Tavoitteet ja sisällöt 5.luokka

Tavoitteet ja sisällöt 5.luokka

T1 Oppilas osaa toimia tavoitteellisesti erilaisissa viestintätilanteissa. Oppilas osaa esittää ja perustella oman mielipiteensä erilaisissa viestintätilanteissa ja -ympäristöissä. (S1)

T2 Oppilas osaa ilmaista mielipiteensä ja perustella sen toiset huomioon ottaen. (S1)

T3 Oppilas harjoittelee valmistellun puheenvuoron tai esityksen esittämistä (S1)

T4 Oppilas kehittää viestijäkuvaansa erilaisissa, myös monimediaisissa vuorovaikutustilanteissa (S1)

T5 Oppilas tarkkailee, arvioi ja tulkitsee lukemiaan tekstejä. Oppilas tarkkailee käyttämiään tekstinymmärtämisstrategioita ja arvioi omaa lukutaitoaan.(S2)

T6 Oppilas harjoittelee tunnistamaan ja erittelemään erilaisten tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Oppilas laajentaa ajattelutaitojaan kielen piirteitä tutkimalla.(S2)

T7 Oppilas osaa etsiä tietoa monipuolisesti eri lähteistä. Oppilas osaa käyttää tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia strategioita ja ajattelutaitoja. (S2)

T8 Oppilas osaa etsiä tietoa itselleen kiinnostavista aiheista. Oppilas jakaa lukukokemuksiaan ja tietojaan myös monimediaisissa ympäristöissä. (S2)

T9 Oppilas arvioi kirjoittamisen tarkoitusta ja valikoi kielellisen ilmaisun muodon sen mukaan.(S3)

T 10 Oppilas osaa tunnistaa ja kirjoittaa monipuolisesti erilaisia tekstilajeja myös monimediaisissa ympäristöissä. Oppilas harjoittelee tekstin rakenteita ja kappalejakoa.(S3)

T 11 Oppilas vahvistaa oikeinkirjoituksen perusasioita ja osaa käyttää niitä oman tekstinsä tuottamisessa. (S3)

T 12 Oppilas syventää taitoaan käyttää tekstin tuottamisen prosesseja. Oppilas oppii tarkastelemaan omia tekstejään. Oppilas oppii arvioimaan, antamaan ja saamaan palautetta tuotetuista teksteistä. Oppilas syventää taitoaan lähteiden käytössä ja merkinnässä sekä eettisessä verkossa toimimisessa.(S3)

T 13 Oppilas laajentaa tietämystään kielen rakenteesta. Oppilas tunnistaa kielellisiä piirteitä kuvaavia käsitteitä sekä käyttää niitä ilmaisussaan.(S4)

T 14 Oppilas laajentaa lukemaansa tekstivalikoimaa. Oppilas jakaa aktiivisesti kokemuksiaan lukuelämyksistä. Oppilas osaa käyttää kirjastoa. (S4)

T 15 Oppilas syventää tuntemustaan eri kielistä ja kulttuureista. Oppilas tutustuu media- ja kulttuuritarjontaan ja harjoittelee keskustelemaan siitä. (S4)


TAVOITTEISIIN LIITTYVÄT SISÄLLÖT

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen:

 • Harjoitellaan omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri viestintäympäristöissä.
 • Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon.
 • Harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa.
 • Ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä.
 • Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.Esim. esitelmä, lukuteatteri, näytelmä, räppi, kirjavinkkaus, uutislähetys, video-ohje/-mainos, haastattelu
S2 Tekstien tulkitseminen:

 • Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista. Esim. kertomus, novelli, fantasiakirjat, elämänkerta, mielipidekirjoitus, runo, tietoteksti, näytelmä, blogi, raportti, haastattelu, ohje, tiedote
 • Opitaan käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja.
 • Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa lukutaitoa.
 • Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia tekstejä.
 • Opitaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita.
 • Syvennetään oppilaiden tietoja kielen piirteistä tekstejä tutkimalla.
 • Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
 • Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat).
 • Opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa.
 • Luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse valittua lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia. esim. lukupiiri, kirjavinkkaus, lukupäiväkirja
 • Etsitään tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla.
 • Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja lähteiden luotettavuutta.

S3 Tekstien tuottaminen:

 • Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen, ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta.
 • Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. Esim. kertomus, runo, uutinen, sarjakuva, mielipidekirjoitus, näytelmä, räppi, vuoropuhelu, lehti-ilmoitus, ohje, tiedote
 • Sujuvoitetaan käsin kirjoittamista ja näppäintaitoja.
 • Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle, ohjaavalle ja kantaa ottavalle ilmaisulle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
 • Harjoitellaan tekstien otsikointia ja rakenteita sekä opitaan käyttämään niitä omissa teksteissä. Harjoitellaan tekstien elävöittämistä ja tarkastellaan sananvalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen yhteyttä tekstin merkityksiin.
 • Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin.
 • Opitaan tunnistamaan tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit sekä lauseen pääjäsenet.
 • Opitaan käyttämään persoona- ja aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa.
 • Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita, omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.
 • Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Esim. lopetusmerkit, yhdyssanat, erisnimet, pilkku.
 • Syvennetään opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä.
 • Harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää.
 • Tiedostetaan, miten verkossa tulee toimia eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen:

 • Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen ja tekstien merkityksiä.
 • Tutustutaan oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea muiden, oppilaille tuttujen kielten piirteisiin.
 • Tutustutaan oppilaille läheisiin kansanperinteen lajeihin ja niiden jatkajiin nykykulttuurissa. Esim. kansantarinat, kansanmusiikki ja -tanssi, esineet, rakennukset, uskomukset, ruoka.
 • Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita.
 • Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan median roolista oppilaan arjessa.
 • Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä.
 • Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen ja kirjoittamisen harrastamista.
 • Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä