Tavoitteet ja sisällöt 4.luokka

Tavoitteet ja sisällöt 4.luokka

T1 Oppilas jakaa kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. (S1)

T2 Oppilas osaa ilmaista mielipiteensä. Oppilas osaa ottaa toiset huomioon ja olla kohtelias. Oppilas vahvistaa vuorovaikutustaitojaan.(S1)

T3 Oppilas harjoittelee monipuolisia itseilmaisukeinoja ja pienten esitysten tuottamista. (S1)

T4 Oppilas kehittää kykyään toimia erilaisissa, myös monimediaisissa vuorovaikutustilanteissa. (S1)

T5 Oppilas lukee monipuolisesti erilaisia tekstejä. Oppilas harjoittelee tekstien tutkimista ja tekstityyppien vertailua. Oppilas harjoittelee tekstin tulkinnan taitoja ja erilaisia tekstinymmärtämisen strategioita.(S2)

T6 Oppilas harjoittelee selittämään ja vertailemaan sanojen erilaisia muotoja ja merkityksiä ja niiden hierarkioita. Oppilas tutkii ja vertailee monimuotoisia tekstejä.(S2)

T7 Oppilas käyttää monipuolisia tiedon lähteitä ja laajentaa tietämystään luetun avulla. Oppilas harjoittelee arvioimaan tekstien ja lähteiden luotettavuutta. (S2)

T8 Oppilas osoittaa kiinnostusta lasten kirjallisuutta, media- ja muita tekstejä kohtaan. Oppilas etsii tietoa ja jakaa lukukokemuksiaan. (S2)

T9 Oppilas tuottaa monipuolisesti erilaisia tekstejä ajatusten, havaintojen, mielipiteiden ja toisten tekstien pohjalta.(S3)

T10 Oppilas harjoittelee tekstien elävöittämistä. Oppilas kirjoittaa erilaisia tekstilajeja huomioiden tekstille ominaiset rakenteelliset piirteet.(S3)

T11 Oppilas tutkii ja harjoittelee kirjoitetun kielen ja tekstien rakenteiden hallintaa. Oppilas vahvistaa käsinkirjoitustaitojaan ja näppäintaitojaan. . (S3)

T12 Oppilas kehittää opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja. Oppilas harjoittelee lähteiden käyttöä ja merkintää sekä eettistä verkossa toimimista.(S3)

T13 Oppilas tutustuu kieltä ja sen rakennetta kuvaaviin käsitteisiin. Oppilas ymmärtää kielellisten valintojensa vaikutuksia.(S4)

T14 Oppilas lukee lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta. Oppilas jakaa lukukokemuksiaan. (S4)

T15 Oppilas vertailee omaa kieltään ja kulttuuriaan muihin. Oppilas laajentaa näkemystään media- ja kulttuuritarjonnasta. Oppilas osallistuu esitysten suunnitteluun ja toteuttamiseen. (S4)


TAVOITTEISIIN LIITTYVÄT SISÄLLÖT
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen:

 • Harjoitellaan omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri viestintäympäristöissä.
 • Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon.
 • Harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa.
 • Ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä.
 • Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Esim. asiointitilanteiden harjoittelu, puhe-esitys, lukukokemuksesta kertominen, animaatio, elokuva, näytelmä, varjoteatteri, kuunnelma
S2 Tekstien tulkitseminen:
 • Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista. Esim. satu, kertomus, runo, kirje, pienet näytelmät, uutinen, mielipidekirjoitus
 • Harjoitellaan käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja.
 • Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa lukutaitoa.
 • Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita.
 • Laajennetaan oppilaiden tietoja kielen piirteistä tekstejä tutkimalla.
 • Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat).
 • Opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa.
 • Luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse valittua lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia. Esim. lukupiiri, kirjavinkkaus
 • Etsitään tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla.
 • Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja lähteiden luotettavuutta.

S3 Tekstien tuottaminen:

 • Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen, ajatusten ja mielipiteiden pohjalta.
 • Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. Esim. satu, tarina, runo, pienet näytelmät, kirje, päiväkirja, mielipidekirjoitus, uutinen, oma lehti, kuunnelma, tietosanakirjan kokoaminen
 • Sujuvoitetaan käsin kirjoittamista ja näppäintaitoja.
 • Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle ja kuvaamiselle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
 • Harjoitellaan tekstien otsikointia ja elävöittämistä ja tarkastellaan sananvalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen yhteyttä tekstin merkityksiin.
 • Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin.
 • Opitaan tunnistamaan tekstistä virke, päälause ja sivulause ja käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa.
 • Opitaan käyttämään persoona- ja aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa.
 • Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.
 • Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Esim.lopetusmerkit, yhdyssanat, erisnimet, pilkku.
 • Harjoitellaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten muistiinpanojen tai käsitekartan tekemistä.
 • Harjoitellaan lähteiden käyttöä.
 • Harjoitellaan, miten verkossa tulee toimia eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen:

 • Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen ja tekstien merkityksiä.
 • Tutustutaan oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea muiden, oppilaille tuttujen kielten piirteisiin.
 • Tutustutaan oppilaille läheisiin kansanperinteen lajeihin ja niiden jatkajiin nykykulttuurissa. Esim. kansantarinat, kansanmusiikki ja -tanssi, esineet, rakennukset, uskomukset, ruoka
 • Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita.
 • Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan median roolista oppilaan arjessa.
 • Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä.
 • Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen ja kirjoittamisen harrastamista.
 • Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä