7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

Kunnan OPS-sisältö

Oppiminen ja koulunkäynnin tuki Toivakassa
Kuvassa olevat asiat ovat viitteellisiä.


Kaikki koulumme oppilaat kuuluvat yleisen tuen piiriin. Tuki jakautuu koulussa kolmeen vaiheeseen: yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämisessä pyritään varhaiseen tunnistamiseen ja puuttumiseen, jotta voidaan ennaltaehkäistä oppimisvaikeuksia sekä ongelmien monimuotoistumista ja syvenemistä. Toivakan kunnassa oppimisen ja koulunkäynnin tuen jatkuvuus ja tietojen siirtyminen nivelvaiheissa varmistetaan seuraavasti:

Tietojen siirto nivelvaiheissa

Varhaiskasvatuksesta esiopetukseen lapsen Vasu siirtyy vanhempien luvalla esiopettajalle. Tarvittaessa käydään tiedonsiirtopalaveri tai Hojks-palaveri. Seurakunnan kerho-ohjaaja siirtää tarvittaessa vanhempien luvalla olennaiset tiedot esiopettajalle. Tuleville esikoululaisille ja heidän huoltajilleen järjestetään keväällä tutustumispäivä.
Esiopetuksesta perusopetukseen siirryttäessä lapsen esiopetuksen suunnitelma siirtyy vanhempien luvalla tulevalle luokanopettajalle. Tarvittaessa järjestetään tiedonsiirtopalaveri tai Hojks-palaveri. Tuleville koululaisille ja heidän huoltajilleen järjestetään keväällä tutustumispäivä.
Alaluokilta yläluokille siirryttäessä luokanopettaja ja eritysopettaja siirtävät tarvittavat koulunkäynnin kannalta olennaiset tiedot luokanvalvojalle, yläluokkien erityisopettajalle ja opinto-ohjaajalle. Erityisopettaja ja opinto-ohjaaja käyvät keväällä tutustumassa Kankaisten koulun kuudennen luokan oppilaisiin.
Peruskoulusta toiselle asteelle siirryttäessä oppilaan tiedot tehostetun ja erityisen tuen tarpeesta siirretään vanhemman luvalla.

Seulonta tuen järjestämiseksi

Esiopetuksessa esiopettaja tai erityisopettaja tekevät oppimisvalmiuksiin liittyviä havaintoja ja testejä.
Alkuopetuksessa luokanopettaja ja erityisopettaja tekevät äidinkielen ja matematiikan testejä.
Lukuvuosittain oppilaiden lukutaitoa, kirjoitustaitoa ja matematiikan taitoja kartoitetaan testein.

Yhteistyö, vastuu ja työnjako

Vastuu oppilaan tuen järjestämisestä, oppimisen seurannasta ja arvioinnista on sillä, joka pääsääntöisesti oppilasta opettaa kyseisessä oppiaineessa. Luokanopettajalla/luokanvalvojalla on aina päävastuu oppilaasta. Erityisopettajalla on päävastuu, jos oppilas opiskelee suurimman osan ajastaan erityisopetuksessa. Yhteistyötahoja ovat mm. terveydenhoitaja, koulupsykologi, koulukuraattori, koululääkäri, terapeutit ja neuvola. Yhteistyötahojen vastuut ja toimenkuvat on kuvattu tarkemmin oppilashuollon opetussuunnitelmassa.

Tarvittaessa konsultoidaan ja tehdään yhteistyötä mm. sosiaali- ja terveystoimen (myös seutukunta), sairaanhoitopiirien, Niilo Mäki Instituutin, Oppimisen ohjauskeskus Valterin ja sairaalakoulujen kanssa.

Yhteistyö kotien kanssa

Kotien kanssa tehtävä yhteistyö on kuvattu tarkemmin oppilashuollon opetussuunnitelmassa.
Yhteistyömuotoja ovat mm. keskustelut, tapaamiset, wilma-viestit, vanhempainillat ja -vartit sekä moniammatillinen palaveri. Yhteistyön keskeiset kulmakivet muodostuvat seuraavista periaatteista: yhteys huoltajiin (matala kynnys), moniammatillisten palavereiden järjestäminen, toimenpiteiden kirjaaminen/toteuttaminen/seuranta ja tarvittavat jatkotoimenpiteet.

Oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvät toimivaltuudet eri hallintopäätöksissä

Erityinen tuki: päätökset tehdään moniammatillisessa asiantuntijaryhmässä.
Hallinnollisen päätöksen tekee sivistystoimenjohtaja. Päätös on valituskelpoinen. PoL 17 §
Oppiaineen opiskelusta vapauttaminen: päätöksen tekee rehtori, PoL 18 §
Oma opinto-ohjelma: päätöksen tekee rehtori, PoA 11 §
Pidennetty oppivelvollisuus: päätöksen tekee varhaiskasvatusjohtaja tai rehtori, PoL 25 §
Erityiset opetusjärjestelyt: päätöksen tekee rehtori, PoL 18 §, 31 §
Kuntoutus- ja terapiajärjestelyt kouluaikana: päätöksen tekee rehtori, PoL 18 §

Yhteistyö opetustoimen ja muiden hallintokuntien kanssa

Oppilashuoltopalveluiden kehittämis- ja arviointityötä tekevät koulun oppilashuoltoryhmät yhteistyössä sosiaalitoimen, lasten ja nuorten hyvinvointiryhmän sekä Keski-Suomen seututerveyskeskuksen kanssa.
Ryhmä kokoontuu 1-3 krt vuodessa. Kokoonkutsujana toimii koulukeskuksen rehtori.
Lasten ja perheiden palvelut tuottavat Toivakan sosiaalitoimi (kuraattori). Psykologipalvelut ostetaan Jyväskylän kaupungin psykologipalvelukeskuksesta.
Keski-Suomen seututerveyskeskus järjestää kouluterveyden huollon.
Koulupsykologin, kuraattorin ja terveydenhoitajan tarve arvioidaan vuosittain.
Koulukuljetusten järjestämisestä vastaa Toivakan kunnan koulutoimi.
Kouluruokailun järjestää Toivakan kunnan koulutoimi.
Oppilashuoltotyöhän osallistuvat kaikki koulussa työskentelevät aikuiset. Tarvittaessa siihen osallistuu asiantuntijoita yhteistyössä kodin ja koulun kanssa.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Perusopetuslaissa säädettyjä tukimuotoja ovat esimerkiksi tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet. Näitä tukimuotoja voi käyttää kaikilla kolmella tuen tasolla sekä yksittäin että samanaikaisesti toisiaan täydentävinä. Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukea annetaan niin kauan sekä sen tasoisena ja muotoisena kuin se on tarpeellista.

Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä kunkin oppilaan että opetusryhmän vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. Huomiota tulee kiinnittää oppimisen esteettömyyteen sekä oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen. Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen merkitsee yhteisöllisiä ja oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja sekä oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Opetusta ja tukea suunniteltaessa on otettava huomioon, että tuen tarve voi vaihdella tilapäisestä jatkuvaan, vähäisestä vahvempaan tai yhden tukimuodon tarpeesta useamman tukimuodon tarpeeseen.

Tuen tehtävänä on ehkäistä ongelmien monimuotoistumista ja syvenemistä sekä pitkäaikaisvaikutuksia. On huolehdittava oppilaan mahdollisuuksista saada onnistumisen kokemuksia oppimisessa ja ryhmän jäsenenä toimimisessa sekä tuettava oppilaan myönteistä käsitystä itsestään ja koulutyöstä. Pedagoginen asiantuntemus ja opettajien sekä muiden tuen ammattihenkilöiden monialainen yhteistyö tuen tarpeen havaitsemisessa, arvioinnissa sekä tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa on tärkeää. Yhteistyöhön kulloinkin osallistuvat ammattihenkilöt harkitaan tapauskohtaisesti.

Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä[1]. Tuen tarpeen varhaiseksi havaitsemiseksi oppilaiden oppimisen edistymistä ja koulunkäynnin tilannetta tulee arvioida jatkuvasti. Ensimmäiseksi tarkastellaan koulussa käytössä olevia toimintatapoja, opetusjärjestelyjä ja oppimisympäristöjä sekä niiden soveltuvuutta oppilaalle. Tarkastelun pohjalta arvioidaan, voidaanko näitä muuttamalla toteuttaa oppilaalle aikaisempaa paremmin sopivia pedagogisia ratkaisuja. Arvioinnissa ja tuen suunnittelussa hyödynnetään mahdollisten muiden arviointien tuloksia ja otetaan huomioon oppilaalle aiemmin annettu tuki.

Tuki annetaan oppilaalle ensisijaisesti omassa opetusryhmässä ja koulussa erilaisin joustavin järjestelyin, ellei oppilaan etu tuen antamiseksi välttämättä edellytä oppilaan siirtämistä toiseen opetusryhmään tai kouluun. Erityisesti huolehditaan tuen jatkumisesta lapsen siirtyessä esiopetuksesta perusopetukseen, perusopetuksen sisällä sekä oppilaan siirtyessä perusopetuksesta toiselle asteelle.


[1]Perusopetuslaki 30 § 1 mom. (642/2010)