Björnbären

Brist på vikarier inom Lovisa stads småbarnspedagogik

Brist på vikarier inom Lovisa stads småbarnspedagogik


Det råder brist på vikarier inom Lovisa stads småbarnspedagogik på grund av
coronaviruspandemin. I daghemmen kan det uppstå situationer där sådan personal
som lagen om småbarnspedagogik förutsätter inte finns att tillgå. Situationen
försvårar också verksamhetssätten för att förhindra spridningen av coronaviruset,
bl.a. anvisningen om att undvika sammanslagningar av barngrupper.

Med hänvisning till den rådande situationen, är det är ytterst viktigt att
vårdnadshavarna anmäler noggranna dagliga vårdtider för sitt barn i tid. Ändringar i
vårdtiderna ska omedelbart meddelas daghemmet.

I situationer där man inte genom planeringen av personalens arbetsturer kan
tillgodose vårdbehoven för barnen på ett daghem som är öppet klockan 6.30–17 kan
daghemmets öppettid reduceras till exempel till klockan 7.30–16.30. Då ombeds
vårdnadshavarna att ordna barnets vårdbehov inom ramen för daghemmets
reducerade öppettider.

Daghemsföreståndarna informerar om eventuella åtgärder. Vi beklagar situationen
och gör vårt yttersta för att verksamheten ska kunna fortsätta så normal som
möjligt. Loviisan varhaiskasvatuksessa on pula sijaisista


Loviisan varhaiskasvatuksessa on pula sijaisista koronaviruspandemiasta johtuen.
Päiväkodissa voi tulla tilanteita, joissa varhaiskasvatuslain edellyttämää henkilöstöä
ei ole saatavilla. Tilanne vaikeuttaa myös koronatartuntaa ennaltaehkäiseviä
toimintatapoja, kuten sitä, että ryhmien sekoittamista tai yhdistämistä keskenään
tulisi välttää.

Tilanteeseen viitaten, on ensisijaisen tärkeää, että huoltajat ilmoittavat ajoissa
lapsen tarkat päivittäiset hoitoajat. Hoitoaikojen muutokset tulee ilmoittaa heti
päiväkotiin.

Tilanteissa, joissa varhaiskasvatuksen henkilöstön työvuorosuunnittelulla ei pystytä
vastaamaan kello 6.30–17 auki olevan päiväkodin lasten hoidon tarpeisiin,
päiväkodin aukioloaika voidaan keskittää esimerkiksi kello 7.30–16.30 välille. Tällöin
huoltajia pyydetään järjestämään lapsen hoidontarve päiväkodin lyhennetyn
aukioloajan puitteissa.

Päiväkodin johtajat tiedottavat mahdollisista toimenpiteistä. Pahoittelemme
tilannetta ja teemme kaikkemme, jotta toiminta voi jatkua mahdollisimman
normaalina.

Uppdaterade rekommendationer inom småbarnspedagogiken (3.1.2022)

Vårdnadshavare ombeds åter att undvika onödig vistelse i daghemmens lokaler.

Vi vill särskilt betona att:
 • Småbarnspedagogiken rekommenderar vårdnadshavare att bära ansiktsmask, i sådana situationer där det är nödvändigt att vistas inomhus på daghemmen t.ex. vid lämning och hämtning av barn.
 • Vi rekommenderar att barnet hämtas och lämnas av endast en vuxen och att man håller säkerhetsavstånden.
 • Under verksamhetsperioden inom småbarnspedagogiken hålls samtal om barnets plan för småbarnspedagogik. Vid behov är det bra att fundera ut alternativa sätt att ordna samtalen med hjälp av digitala förbindelser.
Anvisningarna gäller tillsvidare

OBS!! HUOM!!

Bästa föräldrar, 

Coronaläget har försämrats i Lovisa de senaste två veckorna. På daghemmen har vi nolltolerans gällande barns symtom. I praktiken betyder det här att barnet inte bör komma till daghemmet med symtom. Det betyder också att vi med lägre tröskel ber er föräldrar hämta hem ert barn om det under dagen utvecklar symtom. Vi hoppas att vi alla hålls friska och att vi får fira jul tillsammans med våra närmaste. 

 Länk till THL:s sida med lista på typiska symtom: 

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/symtom-och-behandling-coronaviruset 

 Mvh, 

Sofia Hoff 

Chef för småbarnspedagogik 

 

Hyvät huoltajat, 

Koronatilanne on pahentunut Loviisassa viimeisten kahden viikon aikana. Päiväkodeissa noudatamme tällä hetkellä nollatoleranssia lasten oireiden suhteen. Tämä tarkoittaa käytännössä, että varhaiskasvatukseen ei tulla oireisena. Pyydämme herkemmin myös huoltajia hakemaan lapsen kotiin, jos lapsella kehittyy oireita päivän aikana. Toivomme, että pysymme kaikki terveinä ja saamme viettää joulua läheistemme kanssa. 

Linkki THL:n listaan tyypillisimmistä oireista: 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus 

Yst.terv. 

Sofia Hoff Varhaiskasvatuspäällikkö 

VIKTIG INFORMATION!

Vid ett bekräftat coronafall på daghem kontaktas endast de berörda familjerna. De berörda kontaktas per telefon av enheten för smittsamma sjukdomar. Om familjen inte kontaktats kan den utgå ifrån att verksamheten för det egna barnets del fortsätter som vanligt.

Inom småbarnspedagogiken råder stark sekretess och vi hanterar känslig information på ett mycket varsamt sätt. Vi informerar därför vårdnadshavare endast i fall att situationen leder till specialarrangemang i daghemmets verksamhet.

 

 

Inom småbarnspedagogiken vidtas fortfarande åtgärder som förebygger coronavirussmitta (uppdaterad 19.8.2021) 

I daghemmen följer man fortfarande Institutet för hälsa och välfärds och Utbildningsstyrelsens nationella anvisningar samt den regionala pandemigruppens anvisningar för att förebygga smittspridning.  

Följande rekommendationer gäller fortfarande:  

Att skydda sig med munskydd 

Man ska skydda sig med munskydd till och med under snabba besök i småbarnspedagogikens lokaler. 

 • I praktiken betyder det att man önskar att också vårdnadshavarna använder munskydd när de lämnar och hämtar barnet och när de uträttar ärenden med personalen inomhus. Daghemmet erbjuder inte munskydd för daglig kommunikation, utan vårdnadshavarna skaffar dem själv.  
 • Också personalen inom småbarnspedagogiken använder skyddsutrustning. 

När barnen lämnas och hämtas på daghemmet 

 • Eftersom daghemmens tamburer är trånga och det är svårt att hålla avstånd, önskar vi att vårdnadshavarna inte vistas för länge i tamburen och bara en vårdnadshavare i sänder kommer in. Hen ska vara symtomfri, och vi rekommenderar användning av munskydd. 

 

Barnet får inte komma till småbarnspedagogiken om hen uppvisar symtom 

 • Om ett barn insjuknar under dagen ska barnet som uppvisar symtom omedelbart flyttas till ett annat rum för att under en vuxens tillsyn vänta på sin vårdnadshavare.  
 • Den vuxna ska undvika närkontakt med det insjuknade barnet och hålla ett tillräckligt avstånd.  
 • När vårdnadshavaren konstaterar att barnet har infektionssymtom, ska barnet inte komma till småbarnspedagogiken. Om barnet är borta på grund av sjukdom, kan hens symtomfria syskon delta i småbarnspedagogiken. Det rekommenderas dock att familjens alla barn skulle stanna hemma. 

 

God hand- och hosthygien förebygger smittspridning  

 • Både barnen och de vuxna tvättar händerna alltid när de kommer till skolan eller småbarnspedagogiken samt innan de går hem. Dessutom ska händerna tvättas med vatten och tvål innan man äter, då man kommer in efter att ha varit ute och efter att man nyst eller hostat. Händerna ska tvättas också när man har synlig smuts på dem. Händerna torkas noggrant med en ren, torr handduk.  
 •  Om det inte är möjligt att tvätta händerna, används handdesinfektionsmedel. Handdesinfektionsmedel ska finnas lättillgängligt. En vuxen ska alltid övervaka barnen när de använder handdesinfektionsmedel.  

Om coronavirussmitta konstateras inom småbarnspedagogiken  

 • Smittkedjorna utreds av den läkare vid kommunen eller sjukvårdsdistriktet som ansvarar för smittsamma sjukdomar. Hen ger närmare anvisningar om saken. 

 

Sammankomster (t.ex. föräldrakvällar)  

 

När det gäller sammankomster inom småbarnspedagogiken har stadens pandemigrupp beslutat att man tillämpar de gällande begränsningarna för sammankomster (gäller till 28.8).  

 

Om över tio personer deltar i en sammankomst inomhus, ska man under sammankomsten följa den anvisning och de hygienkrav som Undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd publicerade 31.5:  

 

 • Deltagarna ska ha en möjlighet att hålla tillräckligt avstånd, det vill säga undvika närkontakt med varandra, och en möjlighet att tvätta händerna. Med närkontakt avses vistelse i samma utrymmen inomhus på mindre än två meters avstånd från varandra i mer än 15 minuter eller att man har fysisk kontakt med varandra. 

 

 

Småbarnspedagogikens klientavgifter

Ändringar i inkomstgränsen fr.om 1.8.2021 

Om ni tidigare har godkänt högsta avgiften, kan det vara skäl att kolla om era skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt de skattefria inkomsterna för barnet i och med ändringen blir under inkomstgränsen för högsta avgiften.  

Om så är fallet och ni önskar att er avgift granskas, vänligen skicka blanketten för inkomstutredningen med bilagor, till faktureringen för småbarnspedagogik, senast 15.8.2021. 

Blanketten för inkomstutredning kan printas ut via nätet eller avhämtas från Lovinfo. 

Utredningen kan skickas per post: 

Lovisa stad/Faktureringen för småbarnspedagogik 

PB 77 
07901 Lovisa 

eller till e-posten: veronica.eskonen@loviisa.fi 

Veronica Eskonen 040 540 9796 

 

Du kan även lämna in blanketterna på Lovisa stads kundservicekontor: 

Lovinfo 

Mariegatan 12 A 

öppet må–fre kl. 9–16. 

 

Mera info: 

https://www.loviisa.fi/sv/smabarnspedagogik-och-utbildning/dagvard-och-utbildning-smabarnspedagogik/smabarnspedagogikens-kundavgifter/ 

 

 

Behovet av skiftomsorg, enkät

Skiftomsorgen inom småbarnspedagogiken i Lovisa från och med 1.8.2021 

Skiftomsorg är stadens specialtjänst, till vilken barnen till sådana vårdnadshavare som gör skiftarbete är berättigade. Kvälls-, natt- och veckoslutsomsorg kan med särskilda motiveringar ordnas vid behov även om en vårdnadshavare studerar (t.ex. studierelaterad arbetspraktik). Skiftomsorg är småbarnspedagogik som ordnas på kvällstid, nattetid, veckoslut, söckenhelger och andra helger. Skiftdaghemmets öppettider bestäms enligt de omsorgstider som vårdnadshavarna bokat i förväg. 

Skiftomsorg finns som 

 • omsorg dygnet runt i Forsby daghem  
 • vardagar kl. 5.30–22.00 i Tessjö daghem 
 • med betalningsförbindelse i annan kommun  

Enkätens mål 

Med hjälp av enkäten vill vi utreda om det finns behov av att ändra på ordnandet av skiftomsorg. För tillfället erbjuds ingen skiftomsorg i centrum trots att de flesta barn i åldern för småbarnspedagogik och förskola finns på centrumområdet. Under förskoleåret är barnen berättigade till kompletterande småbarnspedagogik och därmed också rätt till skiftomsorg. Därtill vill vi utreda familjernas skiftomsorgsbehov på Strömforsområdet.  
Skiftomsorgen i Forsby fortsätter. 

Vi ber vårdnadshavare som gör arbete i skift att svara på följande enkät. Svaren kommer vi att använda då vi planerar ordnandet av skiftomsorg.  

Enkäten är öppen 3.2.2021 – 17.2.2021. Svara och påverkaDet tar 5-10 minuter att svara på enkäten. 

Länken till enkätenhttps://link.webropolsurveys.com/S/3E87F6773B3FF364

Uppdaterade begränsningar på dagis

Nyland befinner sig i coronavirusepidemins spridningsfas och Lovisa stad har gett ut nya begränsningar.
Det betyder att personalen inom småbarnspedagogiken rekommenderas att använda ansiktsskydd både inom- och utomhus.
 
Vi vill också påminna att småbarnspedagogiken rekommenderar vårdnadshavare att bära ansiktsmask, i sådana situationer där det är nödvändigt att vistas på daghemmen t.ex. vid lämning och hämtning av barn eller samtal med personalen.
 

Anvisningar för användning av ansiktsmask inom småbarnspedagogiken

Maskisuosituksen käytännöistä varhaiskasvatuksessa (27.10.2020) 

Aiemmin antamamme ohjeet ovat edelleen voimassa. Nämä ohjeet tarkentavat kasvomaskien käyttöä ja päiväkodeissa liikkumista.  

 • Huoltajia pyydetään edelleen välttämään tarpeetonta oleskelua päiväkotien tiloissa. 

Haluamme erityisesti korostaa että: 

 • Varhaiskasvatus suosittelee huoltajia käyttämään kasvomaskia, mikäli on tarvetta asioida päiväkodin ja perhepäivähoidon sisätiloissa tuonti- ja hakutilanteissa sekä keskusteluissa. Vasu-keskusteluissa, myös henkilöstö käyttää kasvomaskia jatkossa 
 • Suosittelemme, että lasten haku- ja tuontitilanteet hoitaa vain yksi aikuinen ja ne pyritään hoitamaan turvaväleistä huolehtien. Päivittäiseen kanssakäymiseen päiväkoti ei tarjoa kasvomaskeja vaan huoltajat hankkivat ne itse. 

Käytäntö on voimassa toistaiseksi.


 

 

Anvisningar för användning av ansiktsmask inom småbarnspedagogiken (27.10.2020) 

Anvisningarna som vi gav tidigare är fortfarande giltiga. De här anvisningarna gäller användning av ansiktsmask och vistelse i daghemmens lokaler. 

 • vårdnadshavare ombeds fortsättningsvis att undvika onödig vistelse i daghemmens lokaler. 

Vi särskilt betona att: 

 • Småbarnspedagogiken rekommenderar vårdnadshavare att bära ansiktsmask, i sådana situationer där det är nödvändigt att vistas inomhus på daghemmen t.ex. vid lämning och hämtning av barn eller samtal med personalen. I fortsättningen bär också personalen ansiktsmask i ”vasu”-samtal med föräldrarna 
 • Vi rekommenderar att barnet hämtas och lämnas av endast en vuxen och att man håller säkerhetsavstånden. Daghemmet erbjuder inte ansiktsmasker för den dagliga kontakten, utan vårdnadshavarna står själv för anskaffningen.  

Anvisningarna gäller tillsvidare. 

THLs uppdaterade direktiv

26.8

THL har uppdaterat: hur gör jag om barnet insjuknar i luftvägsinfektion (tyvärr endast på finska)
 1. Jos lapsella on pelkkä nuha, eikä lapsella ole korona-altistumista tai perheellä ulkomaanmatkaa 14 vrk:tta edeltävästi, niin covid -näytettä ei tarvitse ottaa. Lapsi voi palata päivähoitoon/ kouluun kun on ollut yhden vrk:n oireeton.
 2. Jos covid -näyte on otettu ja testitulos on negatiivinen , lapsi voi palata päivähoitoon tai kouluun, kun hän on parantumassa, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet.
 3. Jos covid -näyte on otettu, mutta tuloksen saaminen viivästyy, päivähoitoon tai kouluun voi palata yhden oireettoman päivän vrk:n jälkeen (jos lapsi ei ole altistunut covid -virukselle eikä perheestä kukaan ole matkustanut ulkomailla edeltävän 14 vrk:n aikana.
 4. Saman perheen samaan aikaan sairastuneista riittää yksi negatiivinen testitulos. Kaikkia perheen lapsia ei ole tarpeen testata.
 5. Jos lapsen hengitysoireet pitkittyvät, häntä ei tarvitse testata toistuvasti, ellei oireilu pahene.
 6. Mikäli lapsella on allergista nuhaa, ei covid -testiä tarvita, mikäli allergialääkkeet auttavat ja/ tai lapsella ei ole/ tule muita oireita.
 7. Koulu tai varhaiskasvatus ei saa vaatia todistusta negatiivisesta testistä.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä