Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik

Kysely suljettujen päiväkotien lasten huoltajille jatkuu 24.11.-12.12.2021

Kuggomin ja Leikkiksen päiväkotien huoltajille suunnattiin kysely, johon saimme jonkin verran vastauksia.

Kiitos kaikille vastaajille!

Valitettavasti meidän kyselyssä oli tekninen vika, joten osa kysymyksistä (kysymykset 6-10) eivät olleet näkyvissä. Tästä johtuen, kysely on avattu uudestaan ajalle 24.11.-12.12.2021. Pyydämme kaikkia vastaajia vastaamaan uudestaan kyselyyn, varsinkin kysymyksiin 6-10. Mikäli kyselyyn ei vastata uudestaan, aikaisemmat vastaukset huomioidaan.

Tähän kyselyyn voi myös vastata kokonaisuudessaan, joten jos et vastannut viimeksi, sinulla on vielä mahdollisuus osallistua tähän.

https://link.webropolsurveys.com/S/A234A2D3FB926418

Kuggomin ja Leikkiksen päiväkodit lakkautettiin valtuuston päätöksen (11.12.2019 § 153) mukaisesti 1.8.2020 alkaen. Ennen päätöstä päiväkotien sulkemisesta, arvioitiin päätöksen vaikutuksia lasten osallistumiseen varhaiskasvatukseen sekä perheiden arkeen. Huoltajille suunnatussa kyselyn vastauksista todettiin huoltajien olevan huolissaan mm. lapsen kuljetusmatkojen pitenemisestä, vastaanottavan yksikön koosta, millainen vaikutus uusilla kasvattajilla olisi lapseen sekä siitä, että pitkät ystävyyssuhteet katkeaisivat. Pahoiteltiin myös sitä, että vastaanottavassa päiväkodissa ryhmät eivät ole kaksikielisiä, joten lapsen yhteys toiseen kotimaiseen kieleen vähenee.

Haluamme nyt arvioida muutoksen vaikutuksia. Pyydämme siksi lakkautettujen päiväkotien huoltajia vastaamaan alla olevaan kyselyyn.

Kiitos vastauksistasi!

Kutsu osallistua tutkimukseen

Hyvä 2–6-vuotiaan lapsen vanhempi /huoltaja,

Suuri osa lapsista käyttää tänä päivänä digitaalista mediaa. Tiedämme
kuitenkin melko vähän siitä, kuinka paljon, miten ja millaista digimediaa
pienet lapset käyttävät. Sen vuoksi haluamme tutkimuksellamme lisätä tietoa
asiasta sekä selvittää, miten lasten vanhemmat kokevat digimedian käytön.
Tutkimus parhaimmillaan auttaa kehittämään lasten oppimiselle hyödyllisiä
ja tärkeitä digitaalisen median käyttötapoja, ja toisaalta tunnistamaan
mahdollisia haittoja hyvinvoinnille.
Siksi kutsumme Sinut osallistumaan tutkimukseemme.

Tutkimuksen nimi on Syntyjäänkö diginatiivi? Tutkimuksesta vastaa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen
tiedekunta. Tutkimus on osa kansainvälistä tutkimusta International Ipreschooler Surveillance Study Among Asians
and otheRs (IISSAAR), jota koordinoi Singaporen National Institute of Education (NIE).
Sinua pyydetään mukaan tutkimukseen, koska lapsesi osallistuu varhaiskasvatukseen tutkimukseen valikoituneessa kunnassa. Tutkimukseen pyydetään mukaan tuhansia vanhempia/huoltajia ympäri Suomen. Koko Suomea
edustavan otoksen saavuttamiseksi kaikkien kutsuttujen toivotaan vastaavan kyselyyn. Toivomme Sinun vastaavan,
vaikka mahdollisesti vastasit myös viime vuonna. Tutkimukseen osallistuminen on kuitenkin vapaaehtoista, eli voit
kieltäytyä osallistumasta.

IISSAAR Info Letter 2021 Finnish - Copy.pdf

Request to participate in research

Dear parents of children aged 2–6 years,

Many children today use digital media. However, we know little about how
children use digital media. That is why we want to find out about the digital
media use of young children living in Finland and to get information on how
parents see the digital media use. The results may contribute to knowledge
on useful and meaningful digital media engagement among young children
and help to recognize possible disadvantages on well-being.
Therefore, we invite You to participate in this research.

The study focuses on screen media use among young children in Finland. The study is carried out by the
University of Jyväskylä. The study is a part of an international research called International Ipreschooler
Surveillance Study Among Asians and otheRs (IISSAAR): a comparison of screen media use among preschool
children in Asia and elsewhere, coordinated by the National Institute of Education (NIE), Singapore.
You are invited to participate in the study, because Your child is attending a kindergarten or preschool in a
municipality which has been selected into the research sample. In total, more than 1000 parents/guardians are
requested to participate. To reach a sample which represents whole Finland, we hope that all the requested parents
answer the survey (even if You answered previously).

Participating in this study is voluntary; You can choose not to participate in this study.

IISSAAR Info Letter 2021 English - Copy.pdf

Enkät till de stängda daghemsbarnens vårdnadshavare fortsätter 24.11-12.12.2021

Vi fick en del svar på den enkäten som riktades till vårdnadshavarna till daghemsbarnen i Kuggom och Lekgårdens daghem.

Tack till alla er som svarat!

Tyvärr hade vi ett tekniskt fel, som inverkade på att en del av frågorna (frågorna 6–10) inte var synliga. Av den orsaken har vi öppnat enkäten på nytt för tiden 24.11-12.12.2021. Vi ber er alla som svarat att svara på nytt på enkäten, särskilt på frågorna 6–10. Om ni väljer att inte svara beaktar vi era tidigare svar.

Man kan också svara på enkäten i sin helhet. Om du inte svarade senast har du ännu möjlighet att svara på den.

https://link.webropolsurveys.com/S/A234A2D3FB926418

Kuggoms och Lekgårdens daghem stängdes 1.8.2020 i enlighet med fullmäktiges beslut (11.12.2019 § 153). Inför beslutet att stänga daghemmen bedömdes effekterna av beslutet på barnens deltagande inom småbarnspedagogiken och på familjernas vardag. Svaren på enkäten för vårdnadshavare visade att vårdnadshavarna var oroade över bl.a. barnets längre resor, storleken på det mottagande daghemmet, den inverkan de nya pedagogerna skulle ha på barnet och att långvariga vänskapsrelationer brister. Det beklagades också över att grupperna i det mottagande daghemmet inte är tvåspråkiga, varför barnets kontakt med det andra inhemska språket minskar.

Vi vill nu bedöma effekterna av förändringen. Vi ber därför vårdnadshavare till de barn som berörts av stängningen att svara på enkäten nedan.

Tack för dina svar!

Lov is a...

Varhaiskasvatus on osa Loviisan kaupungin koulutusjärjestelmää sekä tärkeä
vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Huoltajilla on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta. Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää ja vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista. Varhaiskasvatuksen tarkoituksena on luoda yhdenvertaiset edellytykset lasten kokonaisvaltaiselle kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle.


Småbarnspedagogiken är en del av Lovisa stads utbildningssystem och ett viktigt skede i barnets växande och lärande. Vårdnadshavarna bär det primära ansvaret för sina barns fostran. Småbarnspedagogiken stöder och kompletterar hemmens fostrande uppdrag och bidrar till barnens välbefinnande. Avsikten med småbarnspedagogiken är att skapa likvärdiga förutsättningar för en helhetsmässig uppväxt, utveckling och lärande för barnen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä