Hallonen

Coronaanvisningar / Koronaohjeet

Se nedan coronaanvisningar för barn inom småbarnspedagogik, skolelever, studerande och barnfamiljer. Läs noggrant!

1. Om du får influensasymtom eller magont, stanna hemma och ta ett coronahemtest. Det rekommenderas att göra ett hemtest också följande dag. Om testen är negativa, kan du återgå till dagvården/läroanstalten då du inte har symtom. Lindrig torr hosta anses inte vara ett symtom. Det är fråga om sjukfrånvaro, anmäl om frånvaron till läroanstalten/dagvården på normalt sätt.

2. Om du insjuknar i corona, stanna genast hemma då du får symtom och stanna hemma minst i 10 dygn från de första symtomen. Du kan återgå till daghemmet/läroanstalten först efter två symtomfria dagar. Lindrig, torr hosta eller ändringar i lukt- eller smaksinnet anses inte vara symtom. Om corona har konstaterats med ett officiellt PCR-test i laboratoriet, kontaktar teamet för smittsamma sjukdomar dig. Den som har fått ett positivt resultat av coronatestet (officiellt coronatest eller hemtest)/hens vårdnadshavare uppmanas berätta själv om smittan till dem som den smittade har haft nära kontakt med 2 dygn före symtomen och eventuellt ännu efter att hen fått symtom.

3. Om det har konstaterats ett fall av coronavirussmitta i din familj, det vill säga du är exponerad för coronaviruset hemma, försöker teamet för smittspårning kontakta familjen. Vi rekommenderar att man frivilligt stannar hemma eftersom det är sannolikt att skoleleven som har exponerats hemma, sätts också officiellt i karantän genast när man har hunnit kontakta hen.Om du får symtom eller om hemtestet är positivt, stanna hemma i minst 10 dygn från de första symtomen eller det positiva testet. Mer information om hur man eventuellt kan bekräfta resultatet av hemtest med ett officiellt PCR-test finns på Lovisa stads webbplats: https://www.loviisa.fi/sv/social-och-halsovard/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/misstanker-du-coronavirus-att-soka-sig-till-test/

4. Daghemmen, skolorna och läroanstalterna informerar om coronafall i grupper till de övriga gruppmedlemmarna/vårdnadshavarna utan att avslöja vem som smittats och uppmanar de övriga gruppmedlemmarna att göra hemtest. Tills vidare måste man köpa hemtesten själv.

5. Om barnet är exponerat för coronavirussmitta på fritiden, behandlas ärendet med vårdnadshavaren, inte med skolan eller småbarnspedagogiken. Teamet för smittspårning försöker i begränsad omfattning och i den mån det är möjligt kontakta också dem som blivit exponerade på fritiden. För dem rekommenderas att stanna hemma i minst 5 dygn och göra ett hemtest innan den frivilliga karantänen tar slut. Om barnet är vaccinerat mot coronan och det inte är fråga om ett smittofall inom familjen och barnet inte tillhör riskgruppen för allvarlig coronasjukdom, behövs varken frivillig karantän eller hemtest.

OBS! Mer information om hur man eventuellt kan bekräfta resultatet av hemtest med ett officiellt PCR-test finns på Lovisa stads webbplats: https://www.loviisa.fi/sv/social-och-halsovard/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/misstanker-du-coronavirus-att-soka-sig-till-test/


Koronaohjeet varhaiskasvatuksessa oleville lapsille, oppilaille, opiskelijoille ja lapsiperheille. Lue huolella!
 

 

 1. Jos saat flunssaoireita tai vatsakipua, pysy kotona ja tee koronan kotitesti. On suositeltavaa tehdä kotitesti myös seuraavana päivänä. Jos testit ovat negatiivisia, voit palata päivähoitoon/oppilaitokseen, kun sinulla ei ole oireita. Lievää kuivaa yskää ei pidetä oireena. Kyse on sairauspoissaolosta, ilmoita poissaolosta oppilaitokseen/päivähoitoon normaalisti.

 

 1. Jos sairastut koronaan, jää heti kotiin, kun saat oireita ja pysy kotona vähintään 10 vuorokautta ensimmäisistä oireista. Voit palata päiväkotiin/oppilaitokseen vasta kahden oireettoman päivän jälkeen. Lievää, kuivaa yskää tai haju- tai makuaistin muutoksia ei pidetä oireina. Mikäli korona on todettu virallisella PCR-testillä laboratoriossa, ottaa tartuntatautitiimi yhteyttä. Koronatestistä (virallinen tai kotitesti) positiivisen tuloksen saanutta/tämän huoltajaa kehotetaan kertomaan itse tartunnasta niille, joihin tartunnan saaneella on ollut lähikontakti 2 vuorokautta ennen oireita ja mahdollisesti vielä oireiden puhkeamisen jälkeen. 

 

 1. 3. Jos perheessäsi on todettu koronavirustartunta, eli olet altistunut koronalle kotona, pyrkii tartunnanjäljitystiimi ottamaan yhteyttä perheeseen. Ennen tätä suosittelemme vapaaehtoista kotiin jäämistä, sillä todennäköisesti kotona altistunut koululainen joutuu myös viralliseen karanteeniin heti kun häneen on ehditty ottaa yhtyettä.  Jos tulee oireita tai kotitesti on positiivinen, pysy kotona vähintään 10 vrk ensimmäisistä oireista tai positiivisesta testistä. Lisätietoja kotitestauksen mahdollisesta varmentamisesta virallisella PCR-testillä on saatavilla Loviisan kaupungin internet-sivuilta: https://www.loviisa.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/epailetko-koronavirusta-testiin-hakeutuminen/

 

 1. Päiväkodit, koulut ja oppilaitokset tiedottavat ryhmien koronatapauksista muille ryhmän jäsenille/huoltajille paljastamatta tartunnan saanutta. Heitä kehotetaan tekemään kotitestin. Toistaiseksi kotitestit täytyy ostaa itse. 

 

 1. Jos lapsi on altistunut koronavirustartunnalle vapaa-ajalla, asia käsitellään huoltajan kanssa, ei koulun tai varhaiskasvatuksen. Tartunnanjäljitystiimi pyrkii vielä rajoitetusti ja mahdollisuuksien mukaan ottamaan yhteyttä, myös vapaa-ajalla altistuneisiin. Heille suositellaan kotona pysymistä 5 vrk ajan ja kotitestausta ennen kuin vapaaehtoinen karanteeni päättyy. Jos lapsi on rokotettu koronaa vastaan ja kyse ei ole perheen sisäisestä tartunnasta eikä lapsi kuulu vakavan koronataudin riskiryhmään, ei vapaaehtoinen karanteeni ole tarpeen.

Brist på vikarier inom Lovisa stads småbarnspedagogik

Det råder brist på vikarier inom Lovisa stads småbarnspedagogik på grund av coronaviruspandemin. I daghemmen kan det uppstå situationer där sådan personal som lagen om småbarnspedagogik förutsätter inte finns att tillgå. Situationen försvårar också verksamhetssätten för att förhindra spridningen av coronaviruset, bl.a. anvisningen om att undvika sammanslagningar av barngrupper. 

Med hänvisning till den rådande situationen, är det är ytterst viktigt att vårdnadshavarna anmäler noggranna dagliga vårdtider för sitt barn i tid. Ändringar i vårdtiderna ska omedelbart meddelas daghemmet. 

I situationer där man inte genom planeringen av personalens arbetsturer kan tillgodose vårdbehoven för barnen på ett daghem som är öppet klockan 6.30–17 kan daghemmets öppettid reduceras till exempel till klockan 7.30–16.30. Då ombeds vårdnadshavarna att ordna barnets vårdbehov inom ramen för daghemmets reducerade öppettider. 

Daghemsföreståndarna informerar om eventuella åtgärder. Vi beklagar situationen och gör vårt yttersta för att verksamheten ska kunna fortsätta så normal som möjligt. 


Loviisan varhaiskasvatuksessa on pula sijaisista koronaviruspandemiasta johtuen. Päiväkodissa voi tulla tilanteita, joissa varhaiskasvatuslain edellyttämää henkilöstöä ei ole saatavilla. Tilanne vaikeuttaa myös koronatartuntaa ennaltaehkäiseviä toimintatapojen toteuttamista, kuten sitä, että ryhmien sekoittamista tai yhdistämistä keskenään tulisi välttää. 

Tilanteeseen viitaten, on ensisijaisen tärkeää, että huoltajat ilmoittavat ajoissa lapsen tarkat päivittäiset hoitoajat. Hoitoaikojen muutokset tulee ilmoittaa heti päiväkotiin. 

Tilanteissa, joissa varhaiskasvatuksen henkilöstön työvuorosuunnittelulla ei pystytä vastaamaan kello 6.30–17 auki olevan päiväkodin lasten hoidon tarpeisiin, päiväkodin aukioloaika voidaan keskittää esimerkiksi kello 7.30–16.30 välille. Tällöin huoltajia pyydetään järjestämään lapsen hoidontarve päiväkodin lyhennetyn aukioloajan puitteissa. 

Päiväkodin johtajat tiedottavat mahdollisista toimenpiteistä. Pahoittelemme tilannetta ja teemme kaikkemme, jotta toiminta voi jatkua mahdollisimman normaalina. 

 

Uppdaterade rekommendationer inom småbarnspedagogiken (3.1.2022)

Vårdnadshavare ombeds åter att undvika onödig vistelse i daghemmens lokaler.

Vi vill särskilt betona att:

 • Småbarnspedagogiken rekommenderar vårdnadshavare att bära ansiktsmask, i sådana situationer där det är nödvändigt att vistas inomhus på daghemmen t.ex. vid lämning och hämtning av barn.
 • Vi rekommenderar att barnet hämtas och lämnas av endast en vuxen och att man håller säkerhetsavstånden.
 • Under verksamhetsperioden inom småbarnspedagogiken hålls samtal om barnets plan för småbarnspedagogik. Vid behov är det bra att fundera ut alternativa sätt att ordna samtalen med hjälp av digitala förbindelser.
Anvisningarna gäller tillsvidare

Till vårdnadshavare

Vid ett bekräftat coronafall på daghem kontaktas endast de berörda familjerna. De berörda kontaktas per telefon av enheten för smittsamma sjukdomar. Om familjen inte kontaktats kan den utgå ifrån att verksamheten för det egna barnets del fortsätter som vanligt.

Inom småbarnspedagogiken råder stark sekretess och vi hanterar känslig information på ett mycket varsamt sätt. Vi informerar därför vårdnadshavare endast i fall att situationen leder till specialarrangemang i daghemmets verksamhet.

FOTORAM

Hämta gärna en 13x18 fotoram med dig till dagis.


Småbarnspedagogikens klientavgifter

Ändringar i inkomstgränsen fr.om 1.8.2021 

Om ni tidigare har godkänt högsta avgiften, kan det vara skäl att kolla om era skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt de skattefria inkomsterna för barnet i och med ändringen blir under inkomstgränsen för högsta avgiften.  

Om så är fallet och ni önskar att er avgift granskas, vänligen skicka blanketten för inkomstutredningen med bilagor, till faktureringen för småbarnspedagogik, senast 15.8.2021. 

Blanketten för inkomstutredning kan printas ut via nätet eller avhämtas från Lovinfo. 

Utredningen kan skickas per post: 

Lovisa stad/Faktureringen för småbarnspedagogik 

PB 77 
07901 Lovisa 

eller till e-posten: veronica.eskonen@loviisa.fi 

Veronica Eskonen 040 540 9796 

 

Du kan även lämna in blanketterna på Lovisa stads kundservicekontor: 

Lovinfo 

Mariegatan 12 A 

öppet må–fre kl. 9–16. 

 

Mera info: 

https://www.loviisa.fi/sv/smabarnspedagogik-och-utbildning/dagvard-och-utbildning-smabarnspedagogik/smabarnspedagogikens-kundavgifter/ 

 

 

Anvisningar för användning av ansiktsmask inom småbarnspedagogiken

Anvisningar för användning av ansiktsmask inom småbarnspedagogiken (27.10.2020) 

Anvisningarna som vi gav tidigare är fortfarande giltiga. De här anvisningarna gäller användning av ansiktsmask och vistelse i daghemmens lokaler. 

 • vårdnadshavare ombeds fortsättningsvis att undvika onödig vistelse i daghemmens lokaler. 

Vi särskilt betona att: 

 • Småbarnspedagogiken rekommenderar vårdnadshavare att bära ansiktsmask, i sådana situationer där det är nödvändigt att vistas inomhus på daghemmen t.ex. vid lämning och hämtning av barn eller samtal med personalen. I fortsättningen bär också personalen ansiktsmask i ”vasu”-samtal med föräldrarna 
 • Vi rekommenderar att barnet hämtas och lämnas av endast en vuxen och att man håller säkerhetsavstånden. Daghemmet erbjuder inte ansiktsmasker för den dagliga kontakten, utan vårdnadshavarna står själv för anskaffningen.  

Anvisningarna gäller tillsvidare. 


Maskisuosituksen käytännöistä varhaiskasvatuksessa (27.10.2020) 

Aiemmin antamamme ohjeet ovat edelleen voimassa. Nämä ohjeet tarkentavat kasvomaskien käyttöä ja päiväkodeissa liikkumista.  

 • Huoltajia pyydetään edelleen välttämään tarpeetonta oleskelua päiväkotien tiloissa. 

Haluamme erityisesti korostaa että: 

 • Varhaiskasvatus suosittelee huoltajia käyttämään kasvomaskia, mikäli on tarvetta asioida päiväkodin ja perhepäivähoidon sisätiloissa tuonti- ja hakutilanteissa sekä keskusteluissa. Vasu-keskusteluissa, myös henkilöstö käyttää kasvomaskia jatkossa 
 • Suosittelemme, että lasten haku- ja tuontitilanteet hoitaa vain yksi aikuinen ja ne pyritään hoitamaan turvaväleistä huolehtien. Päivittäiseen kanssakäymiseen päiväkoti ei tarjoa kasvomaskeja vaan huoltajat hankkivat ne itse. 

Käytäntö on voimassa toistaiseksi. 

 

Behovet av skiftomsorg, enkät

Skiftomsorgen inom småbarnspedagogiken i Lovisa från och med 1.8.2021 

Skiftomsorg är stadens specialtjänst, till vilken barnen till sådana vårdnadshavare som gör skiftarbete är berättigade. Kvälls-, natt- och veckoslutsomsorg kan med särskilda motiveringar ordnas vid behov även om en vårdnadshavare studerar (t.ex. studierelaterad arbetspraktik). Skiftomsorg är småbarnspedagogik som ordnas på kvällstid, nattetid, veckoslut, söckenhelger och andra helger. Skiftdaghemmets öppettider bestäms enligt de omsorgstider som vårdnadshavarna bokat i förväg. 

Skiftomsorg finns som 

 • omsorg dygnet runt i Forsby daghem  
 • vardagar kl. 5.30–22.00 i Tessjö daghem 
 • med betalningsförbindelse i annan kommun  

Enkätens mål 

Med hjälp av enkäten vill vi utreda om det finns behov av att ändra på ordnandet av skiftomsorg. För tillfället erbjuds ingen skiftomsorg i centrum trots att de flesta barn i åldern för småbarnspedagogik och förskola finns på centrumområdet. Under förskoleåret är barnen berättigade till kompletterande småbarnspedagogik och därmed också rätt till skiftomsorg. Därtill vill vi utreda familjernas skiftomsorgsbehov på Strömforsområdet.  
Skiftomsorgen i Forsby fortsätter. 

Vi ber vårdnadshavare som gör arbete i skift att svara på följande enkät. Svaren kommer vi att använda då vi planerar ordnandet av skiftomsorg.  

Enkäten är öppen 3.2.2021 – 17.2.2021. Svara och påverkaDet tar 5-10 minuter att svara på enkäten. 

Länken till enkätenhttps://link.webropolsurveys.com/S/3E87F6773B3FF364

Anvisning för småbarnspedagogiken 7.5.2020

Det är av största vikt att man ser till att man inte kommer till småbarnspedagogiken om man har symtom som tyder på insjuknande. Detta gäller både barn och vuxna. Om ett barn insjuknar under dagen ska barnet som uppvisar symtom omedelbart flyttas till ett annat rum för att under en vuxens tillsyn vänta på sin förälder. Den vuxna ska undvika närkontakt med det insjuknade barnet och hålla ett tillräckligt avstånd. Personer med symptom ska vara i kontakt med den egna hälsovårdscentralen och enligt de anvisningar man får söka sig till ett ställe där man kan göra ett coronavirustest. Ifall coronavirussmitta konstateras inom småbarnspedagogiken utreds smittkedjorna av den läkare vid kommunen eller sjukvårdsdistriktet som ansvarar för smittsamma sjukdomar. Ifall coronasmitta konstateras inom småbarnspedagogiken utreds ifall det skett exponering. De exponerade bör spåras och försättas i karantän i 14 dagar.

En person som smittats av coronaviruset bör hålla sig borta från småbarnspedagogiken minst sju dygn från att symptomen började, men vid behov längre så att hen varit symtomfri minst två dygn innan hen återvänder den småbarnspedagogiska verksamheten. Om ett barn eller barnets familjemedlem tillhör en riskgrupp bedömer den behandlande läkaren ifall barnet kan återvända till småbarnspedagogiken.

När man ordnar småbarnspedagogiken ska man följa de nationella anvisningarna för att undvika att sprida viruset. Man ska undvika onödig närkontakt och i verksamheten följa hygienrutiner som förebygger smittspridningen. Trots effektivare hygienrutiner är det viktigt att se till att barnet i den mån det är möjligt på samma sätt som tidigare kan samverka och få den närhet och trygghet av en vuxen som hen behöver.
[9.59] Sofia Hoff


THL on täydentänyt ohjetta : Miten toimia, kun lapsi sairastuu hengitystieinfektioon?
 1. Jos lapsella on pelkkä nuha, eikä lapsella ole korona-altistumista tai perheellä ulkomaanmatkaa 14 vrk:tta edeltävästi, niin covid -näytettä ei tarvitse ottaa. Lapsi voi palata päivähoitoon/ kouluun kun on ollut yhden vrk:n oireeton.
 2. Jos covid -näyte on otettu ja testitulos on negatiivinen , lapsi voi palata päivähoitoon tai kouluun, kun hän on parantumassa, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet.
 3. Jos covid -näyte on otettu, mutta tuloksen saaminen viivästyy, päivähoitoon tai kouluun voi palata yhden oireettoman päivän vrk:n jälkeen (jos lapsi ei ole altistunut covid -virukselle eikä perheestä kukaan ole matkustanut ulkomailla edeltävän 14 vrk:n aikana.
 4. Saman perheen samaan aikaan sairastuneista riittää yksi negatiivinen testitulos. Kaikkia perheen lapsia ei ole tarpeen testata.
 5. Jos lapsen hengitysoireet pitkittyvät, häntä ei tarvitse testata toistuvasti, ellei oireilu pahene.
 6. Mikäli lapsella on allergista nuhaa, ei covid -testiä tarvita, mikäli allergialääkkeet auttavat ja/ tai lapsella ei ole/ tule muita oireita.
 7. Koulu tai varhaiskasvatus ei saa vaatia todistusta negatiivisesta testistä.
 
 


Vi ber att vårdnadshavarna beaktar följande åtgärder:

- Vårdnadshavarna stämplar inte barnets närvaro med hjälp av NFC-identifiering från och med 14.5. Personalen registrerar barnets närvaro manuellt. Denna praxis gäller tills vidare.

- Man ska undvika att andra personer än barnen och personalen inom småbarnspedagogiken vistas på daghemmen. Varje enhet fastställer förfaranden som lämpar sig för den egna situationen och ger familjerna anvisningar om hur de ska agera när de kommer till och går från daghemmet, så att vårdnadshavarna inte skulle behöva komma in i daghemmet. I varje tambur finns handdesinfektion som det rekommenderas att man använder alltid då man kommer och går, ifall det finns ett absolut behov att gå in i daghemslokalerna.

- Särskild uppmärksamhet ägnas åt att leksakerna tvättas och hålls rena. En del av leksakerna läggs undan tills vidare. Det är inte att rekommendera att barnen tar med sig kramdjur eller andra egna leksaker till småbarnspedagogiken.

-Stora evenemang såsom traditionell vårfest ordnas inte.

-Det öppna daghemmet Treffis är stängt tills vidare.

Eftersom undantagstillståndet inom småbarnspedagogiken upphör 13.5, upphör också gottgörelsen av vårdavgifter. Om ni vet om en längre enhetlig frånvaro från småbarnspedagogiken som kommer att ske under senvåren eller sommaren, kan ni dock i denna situation undantagsvis tillfälligt säga upp dagvårdsplatsen och återvända till ert eget daghem inom småbarnspedagogiken senare enligt en överenskommen tidtabell.

Mer information: Sofia Hoff

Forsby daghems anvisningar för familjer

Här är Forsby daghems anvisningar som vi följer fr.o.m torsdagen 6.8 

-I fortsättningen får man inte komma till småbarnspedagogiken om man har symtom på luftvägsinfektion förrän en eventuell coronavirussmitta har uteslutits genom test.
-Vid mån av möjlighet lämnas barnen åt personalen vid ytterdörren .
-Ifall vi är inne vid avhämtning, hämtas barnen från ytterdörren.
-Personalen loggar fortfarande in och ut barnen på telefon.
-Ytterdörrarna hålls låsta så ring på dörrklockan.
-Vi är ute så mycket som möjligt. Viktigt att det finns kläder enligt väder alla dagar.
-Efter kl. 6.30 hämtas barnen till de egna utrymmena. Före kl. 6.30 hämtas barnen normalt till Blåbären.
-Inga leksaker med till dagis.
-Vi försöker minimera kontakter mellan barn och vuxna med att ordna smågruppsverksamhet och vara ute så mycket som möjligt.
-Vi är noga med handtvätt. Prata gärna hemma med barnen om bobbor, smittospridning och närkontakt (kramande).
-Daghemmen har fått anvisning om att alla barn med någonslags flunssasymptom skall vårdas hemma tills de blir friska.
-Ifall det väcker oro eller ni har frågor, kontakta personalen på dagis.

Tack för gott samarbete, vi försöker hålla oss friska!

Med vänlig hälsning av Forsby daghems personal

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä