LUKU 8 Opiskeluhuolto

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

8. Opiskeluhuolto  LIITE OPH-4606-2022

Tässä luvussa määrätään perusopetuslain mukaisesti opiskeluhuollon keskeisistä periaatteista ja opetustoimeen kuuluvan opiskeluhuollon tavoitteista sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa määrätyn opetuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelman laatimisesta54.

Näissä perusteissa käytetään perusopetuslain mukaisesta käsitteestä oppilashuolto ilmaisua opiskeluhuolto, oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta opiskelijasta ilmaisua oppilas ja oppilaitoksesta nimitystä koulu. Koulutuksen järjestäjään viitataan käsitteellä opetuksen järjestäjä. Mitä jäljempänä todetaan hyvinvointialueesta, koskee myös Helsingin kaupunkia55.

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä56. Oppilaalla on oikeus saada maksutta opiskeluhuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää57. Opiskeluhuoltotyössä otetaan huomioon lapsen edun ensisijaisuus58.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan opetustoimen ja hyvinvointialueen suunnitelmallisena yhteistyönä oppilaiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa59. Opiskeluhuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää yhteisöllistä työtä. Yhteisöllinen opiskeluhuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ammattilaisten yhteinen tehtävä. Lisäksi oppilailla on oikeus opiskeluhuoltopalveluihin, joita ovat kouluterveydenhuolto sekä kuraattori- ja psykologipalvelut.60 Opiskeluhuoltopalvelut järjestetään lähipalveluna, jolle opetuksen järjestäjän tulee tarjota asianmukaiset tilat61.

53 Perusopetuslaki 31 § 1 mom. (477/2003)

54 Perusopetuslaki 14 § (477/2003) ja oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § (377/2022)

55 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1 § (377/2022)

56 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 3 §

57 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 9 §

58 YK:n Yleissopimus lapsen oikeuksista 1989

Toivakkalainen OPS-ratkaisu

Opiskeluhuolto muodostaa yhtenäisen jatkumon esiopetuksesta perusopetuksen päättövaiheeseen saakka.
Opiskeluhuolto ja muut lasten ja nuorten palvelut (varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus ja nuorisopalvelut) muodostavat yhdessä kokonaisuuden. 

Opiskeluhuollon ohjausryhmä sekä yhteisöllisen opiskeluhuollon ryhmä arvioi opiskeluhuollon toteutumista esi- ja perusopetuksessa.
Opiskeluhuollossa painopistettä on pyritty siirtämään ennaltaehkäisyyn. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä