Blåbären/Mustikat

Tiedote kesän 2024 toiminnasta Loviisan kaupungin päiväkodeissa 

Kesäkuussa kaikki päiväkodit sekä Lyckebon ryhmäperhepäiväkoti ovat avoinna normaalisti. Heinäkuussa päivystävinä päiväkoteina toimivat Rauhalan päiväkoti (keskusta) sekä Koskenkylän päiväkoti. Muut päiväkodit ovat suljettuna 1. - 31.7. Elokuun ensimmäisestä päivästä lähtien kaikki päiväkodit ja ryhmis ovat taas avoinna.  

Huoltajia pyydetään ilmoittamaan kesän hoitotarpeesta viimeistään 15.5. CGI Vesa - palvelun kautta. Järjestelyt kesän osalta vahvistetaan, kun lasten hoitotarpeet ovat tiedossa. HUOM! tämä koskee myös vuorohoitoa. Päivystäviin päiväkoteihin tulee henkilökuntaa eri yksiköistä. Emme voi taata, että lapsen tuttuja kasvattajia on paikalla.  

Ajalla 1.6.-31.8. asiakkaalla on mahdollisuus maksuhyvitykseen kokonaisista viikoista, kun poissaolo on yhtäjaksoinen, vähintään kuusi viikkoa, ja pitää sisällään koko heinäkuun. Heinäkuu on maksuton kaikille lapsille. Nämä vapaat merkitään CGI Vesa-palvelussa syykoodilla ”vapaalla”. Kesäajan maksuhyvityksissä hyväksytään kesäkuun alussa ja elokuun lopussa vajaa viikko, mikäli kuukausi alkaa tai loppuu kesken viikon. Mikäli lasten poissaolot vaikuttavat palvelujen käyttöön, toimintaa voidaan joutua supistamaan vaiheittain jo kesäkuun aikana. 

Jos huoltajat eivät 15.5. mennessä tiedä heinäkuun hoitotarvetta, niin kehotamme varaamaan hoitoa varmuuden vuoksi. Mikäli lapselle on varattu hoitoa heinäkuulle, mutta se ei ole tarpeen, hoidon voi perua 15.6. asti. Peruuttamatta jätetystä varahoitopaikasta voidaan periä puolet täydestä varhaiskasvatusmaksusta. Tämä koskee myös maksuttoman varhaiskasvatuksen piirissä olevia perheitä. 

 

Lisätietoja:  

Sofia Hoff, puh. 044 349 3132 Varhaiskasvatuspäällikkö (toiminta) 

Veronica Eskonen, puh. 040 540 9796 Varhaiskasvatuksen palvelusihteeri (maksut) 

Information om verksamheten i Lovisas stads daghem under sommaren 2024 

I juni har alla daghem och Lyckebo gruppfamiljedaghem öppet helt normalt. I juli fungerar Fredsby daghem (centrum) och Forsby daghem som dejourerande daghem. De övriga daghemmen har stängt 1–31.7. Från första augusti har alla daghem och gruppiset öppet igen. 

Vi ber vårdnadshavarna att anmäla vårdbehovet för juli senast 15.5. via CGI Vesa – tjänsten. Arrangemangen för juli bekräftas när vi har vetskap om barnens vårdbehov. OBS! det här gäller även skiftesomsorgen. Det kommer personal från olika enheter till de dejourerande daghemmen. Vi kan inte garantera, att det finns bekanta pedagoger på plats.  

Under tiden 1.6 - 31.8 har familjerna möjlighet att få avgiftskompensation för hela veckor då frånvaron är oavbruten minst sex veckor och omfattar hela juli. Juli är avgiftsfri för alla barn. De här ledigheterna märks med koden ”ledig i CGI Vesa-tjänsten. I fråga om avgiftskompensationer för sommaren godkänns en period som är kortare än en vecka i början av juni och i slutet av augusti ifall månaden börjar eller slutar mitt i en vecka. Om barnens frånvaro inverkar på användningen av tjänsterna kan verksamheten komma att begränsas stegvis redan i juni. 

Om vårdnadshavarna inte inom tidsfristen vet hurdant vårdbehovet i juli är, uppmanar vi att reservera vård för säkerhetsskull. I fall att vård reserverats i juli, men det inte finns behov, kan den avbokas till och med 15.6. En avgift kan tas ut för en vårdplats som inte avbokats. Avgiften är då hälften av den fulla avgiften. Detta gäller också de familjer som normalt inte har någon avgift för småbarnspedagogiken.  

 

Tilläggsinformation:  

Sofia Hoff, tfn. 044 349 3132 Chef för småbarnspedagogiken (verksamheten)   

Veronica Eskonen, tfn. 040 540 9796 Småbarnspedagogikens servicesekreterare (avgifter) 

Kysely lasten huoltajille

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi toteuttaa lakisääteisen arvioinnin kiusaamisen vastaisen toiminnan toteutumisesta sekä lasten kiusaamisen vastaisista ja sosioemotionaalisia taitoja tukevista menetelmistä varhaiskasvatuksessa. Arviointi kohdistuu päiväkotimuotoiseen varhaiskasvatukseen ja toimipaikkoihin, järjestetään esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta. 

Vastaamalla tähän kyselyyn voitte kertoa meille ajatuksianne ja näkemyksiänne lapsenne varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kiusaamisen vastaisesta toiminnasta sekä henkilöstön kanssa tehtävästä yhteistyöstä kiusaamiseen liittyvissä asioissa. Pyydämme vastaamaan kyselyyn yksilöllisesti ja tämänhetkisen tiedon perusteella. Yksittäisen kyselyyn vastanneen henkilön vastauksia ei julkaista tunnistettavassa muodossa. 

Kyselyyn vastaaminen tarjoaa Teille mahdollisuuden olla mukana arvioimassa ja kehittämässä varhaiskasvatuksen kiusaamisen vastaista toimintaa. Kysely löytyy Karvin verkkosivuilta, jotta voit tutustua siihen etukäteen. Linkki verkkosivuille 

On tärkeää, että mahdollisimman moni vastaisi kyselyyn! Vastaaminen kestää noin 10–15 minuuttia. 

Toivomme kyselyn vastauksen saapuvan viimeistään 1.4.2024. 

Lisätietoa arvioinnista löytyy klikkaamalla tästä linkistä. 

Huoltajien kysely:https://link.webropolsurveys.com/S/5765D46BB7DF2E8E 

 

Kiitos vastaamisesta! 

Lisätietoja: 
Sivi Harkoma, Arviointiasiantuntija 
puh. +358 29 533 5556 
sivi.harkoma@karvi.fi 

 

Tiedote huoltajille 

CGI Vesa on päivitetty maanantaina 8.1.2024. Muutoksia Vesassa ovat mm. 

 • Huoltajien ajankohtaiset-välilehdelle on lisätty tuntien seuranta-näkymä 
 • Läsnäolot-kalenteri-näkymään on lisätty viikkonumerot 
 • Ilmoita läsnä- ja poissaoloja osiossa on mahdollista valita useita päiviä kerrallaan 
 • Kirjautumisongelmat poistettu linkin loviisa.cgivesa.fi kautta 

CgiVesa-sovellus on myös päivitetty. Nyt huoltajat voivat tilata varhaiskasvatusaikoja myös sovelluksen kautta. 

HUOM! Varhaiskasvatusaikojen tilaus sulkeutuu nykyään sunnuntaina klo 23:59. 

Jos kirjausongelmat jatkuvat tämänkin jälkeen, ilmoittakaa siitä sähköpostitse osoitteeseen pia.nystrom@loviisa.fi. Muista ilmoittaa sähköpostissa 

 • lapsen nimi 
 • huoltajan nimi, jolla on kirjautumisongelma 
 • selain, jota olet käyttänyt 
 • missä vaiheessa ongelma on syntynyt 
 • onko ohjelma antanut virhekoodin tai virheilmoituksen? Minkä? 

Valitettavasti ulkopaikkakuntalainen ei vielä voi ilmoittaa varhaiskasvatusaikoja ohjelman kautta. Toivomme tähän pikaisesti muutosta. Mutta sitä odotellessa saatte ilmoittaa niitä henkilöstölle, jotka vievät ne ohjelmaan. 

Loviisassa 8.1.2024 Pia Nyström, varhaiskasvatuksen suunnittelija 

 

Info till vårdnadshavarna 

CGI Vesa har uppdaterats måndagen 8.1.2024. Ändringarna i Vesa är bl.a. 

 • Under fliken aktuellt har tillagts för vårdnadshavarna en vy över timmarnas uppföljning 
 • Veckonummer har lagts till i närvaro-kalendern 
 • I avsnittet Anmäl närvaro och frånvaro går det att välja flera dagar i gången 
 • Inloggningsproblem via länken loviisa.cgivesa.fi borde ha avlägsnats 

CGI Vesa-applikationen har också uppdaterats. Nu kan vårdnadshavarna även beställa tiderna för småbarnspedagogiken via applikationen. 

OBS! Anmälan av tiderna inom småbarnspedagogiken stänger nuförtiden på söndagen kl. 23:59. 

Om problemen vid inloggningen fortsätter efter denna uppdatering, meddela om problemen via adressen pia.nystrom@loviisa.fi. Kom ihåg att meddela i e-posten 

 • barnets namn 
 • den vårdnadshavares namn som har inloggningsproblem 
 • vilken webbläsare du använt 
 • i vilket skede uppstod problemet 
 • gav programmet någon felkod eller ett felmeddelande? Vad? 

Tyvärr kan inte ännu vårdnadshavare, som har annan hemkommun än Lovisa, anmäla tider inom småbarnspedagogiken via programmet. Vi hoppas att vi får en ändring här så snart som möjligt. Men tills dess kan du meddela dem till personalen, som för in dem i programmet. 

I Lovisa 8.1.2024 Pia Nyström, planerare för småbarnspedagogik 

Varhaiskasvatuksen sähköinen palvelu uudistuu / Småbarnspedagogikens elektroniska tjänst förnyas

Varhaiskasvatuksen sähköinen palvelu uudistuu 1.11.2023 – Huoltajille käteviä toimintoja  

Loviisan kaupungin eVarhaiskasvatuspalvelu uudistuu 1.11.2023. Uudistus helpottaa ja tuo uusia toimintoja muun muassa hakemuksien tekoon.  

Uusi toimintajärjestelmä CGI Vesa korvaa nykyisen Pro Consona -ohjelman sekä sovellukset VakaPäiväkirja ja VakaMukana. 

Varhaiskasvatushakemuksen voi uudistuksen jälkeen täyttää myös osissa. Lisäksi hakemuksen etenemisen seuraaminen ja päätöksen vastaanottaminen helpottuu. Uuden järjestelmän kautta huoltaja pystyy myös turvallisesti lähettämään tuloselvityksen liitteineen sekä vastaanottamaan maksupäätöksen. 

Lapsen varhaiskasvatusajat ilmoitetaan uudistuksen jälkeen CGI Vesan kautta. Siellä huoltaja voi myös pitää lapsen ja perheen tiedot ajan tasalla turvallisesti. Ohjelmassa voi esimerkiksi kätevästi lisätä tai poistaa lapsen varahakijan lapsen tiedoista. Henkilökunta kirjaa CGI Vesan kautta lapsen tulo- ja lähtöajat vastaavalla tavalla kuin nykyisessä järjestelmässä.

Marraskuun varhaiskasvatusajat ilmoitetaan nykyisen eVarhaiskasvatuspalvelun kautta, mutta joulukuun varhaiskasvatusajat CGI Vesa-palvelun kautta. Tulemme tiedottamaan asiasta enemmän myöhemmässä vaiheessa.

 

Småbarnspedagogikens elektroniska tjänst förnyas 1.11.2023 – nya praktiska funktioner 

Lovisa stads elektroniska tjänst eSmåbarnspedagogik förnyas 1.11.2023. Det nya systemet CGI Vesa innehåller nya funktioner som bland annat gör det enklare att lämna in ansökningar. 

CGI Vesa ersätter det nuvarande systemet Pro Consona samt applikationerna VakaPäiväkirja och VakaMukana. 

Efter förnyelsen kan ansökan om plats inom småbarnspedagogiken även göras i etapper. Det blir också enklare att följa med behandlingen av ansökan och att ta emot beslutet. I det nya systemet kan vårdnadshavaren på ett datasäkert sätt skicka in inkomstutredningen med bilagor samt motta avgiftsbeslutet. 

Barnets vårdtider inom småbarnspedagogiken anmäls i fortsättningen via CGI Vesa. Där kan vårdnadshavaren också enkelt hålla barnets och familjens uppgifter uppdaterade. Till exempel kan vårdnadshavaren lägga till eller ta bort personer som har rätt att hämta barnet från daghemmet. I CGI Vesa antecknar personalen ankomst- och avhämtningstider på motsvarande sätt som i det nuvarande systemet. 

Novembers tider för småbarnspedagogik meddelas via det nuvarande eSmåbarnspedagogik-tjänsten, men decembers tider via CGI Vesa-tjänsten. Vi kommer att publicera mer information om saken i ett senare skede.

TIEDOTE JOULUN JA UUDEN VUODEN VÄLIPÄIVIEN TOIMINNASTA LOVIISAN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSPALVELUISSA 2023

27. – 29.12.2023 päivystävinä päiväkoteina toimivat Koskenkylän päiväkoti (päärakennus, Vanha Viipurintie 2) ja Rauhalan päiväkoti (Rauhalantie 46). Muut päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkoti ovat suljettuna 27 - 29.12.2023

Koskenkylän vuorohoitoryhmässa (Mustikat) noudatetaan jouluna poikkeuksellisia aukioloaikoja.

Vuorohoitoa ja yöhoitoa tarjotaan seuraavasti:
▪ jouluaattona klo 12.00 asti
▪ joulupäivä suljettu
▪ tapaninpäivänä klo 20.00 jälkeen.

Vuorohoito on kaupungin erityispalvelua (540/2018, §13), johon ovat oikeutettuja vuorotyötä
tekevien huoltajien lapset.

Päivystäviin päiväkoteihin tulee henkilökuntaa eri yksiköistä. Pyydämme teitä huoltajia ottamaan
huomioon, että emme voi taata, että lapsen tuttuja kasvattajia on paikalla.
Huoltajia pyydetään ilmoittamaan hoitotarpeesta ajalla 27 - 29.12. viimeistään 30.11.2023 eVarhaiskasvatus - palvelun kautta.

Mikäli lapsen huoltajat varaavat hoitoa tälle ajankohdalle, mutta eivät sitä tarvitse, hoito pitää
perua viimeistään 15.12. Peruuttamatta jätetystä hoitovarauksesta kaupungilla on oikeus periä
puolet täydestä varhaiskasvatusmaksusta. Tämä koskee myös maksuttoman varhaiskasvatuksen piirissä olevia perheitä (asiakasmaksutiedote 1.8.2023).

HUOM! Ainoastaan 27 - 29.12. välinen aika on maksuton perheille jotka ovat määräaikaan
mennessä ilmoittaneet, että eivät tarvitse hoitoa tällä ajalla.
Niillä alueilla missä esikoululaisten hoito järjestetään koulun tiloissa ja koulu on suljettu,
hyvitetään määräaikaan mennessä ilmoitetut poissaolopäivät ajalla 23.12.2023 - 7.1.2024 (koulujen joululoma).

Lisätietoja:
Päivi Ahola, puh 044-5651084 (Määrlahti, Rauhala)
Regina Lindfors, puh 044-5651153 (Ruukki, Tesjoki)
Lena Rosenqvist-Huhtanen, puh 040-5519115 (Hembacka, Lyckebo, Villekulla, Valko)
Sofia Lindstedt, puh 050-3827568 (Isnäs, Koskenkylä)

Veronica Eskonen, puh 040-5409796, varhaiskasvatuksen laskutus

INFORMATION OM VERKSAMHETEN I LOVISA STADS SMÅBARNSPEDAGOGIK UNDER DAGARNA MELLAN JUL OCH NYÅR 2023  

Under dagarna mellan jul och nyår (27. - 29.12.2023) fungerar Forsby daghem (huvudbyggnaden, Gamla Viborgsvägen 2) och Fredsby daghem (Fredsbyvägen 46) som dejourerande daghem. De övriga daghemmen och gruppfamiljedaghemmet har stängt.  

Forsby daghems skiftesomsorgsgrupp (Blåbären) följer avvikande öppettider under julen. 

Skift- och nattomsorg erbjuds
-på julafton ända till kl. 12.00
-juldagen stängt
-på annandag jul efter kl. 20.

Skiftesomsorg är stadens specialtjänst (540/2018, §13), till vilken barnen till sådana vårdnadshavare som gör skiftesarbete är berättigade. 

Det kommer personal från olika enheter till de dejourerande daghemmen. Vi ber er vårdnadshavare att beakta, att vi inte kan garantera, att det för varje barn finns bekanta pedagoger på plats.  

Vi ber vårdnadshavarna att anmäla vårdbehovet för 27.12. - 29.12. senast 30.11.2023 via eSmåbarnspedagogik – tjänsten.  

Om vårdnadshavarna reserverar vård för den här tiden, men inte behöver den, bör den avbokas senast 15.12. Staden har rätt att ta ut en avgift för en reserverad vård som inte avbokats. Avgiften är då hälften av den fulla avgiften. Detta gäller också de familjer som normalt inte har någon avgift för småbarnspedagogiken (information om avgifterna inom småbarnspedagogiken 1.8.2023).  

OBS! Endast dagarna 27.12. - 29.12 är avgiftsfria för de familjer som meddelat före utsatt tid, att de inte behöver vård under den här tiden.  

På vissa områden sker förskolebarnens vård i skolans utrymmen och skolan är stängd under tiden 23.12.2023-7.1.2024. De frånvarodagar under den här perioden som meddelats före utsatt tid är avgiftsfria. 

Tilläggsinformation: 

Päivi Ahola, tfn 044-5651153 (Märlax, Fredsby)
Regina Lindfors, puh 044-5651153 (Bruket,Tessjö)
Lena Rosenqvist-Huhtanen, tfn 040-5519115 (Hembacka, Lyckebo, Villekulla, Valkom)
Sofia Lindstedt, tfn 050-3827568 (Isnäs, Forsby)
 

Veronica Eskonen, tfn 040-5409796, småbarnspedagogikens fakturering 

TIEDOTE HUOLTAJILLE! Maksuhyvitys käytäntö 1.6.2023 alkaen (KSL 26.4.2023)

Tiedote huoltajille:
Maksuhyvitys käytäntö 1.6.2023 alkaen (KSL 26.4.2023)
Ajalla 1.6. - 31.8. asiakkaalla on mahdollisuus maksuhyvitykseen kokonaisista viikoista, kun poissaolo on
yhtäjaksoinen (vähintään 6 viikkoa) ja pitää sisällään koko heinäkuun. Kesäajan maksuhyvityksissä
hyväksytään kesäkuun alussa ja elokuun lopussa vajaa viikko, mikäli kuukausi alkaa tai loppuu kesken
viikon.
Huoltajia pyydetään ilmoittamaan kesäkuun, heinäkuun ja elokuun hoitotarpeesta viimeistään 15.5.
e.Varhaiskasvatus-palvelun kautta. Mikäli lasten poissaolot vaikuttavat palvelujen käyttöön toimintaa
saatetaan joutua supistamaan vaiheittain jo kesäkuun aikana.
Lisäkysymyksiin vastaa varhaiskasvatuksen palvelusihteeri Veronica Eskonen, veronica.eskonen@loviisa.fi,
puh 040 540 9796

Information till vårdnadshavare:
Praxis för kompensation för avgifter från och med 1.6.2023 (NFB 26.4.2023)
Under tiden 1.6–31.8 har klienterna möjlighet att få avgiftskompensation för hela veckor då frånvaron är
oavbruten (minst 6 veckor lång) och omfattar hela juli. I fråga om avgiftskompensationer för sommaren
godkänns en period som är kortare än en vecka i början av juni och i slutet av augusti ifall månaden börjar
eller slutar mitt i en vecka.
Vi ber vårdnadshavarna att anmäla vårdbehovet för juni, juli och augusti senast 15.5 via eTjänsten för
småbarnspedagogik. Om barnens frånvaro inverkar på användningen av tjänsterna kan verksamheten
komma att begränsas stegvis redan i juni.
Tilläggsfrågor riktas till servicesekreterare för småbarnspedagogik Veronica Eskonen,
veronica.eskonen@loviisa.fi, tfn 040 540 9796

Kehittämispäivä 6.6.2023

Hei kaikki perheet! 

Meillä on tiistaina 6.6 Koskenkylän päiväkodin koko henkilöstön kehittämispäivä.  

Pyytäisimmekin teitä mahdollisuuksien mukaan suunnittelemaan lastenhoidontarpeenne muulla tavoin, jolloin tämä poissaolopäivä päiväkodista korvataan teille hyvityspäivänä.  

Toivoisimme, että ilmoittaisitte hoidontarpeesta ryhmään mahdollisimman pian, kuitenkin 15.5 mennessä. 

 

Olkaa yhteydessä, mikäli tulee jotain kysyttävää! 

Aurinkoisin terveisin, Koskenkylän päiväkodin henkilökunta 

Utvecklingsdag 6.6.2023

Hej alla familjer!  

Tisdagen den 6.6 har Forsby daghems personal en utvecklingsdag.  
 
Vi ber er i mån av möjlighet planera vårdbehovet på annat sätt och givetvis ersätts denna dag i så fall i dagvårdsavgiften.  

Vänligen meddela vårdbehovet så fort som möjligt till den egna gruppen, dock senast 15.5. 
 
Om det är något ni funderar över ta kontakt med personalen!  
 
 

Soliga hälsningar personalen i Forsby daghem 

Asiakasmaksut/klientavgifter

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Maksun tulorajan muutoksia 1.3.2023 alkaen.

Jos te olette hyväksyneet korkeimman maksuluokan, niin tarkistakaa, jos teidän veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot jäävät korkeimman maksun tulorajan alle.

Jos näin on, ja haluatte että tarkistetaan, ystävällisesti toimittakaa tuloselvityslomake litteineen varhaiskasvatuksen laskutukseen, viimeistään 12.2.2023.

Tuloselvityslomakkeen voi tulostaa netistä tai noutaa Lovinfosta.

Selvityksen voi lähettää postitse:

Loviisan kaupunki/Varhaiskasvatuksen laskutus
PL 77
07901 Loviisa

 

tai sähköpostiin:

veronica.eskonen@loviisa.fi

Veronica Eskonen 040 540 9796

 

tai jättää kaupungin asiakaspalvelutoimistoon:

Lovinfo

Marinakatu 12 A

avoinna ma-pe klo. 9.00-16.00

 

Lisätietoja:

https://www.loviisa.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatuksen-asiakasmaksut/ 

 

Småbarnspedagogikens klientavgifter

Ändringar i inkomstgränsen fr.om 1.3.2023.

 

Om ni har godkänt högsta avgiften, så kolla, om era skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt de skattefria inkomsterna för barnet blir under inkomstgränsen för högsta avgiften.

Om saken är denna, och ni vill att vi räknar era inkomster, vänligen skicka blanketten för inkomstutredningen med bilagor, till faktureringen för småbarnspedagogik, senast 12.2.2023.

Blanketten för inkomstutredning kan printas ut via nätet eller avhämtas från Lovinfo.

Utredningen kan skickas per post:

Lovisa stad/Faktureringen för småbarnspedagogik

PB 77
07901 Lovisa

 

eller till e-posten:

veronica.eskonen@loviisa.fi

Veronica Eskonen 040 540 9796

 

Du kan även lämna in blanketterna på Lovisa stads kundservicekontor:

Lovinfo

Mariegatan 12 A

öppet må–fre kl. 9–16.

 

Mera info:

https://www.loviisa.fi/sv/smabarnspedagogik-och-utbildning/dagvard-och-utbildning-smabarnspedagogik/smabarnspedagogikens-kundavgifter/

 

 

Korona ohjeistus

Alla on koronaohjeet varhaiskasvatuksessa oleville lapsille, oppilaille, opiskelijoille ja lapsiperheille. Lue huolella! 

 

 1. Jos saat flunssaoireita tai vatsakipua, pysy kotona. On suositeltavaa tehdä kotitesti. Voit palata päivähoitoon/oppilaitokseen, kun sinulla ei ole oireita. Jos oireet jatkuvat yli 3 päivää, jää kotiin, kunnes olet ollut oireeton kahden päivän ajan. Lievää kuivaa yskää ei pidetä oireena. Kyse on sairauspoissaolosta, ilmoita poissaolosta oppilaitokseen/päivähoitoon normaalisti.
 2. Jos sairastut koronaan, jää heti kotiin, kun saat oireita ja pysy kotona vähintään 5 vuorokautta ensimmäisistä oireista. Kyse on sairauspoissaolosta. Voit palata päiväkotiin/oppilaitokseen vasta kahden oireettoman päivän jälkeen. Lievää, kuivaa yskää tai haju- tai makuaistin muutoksia ei pidetä oireina. Koronatestistä (virallinen tai kotitesti) positiivisen tuloksen saanutta/tämän huoltajaa kehotetaan kertomaan itse tartunnasta niille, joihin tartunnan saaneella on ollut lähikontakti 2 vuorokautta ennen oireita ja mahdollisesti vielä oireiden puhkeamisen jälkeen.

-Lisätietoja kotitestauksen mahdollisesta varmentamisesta virallisella PCR-testillä on saatavilla Loviisan kaupungin internet-sivuilta: https://www.loviisa.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/epailetko-koronavirusta-testiin-hakeutuminen/ 

 

 1. 3. Jos perheessäsi on todettu koronavirustartunta, eli olet altistunut koronalle kotona, suositellaan lapselle vapaaehtoista vähintään 5 vuorokauden kotikaranteenia lapsen rokotuksista riippumatta. THL:n mukaan oireeton lapsi voi mennä kouluun tai päiväkotiin, kun sairastuneen perheenjäsenen oireiden alusta on kulunut viisi vuorokautta. Jos useita perheenjäseniä sairastuu, viisi vuorokautta lasketaan viimeisimpänä sairastuneen oireiden alusta. Suosittelemme myös tekemään koronakotitestin ennen palaamista kouluun. Jos lapsi alkaa oirehtia, ks kohdat 1 ja 2. 

 

 1. Päiväkodit, koulut ja oppilaitokset tiedottavat ryhmien koronatapauksista muille ryhmän jäsenille/huoltajille paljastamatta tartunnan saanutta. 

 

 1. Jos lapsi on altistunut koronavirustartunnalle vapaa-ajalla ja jos kyse ei siis ole perheen sisäisestä tartunnasta, ei lapsen tarvitse olla vapaaehtoisessa karanteenissa ja häntä ei tarvitse testata. Tulee kuitenkin seurata, saako lapsi oireita. Omikronmuunnos leviää nopeasti, ja sen vuoksi tartuntatapaukset pitäisi pystyä toteamaan nopeasti (kotitestein) ja tiedottamaan lähikontakteja välittömästi, jotta näistä toimenpiteistä olisi hyötyä.

Corona anvisningar

Se nedan coronaanvisningar för barn inom småbarnspedagogik, skolelever, studerande och barnfamiljer. Läs noggrant! 

 

 1. Om du får influensasymtom eller magont, stanna hemma. Det rekommenderas att du gör ett hemtest. Du kan återgå till dagvården/läroanstalten då du inte har symtom. Om symtomen fortsätter över 3 dygn, stanna hemma tills du haft två symtomfria dagar. Lindrig torr hosta anses inte vara ett symtom. Det är fråga om sjukfrånvaro, anmäl om frånvaron till läroanstalten/dagvården på normalt sätt.

 

 1. Om du insjuknar i corona, stanna genast hemma då du får symtom och stanna hemma minst i 5 dygn från de första symtomen. Det är fråga om sjukfrånvaro. Du kan återgå till daghemmet/läroanstalten först efter två symtomfria dagar. Lindrig, torr hosta eller ändringar i lukt- eller smaksinnet anses inte vara symtom. Den som har fått ett positivt resultat av coronatestet (officiellt coronatest eller hemtest)/hens vårdnadshavare uppmanas berätta själv om smittan till dem som den smittade har haft nära kontakt med 2 dygn före symtomen och eventuellt ännu efter att hen fått symtom. 

Mer information om hur man eventuellt kan bekräfta resultatet av hemtest med ett officiellt PCR-test finns på Lovisa stads webbplats:https://www.loviisa.fi/sv/social-och-halsovard/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/misstanker-du-coronavirus-att-soka-sig-till-test/ 

 

 1. Om det har konstaterats ett fall av coronavirussmitta i din familj, det vill säga du är exponerad för coronaviruset hemma, rekommenderas för barnet frivillig hemkarantän på minst 5 dygn oberoende av barnets eventuella vaccineringar. Enligt THL kan det symtomfria barnet gå till skolan eller dagvården när det har gått fem dygn från det att den insjuknade familjemedlemmen fick symtom. Om flera familjemedlemmar insjuknar, räknas fem dygn från det att den familjemedlem som senast insjuknade fick symtom. Vi rekommenderar också att man gör ett hemtest innan man återgår till skolan. Om barnet får symtom, se punkterna 1 och 2. 

 

 1. Daghemmen, skolorna och läroanstalterna informerar om coronafall i grupper till de övriga gruppmedlemmarna/vårdnadshavarna utan att avslöja vem som smittats.

 

 1. Om barnet är exponerat för coronavirussmitta på fritiden och det inte är fråga om ett smittfall inom familjen, behöver barnet inte vara i frivillig karantän och hen behöver inte testas. Man ska följa om barnet får symtom. Omikronvarianten sprider sig snabbt, varför smittfall borde kunna konstateras snabbt (med hemmatest) och närkontakterna informeras omedelbart så att dessa åtgärder har betydelse.

 

Miten toimia, kun lapsi sairastuu hengitystieinfektioon?

Miten toimia, kun lapsi sairastuu hengitystieinfektioon?
 1. Jos lapsella on pelkkä nuha, eikä lapsella ole korona-altistumista tai perheellä ulkomaanmatkaa 14 vrk:tta edeltävästi, niin covid -näytettä ei tarvitse ottaa. Lapsi voi palata päivähoitoon/ kouluun kun on ollut yhden vrk:n oireeton.
 2. Jos covid -näyte on otettu ja testitulos on negatiivinen , lapsi voi palata päivähoitoon tai kouluun, kun hän on parantumassa, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet.
 3. Jos covid -näyte on otettu, mutta tuloksen saaminen viivästyy, päivähoitoon tai kouluun voi palata yhden oireettoman päivän vrk:n jälkeen (jos lapsi ei ole altistunut covid -virukselle eikä perheestä kukaan ole matkustanut ulkomailla edeltävän 14 vrk:n aikana.
 4. Saman perheen samaan aikaan sairastuneista riittää yksi negatiivinen testitulos. Kaikkia perheen lapsia ei ole tarpeen testata.
 5. Jos lapsen hengitysoireet pitkittyvät, häntä ei tarvitse testata toistuvasti, ellei oireilu pahene.
 6. Mikäli lapsella on allergista nuhaa, ei covid -testiä tarvita, mikäli allergialääkkeet auttavat ja/ tai lapsella ei ole/ tule muita oireita.
 7. Koulu tai varhaiskasvatus ei saa vaatia todistusta negatiivisesta testistä.

Tyvärr finns de uppdaterade direktiven tillsvidare bara på finska. Lägger upp de svenska här så fort som möjligt.

Lapset ja koronavirus - Infektiotaudit ja rokotukset - THL
thl.fi
 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä