Vuorohoito / Skiftomsorg

Kesä / sommar

 

VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA SUPISTUU KESÄKSI 2021 

Varhaiskasvatuksen toiminta supistuu ajalle 7.6.-31.7. Supistetun toiminnan aikana hoitopaikka tarjotaan avoinna olevista yksiköistä. Päiväkodit toimivat lasten varhaiskasvatustarpeen edellyttämässä laajuudessa ja tarjoaa myös toimintaa sitä tarvitseville esiopetusikäisille lapsille. Suurin osa päiväkodista on todennäköisesti avoinna kesäkuussa. Toiminnassa olevat päiväkodit vahvistetaan, kun hoidossa olevien lasten määrä on tiedossa. Heinäkuussa palvelevat:  

 • Rauhalan päiväkoti 
 • Tesjoen päiväkoti 
 • Koskenkylän päiväkoti 

Päivystäviin päiväkoteihin tulee henkilökuntaa eri yksiköistä. Pyydämme teitä huoltajia ottamaan huomioon, että emme voi taata, että lapsen tuttuja kasvattajia on paikalla.  

Covid-19 epidemiasta johtuen, varhaiskasvatuksen järjestämisessä kesän aikana, noudatetaan Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) antamia ohjeistuksia. Tämä tarkoittaa, että toiminta järjestetään niin, että ryhmiä sekoitetaan tai yhdistetään keskenään mahdollisimman vähän. Tiedotamme lähempänä ajankohtaa, mitkä tilat on osoitettu millekin päiväkodille. Tilat siivotaan THL:n tartuntaohjeistusten mukaisesti, ennen ulkopuolelta tulevien lasten saapumista. 

Lapsen poissaoloista ilmoittaminen ja maksuhyvitykset 

Huoltajia pyydetään ilmoittamaan lapsensa hoitotarpeesta ajalla 7.6.-31.7.2021 viimeistään 15.5. eVarhaiskasvatus - palvelun kautta. HUOM! tämä koskee myös vuorohoitoa. Mikäli lapsi on lomalla, valitaan ”ennalta ilmoitettu poissaolo”. Jos huoltajat eivät 15.5. mennessä tiedä kesän hoitotarvetta, niin kehotamme varaamaan hoitoa varmuuden vuoksi. Mikäli lapselle on varattu hoitoa, mutta se ei ole tarpeen, hoidon voi perua 15.6. asti. 

Kesällä 2021 noudatamme poikkeuksellista hyvityskäytäntöä poissaolojen suhteen (Kasvatus-ja sivistyslautakunta 28.10.2020 § 82). Kaikki poissaolopäivät ajalla 7.6.- 31.7. hyvitetään varhaiskasvatusmaksuissa. Normaalisti ainoastaan heinäkuu on maksuton perheillePeruuttamatta jätetystä varahoitopaikasta voidaan periä puolet täydestä varhaiskasvatusmaksusta. Tämä koskee myös maksuttoman varhaiskasvatuksen piirissä olevia perheitä. 

Lisätietoja:  

Sofia Hoff, puh. 044 349 3132   Varhaiskasvatuspäällikkö  

  

 

SMÅBARNSPEDAGOGIKENS VERKSAMHET KRYMPER UNDER SOMMAREN 2021 

Smårbarnspedagogikens verksamhet krymper under tiden 7.6-31.7. Under den här tiden håller daghemmen öppet i den mån det behövs och erbjuder även verksamhet för de barn i förskoleålder som behöver. De flesta daghem har sannolikt öppet i juni. Det här bekräftas när vi vet antalet barn som är i vårdI juli betjänar: 

 • Fredsby daghem 
 • Tessjö daghem 
 • Forsby daghem 

Till de dejourerande daghemmen kommer personal från olika enheter. Vi ber er vårdnadshavare att fästa uppmärksamhet vid, att vi inte kan garantera att det finns bekanta pedagoger på plats. 

Att anmäla barnets frånvaro och avgiftskompensation 

Vi ber vårdnadshavarna att anmäla vårdbehovet för tiden 7.6-31.7. senast 15.5. via eSmåbarnspedagogik – tjänsten. OBS! det här gäller även skiftesomsorgen. Om barnet är ledig, väljer man ”ennalta ilmoitettu poissaolo”. Om vårdnadshavarna inte inom tidsfristen vet hurdant vårdbehovet under sommaren är, uppmanar vi att reservera vård för säkerhetsskull. I fall att vård reserverats för sommaren, men det inte finns behov, kan den avbokas till och med 15.6. 

För sommaren 2021 följer vi i enlighet beslutet av nämnden för fostran och bildnings (28.10.2020 §82) en tillfällig praxis gällande kompensering av avgifter vid frånvaro. Alla på förhand anmälda frånvarodagar under tiden 7.6-31.7 kompenseras i månadsavgiften. Normalt är endast juli avgiftsfri. Eavgift kan tas ut för en vårdplats som inte avbokats. Avgiften är då hälften av den fulla avgiften. Detta gäller också de familjer som normalt inte har någon avgift för småbarnspedagogiken.  

 

Tilläggsinformation:  

Sofia Hoff, tfn. 044 349 3132   Chef för småbarnspedagogiken

Vuorohoitoon liittyvä kysely/ enkät gällande skiftesomsorgen

Loviisan kaupungin varhaiskasvatuksen vuorohoito 1.8.2021 alkaen 

Vuorohoito on kaupungin erityispalvelua, johon ovat oikeutettuja vuorotyötä tekevien huoltajien lapset. Ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa voidaan erityisin perustein järjestää tarvittaessa myös huoltajan opiskelun vuoksi (esim. opiskeluun liittyvä työharjoittelu). Vuorohoito on iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja arki- ja juhlapyhinä annettavaa varhaiskasvatusta. Vuoropäiväkodin aukioloaika määräytyy huoltajien etukäteen varaamien hoitoaikojen perusteella. 

Vuorohoitoa järjestetään 

 • Koskenkylän päiväkodissa ympärivuorokautista hoitoa  
 • Tesjoen päiväkodissa arkisin klo 5.30–22.00 
 • Maksusitoumuksella toisessa kunnassa 

Kyselyn tarkoitus 

Haluamme selvittää kyselyn avulla, onko tarvetta tehdä muutoksia vuorohoidon järjestämiseen. Tällä hetkellä keskustassa ei ole vuorohoitoa tarjolla, vaikka varhaiskasvatus- ja esikouluikäisiä lapsia on keskustan alueella määrällisesti eniten. Esikouluikäisillä on esiopetuksen lisäksi oikeus täydentävään varhaiskasvatukseen ja näin ollen myös vuorohoitoon. Tämän lisäksi haluamme selvittää Ruotsinpyhtään alueen perheiden vuorohoitotarvetta 
Vuorohoito koskenkylässä jatkuu. 

Pyydämme vuorotyötä tekeviä huoltajia vastaamaan seuraavaan kyselyyn. Kyselyn tuloksia hyödynnetään vuorohoidon järjestämisen suunnittelussa.  

Kysely on avoinna 3.2.2021 – 17.2.2021. Vastaa ja vaikuta! Kyselyn vastaamiseen menee 5-10 minuuttia. 

Kyselyn linkki https://link.webropolsurveys.com/S/3E87F6773B3FF364 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Skiftomsorgen inom småbarnspedagogiken i Lovisa från och med 1.8.2021 

Skiftomsorg är stadens specialtjänst, till vilken barnen till sådana vårdnadshavare som gör skiftarbete är berättigade. Kvälls-, natt- och veckoslutsomsorg kan med särskilda motiveringar ordnas vid behov även om en vårdnadshavare studerar (t.ex. studierelaterad arbetspraktik). Skiftomsorg är småbarnspedagogik som ordnas på kvällstid, nattetid, veckoslut, söckenhelger och andra helger. Skiftdaghemmets öppettider bestäms enligt de omsorgstider som vårdnadshavarna bokat i förväg. 

Skiftomsorg finns som 

 • omsorg dygnet runt i Forsby daghem  
 • vardagar kl. 5.30–22.00 i Tessjö daghem 
 • med betalningsförbindelse i annan kommun  

Enkätens mål 

Med hjälp av enkäten vill vi utreda om det finns behov av att ändra på ordnandet av skiftomsorg. För tillfället erbjuds ingen skiftomsorg i centrum trots att de flesta barn i åldern för småbarnspedagogik och förskola finns på centrumområdet. Under förskoleåret är barnen berättigade till kompletterande småbarnspedagogik och därmed också rätt till skiftomsorg. Därtill vill vi utreda familjernas skiftomsorgsbehov på Strömforsområdet.  
Skiftomsorgen i Forsby fortsätter. 

Vi ber vårdnadshavare som gör arbete i skift att svara på följande enkät. Svaren kommer vi att använda då vi planerar ordnandet av skiftomsorg.  

Enkäten är öppen 3.2.2021 – 17.2.2021. Svara och påverkaDet tar 5-10 minuter att svara på enkäten. 

Länken till enkäten https://link.webropolsurveys.com/S/3E87F6773B3FF364 

Ohjeet vanhemmille

Tarkoitus
Vuorohoito on kaupungin erityispalvelua, johon ovat oikeutettuja vuorotyötä tekevien huoltajien lapset. Ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa voidaan erityisin perustein järjestää tarvittaessa myös vanhemman opiskelun vuoksi (esim. opiskeluun liittyvä työharjoittelu). Vuorohoito on iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja arki- ja juhlapyhinä annettavaa varhaiskasvatusta.

Aukioloajat
Koskenkylän päiväkoti on avoinna ympäri vuorokauden tarvittaessa jokaisena päivänä. Juhannuksena ja jouluna noudatetaan poikkeuksellisia aukioloaikoja.
Vuorohoitoa ja yöhoitoa tarjotaan
 juhannusaattona klo 12.00 asti
 juhannuksen jälkeisenä sunnuntaina klo 20.00 jälkeen
 jouluaattona klo 12.00 asti
 tapaninpäivänä klo 20.00 jälkeen.
Yörauhan vuoksi yöhoitoa tarvitsevat lapset tuodaan klo 21.00 mennessä ja lapset, jotka eivät jää yöhoitoon, tulee pääsääntöisesti hakea klo 22.00 mennessä. Aamuisin otetaan lapsia vastaan klo 5.30 alkaen. Poikkeavista hoitoajoista neuvotellaan perhekohtaisesti päiväkodinjohtajan kanssa. 

Tutustuminen vuorohoitoon
Tutustuminen vuorohoitoryhmään on ensiarvoisen tärkeää lapselle, joten siihen kannattaa varata riittävästi aikaa. Hoidon aloittamisvaiheessa järjestämme jokaiselle huoltajalle tapaamisen, jossa päiväkodin työntekijä käy huoltajien kanssa läpi vuorohoitoon liittyviä asioita. Samalla saamme tärkeää tietoa lapsesta ja hänen tottumuksistaan. Toivomme, että perheet kertovat meille odotuksiaan, toiveitaan ja mieltä askarruttavista asioista hoitosuhteen alkaessa. Tämän tapaamisen jälkeen perheen lapset / lapsi aloittavat huoltajan kanssa tutustumisjakson vuorohoitoryhmässä.

Toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen
Myös vuorohoidossa toimivassa varhaiskasvatuksessa toiminta suunnitellaan siten, että se edistää lapsen kokonaisvaltaista kehitystä lapsen lähtökohdat huomioon ottaen. Lapsen epäsäännölliset hoitoajat ja henkilökunnan työvuorojen vaihtuvuus vaativat tarkkaa suunnittelua toiminnan sisällöllisen laadun takaamiseksi. Tämän takia on hyvin tärkeää, että huoltajat toimittavat lapsen varhaiskasvatussuunnitelman, jos lapsella sellainen jo on, jotta lapsen kehitystä ja oppimista voidaan tukea vuorohoitoryhmässä. Avoin yhteistyö huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan välillä, yhteinen tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen säännöllinen seuraaminen on välttämätöntä.
Lapsen tuen tarve ja tuen järjestäminen tuovat omat haasteensa vuorohoidossa, koska vuorovaikutussuhteita ja -tilanteita on paljon ja ryhmätilanteet ovat muuttuvia. Perheen kokonaistilanne sekä lapsen yksilöllinen tuen tarve arvioidaan ja suunnitellaan tarkasti yhdessä huoltajien ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa.

Lapsen vuorohoitoaika ja hoitoajoista ilmoittaminen
Vuoropäiväkodin aukioloaika määräytyy huoltajien etukäteen varaamien hoitoaikojen perusteella. Kun varhaiskasvatuksessa keskitetään yksiköitä esim. heinäkuussa ja joulun ja uudenvuoden välipäivinä vuorohoidolle määrätään yksikkö, jossa hoitoa järjestetään.
Lapsen hoitoajat ovat mahdollisimman lyhyet ja molempien huoltajien työajat huomioidaan. Huoltajien yövuoron jälkeen lapsi voi olla hoidossa myös vanhempien nukkumisajan, enintään klo 15.00 saakka. Lapselle mahdollistetaan kaksi vapaapäivää viikossa.
Hoitoajat ilmoitetaan eVarhaiskasvatus-palvelun kautta viimeistään maanantaina klo 23.00 mennessä kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta.

ma ti ke to pe la su ma ti ke to pe la su ma ti ke to pe la su
! * * * * * * *

! = viimeistään hoitoajat ilmoitettava
* = vuorohoidon tarve

Henkilökunnan työvuorolista laaditaan kaksi viikkoa etukäteen ja se on vahvistettava viimeistään viikkoa etukäteen, joten myös hoitovuorot pitää olla tiedossa hyvissä ajoin. Ilmoitetuista hoitoajoista pyritään pitämään kiinni. Jos tulee pakottava tarve muuttaa ilmoitettua hoitoaikaa, siitä tulee ilmoittaa välittömästi vuorohoitoryhmään, puh. 0400-513745. Lapsen poisjäänti aiheuttaa työntekijän työajan muutosta ja kun tieto tulee ajoissa, ehdimme reagoida siihen. Äkillisissä lisääntyneen hoidon tarpeissa hoitoa ei aina voida taata.
Lapsen vuoronhoidon tarvetta kartoitetaan ja seurataan säännöllisesti. Jos vuorohoidon osalta ilmenee väärinkäyttöä, päiväkodinjohtajalla on oikeus tarvittaessa selvittää työvuorot työnantajalta.

Ateriat
Ateriat tarjotaan seuraavasti:
Aamupala noin klo 8
Lounas noin klo 11
Välipala noin klo 14
Päivällinen tarjotaan niille lapsille, joiden hoitoaika ylittää klo 18.00
Iltapala tarjotaan niille lapsille, joiden hoitoaika ylittää klo 20.00

Maksut
Maksut määritellään varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa (1503/2016). Erillistä maksua ei peritä vuoro- ja yöhoidon tarpeesta.

Information till vårdnadshavare

Syfte
Skiftesomsorg är stadens specialtjänst, till vilken barnen till sådana vårdnadshavare som gör skiftesarbete är berättigade. Kvälls-, natt- och veckoslutsomsorg kan med särskilda motiveringar ordnas vid behov även om en förälder studerar (till exempel studierelaterad arbetspraktik). Skiftesomsorg är småbarnspedagogik som ordnas på kvällstid, nattetid, veckoslut och söckenhelger och andra helger.

Öppettider
Forsby daghem är öppet dygnet runt varje dag vid behov. Avvikande öppettider iakttas vid midsommar och jul.
Skift- och nattomsorg erbjuds
 på midsommarafton ända till kl. 12.00
 på söndagen efter midsommar efter kl. 20.00
 på julafton ända till kl. 12.00
 på annandag jul efter kl. 20.
För nattrons skull hämtas barn som behöver nattomsorg senast kl. 21.00 och barn som inte blir kvar för nattomsorg avhämtas i regel senast kl. 22.00. Om morgnarna tas barn emot från och med kl. 5.30. Om avvikande vårdtider diskuteras det familjespecifikt med daghemsföreståndaren.

Att bekanta sig med skiftesomsorgen
Att bekanta sig med skiftesomsorgsgruppen är ytterst viktigt för barnet. För det lönar det sig att reservera tillräckligt med tid. Innan barnet börjar ordnar vi ett möte för varje vårdnadshavare, där daghemspersonalen går igenom frågor som anknyter till skiftesomsorgen. På samma gång får vi viktig information om barnet och hens vanor. Vi önskar att familjerna vid inledningsskedet berättar för oss om sina förväntningar, önskemål och andra frågor som de går och grubblar på. Efter detta möte inleder familjens barn tillsammans med vårdnadshavaren inskolningsperiod i skiftesomsorgsgruppen.

Planering och förverkligande av verksamheten
Även verksamheten i skiftesomsorgen planeras så, att den främjar barnets helhetsmässiga utveckling med beaktande av barnets utgångsläge. Barnets oregelbundna vårdtider och personalens skiftande arbetstider kräver en noggrann planering för att kunna garantera en verksamhet av hög kvalitet . Därför är det oerhört viktigt att vårdnadshavarna vidarebefordrar barnets plan för småbarnspedagogik, om barnet redan har en sådan, för att personalen i skiftesomsorgsgruppen ska kunna stöda barnets utveckling och inlärning. Ett öppet samarbete mellan vårdnadshavarna och personalen inom småbarnspedagogiken, att ställa upp gemensamma mål och en regelbunden uppföljning av deras förverkligande är nödvändigt.
Barnets behov av stöd och ordnandet av stöd kan vara utmanande i skiftesomsorgen, för att situationer av växelverkan är många med flera olika personer och gruppsituationerna är föränderliga. Familjens helhetssituation och barnets personliga behov av stöd bedöms och planeras noggrant tillsammans med vårdnadshavarna och vid behov med andra sakkunniga.

Barnets skiftesomsorgstid och att anmäla omsorgstiderna
Skiftdaghemmets öppettider bestäms enligt de omsorgstider som vårdnadshavarna bokat i förväg. Då man inom småbarnspedagogiken centraliserar enheter till exempel i juli och dagarna mellan jul och nyår bestäms för skiftomsorgen den enhet där omsorgen ordnas.
Barnets omsorgstider är så korta som möjligt och bägge vårdnadshavares arbetstider beaktas. Efter vårdnadshavarnas nattskift kan barnet även vara på omsorg under den tid som föräldrarna sover, högst till kl. 15.00. Man gör det möjligt för barnet att få två lediga dagar per vecka.
Vårdtiderna meddelas på tjänsten eSmåbarnspedagogik senast måndag kl. 23.00, två veckor innan omsorgsbehovet.

må ti on to fr lö sö må ti on to fr lö sö må ti on to fr lö sö
! * * * * * * *

! = sista dagen skiftesomsorgsbehovet ska meddelas
* = skiftesomsorgsbehovet

Listan över personalens arbetsskift uppgörs två veckor i förväg och den ska bekräftas senast en vecka i förväg, det vill säga omsorgstiderna måste också vara kända i god tid. Sträva efter att hålla fast vid de omsorgstider som ni meddelat. Ifall det uppkommer ett tvingande behov att ändra den omsorgstid som ni meddelat, kontakta omedelbart skiftesomsorgsgruppen, tfn 0400-513745. . Barnets frånvaro påverkar på personalens arbetstid, vilket vi hinner reagera på, om meddelandet kommer i god tid. Omsorg kan inte alltid garanteras i plötsliga fall av ökat omsorgsbehov.
Behovet av skiftesomsorg kartläggs och följs regelbundet upp. Daghemsföreståndaren har rätt att vid behov kontakta arbetsgivaren om arbetsskiften ifall det framkommer missbruk vad gäller skiftomsorg.

Måltider
Måltider erbjuds enligt följande:
Frukost ca kl. 8
Lunch ca kl. 11
Mellanmål ca kl. 14
Middag erbjuds till de barn vars omsorgstid överskrider kl. 18.00
Ett kvällsmål erbjuds till de barn vars omsorgstid överskrider kl. 20.00

Avgifter
Avgifterna preciseras i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016). Separata avgifter tas inte ut för behovet av skift- och nattomsorg.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä