7.3.1 Pedagoginen arvio

Kunnan OPS-sisältö

Jos yleinen tuki ei riitä ja oppilas tarvitsee tehostettua tukea oppilasta opettava aineen- tai luokanopettaja ja erityisopettaja tekevät kirjallisen pedagogisen arvion oppilaan tuen tarpeesta. Päävastuu pedagogisen arvion laadinnasta on luokan-/aineenopettajalla. Pedagoginen arvio käsitellään moniammatillisessa asiantuntijaryhmässä. Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on tärkeä tuen selvittämisen, suunnittelun ja toteuttamisen eri vaiheissa.

Jos todetaan, että oppilas ei tarvitse enään tehostettua tukea, tehdään uusi pedagoginen arvio oppilaan tuen tarpeesta. Asia käsitellään moniammatillisessa asiantuntijaryhmässä. Oppilas siirtyy yleisen tuen piiriin. Pedagogisen arvion sisältö ja prosessin eteneminen on kuvattu tarkemmin valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon. Kirjallisessa pedagogisessa arviossa kuvataan

  • oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanne koulun, oppilaan sekä huoltajan näkökulmista
  • oppilaan saama yleinen tuki ja arvio eri tukimuotojen vaikutuksista
  • oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet
  • arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, ohjauksellisilla, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta voidaan tukea
  • arvio tehostetun tuen tarpeesta.

Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on tärkeää sekä tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta. Oppilaan opettaja tai opettajat yhdessä laativat kirjallisen pedagogisen arvion. Tarvittaessa arvion laatimisessa käytetään myös muita asiantuntijoita. Pedagogisen arvion laatimisessa hyödynnetään oppilaalle jo mahdollisesti osana yleistä tukea laadittua oppimissuunnitelmaa. Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma tai muita suunnitelmia, hyödynnetään niitä huoltajan luvalla.

Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa palaaminen takaisin yleisen tuen piiriin käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollonammattihenkilöiden kanssa[1]. Käsittelyä koskevat tiedot kirjataan opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla, esimerkiksi kirjallisesti laadittuun pedagogiseen arvioon.


[1] Laki perusopetuslain muuttamisesta 16 a § (1288/2013)

Koulujen omat suunnitelmat

Mahdolliset koulukohtaiset täydennykset kirjataan koulukohtaiseen toimintasuunnitelmaan.

Tähän linkki koulun toimintasuunnitelmaan vastaavaan kohtaan.