Tavoitteet ja sisällöt 6.luokka

Tavoitteet ja sisällöt 6.luokka

T1 Oppilas osaa esittää ja jakaa omia kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään itselleen tutuissa viestintäympäristöissä. (S1)

T2 Oppilas osaa antaa ja ottaa vastaan rakentavaa palautetta. Oppilas osaa havainnoida omaa sekä muiden vuorovaikutusta erilaisissa viestintätilanteissa. (S1)

T3 Oppilas osaa ilmaista itseään monipuolisesti. Oppilas osaa pitää lyhyen valmistellun puheenvuoron tai esityksen. (S1)

T4 Oppilas osaa toimia erilaisissa, myös monimediaisissa vuorovaikutustilanteissa. Oppilas ottaa vastaan palautetta omasta toiminnastaan ja antaa palautetta muille (S1)

T5 Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia tekstejä ja käyttää tekstinymmärtämisen perusstrategioita sekä osaa tarkkailla ja arvioida omaa lukemistaan.(S2)

T6 Oppilas tunnistaa erilaisten tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Oppilas osaa käyttää tekstien tulkintataitoja oman ajattelunsa sekä sana- ja käsitevarantonsa kehittämiseen.(S2)

T7 Oppilas käyttää tiedonhankinnassaan mediaa ja eri tekstiympäristöjä. Oppilas osaa valikoida tiedon hankintaan sopivia strategioita ja osaa jossain määrin arvioida tietolähteiden luotettavuutta. (S2)

T8 Oppilas tuntee lasten- ja nuorten kirjallisuutta, media- ja muita tekstejä ja osaa jakaa kokemuksiaan, myös monimediaisessa ympäristössä. (S2)

T9 Oppilas ilmaisee kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään monimuotoisten tekstien avulla. (S3)

T 10 Oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomiselle, kuvaamiselle ja yksinkertaiselle kantaaottavalle tekstille tyypillistä kieltä. Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, jakaa sen kappaleisiin ja kiinnittää huomiota sananvalintoihin. (S3)

T 11 Oppilas kirjoittaa sujuvasti ja selkeästi käsin ja on omaksunut tarvittavia näppäintaitoja. Oppilas käyttää kielen perusrakenteita ja oikeinkirjoituksen perusasioita oman tekstinsä tuottamisessa. (S3)

T 12 Oppilas tuntee ja osaa kuvailla tekstien tuottamisen perusvaiheita, osaa arvioida omia tekstejään ja tuottaa tekstejä vaiheittain yksin ja muiden kanssa sekä antaa ja vastaanottaa palautetta.

Oppilas osaa merkitä lähteet tekstin loppuun, ymmärtää, ettei saa esittää lainaamaansa tekstiä omanaan ja tietää verkossa toimimisen eettiset periaatteet.(S3)

T 13 Oppilas tekee havaintoja ja osaa kuvailla tekstien kielellisiä piirteitä ja käyttää oppimiaan käsitteitä puhuessaan ja kirjoittaessaan niistä.(S4)

T 14 Oppilas lukee monipuolista lasten ja nuorten kirjallisuutta. Oppilas osaa keskustella ja jakaa kokemuksiaan lukemistaan kirjoista. (S4)

T 15 Oppilas osaa kuvailla havaitsemiaan yhtäläisyyksiä ja eroja eri kielten ja kulttuurien välillä. Oppilas osaa kertoa itseään kiinnostavasta media- ja kulttuuritarjonnasta. Oppilas osallistuu omien esitysten suunnitteluun ja esittämiseen. (S4)


TAVOITTEISIIN LIITTYVÄT SISÄLLÖT

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

 • Harjoitellaan omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri viestintäympäristöissä.
 • Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon.
 • Harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa.
 • Ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä.
 • Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Esim. puhe, dokumenttielokuva, kirjailijaesittely, räppi, haastattelu
S2 Tekstien tulkitseminen
 • Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista. Esim. novelli, romaani, runo, näytelmä, blogi, valokuva, sarjakuva, päiväkirja, mainos, tietoteksti, elokuva-arvostelu.
 • Opitaan käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja.
 • Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa lukutaitoa.
 • Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia tekstejä.
 • Opitaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita.
 • Syvennetään oppilaiden tietoja kielen piirteistä tekstejä tutkimalla.
 • Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
 • Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat).
 • Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa.
 • Luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse valittua lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia. Esim. lukupiiri, kirjavinkkaus, lukupäiväkirja.
 • Aiemmin opittujen käsitteiden lisäksi opitaan käyttämään käsitteitä kertoja, aihe ja teema.
 • Etsitään tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla.
 • Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja lähteiden luotettavuutta.

S3 Tekstien tuottaminen:

 • Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen, ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta.
 • Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. Esim. kirje, tietoteksti, päiväkirja, runo, vuoropuhelu, sarjakuva, uutinen, novelli, tekstiviesti, sähköpostiviesti, elokuva-arvostelu, kronikka.
 • Sujuvoitetaan käsin kirjoittamista ja näppäintaitoja.
 • Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle, ohjaavalle ja kantaa ottavalle ilmaisulle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
 • Harjoitellaan tekstien otsikointia, rakenteita ja kappalejakoa, sekä opitaan käyttämään niitä omissa teksteissä. Harjoitellaan tekstien elävöittämistä ja tarkastellaan sananvalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen yhteyttä tekstin merkityksiin.
 • Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin.
 • Opitaan tunnistamaan tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit sekä lauseen pääjäsenet ja käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa.
 • Opitaan käyttämään persoona- ja aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa.
 • Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita, omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.
 • Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Esim.lopetusmerkit, yhdyssanat, erisnimet, pilkku.
 • Syvennetään opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä.
 • Harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää.
 • Tiedostetaan, miten verkossa tulee toimia eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen:

 • Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen ja tekstien merkityksiä.
 • Tutkitaan tekstienvälisyyttä monimuotoisissa teksteissä.
 • Tutustutaan oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea muiden, oppilaille tuttujen kielten piirteisiin.
 • Tutustutaan oppilaille läheisiin kansanperinteen lajeihin ja niiden jatkajiin nykykulttuurissa. Esim. kansantarinat, kansanmusiikki ja -tanssi, esineet, rakennukset, uskomukset, ruoka.
 • Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita.
 • Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan median roolista oppilaan arjessa.
 • Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä.
 • Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen ja kirjoittamisen harrastamista.Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä