7.5 Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot

Kunnan OPS-sisältö

Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot (ks.yleinen tuki)
- eriyttäminen
- tukiopetus
- osa-aikainen erityisopetus
- erityisopetus
- samanaikaisopetus
- koulunkäynninohjaajan tuki
- yksilöopetus

  • käytännön järjestäminen
  • yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken
  • oppilaalle ja huoltajille tiedottamiseen ja oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyvät toimintatavat

Opetussuunnitelmassa määritellään tulkitsemis- ja avustajapalveluihin sekä muihin opetuspalveluihin ja erityisiin apuvälineisiin liittyvät hallinnolliset käytänteet ja päätöksenteko opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla[1].


[1] Perusopetuslaki 31 § 1 mom. (477/2003)

Koulujen omat suunnitelmat

Mahdolliset koulukohtaiset täydennykset kirjataan koulukohtaiseen toimintasuunnitelmaan.

Tähän linkki koulun toimintasuunnitelmaan vastaavaan kohtaan.