LUKU 7 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

Kunnan OPS-sisältö

Kaikki koulumme oppilaat kuuluvat yleisen tuen piiriin. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki jakautuu koulussa kolmeen vaiheeseen: yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki sekä oppilashuolto muodostavat kokonaisuuden. Tämä kokonaisuus on kuvattu Toivakan kunnan oppilashuoltosuunnitelmassa.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden asiantuntijoiden yhteistyönä oppilaan ja huoltajien kanssa.Oppimisen ja koulunkäynnin tukiprosessi Toivakan kunnan kouluissa

Päävastuu yleisen ja tehostetun tuen toimissa sekä pedagogisesta arviosta on luokan-/aineenopettajalla (kaavion lila ja vaaleansininen osat).
Kaavion erityiseen tukeen liittyvät osiot kuvataan tarkemmin luvussa 7.4 Erityinen tuki. (https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/toivakka/luku7/7-4_erityinen-tuki)

Oppisen ja koulunkäynnin tukiprosessi.JPGPerusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja oppilashuolto muodostavat kokonaisuuden. Tässä luvussa määrätään perusopetuslain mukaisesta oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Oppilashuolto sisältyy lukuun 8[1].


[1] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 6 § (1287/2013)

Koulujen omat suunnitelmat

Mahdolliset koulukohtaiset täydennykset kirjataan koulukohtaiseen toimintasuunnitelmaan.

Tähän linkki koulun toimintasuunnitelmaan vastaavaan kohtaan.