Tesjoen päiväkoti / Tessjö daghem

TIEDOTE JOULUN JA UUDEN VUODEN VÄLIPÄIVIEN TOIMINNASTA LOVIISAN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSPALVELUISSA 2021 / INFORMATION OM VERKSAMHETEN I LOVISA STADS SMÅBARNSPEDAGOGIK UNDER DAGARNA MELLAN JUL OCH NYÅR 2021

27. – 31.12.2021 päivystävinä päiväkoteina toimivat Koskenkylän päiväkoti, Määrlahden päiväkoti ja Villekulla daghem. Muut päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit ovat suljettuna 27 - 31.12.

Koskenkylän vuorohoitoryhmässä (Mustikat) noudatetaan jouluna poikkeuksellisia aukioloaikoja. Vuorohoitoa ja yöhoitoa tarjotaan seuraavasti:

 • jouluaattona klo 12.00 asti
 • joulupäivä suljettu
 • tapaninpäivänä klo 20.00 jälkeen.

Vuorohoito on kaupungin erityispalvelua (540/2018, §13), johon ovat oikeutettuja vuorotyötä tekevien huoltajien lapset.

Päivystäviin päiväkoteihin tulee henkilökuntaa eri yksiköistä. Pyydämme teitä huoltajia ottamaan huomioon, että emme voi taata, että lapsen tuttuja kasvattajia on paikalla. 

Huoltajia pyydetään ilmoittamaan hoitotarpeesta ajalla 27 - 31.12. viimeistään 30.11.2021 eVarhaiskasvatus - palvelun kautta.

Mikäli lapsen huoltajat varaavat hoitoa tälle ajankohdalle, mutta eivät sitä tarvitse, hoito pitää perua viimeistään 15.12. Peruuttamatta jätetystä hoitovarauksesta kaupungilla on oikeus periä puolet täydestä varhaiskasvatusmaksusta. Tämä koskee myös maksuttoman varhaiskasvatuksen piirissä olevia perheitä (asiakasmaksutiedote 1.8.202021).

HUOM! Ainoastaan 27 - 31.12. välinen aika on maksuton perheille jotka ovat määräaikaan mennessä ilmoittaneet, että eivät tarvitse hoitoa tällä ajalla.

Niillä alueilla missä esikoululaisten hoito järjestetään koulun tiloissa ja koulu on suljettu, hyvitetään määräaikaan mennessä ilmoitetut poissaolopäivät ajalla 23.12.2021 - 9.1.2022 (koulujen joululoma).

Lisätietoja:

Päivi Ahola, puh 044-5651153 (Ruukki, Tesjoki, Määrlahti, Rauhala) Lena Rosenqvist-Huhtanen, puh 040-5519115 (Hembacka, Lyckebo, Villekulla, Valko) Sofia Lindstedt, puh 050-3827568 (Isnäs, Koskenkylä)
Veronica Eskonen, puh 040-5409796, varhaiskasvatuksen laskutus  

------------------------------------------------------------------------------------------------

Under dagarna mellan jul och nyår (27. - 31.12.2021) fungerar Forsby daghem, Määrlahden päiväkoti och Villekulla daghem som dejourerande daghem. De övriga daghemmen och gruppfamiljedaghemmen har stängt.

Forsby daghems skiftesomsorgsgrupp (Blåbären) följer avvikande öppettider under julen.

Skift- och nattomsorg erbjuds

 • på julafton ända till kl. 12.00
 • juldagen stängt
 • på annandag jul efter kl. 20.

Skiftesomsorg är stadens specialtjänst (540/2018, §13), till vilken barnen till sådana vårdnadshavare som gör skiftesarbete är berättigade.

Det kommer personal från olika enheter till de dejourerande daghemmen. Vi ber er vårdnadshavare att beakta, att vi inte kan garantera, att det för varje barn finns bekanta pedagoger på plats.

Vi ber vårdnadshavarna att anmäla vårdbehovet för 27.12. - 31.12. senast 30.11.2021 via eSmåbarnspedagogik – tjänsten.

Om vårdnadshavarna reserverar vård för den här tiden, men inte behöver den, bör den avbokas senast 15.12. Staden har rätt att ta ut en avgift för en reserverad vård som inte avbokats. Avgiften är då hälften av den fulla avgiften. Detta gäller också de familjer som normalt inte har någon avgift för småbarnspedagogiken (information om avgifterna inom småbarnspedagogiken 1.8.2021).

OBS! Endast dagarna 27.12. - 31.12 är avgiftsfria för de familjer som meddelat före utsatt tid, att de inte behöver vård under den här tiden.  

På vissa områden sker förskolebarnens vård i skolans utrymmen och skolan är stängd under tiden 23.12.2021-9.1.2022. De frånvarodagar under den här perioden som meddelats före utsatt tid är avgiftsfria.

Tilläggsinformation:

Päivi Ahola, tfn 044-5651153 (Ruukki, Tessjö, Märlax, Fredsby) Lena Rosenqvist-Huhtanen, tfn 040-5519115 (Hembacka, Lyckebo, Villekulla, Valkom) 
Sofia Lindstedt, tfn 050-3827568 (Isnäs, Forsby)
Veronica Eskonen, tfn 040-5409796, småbarnspedagogikens fakturering  

Till vårdnadshavare / Huoltajille (30.8.)

Vid ett bekräftat coronafall på daghem kontaktas endast de berörda familjerna. De berörda kontaktas per telefon av enheten för smittsamma sjukdomar. Om familjen inte kontaktats kan den utgå ifrån att verksamheten för det egna barnets del fortsätter som vanligt.

Inom småbarnspedagogiken råder stark sekretess och vi hanterar känslig information på ett mycket varsamt sätt. Vi informerar därför vårdnadshavare endast i fall att situationen leder till specialarrangemang i daghemmets verksamhet.


Kun päiväkodissa todetaan koronatartunta, vain asianomaisiin perheisiin otetaan yhteyttä. Tartuntatautiyksikkö on asianomaisiin yhteydessä puhelimitse. Jos perheeseen ei ole otettu yhteyttä, perhe voi olettaa, että lapsi voi osallistua toimintaan normaalisti.

Varhaiskasvatusta sitoo vahva vaitiolovelvollisuus ja jaamme arkaluonteista tietoa hyvin harkiten. Tiedotamme siksi huoltajia vain tapauksissa, joissa tilanne johtaa erityisjärjestelyihin päiväkodin toiminnassa.


Varhaiskasvatuksessa noudatetaan edelleen koronatartuntaa ennaltaehkäiseviä toimintatapoja / Inom småbarnspedagogiken vidtas fortfarande åtgärder som förebygger coronavirussmitta 19.8.2021

Päiväkodeissa noudatetaan edelleen kansallisia THL:n, Opetushallituksen sekä alueellisen pandemiaryhmän ohjeita tartuntojen välttämiseksi.

Voimassa ovat edelleen seuraavat suositukset:

Maskilla suojautuminen

Pikaisetkin käynnit tai vierailut varhaiskasvatuksen tiloissa tehdään maskilla suojautuen.

 • Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että myös huoltajien toivotaan käyttävän maskia lapsia tuodessaan ja hakiessaan sekä asioidessaan henkilöstön kanssa sisätiloissa. Päivittäiseen kanssakäymiseen päiväkoti ei tarjoa kasvomaskeja vaan huoltajat hankkivat ne itse. 
 • Myös varhaiskasvatuspalvelujen henkilöstö käyttää suojaimia

Lasten haku- ja tuontitilanteet

 • Koska päiväkotien eteiset ovat ahtaita ja turvavälejä on vaikea noudattaa, toivomme aina mahdollisimman lyhyttä oleskelua ja että vain yksi huoltaja tulee sisälle. Hänen tulee olla oireeton, ja suosittelemme maskin käyttöä.

 Varhaiskasvatukseen ei tulla oireisena

 • Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa aikuisen valvonnassa.
 • Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden.
 • Kun huoltaja toteaa, että lapsella on infektio-oireita, lapsen ei tulisi mennä varhaiskasvatukseen. Mikäli lapsi on sairauden vuoksi poissa, voi hänen oireeton sisaruksensa osallistua varhaiskasvatukseen. Suositus olisi pitää kaikki lapset kotona.

Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja

 • Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan varhaiskasvatukseen, sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään vedellä ja saippualla aina ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan huolellisesti puhtaaseen, kuivaan pyyhkeeseen.
 • Jos käsienpesu ei ole mahdollista, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla. Lasten käsihuuhteen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa.

Jos varhaiskasvatuksessa todetaan koronavirustartunta

 • Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille, joka ohjeistaa asiassa eteenpäin

Kokoontumiset (esim. vanhempain illat)

 Varhaiskasvatuksen kokoontumisten suhteen kaupungin pandemiaryhmä on päättänyt, että niihin sovelletaan voimassa olevia kokoontumisrajoituksia (voimassa 28.8. asti).

 Jos sisätiloissa järjestetyssä tilaisuudessa on yli kymmenen henkilöä, tilaisuuden järjestelyissä on noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5. julkaisemaa ohjetta ja hygieniavaatimuksia:

 • osallistujille on tarjottava mahdollisuus säilyttää turvavälit eli välttää lähikontaktia toisiinsa ja mahdollisuus käsien pesemiseen. Lähikontaktilla tarkoitetaan sisätiloissa henkilöiden oleskelua enintään kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia

---------------------------------------------------------------------------------------------------

I daghemmen följer man fortfarande Institutet för hälsa och välfärds och Utbildningsstyrelsens nationella anvisningar samt den regionala pandemigruppens anvisningar för att förebygga smittspridning.

Följande rekommendationer gäller fortfarande: 

Att skydda sig med munskydd

Man ska skydda sig med munskydd till och med under snabba besök i småbarnspedagogikens lokaler.

 • I praktiken betyder det att man önskar att också vårdnadshavarna använder munskydd när de lämnar och hämtar barnet och när de uträttar ärenden med personalen inomhus. Daghemmet erbjuder inte munskydd för daglig kommunikation, utan vårdnadshavarna skaffar dem själv.
 • Också personalen inom småbarnspedagogiken använder skyddsutrustning.

När barnen lämnas och hämtas på daghemmet

 • Eftersom daghemmens tamburer är trånga och det är svårt att hålla avstånd, önskar vi att vårdnadshavarna inte vistas för länge i tamburen och bara en vårdnadshavare i sänder kommer in. Hen ska vara symtomfri, och vi rekommenderar användning av munskydd.

 Barnet får inte komma till småbarnspedagogiken om hen uppvisar symtom

 • Om ett barn insjuknar under dagen ska barnet som uppvisar symtom omedelbart flyttas till ett annat rum för att under en vuxens tillsyn vänta på sin vårdnadshavare.
 • Den vuxna ska undvika närkontakt med det insjuknade barnet och hålla ett tillräckligt avstånd.
 • När vårdnadshavaren konstaterar att barnet har infektionssymtom, ska barnet inte komma till småbarnspedagogiken. Om barnet är borta på grund av sjukdom, kan hens symtomfria syskon delta i småbarnspedagogiken. Det rekommenderas dock att familjens alla barn skulle stanna hemma.

God hand- och hosthygien förebygger smittspridning

 • Både barnen och de vuxna tvättar händerna alltid när de kommer till skolan eller småbarnspedagogiken samt innan de går hem. Dessutom ska händerna tvättas med vatten och tvål innan man äter, då man kommer in efter att ha varit ute och efter att man nyst eller hostat. Händerna ska tvättas också när man har synlig smuts på dem. Händerna torkas noggrant med en ren, torr handduk.
 • Om det inte är möjligt att tvätta händerna, används handdesinfektionsmedel. Handdesinfektionsmedel ska finnas lättillgängligt. En vuxen ska alltid övervaka barnen när de använder handdesinfektionsmedel.

Om coronavirussmitta konstateras inom småbarnspedagogiken

 • Smittkedjorna utreds av den läkare vid kommunen eller sjukvårdsdistriktet som ansvarar för smittsamma sjukdomar. Hen ger närmare anvisningar om saken.

Sammankomster (t.ex. föräldrakvällar)

 När det gäller sammankomster inom småbarnspedagogiken har stadens pandemigrupp beslutat att man tillämpar de gällande begränsningarna för sammankomster (gäller till 28.8).  

Om över tio personer deltar i en sammankomst inomhus, ska man under sammankomsten följa den anvisning och de hygienkrav som Undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd publicerade 31.5:

 • Deltagarna ska ha en möjlighet att hålla tillräckligt avstånd, det vill säga undvika närkontakt med varandra, och en möjlighet att tvätta händerna. Med närkontakt avses vistelse i samma utrymmen inomhus på mindre än två meters avstånd från varandra i mer än 15 minuter eller att man har fysisk kontakt med varandra.

Musiikkileikkikoulun jatko varhaiskasvatuksessa / Musiklekskolans fortsättning inom småbarnspedagogiken

Musiikkileikkikoulu jatkuu Loviisan varhaiskasvatuksessa.

Perheiden ei tarvitse ilmoittaa lastaan muskariin.

Tästä lähtien hoidamme asian eri tavalla. Siitä tulee lähempää tietoa kesän aikana.

 

Musiklekskolan kommer att fortsätta inom småbarnspedagogiken i Lovisa.

Ingen familj behöver anmäla sitt barn till musikleken.

Från och med nu kommer vi att sköta det på ett annat sätt. Ni får mer information om det under sommaren.

Hoitoaikojen ilmoittaminen /Anmälan av vårdtider

Hoitoaikojen ilmoittaminen

Varaa hoitoajat eVarhaiskasvatus-palvelun kautta viimeistään maanantaina klo 23.00 mennessä kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta.

Jo ilmoitettuihin hoitoaikoihin voi tehdä muutoksia aina hoitoviikkoa edeltävän viikon maanantaihin asti. Jos järjestelmä on jo suljettu, muutoksista voi ilmoittaa suoraan varhaiskasvatusryhmän henkilökunnalle. Viikkoa ennen työntekijöiden työvuorot vahvistetaan, joten tieto lapsen läsnäolon ajoista ovat tärkeä tieto.

Kerralla voi ilmoittaa usean viikon hoitoajat.

Merkitse myös lapsen mahdolliset vapaapäivät.

Jos hoitoaikoja ei ole varattu määräaikaan mennessä, varhaiskasvatusyksikön henkilökunta varaa lapselle hoitoajat jokaiselle päivälle keskimääräisen tuntimäärän mukaan klo 8-16 välille. Tämä tuntimäärä lasketaan mukaan ilmoitettuun tuntimäärään.

Jos varattu tuntiraja kuukaudessa ylittyy, lapsen varhaiskasvatuksen läsnäolon keskimääräinen aika tarkistetaan kolmen kuukauden aikana. Jos ylitys on jatkuvaa, lapsen varhaiskasvatusmaksu muuttuu seuraavaan maksuluokkaan.

 

Anmälan av vårdtider

Reservera vårdtiderna via tjänsten eSmåbarnspedagogik senast måndag före klo 23.00 två veckor innan vårdbehovet.

Ändringar kan göras till redan anmälda vårdtider senast måndag en vecka innan vårdbehovet. Om systemet redan stängts, kan man anmäla ändringen till personalen i den småbarnspedagogiska gruppen. Anmälan om barnets närvaro är viktig för personalens arbetstider bestyrks en vecka innan.

Man kan meddela flera veckors vårdtider på samma gång.

Märk även barnets eventuella ledighet.

Om vårdtiderna inte är reserverade inom utsatt tid, reserverar personalen i den småbarnspedagogiska enheten vårdtider för barnet för varje dag enligt timantalets medeltal mellan kl. 8-16. Detta timantal räknas in i det anmälda timantalet.

Om det reserverade timantalet överskrids under månaden, följs medeltalet av barnets närvaro inom småbarnspedagogiken upp under tre månader. Om överskridningen är fortlöpande, ändras barnets avgift inom småbarnspedagogiken till följande avgiftsklass.

Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa / när barnet börjar i småbarnspedagogik

Lapsi reagoi yksilöllisesti aloittaessaan varhaiskasvatuksessa. Voidaksemme parhaalla mahdollisella tavalla kohdata lapsenne ja luoda edellytykset turvalliselle ja mukavalle aloitukselle varhaiskasvatuksessa, meillä on käytössä omahoitajamalli. Se tarkoittaa että jokaiselle lapselle osoitetaan omahoitaja. Hoitajan tärkeimpänä tehtävänä on olla läsnä lapsen ensimmäisinä hoitopäivinä, havainnoida lapsen tunnetiloja, huomata, jos jokin huolettaa lasta ja lohduttaa häntä, kunnes tuntuu taas paremmalta. Ennen aloitusta tehdään myös kotikäynti. Vanhemmille kotikäynti on mahdollisuus kertoa lapsestaan. Omahoitajalle kotikäynti tarjoaa arvokasta tietoa, sekä korvaamattoman mahdollisuuden luottamuksellisen suhteen rakentamiselle huoltajiin ja lapseen.

Kotikäynnin jälkeen lapsi ja perhe tulee tutustumaan päiväkotiin. Tutustumisjakson pituus voi vaihdella, riippuen lapsenne tarpeesta ja persoonallisuudesta. Pehmeä lasku on ensisijaisesti lastanne varten, jotta hän tuntisi olonsa turvalliseksi päiväkodissa ja saisi harjoitella olemaan erossa teistä vanhemmista.

Huom! Koronasta johtuvista syistä kotikäyntejä ei toistaiseksi tehdä ja tutustumiskäyntien järjestelyistä sovitaan kunkin perheen kanssa erikseen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä