Hallonen

Indexjustering av småbarnspedagogikens klientavgifter 1.8.2024 

Indexjustering av småbarnspedagogikens klientavgifter 1.8.2024 

Undervisnings- och kulturministeriet har utfärdat en indexjustering av inkomstgränserna och klientavgifterna för småbarnspedagogiken. Indexjusteringen görs automatiskt, vilket inte förutsätter några åtgärder för vårdnadshavaren, om det inte skett förändringar i familjen som påverkar avgiften. 

Faktorer som påverkar avgiften inom småbarnspedagogiken, till exempel byte av arbetsplats, ändringar i familjeförhållanden eller dylikt, meddelas omedelbart skriftligen till småbarnspedagogikens servicesekreterare. 

Avgiften fastställs tillsvidare. Då familjens inkomster ändras avsevärt (+/- 10 %), familjens storlek ändras eller avgiften har fastställts på felaktiga grunder. Vårdnadshavarna ska lämna in en korrigerad inkomstutredning med bilagor via CGI Vesa-tjänsten. Avgiften korrigeras från början av följande kalendermånad. 

Om avgiften har fastställts på basis av felaktiga uppgifter från vårdnadshavaren eller dennes representant kan avgiften justeras retroaktivt för högst ett år. 

Tilläggsinformation: Veronica Eskonen, tfn 040 540 9796, veronica.eskonen@loviisa.fi  

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun indeksitarkistus 1.8.2024 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin ja tulorajoihin tehdään opetus- ja kulttuuriministeriön määräämä indeksitarkistus. Indeksitarkistus tehdään automaattisesti, joka ei edellytä huoltajilta toimenpiteitä, jos perheessä ei ole tapahtunut asiakasmaksuun vaikuttavia muutoksia. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun vaikuttavat asiat, kuten työpaikan vaihtuminen, perhekoon muuttuminen tai muu sellainen, ilmoitetaan viivytyksettä kirjallisesti varhaiskasvatuksen palvelusihteerille. 

Maksu määrätään toistaiseksi. Jos perheen tulot muuttuvat olennaisesti (+/- 10 %), perhekoko muuttuu tai maksu on määrätty virheellisin perustein. Huoltajat jättävät oikaistun tulo selvityksen liitteineen CGI Vesa -palvelun kautta. Maksu korjataan seuraavan kalenterikuukauden alusta, siitä kun tulo tiedot liitteineen on toimitettu. 

Mikäli maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, voidaan maksua oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta. 

Lisätietoja: Veronica Eskonen, puh. 040 540 9796, veronica.eskonen@loviisa.fi 

 

 

 

Info 15.5

Hej!

Ni får gärna hämta med både vattenflaska och solkräm (med namn på) till ert barn. Vi önskar att ni skulle sätta solkräm på hemma på morgonen och så sätter vi här på eftermiddagen när vi går ut. Ta också gärna vattenflaskan hem och tvättas t.ex. till veckoslutet. 

Vi önskar också att barnen skulle ha skilda inne- och utebyxor, så kom ihåg att packa med tillräckligt med byteskläder. Berätta också gärna åt oss ifall ni vill att barnet använder vissa särskilda byxor utomhus. Tack!

Ha en skön fortsättning på veckan! ☀️

Hallonens personal

Information om verksamheten i Lovisas stads daghem under sommaren 2024

I juni har alla daghem och Lyckebo gruppfamiljedaghem öppet helt normalt. I juli fungerar Fredsby daghem (centrum) och Forsby daghem som dejourerande daghem. De övriga daghemmen har stängt 1–31.7. Från första augusti har alla daghem och gruppiset öppet igen. 
 
Vi ber vårdnadshavarna att anmäla vårdbehovet för juli senast 15.5. via CGI Vesa – tjänsten. Arrangemangen för juli bekräftas när vi har vetskap om barnens vårdbehov. OBS! det här gäller även skiftesomsorgen. Det kommer personal från olika enheter till de dejourerande daghemmen. Vi kan inte garantera, att det finns bekanta pedagoger på plats. 
 
Under tiden 1.6 - 31.8 har familjerna möjlighet att få avgiftskompensation för hela veckor då frånvaron är oavbruten minst sex veckor och omfattar hela juli. Juli är avgiftsfri för alla barn. De här ledigheterna märks med koden ”ledig i CGI Vesa-tjänsten. I fråga om avgiftskompensationer för sommaren godkänns en period som är kortare än en vecka i början av juni och i slutet av augusti ifall månaden börjar eller slutar mitt i en vecka. Om barnens frånvaro inverkar på användningen av tjänsterna kan verksamheten komma att begränsas stegvis redan i juni. 
 
Om vårdnadshavarna inte inom tidsfristen vet hurdant vårdbehovet i juli är, uppmanar vi att reservera vård för säkerhetsskull. I fall att vård reserverats i juli, men det inte finns behov, kan den avbokas till och med 15.6. En avgift kan tas ut för en vårdplats som inte avbokats. Avgiften är då hälften av den fulla avgiften. Detta gäller också de familjer som normalt inte har någon avgift för småbarnspedagogiken. 
 
 
 
Tilläggsinformation: 
 
Sofia Hoff, tfn. 044 349 3132 Chef för småbarnspedagogiken (verksamheten)  
 
Veronica Eskonen, tfn. 040 540 9796 Småbarnspedagogikens servicesekreterare (avgifter) 

Nya arrangemang för morogonvården

BÄSTA VÅRDNADSHAVARE!  

Från och med måndagen 26.2 får alla barn som kommer före kl.7.00 hämtas in till Blåbären. Efter kl.7.00 öppnas Metsämansikats utrymmen.  

CGI-Vesa info :)

Info till vårdnadshavarna 

CGI Vesa har uppdaterats måndagen 8.1.2024. Ändringarna i Vesa är bl.a. 

 • Under fliken aktuellt har tillagts för vårdnadshavarna en vy över timmarnas uppföljning 
 • Veckonummer har lagts till i närvaro-kalendern 
 • I avsnittet Anmäl närvaro och frånvaro går det att välja flera dagar i gången 
 • Inloggningsproblem via länken loviisa.cgivesa.fi borde ha avlägsnats 

CGI Vesa-applikationen har också uppdaterats. Nu kan vårdnadshavarna även beställa tiderna för småbarnspedagogiken via applikationen. 

OBS! Anmälan av tiderna inom småbarnspedagogiken stänger nuförtiden på söndagen kl. 23:59. 

Om problemen vid inloggningen fortsätter efter denna uppdatering, meddela om problemen via adressen pia.nystrom@loviisa.fi. Kom ihåg att meddela i e-posten 

 • barnets namn 
 • den vårdnadshavares namn som har inloggningsproblem 
 • vilken webbläsare du använt 
 • i vilket skede uppstod problemet 
 • gav programmet någon felkod eller ett felmeddelande? Vad? 

Tyvärr kan inte ännu vårdnadshavare, som har annan hemkommun än Lovisa, anmäla tider inom småbarnspedagogiken via programmet. Vi hoppas att vi får en ändring här så snart som möjligt. Men tills dess kan du meddela dem till personalen, som för in dem i programmet. 

I Lovisa 8.1.2024 Pia Nyström, planerare för småbarnspedagogik 

Småbarnspedagogikens elektroniska tjänst förnyas!

Småbarnspedagogikens elektroniska tjänst förnyas 1.11.2023 – nya praktiska funktioner 

Lovisa stads elektroniska tjänst eSmåbarnspedagogik förnyas 1.11.2023. Det nya systemet CGI Vesa innehåller nya funktioner som bland annat gör det enklare att lämna in ansökningar. 

CGI Vesa ersätter det nuvarande systemet Pro Consona samt applikationerna VakaPäiväkirja och VakaMukana. 

Efter förnyelsen kan ansökan om plats inom småbarnspedagogiken även göras i etapper. Det blir också enklare att följa med behandlingen av ansökan och att ta emot beslutet. I det nya systemet kan vårdnadshavaren på ett datasäkert sätt skicka in inkomstutredningen med bilagor samt motta avgiftsbeslutet. 

Barnets vårdtider inom småbarnspedagogiken anmäls i fortsättningen via CGI Vesa. Där kan vårdnadshavaren också enkelt hålla barnets och familjens uppgifter uppdaterade. Till exempel kan vårdnadshavaren lägga till eller ta bort personer som har rätt att hämta barnet från daghemmet. I CGI Vesa antecknar personalen ankomst- och avhämtningstider på motsvarande sätt som i det nuvarande systemet. 

Novembers tider för småbarnspedagogik meddelas via det nuvarande eSmåbarnspedagogik-tjänsten, men decembers tider via CGI Vesa-tjänsten. Vi kommer att publicera mer information om saken i ett senare skede.

 

Nette: Speciallärare inom småbarnspedagogik

Hej!

Här kommer en kort presentation om Nette. Datum då Nette är i gruppen kommer skrivas här på peda net i kalendern och på infotavlan. 

Jag heter Jeanette ”Nette” Ståhlberg-Nordström och kommer att arbeta som speciallärare inom småbarnspedagogik under tiden 1.8.2023-31.12.2024 inom ett projekt som finansieras av Utbildnings- och kulturministeriet. Målet med projektet är att utveckla speciallärarnas arbetsparmodell samt förstärka praxis beträffande stödet. Avsikten med arbetsparmodellen är att skapa en verksamhetskultur som stärker samundervisningen tillsammans med lärarna inom småbarnspedagogik.

Jag har flera års arbetserfarenhet som lärare inom småbarnspedagogik samt erfarenhet av olika arbetsuppgifter inom småbarnspedagogiken. Under det föregående verksamhetsåret arbetade jag som sakkunnig inom småbarnspedagogik för Borgå stad där det hörde till mina arbetsuppgifter att utveckla verksamhetskulturen enligt inkluderande principer samt att stöda och handleda personalen beträffande det allmänna stödet.

Jag kommer delvis att arbeta i barngrupperna och mitt arbete koncentrerar sig då till de grupper som vi tillsammans med de ambulerande speciallärarna väljer ut och informerar. Eftersom jag är tvåspråkig så kommer jag att arbeta med båda språkgrupperna.


Med samarbetshälsningar,

Nette

Speciallärare inom projekt

Tel. 040-621 4584

jeanette.stahlberg-nordstrom@loviisa.fi

 

Enkät till vårdnadshavare / Kysely huoltajille

Varhaiskasvatuksen kysely huoltajille

Varhaiskasvatuksen kysely huoltajille toteutetaan 17.4.2023 – 7.5.2023 välisenä aikana. Kyselyn tavoitteena on saada huoltajien arvio oman varhaiskasvatuspaikkansa toiminnasta ja sen kautta koko Loviisan kaupungin varhaiskasvatustoiminnasta.

Kysely tehdään Webropol-ohjelman kautta. Jokainen huoltaja voi käydä vastaamassa kyselyyn tämän linkin kautta https://link.webropolsurveys.com/S/82AD50CE10ACBEE2 Kyselyyn vastaaminen kestää noin 5-10 minuuttia. Jos teillä on teknisiä vaikeuksia, ottakaa yhteyttä varhaiskasvatuksen suunnittelijaan, Pia Nyström 0440-555325 tai pia.nystrom@loviisa.fi.

Kiitämme jo etukäteen kaikista vastauksista. Kyselyn tulokset esitellään henkilöstölle kesäkuussa yksiköiden kehittämispäivillä ja julkaistaan sen jälkeen yksiköiden omilla peda.net-sivuilla.

 

 

Småbarnspedagogikens enkät till vårdnadshavare

Småbarnspedagogikens enkät till vårdnadshavarna är öppen mellan 17.4.2023 – 7.5.2023. Syftet med enkäten är att få vårdnadshavarnas bedömning av verksamheten inom den egna småbarnspedagogiska enheten och därmed för hela småbarnspedagogiken i Lovisa stad.

Vårdnadshavaren kan svara på enkäten via programmet Webropol genom att gå in via länken https://link.webropolsurveys.com/S/82AD50CE10ACBEE2 Att svara på enkäten tar cirka 5–10 minuter. Om det uppstår tekniska problem, vänligen kontakta planeraren för småbarnspedagogik Pia Nyström 0440–555325 eller pia.nystrom@loviisa.fi.

Vi tackar på förhand för alla svar. Resultatet av enkäten presenteras för personalen på enheternas utvecklingsdagar i juni och publiceras därefter på enheternas egna peda.net-sidor.

Receptet på bullarna vi bakade

5 dl kall mjölk

ett paket torrjäst

2 dl socker

1 msk kardemumma

200g smör eller margarin

10-12 dl mjöl

 

Blanda allt i en hushållsmaskin eller för hand. Låt degen jäsa i kylskåpet över natten och en timme på plåt innan gräddning. Sätt ugnen på 225 grader och grädda ca. 10 min.

Småbarnspedagogikens ABC / Varhaiskasvatuksen ABC

Så här kan du minska på smittorisker

 1. Ett sjukt barn ska inte föras till daghemmet
  Smittorisken är som störst i början av sjukdomsförloppet. För barnets tillfriskning och smittorisken är det bäst att hålla barnet hemma. Följ med barnets hälsa hemma, och överlåt inte det ansvaret åt daghemspersonalen. Det är individuellt hur snabbt barnet tillfrisknar. En bra måttstock är att hålla barnet hemma en feberfri dag.
 2. Handtvätt
  En bra handhygien förebygger infektioner. Barnen ska tvätta händerna med tvål och vatten vid ankomsten till daghemmet, före maten, efter toalettbesök, när hen snytit sig och vid hemkomsten. Korta och rena naglar hjälper att hålla händerna rena.
 3. Leksaker
  Tvätta de leksaker som barnet tar med sig till småbarnspedagogiken och igen när ni tar hem leksakerna. Tvätta med tvål och vatten. Håll leksakerna som inte tål tvätt borta från barnet 2-3 veckor. Då torkar och dör mikroberna i dem.Näin voit vähentää tartuntariskejä

 1. Sairasta lasta ei viedä päiväkotiin
  Tartuntariski on suurin taudinkulun alkuvaiheessa. Lapsen oman paranemisen ja tartuntariskin kannalta lapsen paikka on kotona. Seuraa lapsen vointia kotona, älkää antako päiväkodin henkilökunnalle sen vastuun. On yksilöllistä, miten nopeasti lapsi paranee. Kuumeeton päivä, on hyvä mittari.
 2. Käsien pesu
  Hyvä käsihygienia ehkäisee infektioita. Lapsen pitäisi pestä kädet vedellä ja saippualla saapuessaan päiväkotiin, ennen ruokailua, WC-käynnin jälkeen, nenän niistämisen jälkeen ja heti kotiin tultua. Lyhyet ja puhtaat kynnet auttavat pitämään kädet puhtaina.
 3. Lelut
  Pese ne lelut, jotka lapsi ottaa mukaansa varhaiskasvatukseen ja taas uudelleen, kun ne on tuotu kotiin. Pese lelut vedellä ja saippualla. Ne lelut, jotka eivät kestä vesipesua, pidetään lapsen saavuttamattomassa paikassa 2-3 viikon aikana. Tänä aikana niissä olevat mikrobit kuivuvat ja kuolevat

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä