Elämänkatsomustiedon tavoitteet ja sisällöt 5lk

Elämänkatsomustiedon tavoitteet ja sisällöt 5.lk

5.lk

Tavoitteet:

T1 Oppilas tutustuu muutamiin keskeisiin etiikan käsitteisiin ja harjoittelee niiden havaitsemista arkielämässä.

T2 Oppilas harjoittelee erilaisten väitteiden ja perustelujen kriittistä havaitsemista keskusteluissa ja monipuolisissa medioissa.

T3 Oppilas harjoittelee oman päättelynsä tunnistamista, ilmaisemista ja arviointia.

T4 Oppilas harjoittelee arvioimaan oman toimintansa oikeudenmukaisuutta suhteessa toisiin ihmisiin ja ympäristöön.

T5 Oppilas tutustuu eurooppalaiseen kulttuuriperintöön ja oppii hahmottamaan kulttuurista moninaisuutta ilmiönä.

T6 Oppilaan katsomuksellinen ja kulttuurinen yleissivistys rakentuu suhteessa lukuvuonna käsiteltäviin sisältöihin.

T7 Oppilas harjaantuu asettamaan katsomukselliselle opiskelulleen tavoitteita sekä itsenäisesti että ryhmän kanssa. Oppilas harjaantuu toimimaan asettamiensa tavoitteiden suunnassa ja arvioimaan niiden toteutumista.

T8 Oppilas osaa pohtia ja ilmaista katsomustaan ja osaa kuunnella muiden katsomuksellisia näkemyksiä.

T9 Oppilas tutustuu YK:n ihmisoikeuksien julistuksen keskeiseen sisältöön.

T10 Oppilas pohtii vastuullisen toiminnan keinoja ja merkitystä lukuvuonna käsiteltävien sisältöjen näkökulmasta. Oppilas tutustuu joihinkin vastuullisen vaikuttamisen keinoihin. Oppilas harjoittelee etsimään tietoa vastuullisesta vaikuttamisesta.

Sisällöt:

S1 Kasvaminen hyvään elämään

 • Tutkitaan oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä sekä oikeudenmukaisuuden toteutumista omassa toiminnassa.
 • Perehdytään arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.
 • Tutkitaan vapautta ja vastuuta, erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista
 • Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää

S2 Erilaisia elämäntapoja

 • Perehdytään erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin.
 • Pohditaan esimerkiksi yhdenvertaisuuden, tietämisen, uskomisen ja luulemisen merkityksiä.
 • Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.

S3 Yhteiselämän perusteita

 • Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen, oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.
 • Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin
 • Harjoitellaan tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista

S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus

 • Tutkitaan erilaisia luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä.
 • Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä