Elämänkatsomustiedon tavoitteet ja sisällöt 6lk

Elämänkatsomustiedon tavoitteet ja sisällöt 6.lk

6.lk

Tavoitteet:

T1 Oppilas harjoittelee eettisten ajattelun taitojen soveltamista. Oppilas osaa selittää keskeisimpiä etiikan käsitteitä.

T2 Oppilas kykenee löytämään keskustelusta väitteitä ja osaa pohtia kriittisesti niiden perusteluita. Oppilas tiedostaa erilaisten näkökulmien käytön myös erilaisissa medioissa.

T3 Oppilas osaa tunnistaa omia näkökulmiaan ja ymmärtää, että näkökulmat voivat kehittyä virhepäättelyn havaitsemisen ja uusien näkökulmien myötä.

T4 Oppilas tietää, mitä tarkoittaa itsestä, toisista ja luonnosta vastuun ottaminen. Oppilas osaa kuvata, miten vastuun ottaminen näkyy omassa toiminnassa.

T5 Oppilas tutustuu maailman kulttuuriperintöön ja osaa hahmottaa kulttuurista moninaisuutta ilmiönä.

T6 Oppilaan katsomuksellinen ja kulttuurinen yleissivistys rakentuu suhteessa lukuvuonna käsiteltäviin sisältöihin.

T7 Oppilas osaa asettaa katsomukselliselle opiskelulleen tavoitteita sekä itsenäisesti että ryhmän kanssa. Oppilas toimii asettamiensa tavoitteiden suunnassa ja arvioi niiden toteutumista.

T8 Oppilas osaa eritellä ja ilmaista omaa katsomustaan kirjallisesti tai suullisesti sekä kuunnella muiden katsomuksellisia näkemyksiä.

T9 Oppilas osaa kertoa YK:n ihmisoikeuksien julistuksen keskeisestä sisällöstä ja tuntee siihen perustuvaa ihmisoikeusetiikkaa.

T10 Oppilas pohtii vastuullisen toiminnan keinoja ja merkitystä lukuvuonna käsiteltävien sisältöjen näkökulmasta. Oppilas tutustuu joihinkin vastuullisen vaikuttamisen keinoihin. Oppilas syventää tiedonhaun taitojaan vastuullisesta vaikuttamisesta.

Sisällöt:

S1 Kasvaminen hyvään elämään

 • Tutkitaan oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä sekä oikeudenmukaisuuden toteutumista omassa toiminnassa.
 • Tutkitaan vapautta ja vastuuta, erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista.
 • Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää

S2 Erilaisia elämäntapoja

 • Perehdytään erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin.
 • Pohditaan esimerkiksi yhdenvertaisuuden, tietämisen, uskomisen ja luulemisen merkityksiä.
 • Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen.
 • Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.

S3 Yhteiselämän perusteita

 • Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen, oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.
 • Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.
 • Harjoitellaan tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista

S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus

 • Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä.
 • Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä