Tesjoen päiväkoti / Tessjö daghem

Käyttökatkos varhaiskasvatuksen sähköisissä palveluissa lauantaina 20.4.2024 / Avbrott i småbarnspedagogikens elektroniska tjänster lördagen den 20 april 2024

Loviisan kaupungin varhaiskasvatuksen sähköisissä palveluissa on käyttökatkos, joka alkaa lauantaiaamuna 20.4.2024 kello 7 ja loppuu viimeistään sunnuntaiaamuna 21.4. kello 8. Käyttökatkoksen aikana ei voi ilmoittaa hoitoaikoja tai tehdä varhaiskasvatuksen hakemuksia. Käyttökatkos johtuu huoltotoimenpiteistä varhaiskasvatuksen käyttämässä CGI Vesa tuotantoympäristössä.

Lovisa stads elektroniska tjänster för småbarnspedagogik kommer att ha ett avbrott från och med lördag morgon den 20 april 2024 klockan 7 som slutar senast söndag morgon den 21 april klockan 8. Under avbrottet kan man inte meddela barnets kommande tider inom småbarnspedagogiken eller göra ansökningar till småbarnspedagogik. Avbrottet beror på underhållsservice i CGI Vesa-produktionsmiljön, som används av småbarnspedagogiken.

Tiedote kesän 2024 toiminnasta Loviisan kaupungin päiväkodeissa / Information om verksamheten i Lovisas stads daghem under sommaren 2024

Kesäkuussa kaikki päiväkodit sekä Lyckebon ryhmäperhepäiväkoti ovat avoinna normaalisti. Heinäkuussa päivystävinä päiväkoteina toimivat Rauhalan päiväkoti (keskusta) sekä Koskenkylän päiväkoti. Muut päiväkodit ovat suljettuna 1. - 31.7. Elokuun ensimmäisestä päivästä lähtien kaikki päiväkodit ja ryhmis ovat taas avoinna.

Huoltajia pyydetään ilmoittamaan kesän hoitotarpeesta viimeistään 15.5. CGI Vesa - palvelun kautta. Järjestelyt kesän osalta vahvistetaan, kun lasten hoitotarpeet ovat tiedossa. HUOM! tämä koskee myös vuorohoitoa. Päivystäviin päiväkoteihin tulee henkilökuntaa eri yksiköistä. Emme voi taata, että lapsen tuttuja kasvattajia on paikalla. 

Ajalla 1.6.-31.8. asiakkaalla on mahdollisuus maksuhyvitykseen kokonaisista viikoista, kun poissaolo on yhtäjaksoinen, vähintään kuusi viikkoa, ja pitää sisällään koko heinäkuun. Heinäkuu on maksuton kaikille lapsille. Nämä vapaat merkitään CGI Vesa-palvelussa syykoodilla ”vapaalla”. Kesäajan maksuhyvityksissä hyväksytään kesäkuun alussa ja elokuun lopussa vajaa viikko, mikäli kuukausi alkaa tai loppuu kesken viikon. Mikäli lasten poissaolot vaikuttavat palvelujen käyttöön, toimintaa voidaan joutua supistamaan vaiheittain jo kesäkuun aikana.

Jos huoltajat eivät 15.5. mennessä tiedä heinäkuun hoitotarvetta, niin kehotamme varaamaan hoitoa varmuuden vuoksi. Mikäli lapselle on varattu hoitoa heinäkuulle, mutta se ei ole tarpeen, hoidon voi perua 15.6. asti. Peruuttamatta jätetystä varahoitopaikasta voidaan periä puolet täydestä varhaiskasvatusmaksusta. Tämä koskee myös maksuttoman varhaiskasvatuksen piirissä olevia perheitä.

-------

I juni har alla daghem och Lyckebo gruppfamiljedaghem öppet helt normalt. I juli fungerar Fredsby daghem (centrum) och Forsby daghem som dejourerande daghem. De övriga daghemmen har stängt 1–31.7. Från första augusti har alla daghem och gruppiset öppet igen.

Vi ber vårdnadshavarna att anmäla vårdbehovet för juli senast 15.5. via CGI Vesa – tjänsten. Arrangemangen för juli bekräftas när vi har vetskap om barnens vårdbehov. OBS! det här gäller även skiftesomsorgen. Det kommer personal från olika enheter till de dejourerande daghemmen. Vi kan inte garantera, att det finns bekanta pedagoger på plats.

Under tiden 1.6 - 31.8 har familjerna möjlighet att få avgiftskompensation för hela veckor då frånvaron är oavbruten minst sex veckor och omfattar hela juli. Juli är avgiftsfri för alla barn. De här ledigheterna märks med koden ”ledig i CGI Vesa-tjänsten. I fråga om avgiftskompensationer för sommaren godkänns en period som är kortare än en vecka i början av juni och i slutet av augusti ifall månaden börjar eller slutar mitt i en vecka. Om barnens frånvaro inverkar på användningen av tjänsterna kan verksamheten komma att begränsas stegvis redan i juni.

Om vårdnadshavarna inte inom tidsfristen vet hurdant vårdbehovet i juli är, uppmanar vi att reservera vård för säkerhetsskull. I fall att vård reserverats i juli, men det inte finns behov, kan den avbokas till och med 15.6. En avgift kan tas ut för en vårdplats som inte avbokats. Avgiften är då hälften av den fulla avgiften. Detta gäller också de familjer som normalt inte har någon avgift för småbarnspedagogiken.

Tilläggsinformation/Lisätietoja:

Sofia Hoff, tfn. 044 349 3132  
Chef för småbarnspedagogiken (verksamheten)
Varhaiskasvatuspäällikkö (toiminta) 

Veronica Eskonen, tfn. 040 5409796
Småbarnspedagogikens servicesekreterare (avgifter)
Varhaiskasvatuksen palvelusihteeri (maksut)

Tiedote huoltajille / Info till vårdnadshavarna (9.1.)

CGI Vesa on päivitetty maanantaina 8.1.2024. Muutoksia Vesassa ovat mm.

 • Huoltajien ajankohtaiset-välilehdelle on lisätty tuntien seuranta-näkymä
 • Läsnäolot-kalenteri-näkymään on lisätty viikkonumerot
 • Ilmoita läsnä- ja poissaoloja osiossa on mahdollista valita useita päiviä kerrallaan
 • Kirjautumisongelmat poistettu linkin loviisa.cgivesa.fi kautta

CgiVesa-sovellus on myös päivitetty. Nyt huoltajat voivat tilata varhaiskasvatusaikoja myös sovelluksen kautta.

HUOM! Varhaiskasvatusaikojen tilaus sulkeutuu nykyään sunnuntaina klo 23:59.

Jos kirjausongelmat jatkuvat tämänkin jälkeen, ilmoittakaa siitä sähköpostitse osoitteeseen pia.nystrom@loviisa.fi. Muista ilmoittaa sähköpostissa

 • lapsen nimi
 • huoltajan nimi, jolla on kirjautumisongelma
 • selain, jota olet käyttänyt
 • missä vaiheessa ongelma on syntynyt
  • onko ohjelma antanut virhekoodin tai virheilmoituksen? Minkä?

Valitettavasti ulkopaikkakuntalainen ei vielä voi ilmoittaa varhaiskasvatusaikoja ohjelman kautta. Toivomme tähän pikaisesti muutosta. Mutta sitä odotellessa saatte ilmoittaa niitä henkilöstölle, jotka vievät ne ohjelmaan.

Loviisassa 8.1.2024 Pia Nyström, varhaiskasvatuksen suunnittelija

CGI Vesa har uppdaterats måndagen 8.1.2024. Ändringarna i Vesa är bl.a.

 • Under fliken aktuellt har tillagts för vårdnadshavarna en vy över timmarnas uppföljning
 • Veckonummer har lagts till i närvaro-kalendern
 • I avsnittet Anmäl närvaro och frånvaro går det att välja flera dagar i gången
 • Inloggningsproblem via länken loviisa.cgivesa.fi borde ha avlägsnats

CGI Vesa-applikationen har också uppdaterats. Nu kan vårdnadshavarna även beställa tiderna för småbarnspedagogiken via applikationen.

OBS! Anmälan av tiderna inom småbarnspedagogiken stänger nuförtiden på söndagen kl. 23:59.

Om problemen vid inloggningen fortsätter efter denna uppdatering, meddela om problemen via adressen pia.nystrom@loviisa.fi. Kom ihåg att meddela i e-posten

 • barnets namn
 • den vårdnadshavares namn som har inloggningsproblem
 • vilken webbläsare du använt
 • i vilket skede uppstod problemet
  • gav programmet någon felkod eller ett felmeddelande? Vad?

Tyvärr kan inte ännu vårdnadshavare, som har annan hemkommun än Lovisa, anmäla tider inom småbarnspedagogiken via programmet. Vi hoppas att vi får en ändring här så snart som möjligt. Men tills dess kan du meddela dem till personalen, som för in dem i programmet.

I Lovisa 8.1.2024 Pia Nyström, planerare för småbarnspedagogik

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä