Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik

Lov is a...

Varhaiskasvatus on osa Loviisan kaupungin koulutusjärjestelmää sekä tärkeä 036.jpg
vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Huoltajilla on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta. Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää ja vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista. Varhaiskasvatuksen tarkoituksena on luoda yhdenvertaiset edellytykset lasten kokonaisvaltaiselle kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle.


Småbarnspedagogiken är en del av Lovisa stads utbildningssystem och ett viktigt skede i barnets växande och lärande. Vårdnadshavarna bär det primära ansvaret för sina barns fostran. Småbarnspedagogiken stöder och kompletterar hemmens fostrande uppdrag och bidrar till barnens välbefinnande. Avsikten med småbarnspedagogiken är att skapa likvärdiga förutsättningar för en helhetsmässig uppväxt, utveckling och lärande för barnen.

Muskari päiväkodeissa jatkuu syksyllä / Musikleken fortsätter i höst på daghemmen

Musiikkiopiston ja Loviisan kaupungin varhaiskasvatuksen yhteistyö jatkuu toimintavuonna 2020-2021. Opetus päiväkodeissa lähti alun perin käyntiin Aktian tuella vuonna 2017 pilottihankkeena kuudessa päiväkodissa ja hanke laajentui seuraavana vuonna kaikkiin kunnallisiin päiväkoteihin. Muskari on kolmen vuoden aikana tavoittanut jo useita satoja lapsia, kun kaikille 3-5-vuotiaille lapsille on annettu mahdollisuus osallistua maksuttomasti muskaritoimintaan hoitopäivän aikana.

Musiikkileikkikoulun tavoitteena on herättää lapsen kiinnostus musiikkiin ja antaa musiikillisia elämyksiä laulaen, liikkuen, soittaen, kuunnellen ja leikkien sekä luoda valmiudet musiikin monipuoliseen harrastamiseen. Lapsen kasvua ja kehitystä tuetaan kokonaisvaltaisesti musiikillisin keinoin. Musiikkileikkikoulussa on suomen- ja ruotsinkielisiä sekä myös kaksikielisiä ryhmiä.

Ilmoittautuminen toimintavuoden 2020-21 muskaritoimintaan tapahtuu netissä www.psmo.fi.

Tervetuloa mukaan musiikkimatkalle!

Musiikkiterveisin,
Johanna Lönnfors, apulaisrehtori
Musiikkiopisto Loviisassa


Samarbetet kring musiklek på daghemmen mellan Musikinstitutet och Lovisa stads småbarnspedagogik fortsätter under verksamhetsåret 2020-2021. Verksamheten på daghemmen började år 2017 ursprungligen som ett pilotprojekt med hjälp av Aktias stöd på sex daghem och projektet har nu utvidgats till alla kommunala daghem i Lovisa. Musikleken har under tre år nått flera hundra barn då alla 3-5-åringar har fått en möjlighet att delta i musiklekverksamhet under daghemstiden.

Målet för verksamheten är att väcka barnets intresse för musik och ge honom/henne musikaliska upplevelser i form av sjungande, rörelse, spelande, lyssnande och lekar. Musikleken skapar också intresse och förutsättningar för musik som hobby. Barnets utveckling stöds också helhetsmässigt och mångsidigt med hjälp av musikens medel.

Anmälningen till musikleken för verksamhetsåret 2020-2021 sker på nätet www.psmo.fi.

Välkommen med på musikresan!

Musikhälsningar,
Johanna Lönnfors,biträdande rektor
Musikinstitutet i Lovisa

Musiklek.jpgKuva on Musiikkiopiston arkistosta. Kuvaaja Mia Koponen / Bilden är ur Musikinstitutets arkiv. Fotograf Mia Koponen.

Varda-info

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksen tietoja

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on uusi, 1.1.2019 käyttöönotettava kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajista Vardaan 1.9.2019 lähtien. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja huoltajista. Vardaan tallennettavat henkilötiedot huoltajista ovat:
• nimi, henkilötunnus, oppijanumero, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
• varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrä ja palvelusetelin arvo
• varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukainen perheen koko
• maksupäätöksen alkamis- ja päättymispäivämäärä

Vardaan tallennetaan huoltajakokonaisuuteen liittyen ainoastaan varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten sekä heidän Väestötietojärjestelmässä olevien huoltajiensa tiedot.

Lisäksi Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistetään seuraavat rekisteröidyn henkilötiedot:
• nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot.

Kuntamme/kuntayhtymämme siirtää operatiivisesta varhaiskasvatuksen tietojärjestelmästä Pro Consonasta tiedot Vardaan järjestelmäintegraation avulla.

Rekisteröidyn oikeuksista Vardaan liittyen kerrotaan verkko-osoitteessa https://www.loviisa.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/hallinto/tietosuojaselosteet/ varhaiskasvatuksen asiakasrekisteri.

Lisätiedot:
• Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda Opetushallituksen verkkopalvelussa https://oph.fi/fi/palvelut/varhaiskasvatuksen-tietovaranto-varda
• Varhaiskasvatuksen tietovarannon tietosuojaseloste: https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/varda-palvelun-tietosuojaseloste/
• Varhaiskasvatuslaki (540/2018): https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540

Loviisan kaupungin Vardan tietovastaava on varhaiskasvatuksen suunnittelija Pia Nyström, pia.nystrom@loviisa.fi, 044 055 5325
Loviisan kaupungin Vardan järjestelmävastaava on toimistosihteeri Veronica Eskonen, veronica.eskonen@loviisa.fi, 040 540 9796 

Småbarnspedagogikens uppgifter förs in i informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda)

Informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda) är en ny, nationell informationsresurs som tas i bruk 1.1.2019 och som kommer att innehålla uppgifter om dem som tillhandahåller småbarnspedagogik och om deras verksamhetsställen, om barnen som deltar i småbarnspedagogik, om barnens vårdnadshavare och om personalen inom småbarnspedagogiken. I lagen om småbarnspedagogik föreskrivs om informationsresursen inom småbarnspedagogik. Informationsresursen främjar utveckling och beslutsfattande i fråga om småbarnspedagogik och uppgifterna kan användas för statistik och forskning om småbarnspedagogik samt för skötseln av myndighetsuppgifter. Informationsresursen inom småbarnspedagogiken upprätthålls av Utbildningsstyrelsen.

I enlighet med lagen om småbarnspedagogik har kommunen och samkommunen skyldighet att i informationsresursen Varda från och med 1.9.2019 föra in uppgifter om vårdnadshavarna till barnen som deltar i småbarnspedagogik. Uppgifterna som ska föras in omfattar vårdnadshavarnas personuppgifter. I Varda sparas följande personuppgifter om vårdnadshavarna:
• namn, personbeteckning, studentnummer, modersmål, hemkommun och kontaktuppgifter
• beloppet på klientavgiften för småbarnspedagogiken och servicesedelns värde
• familjens storlek enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken
• begynnelse- och slutdatum för beslutet om avgiften.

I anknytning till uppgiftshelheten som berör vårdnadshavare sparas i Varda endast uppgifter om de barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet samt sådana uppgifter om deras vårdnadshavare som finns i Befolkningsdatasystemet.

Via Utbildningsstyrelsens studentnummerregister kopplas följande personuppgifter om den registrerade till Varda:
• Namn, studentnummer och personbeteckning eller andra motsvarande identifikationsuppgifter, medborgarskap, kön, modersmål och behövliga kontaktuppgifter.

Vår kommun/samkommun överför uppgifter från det operativa informationssystemet Pro Consona till Varda med hjälp av en systemintegration. 

Om den registrerades rättigheter i anslutning till Varda informeras på webbadressen https://www.loviisa.fi/sv/staden-och-beslutsfattande/forvaltning/dataskyddsbeskrivningar/ småbarnspedagogiksens kundregister.

Ytterligare information:
• Informationsresursen inom småbarnspedagogik på Utbildningsstyrelsens webbplats https://oph.fi/sv/tjanster/informationsresursen-inom-smabarnspedagogiken-varda
• Dataskyddsbeskrivning för informationsresursen inom småbarnspedagogik: https://studieinfo.fi/wp/dataskyddsbeskrivning/dataskyddsbeskrivning-av-varda-tjansten/
• Lagen om småbarnspedagogik (540/2018): https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2018/20180540

Lovisa stads Varda informationsansvariga är planeraren inom småbarnspedagogik Pia Nyström, pia.nystrom@loviisa.fi, 044 055 5325
Lovisa stads Varda systemansvariga är byråsekreterare Veronica Eskonen, veronica.eskonen@loviisa.fi, 040 540 9796