Valkon päiväkoti / Valkom daghem

Tiedote huoltajille! Info till vårdnadshavare!

Valkon päiväkodin ehdotetaan siirtyvän väistötiloihin

Valkon päiväkodissa havaittiin terveystarkastajan rutiinitarkastuksessa talvella 2021 tunkkaista hajua ja pintakosteutta yhdessä wc-tilassa. Tiloja ryhdyttiin kunnostamaan loppuvuonna 2021. Talvella 2022 sattuneen kattokaivon vuodon vuoksi wc-tilan rakenteita jouduttiin avaamaan lisää, ja kevään 2022 aikana rakennuksessa tehtiin uudet sisäilmamittaukset ja rakennetekninen kuntoarvio. Raportissa suositeltiin tarkempaa kuntotutkimusta. Rakenneavauksia sisältävät tutkimukset tehtiin heinäkuussa päiväkodin loma-aikana ja tutkimus valmistui elokuun lopulla. Kuntotutkimuksen mukaan mm.

 • sisätiloissa oli havaittu voimakasta, poikkeavaa hajua
 • kantavat väliseinät ovat betonilaatan alapuolella ja niiden alaohjauspuuhun kohdistuu kosteusrasitusta alapuolisesta maaperästä. Puun pinnalla oli todettu mikrobivaurioita, josta on ilmavirtausta sisätiloihin ja epäpuhtauksien kulkeutuminen on mahdollista.
 • alapohjan ja ulkoseinien liitokset ja läpiviennit eivät ole tiiviit, joten niistä on ilmayhteys sisäilmaan. Ulkoseinän lämmöneristeen ulkopinnalta otetussa materiaalinäytteessä oli havaittu vahva viite vauriosta. Ulkopinnan epäpuhtaudet voivat kulkeutua sisätiloihin epätiiviiden liittymien kautta

Kun kantavien seinien rungot menevät rakennuksessa lattiabetonilaatan alapuolella ja tutkimuksen perusteella vähimmäisvaatimus olisi, että niitä poistettaisiin tai tiivistettäisiin. Kun on kyse monioireisestä rakennuksesta, niin kuntotutkimuksen tuoman uuden tiedon valossa järkevintä on pidemmällä tähtäimellä pyrkiä luopumaan rakennuksen käytöstä. Sopivien väistötilojen hankkiminen kestää kuudesta kuukaudesta ylöspäin. Lyhyellä aikavälillä suunnitelmana on rakennuksen ylipaineistaminen ilmanvaihdon avulla, jolloin ilmavuodot sisäänpäin minimoituvat

Kasvatus- ja sivistyslautakunta käsittelee asiaa 28.9.2022 ja tilat pyritään sisällyttämään talousarvioon, jota kaupunginvaltuusto käsittelee joulukuussa. 

Lisätietoa antaa:

Sofia Hoff, varhaiskasvatuspäällikkö

Ulf Blomberg, elinkeino- ja infrastruktuurinkeskuksen projektinjohtopäällikkö

 

1.8.2022 alkaen ! från och med 1.8.2022!

  Huom!

Elokuusta alkaen sisäänkäynti aamuisin klo 6:00 -7:10

 

  PIKKU-ORAVAT

 

Kokoonnumme aamuisin Pikku-Oravien ryhmätiloissa klo 6-7, jonka jälkeen siirrymme omiin ryhmähuoneisiin.

 

Obs!

 

Från och med augusti använder vi

 

  SMÅ-EKORRARNAS

 

 ingång på morgonen kl 6:00-7:10

Vi samlas i Små- Ekorrarnas grupputrymme

kl 6:00-7:00,varefter vi delar på oss till egna grupputrymmen.

Tiedote huoltajille! Info till vårdnadshavare!

8.4.2022

 

Maaliskuussa tehtiin päiväkodissa sisäilmatutkimuksia. Sisäilmanäytteiden tulosten perusteella sisäilmasta ei mitattu viitearvoja ylittäviä pitoisuuksia mutta samalla täytyy todeta että mikrobien ilmanäytteiden tavanomaisten tulosten perusteella ei voida yksinomaan sulkea pois rakenteiden mikrobivaurion mahdollisuutta.

Toistaiseksi ei voida sanoa, että sisäilmassa olisi mitään terveydelle haitallista.

Raksystem on myös tehnyt laajempaa kuntoarviota ja raporttia odotellaan vielä. Ympäristöterveys antaa lausuntonsa, kun ovat saaneet kokonaiskuvan tilanteesta.

Vesivahingon korjaaminen jatkuu, joten päiväkodissa on edelleen rakenteita auki. Tämänhetkinen voimakas haju johtuu tästä.

Corona anvisningar /Koronatiedote

Alla on koronaohjeet varhaiskasvatuksessa oleville lapsille, oppilaille, opiskelijoille ja lapsiperheille. Lue huolella!

 

 1. Jos saat flunssaoireita tai vatsakipua, pysy kotona. On suositeltavaa tehdä kotitesti. Voit palata päivähoitoon/oppilaitokseen, kun sinulla ei ole oireita. Jos oireet jatkuvat yli 3 päivää, jää kotiin, kunnes olet ollut oireeton kahden päivän ajan. Lievää kuivaa yskää ei pidetä oireena. Kyse on sairauspoissaolosta, ilmoita poissaolosta oppilaitokseen/päivähoitoon normaalisti.
 2. Jos sairastut koronaan, jää heti kotiin, kun saat oireita ja pysy kotona vähintään 5 vuorokautta ensimmäisistä oireista. Kyse on sairauspoissaolosta. Voit palata päiväkotiin/oppilaitokseen vasta kahden oireettoman päivän jälkeen. Lievää, kuivaa yskää tai haju- tai makuaistin muutoksia ei pidetä oireina. Koronatestistä (virallinen tai kotitesti) positiivisen tuloksen saanutta/tämän huoltajaa kehotetaan kertomaan itse tartunnasta niille, joihin tartunnan saaneella on ollut lähikontakti 2 vuorokautta ennen oireita ja mahdollisesti vielä oireiden puhkeamisen jälkeen.

-Lisätietoja kotitestauksen mahdollisesta varmentamisesta virallisella PCR-testillä on saatavilla Loviisan kaupungin internet-sivuilta: https://www.loviisa.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/epailetko-koronavirusta-testiin-hakeutuminen/

 

 1. 3. Jos perheessäsi on todettu koronavirustartunta, eli olet altistunut koronalle kotona, suositellaan lapselle vapaaehtoista vähintään 5 vuorokauden kotikaranteenia lapsen rokotuksista riippumatta. THL:n mukaan oireeton lapsi voi mennä kouluun tai päiväkotiin, kun sairastuneen perheenjäsenen oireiden alusta on kulunut viisi vuorokautta. Jos useita perheenjäseniä sairastuu, viisi vuorokautta lasketaan viimeisimpänä sairastuneen oireiden alusta. Suosittelemme myös tekemään koronakotitestin ennen palaamista kouluun. Jos lapsi alkaa oirehtia, ks kohdat 1 ja 2.

 

 1. Päiväkodit, koulut ja oppilaitokset tiedottavat ryhmien koronatapauksista muille ryhmän jäsenille/huoltajille paljastamatta tartunnan saanutta.

 

 1. Jos lapsi on altistunut koronavirustartunnalle vapaa-ajalla ja jos kyse ei siis ole perheen sisäisestä tartunnasta, ei lapsen tarvitse olla vapaaehtoisessa karanteenissa ja häntä ei tarvitse testata. Tulee kuitenkin seurata, saako lapsi oireita. Omikronmuunnos leviää nopeasti, ja sen vuoksi tartuntatapaukset pitäisi pystyä toteamaan nopeasti (kotitestein) ja tiedottamaan lähikontakteja välittömästi, jotta näistä toimenpiteistä olisi hyötyä.


Se nedan coronaanvisningar för barn inom småbarnspedagogik, skolelever, studerande och barnfamiljer. Läs noggrant!

 

 1. Om du får influensasymtom eller magont, stanna hemma. Det rekommenderas att du gör ett hemtest. Du kan återgå till dagvården/läroanstalten då du inte har symtom. Om symtomen fortsätter över 3 dygn, stanna hemma tills du haft två symtomfria dagar. Lindrig torr hosta anses inte vara ett symtom. Det är fråga om sjukfrånvaro, anmäl om frånvaron till läroanstalten/dagvården på normalt sätt.

 

 1. Om du insjuknar i corona, stanna genast hemma då du får symtom och stanna hemma minst i 5 dygn från de första symtomen. Det är fråga om sjukfrånvaro. Du kan återgå till daghemmet/läroanstalten först efter två symtomfria dagar. Lindrig, torr hosta eller ändringar i lukt- eller smaksinnet anses inte vara symtom. Den som har fått ett positivt resultat av coronatestet (officiellt coronatest eller hemtest)/hens vårdnadshavare uppmanas berätta själv om smittan till dem som den smittade har haft nära kontakt med 2 dygn före symtomen och eventuellt ännu efter att hen fått symtom.

Mer information om hur man eventuellt kan bekräfta resultatet av hemtest med ett officiellt PCR-test finns på Lovisa stads webbplats:https://www.loviisa.fi/sv/social-och-halsovard/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/misstanker-du-coronavirus-att-soka-sig-till-test/

 

 1. Om det har konstaterats ett fall av coronavirussmitta i din familj, det vill säga du är exponerad för coronaviruset hemma, rekommenderas för barnet frivillig hemkarantän på minst 5 dygn oberoende av barnets eventuella vaccineringar. Enligt THL kan det symtomfria barnet gå till skolan eller dagvården när det har gått fem dygn från det att den insjuknade familjemedlemmen fick symtom. Om flera familjemedlemmar insjuknar, räknas fem dygn från det att den familjemedlem som senast insjuknade fick symtom. Vi rekommenderar också att man gör ett hemtest innan man återgår till skolan. Om barnet får symtom, se punkterna 1 och 2.

 

 1. Daghemmen, skolorna och läroanstalterna informerar om coronafall i grupper till de övriga gruppmedlemmarna/vårdnadshavarna utan att avslöja vem som smittats.

 

 1. Om barnet är exponerat för coronavirussmitta på fritiden och det inte är fråga om ett smittfall inom familjen, behöver barnet inte vara i frivillig karantän och hen behöver inte testas. Man ska följa om barnet får symtom. Omikronvarianten sprider sig snabbt, varför smittfall borde kunna konstateras snabbt (med hemmatest) och närkontakterna informeras omedelbart så att dessa åtgärder har betydelse.

Huotajille ! Till vårdnadshavare!

Loviisan varhaiskasvatuksessa on pula sijaisista

Loviisan varhaiskasvatuksessa on pula sijaisista koronaviruspandemiasta johtuen. Päiväkodissa voi tulla tilanteita, joissa varhaiskasvatuslain edellyttämää henkilöstöä ei ole saatavilla. Tilanne vaikeuttaa myös koronatartuntaa ennaltaehkäiseviä toimintatapoja, kuten sitä, että ryhmien sekoittamista tai yhdistämistä keskenään tulisi välttää.

Tilanteeseen viitaten, on ensisijaisen tärkeää, että huoltajat ilmoittavat ajoissa lapsen tarkat päivittäiset hoitoajat. Hoitoaikojen muutokset tulee ilmoittaa heti päiväkotiin.

Tilanteissa, joissa varhaiskasvatuksen henkilöstön työvuorosuunnittelulla ei pystytä vastaamaan kello 6.30–17 auki olevan päiväkodin lasten hoidon tarpeisiin, päiväkodin aukioloaika voidaan keskittää esimerkiksi kello 7.30–16.30 välille. Tällöin huoltajia pyydetään järjestämään lapsen hoidontarve päiväkodin lyhennetyn aukioloajan puitteissa.

Päiväkodin johtajat tiedottavat mahdollisista toimenpiteistä. Pahoittelemme tilannetta ja teemme kaikkemme, jotta toiminta voi jatkua mahdollisimman normaalina.


 

Brist på vikarier inom Lovisa stads småbarnspedagogik

Det råder brist på vikarier inom Lovisa stads småbarnspedagogik på grund av coronaviruspandemin. I daghemmen kan det uppstå situationer där sådan personal som lagen om småbarnspedagogik förutsätter inte finns att tillgå. Situationen försvårar också verksamhetssätten för att förhindra spridningen av coronaviruset, bl.a. anvisningen om att undvika sammanslagningar av barngrupper.

Med hänvisning till den rådande situationen, är det är ytterst viktigt att vårdnadshavarna anmäler noggranna dagliga vårdtider för sitt barn i tid. Ändringar i vårdtiderna ska omedelbart meddelas daghemmet.

I situationer där man inte genom planeringen av personalens arbetsturer kan tillgodose vårdbehoven för barnen på ett daghem som är öppet klockan 6.30–17 kan daghemmets öppettid reduceras till exempel till klockan 7.30–16.30. Då ombeds vårdnadshavarna att ordna barnets vårdbehov inom ramen för daghemmets reducerade öppettider.

Daghemsföreståndarna informerar om eventuella åtgärder. Vi beklagar situationen och gör vårt yttersta för att verksamheten ska kunna fortsätta så normal som möjligt.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä