Ruotsi B1

Keski-Savo

Tavoitteiden jakaminen eri vuosiluokille

7. luokka
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7,T8
8. luokka T1, T2,T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9
9. luokka T1, T2,T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9

Vuosiluokka 7

Yleistä: Pari- ja ryhmätyöskentelty osana arviointia. Yhdessä oppiminen. Erilaiset oppimisalustat. Joustavuus oppijan tarpeiden mukaan.

T1 ohjaa oppilasta tutustumaan pohjoismaiseen kieliympäristöön, Pohjoismaita yhdistäviin arvoihin sekä eri Pohjoismaiden ominaispiirteisiin.
T2 ohjaa oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia ruotsin kielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä. Sanaluokkien ja lauseenjäsenten kertaaminen. persoonapronominien omistus- ja objek-timuodot, imperatiivi. Aikamuodoista opitaan imperfekti
T3 rohkaisee oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä. Ohjaa oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen. Pari- ja ryhmätyöskentelytaito-jen harjoittelu.
T4 kannustaa oppilasta huomaamaan mahdollisuuksia käyttää ruotsin kieltä omassa elämässään ja ohjaa oppilasta käyttämään ruotsia rohkeasti erilaisissa tilanteissa koulus-sa ja koulun ulkopuolella
T5 järjestää oppilaalle tilaisuuksia kerrata ja harjoitella keskeisiä suullisia ja kirjallisia vuo-rovaikutustilanteita.
T6 tukee oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä suullisten harjoitusten avul-la.
T7 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tun-temustaan.
T8 rohkaisee oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.
T9 tarjoaa oppilaalle tilaisuuksia harjoitella puhumista ja kirjoittamista erilaisista aiheista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin raken-teisiin. Harjoitellaan tekstin tuottamista. Ruotsin äänteiden kertaaminen.


Vuosiluokka 8

Yleistä: Pari- ja ryhmätyöskentely osana arviointia. Yhdessä oppiminen. Erilaiset oppimisalustat. Runsaasti erilaisia viestintätilanteita, joissa pääpaino on viestin välittymisellä kieliopillisen oikeakielisyyden sijaan. Oppilaan itseohjautuvuus ja vastuullisuus omasta oppimisesta ja työskentelystä. Joustavuus oppijan tarpeen mukaan.

T1 ohjaa oppilasta tutustumaan pohjoismaiseen kieliympäristöön, Pohjoismaita yhdistäviin arvoihin sekä eri Pohjoismaiden ominaispiirteisiin.
T2 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia ruotsin kielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena. Kerrataan keskeisiä opittuja rakenteita painottaen aikamuotojen kertaamista. Opitaan sivulause ja man-rakenne sekä tutustutaan perfektiin ja pluskvamperfektiin.
T3 rohkaisee oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan. Rohkaisee oppilasta vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen.
T4 kannustaa oppilasta huomaamaan mahdollisuuksia käyttää ruotsin kieltä omassa elämässään ja ohjaa oppilasta käyttämään ruotsia rohkeasti erilaisissa tilanteissa koulussa ja koulun ulkopuolella.
T5 järjestää oppilaalle tilaisuuksia kerrata ja harjoitella keskeisiä suullisia ja kirjallisia vuorovaikutustilanteita.
T6 tukee oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä. Vuorovaikutustaitojen syventäminen.
T7 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan. Jatketaan tutustumista ruotsinkieliseen puhekulttuuriin.
T8 rohkaisee oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä. Kuullun- ja tekstinymmärtämisen taitojen kehittäminen.
T9 tarjoaa oppilaalle tilaisuuksia harjoitella puhumista ja kirjoittamista erilaisista aiheista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin. Harjoitellaan tekstin tuottamista. Jo opittujen suullisten ja kirjallisten harjoitusten monipuolistaminen.

Vuosiluokka 9

Yleistä: Runsaasti erilaisia viestintätilanteita, joissa pääpaino on viestin välittymisellä kie-liopillisen oikeakielisyyden sijaan. Joustavuus oppijan tarpeiden mukaan. Pari- ja ryhmä-työskentely osana arviointia. Yhdessä oppiminen. Erilaiset oppimisalustat.

T1 ohjaa oppilasta tutustumaan pohjoismaiseen kieliympäristöön, Pohjoismaita yhdistä-viin arvoihin sekä eri Pohjoismaiden ominaispiirteisiin.
T2 ohjaa oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia ruotsin kielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä op-pimisensa tukena. Kerrataan jo opittuja rakenteita. Opitaan adjektiivien vertailumuodot, tapaa ilmaisevat adverbit, att + perusmuoto, konditionaali sekä aikamuodoista perfekti ja pluskvamperfekti sekä futuuri.
T3 rohkaisee oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä. Ohjaa oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen. Varmistetaan oppilaiden val-mius ruotsin kielen opintoihin peruskoulun jälkeen.
T4 kannustaa oppilasta huomaamaan mahdollisuuksia käyttää ruotsin kieltä omassa elämässään ja ohjata oppilasta käyttämään ruotsia rohkeasti erilaisissa tilanteissa kou-lussa ja koulun ulkopuolella. Oppilas ymmärtää ruotsin kielen tarpeen jatko-opinnoissa ja työelämässä.
T5 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kir-jallista vuorovaikutusta. Viestintäkanavien ja opetusmateriaalien hyödyntäminen moni-puolisesti.
T6 tukee oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä. Harjoitellaan suullista vies-tintää ilman jatkuvaa tukeutumista apukeinoihin.
T7 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tun-temustaan. Jatketaan erilaisten kielenkäyttötilanteiden harjoittelua.
T8 rohkaisee oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä. Aihepiireiltään haasteellisempien kuullun- ja tekstinymmärtämis-harjoitusten käyttö opetuksessa.
T9 tarjoaa oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella puhumista ja kirjoittamista erilaisista aiheista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin raken-teisiin. Oppilas osaa käyttää luovasti ruotsin kielen taitoaan.

Sisällöt vuosiluokittain

7 LUOKKA

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Pohjoismaat, mitä tarkoittaa Pohjola, kielenkäyttötilanteet Pohjoismaissa, matkustaminen Pohjoismaissa
S2 Kielenopiskelutaidot
Opiskelumotivaation vahvistaminen, erilaiset kielenoppimisstrategiat, tiedonetsimistaidot eri välineitä käyttäen (tvt)
S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä
Ajankohtaisuus ja oppilaan kiinnostuksen kohteet.

8 LUOKKA
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Kielitiedon käsitteet ja vertailu muihin kieliin rakennetasolla.
S2 Kielenopiskelutaidot
Käytännön vuorovaikutustilanteet soveltavammalla tasolla. Itsenäiseen työskentelyyn ohjaavat toimintatavat.
S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä
Tekstin ja sanaston osaamisen laajentaminen, epätietoisuuden sietäminen kielenkäyttöti-lanteissa, kommunikaatiostrategiat

9 LUOKKA
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Pohjoismaatietous ja pohjoismaisiin sukukieliin tutustuminen.
S2 Kielenopiskelutaidot
Oman kielitaidon ja työskentelyn arviointi. Kriittisen tiedonhankinnan opiskelu esim. kuinka koneellisia kääntäjiä käytetään.
S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä
Koulutus ja työelämä. Ääntäminen. Suullisen ja kirjallisen kielitaidon sekä kuullunymmär-tämisen laajentaminen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä