapsille ja nuorille tarkoitetun kirjallisuuden ja tekstien tuntemus ja lukukokemusten jakaminen

Tekstien tuottaminen

Opetuksen tavoite:

T9 rohkaista oppilasta ilmaisemaan kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään ja vahvistamaan myönteistä kuvaa itsestään tekstien tuottajana

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas ilmaisee kokemuksiaan ja ajatuksiaan monimuotoisten tekstien avulla.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas harjoittelee tuottamaan monimuotoisia tekstejä. Oppilas harjoittelee ajatusten ja mielipiteiden ilmaisemista kirjoittamalla. Oppilas arvioi kirjoittamisen taitoaan.

Oppilas tuottaa monipuolisesti erilaisia tekstejä ajatusten, havaintojen, mielipiteiden ja toisten tekstien pohjalta.

Oppilas arvioi kirjoittamisen tarkoitusta ja valikoi kielellisen ilmaisun muodon sen mukaan.

Oppilas ilmaisee kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään monimuotoisten tekstien avulla.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L4, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kokemusten ja ajatusten ilmaiseminen

Opetuksen tavoite:

T10 kannustaa ja ohjata oppilasta kielentämään ajatuksiaan ja harjoittelemaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien tuottamista, myös monimediaisissa ympäristöissä

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomiselle, kuvaamiselle ja yksinkertaiselle kantaaottavalle tekstille tyypillistä kieltä. Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, jakaa sen kappaleisiin ja kiinnittää huomiota sananvalintoihin.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas harjoittelee kielentämään ajatuksiaan kirjoittamalla. Oppilas harjoittelee erilaisten tekstien kirjoittamista ja otsikointia. Oppilas tutustuu tekstien tuottamiseen myös monimediaisessa ympäristössä.

Oppilas harjoittelee tekstien elävöittämistä. Oppilas kirjoittaa erilaisia tekstilajeja huomioiden tekstille ominaiset rakenteelliset piirteet.

Oppilas osaa tunnistaa ja kirjoittaa monipuolisesti erilaisia tekstilajeja myös monimediaisissa ympäristöissä. Oppilas harjoittelee tekstin rakenteita ja kappalejakoa.

Oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomiselle, kuvaamiselle ja yksinkertaiselle kantaaottavalle tekstille tyypillistä kieltä. Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, jakaa sen kappaleisiin ja kiinnittää huomiota sananvalintoihin.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L4, L5, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Oman ajattelun kielentäminen ja eri tekstilajien käyttö

Opetuksen tavoite:

T11 ohjata oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja vahvistamaan kirjoitetun kielen, ja tekstien rakenteiden ja oikeinkirjoituksen hallintaa

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas kirjoittaa sujuvasti ja selkeästi käsin ja on omaksunut tarvittavia näppäintaitoja. Oppilas tuntee kirjoitetun kielen perusrakenteita ja oikeinkirjoituksen perusasioita ja käyttää niitä oman tekstinsä tuottamisessa.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas harjoittelee sujuvaa käsinkirjoittamisen taitoa. Oppilas edistää näppäintaitojaan. Oppilas harjoittelee oikeinkirjoituksen perusasioita.

Oppilas tutkii ja harjoittelee kirjoitetun kielen ja tekstien rakenteiden hallintaa. Oppilas vahvistaa käsinkirjoitustaitojaan ja näppäintaitojaan.

Oppilas vahvistaa oikeinkirjoituksen perusasioita ja osaa käyttää niitä oman tekstinsä tuottamisessa.

Oppilas kirjoittaa sujuvasti ja selkeästi käsin ja on omaksunut tarvittavia näppäintaitoja. Oppilas käyttää kielen perusrakenteita ja oikeinkirjoituksen perusasioita oman tekstinsä tuottamisessa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L4, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kirjoitustaito ja kirjoitetun kielen hallinta

Opetuksen tavoite:

T12 kannustaa oppilasta kehittämään tekstin tuottamisen prosesseja ja taitoa arvioida omia tekstejä, tarjota mahdollisuuksia tekstien tuottamiseen yhdessä, rakentavan palautteen antamiseen ja saamiseen, ohjata ottamaan huomioon tekstin vastaanottaja sekä toimimaan eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas tuntee ja osaa kuvailla tekstien tuottamisen perusvaiheita, osaa arvioida omia tekstejään ja tuottaa tekstejä vaiheittain yksin ja muiden kanssa sekä antaa ja vastaanottaa palautetta.

Oppilas osaa merkitä lähteet tekstin loppuun, ymmärtää, ettei saa esittää lainaamaansa tekstiä omanaan ja tietää verkossa toimimisen eettiset periaatteet.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas harjoittelee yksinkertaisia tekstin tuottamisen prosesseja. Oppilas harjoittelee antamaan ja saamaan palautetta tuottamistaan teksteistä.

Oppilas kehittää opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja. Oppilas harjoittelee lähteiden käyttöä ja merkintää sekä eettistä verkossa toimimista.

Oppilas syventää taitoaan käyttää tekstin tuottamisen prosesseja. Oppilas oppii tarkastelemaan omia tekstejään. Oppilas oppii arvioimaan, antamaan ja saamaan palautetta tuotetuista teksteistä. Oppilas syventää taitoaan lähteiden käytössä ja merkinnässä sekä eettisessä verkossa toimimisessa.

Oppilas tuntee ja osaa kuvailla tekstien tuottamisen perusvaiheita, osaa arvioida omia tekstejään ja tuottaa tekstejä vaiheittain yksin ja muiden kanssa sekä antaa ja vastaanottaa palautetta.

Oppilas osaa merkitä lähteet tekstin loppuun, ymmärtää, ettei saa esittää lainaamaansa tekstiä omanaan ja tietää verkossa toimimisen eettiset periaatteet.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L4, L5, L6

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tekstien rakentaminen ja eettinen viestintä

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Opetuksen tavoite:

T13 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan, innostaa häntä tutkimaan ja tarkkailemaan kieltä ja sen eri variantteja ja harjaannuttaa käyttämään käsitteitä, joiden avulla kielestä ja sen rakenteista puhutaan ja auttaa ymmärtämään kielellisten valintojen vaikutuksia

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas tekee havaintoja ja osaa kuvailla tekstien kielellisiä piirteitä ja käyttää oppimiaan käsitteitä puhuessaan ja kirjoittaessaan niistä.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas vahvistaa kielitietoisuuttaan ja tutkii ja tarkkailee kieltä.

Oppilas tutustuu kieltä ja sen rakennetta kuvaaviin käsitteisiin. Oppilas ymmärtää kielellisten valintojensa vaikutuksia.

Oppilas laajentaa tietämystään kielen rakenteesta. Oppilas tunnistaa kielellisiä piirteitä kuvaavia käsitteitä sekä käyttää niitä ilmaisussaan.

Oppilas tekee havaintoja ja osaa kuvailla tekstien kielellisiä piirteitä ja käyttää oppimiaan käsitteitä puhuessaan ja kirjoittaessaan niistä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kielen tarkastelun kehittyminen ja kielikäsitteiden hallinta

Opetuksen tavoite:

T14: kannustaa oppilasta laajentamaan tekstivalikoimaansa ja lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista lukuharrastukseen ja lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen käyttöön

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas lukee sovitut lapsille ja nuorille suunnatut kirjat, keskustelee ja jakaa kokemuksiaan lukemistaan kirjoista.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas tutustuu kirjaston käyttöön ja osaa löytää itseään kiinnostavaa luettavaa. Oppilas harjoittelee lukukokemusten jakamista.

Oppilas lukee lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta. Oppilas jakaa lukukokemuksiaan.

Oppilas laajentaa lukemaansa tekstivalikoimaa. Oppilas jakaa aktiivisesti kokemuksiaan lukuelämyksistä. Oppilas osaa käyttää kirjastoa.

Oppilas lukee monipuolista lasten ja nuorten kirjallisuutta. Oppilas osaa keskustella ja jakaa kokemuksiaan lukemistaan kirjoista.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L4, L5, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kirjallisuuden tuntemus

Opetuksen tavoite:

T15: tukea oppilasta kielellisen ja kulttuurisen identiteetin rakentamisessa ja ohjata arvostamaan eri kulttuureja ja kieliä sekä luoda oppilaalle mahdollisuuksia media- ja kulttuuritarjontaan tutustumiseen sekä oman kulttuurin tuottamiseen

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa kuvailla havaitsemiaan yhtäläisyyksiä ja eroja eri kielten ja kulttuurien välillä. Oppilas osaa kertoa itseään kiinnostavasta media- ja kulttuuritarjonnasta. Oppilas osallistuu omien esitysten suunnitteluun ja esittämiseen.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas tutustuu kansanperinteeseen ja omaan ja muihin kieliin ja kulttuureihin. Oppilas tutustuu lapsille ja nuorille suunnattuun media- ja kulttuuritarjontaan. Oppilas osallistuu esitysten toteuttamiseen.

Oppilas vertailee omaa kieltään ja kulttuuriaan muihin. Oppilas laajentaa näkemystään media- ja kulttuuritarjonnasta. Oppilas osallistuu esitysten suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Oppilas syventää tuntemustaan eri kielistä ja kulttuureista. Oppilas tutustuu media- ja kulttuuritarjontaan ja harjoittelee keskustelemaan siitä.

Oppilas osaa kuvailla havaitsemiaan yhtäläisyyksiä ja eroja eri kielten ja kulttuurien välillä. Oppilas osaa kertoa itseään kiinnostavasta media- ja kulttuuritarjonnasta. Oppilas osallistuu omien esitysten suunnitteluun ja esittämiseen.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L4, L6, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kielitietoisuuden ja kulttuurin tuntemuksen kehittyminen

Opetuksen sisällöt:3. luokka

4. luokka

5. luokka

6. luokka

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Harjoitellaan omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri viestintäympäristöissä.

Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon.

Harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa.

Ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä.

Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Esim. varjoteatteri, runojen esittäminen, lukukokemuksesta kertominen, esitelmä, pienet näytelmät, animaatio, haastattelu, gallup

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Harjoitellaan omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri viestintäympäristöissä.

Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon.

Harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa.

Ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä.

Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Esim. asiointitilanteiden harjoittelu, puhe-esitys, lukukokemuksesta kertominen, animaatio, elokuva, näytelmä, varjoteatteri, kuunnelma

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Harjoitellaan omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri viestintäympäristöissä.

Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon.

Harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa.

Ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä.

Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Esim. esitelmä, lukuteatteri, näytelmä, räppi, kirjavinkkaus, uutislähetys, video-ohje/-mainos, haastattelu

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Harjoitellaan omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri viestintäympäristöissä.

Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon.

Harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa.

Ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä.

Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Esim. puhe, dokumenttielokuva, kirjailijaesittely, räppi, haastattelu

S2 Tekstien tulkitseminen:

Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä yhdistävien mediatekstien lukemista. Esim. runo, satu, kirje, päiväkirja, uutinen, mielipidekirjoitus, sarjakuva, tietoteksti

Tutustutaan tekstinymmärtämisen strategioihin ja laajennetaan ajattelutaitoja.
Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa lukutaitoa.


Harjoitellaan tarkastelemaan, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita.

Laajennetaan oppilaiden tietoja kielen piirteistä tekstejä tutkimalla.

Tutustutaan sanojen luokitteluun niiden merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat: adjektiivi, verbi, substantiivi).

Luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse valittua lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia. Esim. lukupiiri, kirjavinkkaus

Etsitään tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla.

Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja lähteiden luotettavuutta.

S2 Tekstien tulkitseminen:

Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista. Esim. satu, kertomus, runo, kirje, pienet näytelmät, uutinen, mielipidekirjoitus
Harjoitellaan käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja.Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa lukutaitoa.


Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita.


Laajennetaan oppilaiden tietoja kielen piirteistä tekstejä tutkimalla.

Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat).

Opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa.

Luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse valittua lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia. Esim. lukupiiri, kirjavinkkaus


Etsitään tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla.

Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja lähteiden luotettavuutta.

S2 Tekstien tulkitseminen:

Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista. Esim. kertomus, novelli, fantasiakirjat, elämänkerta, mielipidekirjoitus, runo, tietoteksti, näytelmä, blogi, raportti, haastattelu, ohje, tiedote

Opitaan käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja.Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa lukutaitoa.

Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia tekstejä.

Opitaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita.


Syvennetään oppilaiden tietoja kielen piirteistä tekstejä tutkimalla.

Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.

Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat).

Opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa.

Luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse valittua lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia. esim. lukupiiri, kirjavinkkaus, lukupäiväkirja


Etsitään tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla.

Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja lähteiden luotettavuutta.

S2 Tekstien tulkitseminen:

Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista. Esim. novelli, romaani, runo, näytelmä, blogi, valokuva, sarjakuva, päiväkirja, mainos, tietoteksti, elokuva-arvosteluOpitaan käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja.Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa lukutaitoa.

Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia tekstejä.

Opitaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita.


Syvennetään oppilaiden tietoja kielen piirteistä tekstejä tutkimalla.

Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.

Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat).

Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa.


Luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse valittua lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia. Esim. lukupiiri, kirjavinkkaus, lukupäiväkirja

Aiemmin opittujen käsitteiden lisäksi opitaan käyttämään käsitteitä kertoja, aihe ja teema.

Etsitään tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla.

Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja lähteiden luotettavuutta.

S3 Tekstien tuottaminen:

Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä tekstejä omien kokemusten, havaintojen ja ajatusten pohjalta.Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. Esim. satu, tarina, postikortti, pienet esitelmät, viesti, ilmoitus, runo, arvoitukset, sarjakuva, kirje, uutinen, mielipidekirjoitus, tietoteksti


Sujuvoitetaan käsin kirjoittamista ja näppäintaitoja.

Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle ja kuvaamiselle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.Harjoitellaan tekstien otsikointia ja elävöittämistä. Tarkastellaan sananvalintojen ja sanontojen yhteyttä tekstin merkityksiin.

Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin.

Opitaan tunnistamaan tekstistä virke ja käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa.
Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.
Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Esim. lopetusmerkit, yhdyssanat, erisnimet.


Harjoitellaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten muistiinpanojen tekemistä.

Harjoitellaan lähteiden käyttöä.

Tutustutaan eettiseen verkossa toimimiseen, yksityisyyden kunnioittamiseen ja tekijänoikeuksien noudattamiseen.

S3 Tekstien tuottaminen:

Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen, ajatusten ja mielipiteiden pohjalta.

Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. Esim. satu, tarina, runo, pienet näytelmät, kirje, päiväkirja, mielipidekirjoitus, uutinen, oma lehti, kuunnelma, tietosanakirjan kokoaminen

Sujuvoitetaan käsin kirjoittamista ja näppäintaitoja.

Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle ja kuvaamiselle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.Harjoitellaan tekstien otsikointia ja elävöittämistä ja tarkastellaan sananvalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen yhteyttä tekstin merkityksiin.

Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin.

Opitaan tunnistamaan tekstistä virke, päälause ja sivulause ja käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa.


Opitaan käyttämään persoona- ja aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa.

Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.

Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Esim.
lopetusmerkit, yhdyssanat, erisnimet, pilkku.

Harjoitellaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten muistiinpanojen tai käsitekartan tekemistä.

Harjoitellaan lähteiden käyttöä.

Harjoitellaan, miten verkossa tulee toimia eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen.

S3 Tekstien tuottaminen:

Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen, ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta.

Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. Esim. kertomus, runo, uutinen, sarjakuva, mielipidekirjoitus, näytelmä, räppi, vuoropuhelu, lehti-ilmoitus, ohje, tiedote


Sujuvoitetaan käsin kirjoittamista ja näppäintaitoja.

Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle, ohjaavalle ja kantaa ottavalle ilmaisulle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.

Harjoitellaan tekstien otsikointia ja rakenteita sekä opitaan käyttämään niitä omissa teksteissä. Harjoitellaan tekstien elävöittämistä ja tarkastellaan sananvalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen yhteyttä tekstin merkityksiin.

Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin.

Opitaan tunnistamaan tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit sekä lauseen pääjäsenet.Opitaan käyttämään persoona- ja aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa.


Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita, omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.

Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Esim. lopetusmerkit, yhdyssanat, erisnimet, pilkku.


Syvennetään opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä.

Harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää.

Tiedostetaan, miten verkossa tulee toimia eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen.

S3 Tekstien tuottaminen:

Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen, ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta.

Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. Esim. kirje, tietoteksti, päiväkirja, runo, vuoropuhelu, sarjakuva, uutinen, novelli, tekstiviesti, sähköpostiviesti, elokuva-arvostelu, kronikkaSujuvoitetaan käsin kirjoittamista ja näppäintaitoja.

Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle, ohjaavalle ja kantaa ottavalle ilmaisulle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.

Harjoitellaan tekstien otsikointia, rakenteita ja kappalejakoa, sekä opitaan käyttämään niitä omissa teksteissä. Harjoitellaan tekstien elävöittämistä ja tarkastellaan sananvalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen yhteyttä tekstin merkityksiin.

Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin.

Opitaan tunnistamaan tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit sekä lauseen pääjäsenet ja käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa.

Opitaan käyttämään persoona- ja aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa.


Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita, omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.

Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Esim.
lopetusmerkit, yhdyssanat, erisnimet, pilkku.


Syvennetään opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä.

Harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää.

Tiedostetaan, miten verkossa tulee toimia eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen:

Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen ja tekstien merkityksiä.

Tutustutaan oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea muiden, oppilaille tuttujen kielten piirteisiin.

Tutustutaan oppilaille läheisiin kansanperinteen lajeihin ja niiden jatkajiin nykykulttuurissa. Esim. kansantarinat, kansanmusiikki ja -tanssi, uskomukset, ruoka

Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita.

Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan median roolista oppilaan arjessa.

Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä.

Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen ja kirjoittamisen harrastamista.

Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen:

Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen ja tekstien merkityksiä.


Tutustutaan oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea muiden, oppilaille tuttujen kielten piirteisiin.

Tutustutaan oppilaille läheisiin kansanperinteen lajeihin ja niiden jatkajiin nykykulttuurissa. Esim. kansantarinat, kansanmusiikki ja -tanssi, esineet, rakennukset, uskomukset, ruoka

Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita.

Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan median roolista oppilaan arjessa.

Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä.

Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen ja kirjoittamisen harrastamista.

Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen:

Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen ja tekstien merkityksiä.


Tutustutaan oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea muiden, oppilaille tuttujen kielten piirteisiin.

Tutustutaan oppilaille läheisiin kansanperinteen lajeihin ja niiden jatkajiin nykykulttuurissa. Esim. kansantarinat, kansanmusiikki ja -tanssi, esineet, rakennukset, uskomukset, ruoka

Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita.

Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan median roolista oppilaan arjessa.

Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä.

Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen ja kirjoittamisen harrastamista.

Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen:

Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen ja tekstien merkityksiä.

Tutkitaan tekstienvälisyyttä monimuotoisissa teksteissä.

Tutustutaan oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea muiden, oppilaille tuttujen kielten piirteisiin.

Tutustutaan oppilaille läheisiin kansanperinteen lajeihin ja niiden jatkajiin nykykulttuurissa. Esim. kansantarinat, kansanmusiikki ja -tanssi, esineet, rakennukset, uskomukset, ruoka

Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita.

Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan median roolista oppilaan arjessa.

Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä.

Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen ja kirjoittamisen harrastamista.

Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä