Evankelisluterilainen uskonto

Keski-Savo

Tavoitteiden jakaminen eri vuosiluokille

7.luokka
T1, T2, T3, T4, T5, T7, T8, T9, T10
8. luokka
T1, T2, T4, T5, T7, T8, T10
9. luokka
T2, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10


T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan uskontoon liittyvämonimuotoisuus.

7 lk. Oppilas tutustuu uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutukseen ja ymmärtää, että uskonto on vaikuttanut ympäröivään kulttuuriin. Myös ympäröivä kulttuuripiiri on vaikuttanut uskontoon esim. naisten erilaiset pukeutumiskäytänteet islamilaisissa maissa. Ihmiset myös uskovat eri tavalla eri uskontojen sisällä. esim. fundamentalismi ei edusta valtavirtaa missään uskonnossa.
8 lk. Oppilas tutustuu kristinuskon ja kulttuurin väliseen vuorovaikutukseen sekä uskon monimuotoisuuteen kristillisten kirkkojen sisällä.

T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskeltavasta uskonnosta ja sen vaikutuksista.
7 lk. Oppilas ymmärtää miksi koulussa opiskellaan uskontoa: Uskonto on voima, joka vaikuttaa päivittäin miljardien ihmisten elämään ja heidän valintoihinsa. Koska globalisaation ja Suomen monikulttuuristumisen myötä tämä asia vaikuttaa Suomen yhteiskunnassa yhä enemmän ja enemmän, tämän asian tiedostamisen merkitys korostuu. Oppilasta ohjataan hakemaan aihetta käsittelevää tietoa mediasta ja rohkaistaan jakamaan havaintojaan vertaisryhmälleen.
8 lk. Oppilas ymmärtää miksi koulussa opiskellaan uskontoa: Uskonto on voima, joka vaikuttaa päivittäin miljardien ihmisten elämään ja heidän valintoihinsa. Koska globalisaation ja Suomen monikulttuuristumisen myötä tämä asia vaikuttaa Suomen yhteiskunnassa yhä enemmän ja enemmän, tämän asian tiedostamisen merkitys korostuu. Oppilasta ohjataan hakemaan aihetta käsittelevää tietoa mediasta ja rohkaistaan jakamaan havaintojaan vertaisryhmälleen.
9 lk. Oppilas ymmärtää miksi koulussa opiskellaan uskontoa: Uskonto on voima, joka vaikuttaa päivittäin miljardien ihmisten elämään ja heidän eettisiin ja moraalisiin valintoihinsa. Oppilasta ohjataan hakemaan aihetta käsittelevää tietoa mediasta ja rohkaistaan jakamaan havaintojaan vertaisryhmälleen.

T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja ja symboleita sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa.
7 lk. Oppilas oppii tuntemaan suurten maailmanuskontojen tapoja ja symboleja.
8 lk. Oppilas oppii tuntemaan kristinuskon eri suuntauksien tapoja ja symboleja.
9 lk. Oppilas oppii tuntemaan uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa ja kulttuurissa.

T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja.
8 lk. Oppilasta ohjataan tutustumaan uuden ajan maailmankuvan murrokseen, uskonpuhdistukseen ja uskonnonvapauden periaatteisiin.
9 lk. Oppilas oppii ymmärtämään tieteelliseen ja uskonnollisen maailmankuvan yhtäläisyydet ja erot. Oppilas tutustuu kristillisiin, agnostisiin ja ateistisiin jumaltodistuksiin. Oppilas oppii kunnioittamaan erilaisia uskonnollisia vakaumuksia ja suhtautumaan epäluuloisesti kiihkomielisiin ääri-ilmiöihin.

T 7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina.
7 lk. Oppilas oppii havainnoimaan uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina. Oppilas oppii tarkkailemaan uskonnollisaiheisia uutisia mediasta.
8 lk . Oppilas oppii havainnoimaan kristinuskon ja sen eri suuntausten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina. Oppilas oppii tarkkailemaan uskonnollisaiheisia uutisia mediasta.
9 lk. Oppilas oppii havainnoimaan uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina.

T 8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta niihin.
7 lk. Oppilas oppii pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä eri uskontojen näkökulmasta.
8 lk. Oppilas oppii pohtimaan kristinuskoon kuuluvia elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja omien arvojensa suhdetta niihin.
9 lk. Oppilas oppii pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja omien arvojensa suhdetta niihin.

T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan.
7 lk. Oppilas innostuu tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta omaan ja maailman hyvinvointiin.
8. lk. Oppilas innostuu tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta omaan ja maailman hyvinvointiin.
9. lk. Oppilas innostuu tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta omaan ja maailman hyvinvointiin.

T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla.
7. lk. Oppilas oppii suvaitsevaiseksi ja kulttuurien monimuotoisuutta kunnioittavaksi aktiiviseksi kansalaiseksi.
8. lk. Oppilas oppii suvaitsevaiseksi ja kulttuurien monimuotoisuutta kunnioittavaksi aktiiviseksi kansalaiseksi.
9. lk. Oppilas oppii suvaitsevaiseksi ja kulttuurien monimuotoisuutta kunnioittavaksi aktiiviseksi kansalaiseksi.

Sisällöt vuosiluokittain


7 luokka

S2 tarkastellaan suurten maailmanuskontojen levinneisyyttä, perusopetuksia ja vaikutusta kulttuuriin eri puolilla maailmaa
 • tutustutaan lisäksi luonnonuskointoihin, uusiin uskonnollisiin liikkeisiin ja uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena
 • uskontoja tarkastellaan tieteellisestä näkökulmasta huomioiden uskonnon er ulottuvuudet
 • otetaan huomioon uskon ja tiedon sekä luonnollisen kielen ja tieteellisen kielen erottaminen, uskontokritiikki, sekä uskontojen näkyminen kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa, politiikassa, populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa
 • syvennetään uskontojen ja katsomiseen välisen dialogin ymmärtämistä osana uskontojen välistä toimintaa ja maailmanrauhaan
8 luokka
S1 keskeistä on kristinusko eri puolilla maailmaa, painottaen nykytilannetta
 • tarkastellaan kristinuskon syntyä, leviämistä ja jakaantumista kirkkokunniksi
 • perehdytään suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin: katolinen ja ortodoksinen kirkko, protestanttinen kirkko, erityisesti evankelisluterilainen kirkko
 • perehdytään kirkkokuntien levinneisyyteen ja keskeisiin opetuksiin
 • tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa, keskeistä sisältöä, tulkintatapoja ja uskonnon kulttuurivaikutuksia
 • perehdytään kristinuskoon Suomessa ja sen kulttuurivaikutuksiin
 • jäsennetään omaa suhdetta luterilaisuuteen, suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen
 • syvennetään ekumenian dialogin ymmärtämistä
9 luokka

S3 keskeistä on etiikan peruskäsitteiden tunteminen ja ymmärtäminen
 • perehdytään syvällisemmin kristinuskon ja muiden uskontojen eettiseen opetukseen ja eri kristillisten kirkkojen eettisiin painotuksiin sekä etiikan ja Raamatun suhteeseen
 • tutustutaan YK:n Yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen ja ihmisoikeusetiikkaan
 • sisällöksi valitaan elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan, globaaliin vastuuseen sekä ympäristöön ja eläimiin liittyviä eettisiä kysymyksiä
 • tarkastellaan eettisiä kysymyksiä mediasta otetuilla ajankohtaisilta esimerkeillä
 • pohditaan omien valintojen eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta omaan ja toisen hyvinvointiin
Muuta:
Opetuksessa voidaan käyttää mahdollisuuksien mukaan vaihtelevasti erilaisia työskentelymenetelmiä, esimerkiksi opetuskeskustelut, ryhmä- ja parityöt, oppimispelit, vierailijat, vierailut, draama, esitelmät, aktiivinen tiedon haku, musiikki, elokuvat, dokumentit, sarjakuvat, muistiinpanojen tekeminen, mind mapit, tietotekniikan sovellukset, tietokilpailut, haastattelut ja narratiivisuus

Perustelluista syistä ( esimerkiksi maailmantilanteen muuttuminen, vierailijat tunneilla, monialaiset kokonaisuudet ) kaikkien sisältöjen ( S1, S 2, S3 ) ja kaikkien tavoitteiden (T1-T10) järjestystä voidaan muuttaa suunnitelmasta poiketen luokkatasoilla 7-9.