Tavoitteet ja sisällöt 3.luokka

Tavoitteet ja sisällöt 3.luokka

T1 Oppilas harjoittelee omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden jakamista (S1)

T2 Oppilas harjoittelee oman mielipiteensä ilmaisemista, tilanteeseen sopivaa äänen käyttöä ja toisten kuuntelemista. (S1)

T3 Oppilas harjoittelee erilaisia itseilmaisun keinoja. Oppilas osallistuu draamatoimintaan.(S1)

T4 Oppilas havainnoi sekä itseään että muita erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. (S1)

T5 Oppilas harjoittelee sujuvaa lukemista. Oppilas harjoittelee tekstinymmärtämisen strategioita. Oppilas arvioi lukemisen taitoaan.(S2)

T6 Oppilas kehittää ajattelutaitojaan ja laajentaa sana- ja käsitevarantoaan erilaisia tekstejä tutkimalla. Oppilas harjoittelee sanojen luokittelua merkityksen ja muodon perusteella.(S2)

T7 Oppilas oppii etsimään tietoa erilaisista lähteistä. Oppilas harjoittelee arvioimaan lähteiden luotettavuutta. (S2)

T8 Oppilas tutustuu ikätasolleen sopivaan lastenkirjallisuuteen ja jakaa lukukokemuksiaan. (S2)

T9 Oppilas harjoittelee tuottamaan monimuotoisia tekstejä. Oppilas harjoittelee ajatusten ja mielipiteiden ilmaisemista kirjoittamalla. Oppilas arvioi kirjoittamisen taitoaan.(S3)

T10 Oppilas harjoittelee kielentämään ajatuksiaan kirjoittamalla. Oppilas harjoittelee erilaisten tekstien kirjoittamista ja otsikointia. Oppilas tutustuu tekstien tuottamiseen myös monimediaisessa ympäristössä.(S3)

T11 Oppilas harjoittelee sujuvaa käsinkirjoittamisen taitoa. Oppilas edistää näppäintaitojaan. Oppilas harjoittelee oikeinkirjoituksen perusasioita. (S3)

T12 Oppilas harjoittelee yksinkertaisia tekstin tuottamisen prosesseja. Oppilas harjoittelee antamaan ja saamaan palautetta tuottamistaan teksteistä.(S3)

T13 Oppilas vahvistaa kielitietoisuuttaan ja tutkii ja tarkkailee kieltä.(S4)

T14 Oppilas tutustuu kirjaston käyttöön ja osaa löytää itseään kiinnostavaa luettavaa. Oppilas harjoittelee lukukokemusten jakamista. (S4)

T15 Oppilas tutustuu kansanperinteeseen ja omaan ja muihin kieliin ja kulttuureihin. Oppilas tutustuu lapsille ja nuorille suunnattuun media- ja kulttuuritarjontaan. Oppilas osallistuu esitysten toteuttamiseen. (S4)


TAVOITTEISIIN LIITTYVÄT SISÄLLÖT
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen:

 • Harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa
 • Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon.
 • Harjoitellaan omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri viestintäympäristöissä.
 • Ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä.
 • Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Esim. varjoteatteri, runojen esittäminen, lukukokemuksesta kertominen, esitelmä, pienet näytelmät, animaatio, haastattelu, gallup
S2 Tekstien tulkitseminen:
 • Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä yhdistävien mediatekstien lukemista. Esim. runo, satu, kirje, päiväkirja, uutinen, mielipidekirjoitus, sarjakuva, tietoteksti
 • Tutustutaan tekstinymmärtämisen strategioihin ja laajennetaan ajattelutaitoja.
 • Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa lukutaitoa.
 • Harjoitellaan tarkastelemaan, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita
 • Laajennetaan oppilaiden tietoja kielen piirteistä tekstejä tutkimalla.
 • Tutustutaan sanojen luokitteluun niiden merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat: adjektiivi, verbi, substantiivi).
 • Luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse valittua lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia. Esim. lukupiiri, kirjavinkkaus
 • Etsitään tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla.
 • Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja lähteiden luotettavuutta

S3 Tekstien tuottaminen:

 • Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä tekstejä omien kokemusten, havaintojen ja ajatusten pohjalta.
 • Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. Esim. satu, tarina, postikortti, pienet esitelmät, viesti, ilmoitus, runo, arvoitukset, sarjakuva, kirje, uutinen, mielipidekirjoitus, tietoteksti
 • Sujuvoitetaan käsin kirjoittamista ja näppäintaitoja.
 • Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle ja kuvaamiselle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
 • Harjoitellaan tekstien otsikointia ja elävöittämistä. Tarkastellaan sananvalintojen ja sanontojen yhteyttä tekstin merkityksiin.
 • Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin.
 • Opitaan tunnistamaan tekstistä virke ja käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa.
 • Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.
 • Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Esim. lopetusmerkit, yhdyssanat, erisnimet.
 • Harjoitellaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten muistiinpanojen tekemistä.
 • Harjoitellaan lähteiden käyttöä.
 • Tutustutaan eettiseen verkossa toimimiseen, yksityisyyden kunnioittamiseen ja tekijänoikeuksien noudattamiseen.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen:

 • Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen ja tekstien merkityksiä.
 • Tutustutaan oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea muiden, oppilaille tuttujen kielten piirteisiin.
 • Tutustutaan oppilaille läheisiin kansanperinteen lajeihin ja niiden jatkajiin nykykulttuurissa. Esim. kansantarinat, kansanmusiikki ja -tanssi, uskomukset, ruoka
 • Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita.
 • Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan median roolista oppilaan arjessa.
 • Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä.
 • Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen ja kirjoittamisen harrastamista.
 • Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä