Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 3-6 Joensuun seudun opetussuunnitelmassa

Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Joensuun seudun opetussuunnitelmassa

Opetuksen tavoite:

T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun taitojen kehittymiselle ja kannustaa oppilasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa selittää muutamia keskeisiä etiikan käsitteitä ja jäsentää niiden avulla joitakin elämässä kohtaamiaan eettisiä tilanteita.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas harjoittelee havaitsemaan ja pohtimaan eettisiä kysymyksiä arjen tilanteissa.

Oppilas harjaantuu eettisten kysymysten pohtimisessa ja harjoittelee niiden soveltamisesta arjessa.

Oppilas tutustuu muutamiin keskeisiin etiikan käsitteisiin ja harjoittelee niiden havaitsemista arkielämässä.

Oppilas harjoittelee eettisten ajattelun taitojen soveltamista. Oppilas osaa selittää keskeisimpiä etiikan käsitteitä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L3, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Käsitteiden hallinta ja soveltaminen

Opetuksen tavoite:

T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan väitteitä ja niiden perusteluita

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa löytää keskustelusta väitteitä ja niiden perusteluja sekä pohtia perusteluiden asiaankuuluvuutta.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas harjoittelee erilaisten näkökulmien tunnistamista ja niiden avointa kohtaamista.

Oppilas harjaantuu erilaisten väitteiden tunnistamisessa sekä niiden perustelujen havaitsemisessa.

Oppilas harjoittelee erilaisten väitteiden ja perustelujen kriittistä havaitsemista keskusteluissa ja monipuolisissa medioissa.

Oppilas kykenee löytämään keskustelusta väitteitä ja osaa pohtia kriittisesti niiden perusteluita. Oppilas tiedostaa erilaisten näkökulmien käytön myös erilaisissa medioissa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L4, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Väitteiden ja perusteluiden tunnistaminen ja arviointi

Opetuksen tavoite:

T3 edistää oppilaan kykyä oivaltaa asioiden välisiä suhteita ja kehittää ajatteluaan

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa tunnistaa virhepäättelyä ja korjata sen pohjalta omaa ajatteluaan.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas harjoittelee arkielämän syy-seuraussuhteiden havaitsemista.

Oppilas harjaantuu pohtimaan eri tekijöiden vaikutusta ja asioiden välisiä suhteita elämän erilaisissa käytännön tilanteissa.

Oppilas harjoittelee oman päättelynsä tunnistamista, ilmaisemista ja arviointia.

Oppilas osaa tunnistaa omia näkökulmiaan ja ymmärtää, että näkökulmat voivat kehittyä virhepäättelyn havaitsemisen ja uusien näkökulmien myötä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1, S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Päättelytaidot.

Opetuksen tavoite:

T4 ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, toisista ihmisistä ja luonnosta

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa kuvata, mitä tarkoittaa itsestä, toisista ja luonnosta vastuun ottaminen sekä kertoa, mitä se tarkoittaa omassa toiminnassa

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas harjoittelee omasta toiminnasta vastuun ottamista ja toisten huomioimista omassa elämänpiirissään.

Oppilas vahvistaa oman vastuuntunnon kehittymistä toimiessa toisten kanssa sekä luonnossa.

Oppilas harjoittelee arvioimaan oman toimintansa oikeudenmukaisuutta suhteessa toisiin ihmisiin ja ympäristöön.

Oppilas tietää, mitä tarkoittaa itsestä, toisista ja luonnosta vastuun ottaminen. Oppilas osaa kuvata, miten vastuun ottaminen näkyy omassa toiminnassa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1, S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L3, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Vastuullisen toiminnan tunteminen.

Opetuksen tavoite:

T5 ohjata oppilas tutustumaan suomalaiseen, eurooppalaiseen ja maailman kulttuuriperintöön sekä hahmottamaan kulttuurista moninaisuutta ilmiönä

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa nimetä ja selittää joitakin kulttuuriin liittyviä ilmiöitä suomalaisesta, eurooppalaisesta ja maailman kulttuuriperinnöstä. Oppilas osaa antaa esimerkkejä yhteisön tai yhteiskunnan kulttuurisesta moninaisuudesta

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas tutustuu suomalaiseen kulttuuriperintöön sekä harjoittelee havainnoimaan lähiympäristönsä kulttuurista moninaisuutta.

Oppilas syventää suomalaisen kulttuuriperinnön tuntemustaan ja harjaantuu havainnoimaan lähiympäristönsä kulttuurista moninaisuutta.

Oppilas tutustuu eurooppalaiseen kulttuuriperintöön ja oppii hahmottamaan kulttuurista moninaisuutta ilmiönä.

Oppilas tutustuu maailman kulttuuriperintöön ja osaa hahmottaa kulttuurista moninaisuutta ilmiönä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2, S3, S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L4, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tietojen ja käsitteiden hallinta

Opetuksen tavoite:

T6 tukea oppilasta rakentamaan katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa nimetä joitakin katsomusten ja kulttuurien tärkeimpiä piirteitä.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilaan katsomuksellinen ja kulttuurinen yleissivistys rakentuu suhteessa lukuvuonna käsiteltäviin sisältöihin.

Oppilaan katsomuksellinen ja kulttuurinen yleissivistys rakentuu suhteessa lukuvuonna käsiteltäviin sisältöihin.

Oppilaan katsomuksellinen ja kulttuurinen yleissivistys rakentuu suhteessa lukuvuonna käsiteltäviin sisältöihin.

Oppilaan katsomuksellinen ja kulttuurinen yleissivistys rakentuu suhteessa lukuvuonna käsiteltäviin sisältöihin.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tietojen ja käsitteiden hallinta

Opetuksen tavoite:

T7 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja arvioimaan omaa katsomuksellista oppimistaan

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa asettaa opiskeluun liittyviä tavoitteita, pyrkii toimimaan tavoitteiden suunnassa ja arvioi niiden toteutumista sekä yksin että ryhmässä.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas harjoittelee ohjatusti oman katsomuksellisen opiskelun suunnittelua ja arviointia.

Oppilas harjaantuu oman katsomuksellisen opiskelun suunnittelussa ja arvioinnissa. Oppilas harjaantuu ohjatusti toimimaan asettamiensa tavoitteiden suunnassa.

Oppilas harjaantuu asettamaan katsomukselliselle opiskelulleen tavoitteita sekä itsenäisesti että ryhmän kanssa. Oppilas harjaantuu toimimaan asettamiensa tavoitteiden suunnassa ja arvioimaan niiden toteutumista.

Oppilas osaa asettaa katsomukselliselle opiskelulleen tavoitteita sekä itsenäisesti että ryhmän kanssa. Oppilas toimii asettamiensa tavoitteiden suunnassa ja arvioi niiden toteutumista.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Oppimaan oppimisen taidot

Opetuksen tavoite:

T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan katsomustaan ja kuuntelemaan muiden katsomuksellisia kannanottoja

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas ilmaisee omaa katsomuksellista ajatteluaan rakentavasti ja osaa kuunnella toisten näkemyksiä ja kannanottoja.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas harjoittelee ilmaisemaan katsomustaan ja kuuntelemaan muiden katsomuksellisia näkemyksiä.

Oppilas harjaantuu ilmaisemaan katsomustaan ja kuuntelemaan muiden katsomuksellisia näkemyksiä.

Oppilas osaa pohtia ja ilmaista katsomustaan ja osaa kuunnella muiden katsomuksellisia näkemyksiä.

Oppilas osaa eritellä ja ilmaista omaa katsomustaan kirjallisesti tai suullisesti sekä kuunnella muiden katsomuksellisia näkemyksiä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1, S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Vuorovaikutus-taidot ja toiminta ryhmän jäsenenä

Opetuksen tavoite:

T9 ohjata oppilas tuntemaan YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen perustuvaa ihmisoikeusetiikkaa, erityisesti lapsen oikeuksia

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas tietää YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä lapsen oikeuksista.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas tutustuu joihinkin YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksessa mainittuihin oikeuksiin.

Oppilas perehtyy joihinkin YK:m Lapsen oikeuksien sopimuksessa mainittuihin oikeuksiin ja niihin sisältyvään eettiseen ajatteluun.

Oppilas tutustuu YK:n ihmisoikeuksien julistuksen keskeiseen sisältöön.

Oppilas osaa kertoa YK:n ihmisoikeuksien julistuksen keskeisestä sisällöstä ja tuntee siihen perustuvaa ihmisoikeusetiikkaa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L3

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Ihmisoikeusetiikka

Opetuksen tavoite:

T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa ympäristössään

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa etsiä ja kuvata joitakin vastuullisen vaikuttamisen keinoja.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas pohtii vastuullisen toiminnan keinoja ja merkitystä lukuvuonna käsiteltävien sisältöjen näkökulmasta. Oppilas harjoittelee vastuullista toimintaa arkisessa ympäristössään.

Oppilas pohtii vastuullisen toiminnan keinoja ja merkitystä lukuvuonna käsiteltävien sisältöjen näkökulmasta. Oppilas rohkaistuu kantamaan vastuuta ja toimimaan aloitteellisesti arkisessa ympäristössään.

Oppilas pohtii vastuullisen toiminnan keinoja ja merkitystä lukuvuonna käsiteltävien sisältöjen näkökulmasta. Oppilas tutustuu joihinkin vastuullisen vaikuttamisen keinoihin. Oppilas harjoittelee etsimään tietoa vastuullisesta vaikuttamisesta.

Oppilas pohtii vastuullisen toiminnan keinoja ja merkitystä lukuvuonna käsiteltävien sisältöjen näkökulmasta. Oppilas tutustuu joihinkin vastuullisen vaikuttamisen keinoihin. Oppilas syventää tiedonhaun taitojaan vastuullisesta vaikuttamisesta.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L5, L6, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Vaikuttamisen keinojen tunteminen

Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteisiin liittyvät sisällöt

S1 Kasvaminen hyvään elämään

Sisällöt vuosiluokittain

3.lk

4. lk

5. lk

6. lk

Tutkitaan oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä, esim. kaverisuhteissa.

Tutkitaan oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä, esim. säännöt kotona ja koulussa.

Tutkitaan oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä sekä oikeudenmukaisuuden toteutumista omassa toiminnassa.

Perehdytään arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.

Tutkitaan vapautta ja vastuuta, erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista.

Tutkitaan oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä sekä oikeudenmukaisuuden toteutumista omassa toiminnassa.

Tutkitaan vapautta ja vastuuta, erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista.

Kaikki luokat

3-6

Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.

S2 Erilaisia elämäntapoja

Sisällöt vuosiluokittain

3.lk

4. lk

5. lk

6. lk

Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja kulttuurivähemmistöihin.

Pohditaan esimerkiksi hyväksymisen ja ymmärtämisen merkityksiä.

Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja kulttuurivähemmistöihin.

Pohditaan esimerkiksi hyväksymisen ja ymmärtämisen merkityksiä.

Perehdytään erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin.

Pohditaan esimerkiksi yhdenvertaisuuden, tietämisen, uskomisen ja luulemisen merkityksiä.

Perehdytään erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin.

Pohditaan esimerkiksi yhdenvertaisuuden, tietämisen, uskomisen ja luulemisen merkityksiä.

Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen.

Kaikki luokat

3-6

Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.

S3 Yhteiselämän perusteita

Sisällöt vuosiluokittain

3.lk

4. lk

5. lk

6. lk

Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana.

Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen ja oikeuden merkityksiä erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa.

Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana.

Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen ja oikeuden merkityksiä erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa.

Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen, oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.

Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.

Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen, oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.

Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.

Kaikki luokat

3-6

Harjoitellaan tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista.

S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus

Sisällöt vuosiluokittain

3.lk

4. lk

5. lk

6. lk

Tutkitaan erilaisia luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä.

Tutkitaan erilaisia luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä.

Tutkitaan erilaisia luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä.

Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.

Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä.

Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.

Kaikki luokat

3-6

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä