7.2 Yleinen tuki

Kunnan OPS-sisältö

Yleistä tukea saavat kaikki koulumme oppilaat. Aineenopettajan/luokanopettajan tekemä opetuksen eriyttäminen on ensisijainen keino huomioida opetusryhmän tarpeet ja oppilaiden erilaisuus. Oppilaalla on oikeus saada tukiopetusta, kun hän on jäänyt jälkeen opinnoissa tai muutoin tarvitsee oppimiseen lyhytaikaista tukea. Aineenopettaja/luokanopettaja aloittaa tukiopetuksen välittömästi vaikeuksien ilmaantuessa. Tukiopetusta annetaan niin kauan kuin tarvetta esiintyy. Tukiopetusta voidaan antaa yleisen-, tehostetun ja erityisen tuen tasoilla. Tukiopetus järjestetään yhdessä huoltajien kanssa.

Yleisellä tuella tarkoitetaan esim. seuraavia toimia:

  • oppilaantuntemuksen lisääminen
  • oppilaan koulunkäynnin säännöllinen seuraaminen
  • opetustilanteeseen liittyvät opetusjärjestelyt, kuten vaihtuvat ryhmät, istumajärjestys, oppitunnin
strukturointi ja tehostettu työskentelytaitojen ohjaus
  • opettajan toteuttama opetuksen erityttäminen tehtävissä, ajankäytössä tai koejärjestelyissä
  • erityiset painoalueet eriyttämisen keinona (arviointi yleisten tavoitteiden mukaisesti)
  • opettajan toteuttama tukiopetus
  • opetusryhmässä saattaa toimia koulunkäynninohjaaja
  • mahdollinen erityisopettajien konsultaatio- ja ohjauspalvelut

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Laadukas perusopetus on perusta oppilaan oppimiselle ja hyvinvoinnille. Oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksia ehkäistään ennakolta esimerkiksi opetusta eriyttämällä, opettajien keskinäisellä sekä muun henkilöstön yhteistyöllä, ohjauksella sekä opetusryhmiä joustavasti muuntelemalla. Opetuksessa otetaan huomioon sekä ryhmän että yksittäisen oppilaan tarpeet.

Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa yleensä yksittäisiä pedagogisia ratkaisuja sekä ohjaus- ja tukitoimia, joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa osana koulun arkea. Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä.

Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen antaminen kuuluvat kaikkiin kasvatus- ja opetustilanteisiin. Tuki järjestetään opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä. Oppilaan ja huoltajan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Yleisen tuen aikana voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja lukuun ottamatta erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta ja oppiaineiden oppimäärien yksilöllistämistä. Oppilaan tuen tarpeisiin vastataan esimerkiksi tukiopetuksella, osa-aikaisella erityisopetuksella tai ohjauksen keinoin.

Oppimissuunnitelmaa voidaan tarvittaessa käyttää osana yleistä tukea. Tällöin oppimissuunnitelma sisältää soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin tehostettua tukea varten laadittava oppimissuunnitelma. Pidemmälle edistyneen oppilaan opiskelua voidaan syventää ja laajentaa oppimissuunnitelman avulla.

Koulujen omat suunnitelmat

Mahdolliset koulukohtaiset täydennykset kirjataan koulukohtaiseen toimintasuunnitelmaan.

Tähän linkki koulun toimintasuunnitelmaan vastaavaan kohtaan.