20. Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokilla 1-2

20. Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus


Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppiaineena on jatkumo esiopetuksen oppimiskokonaisuuksille Kielen rikas maailma ja Ilmaisun monet muodot.

20.1. Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1–2

Laaja-alaisen oppimisen tavoitteita toteutetaan suomi toisen kielenä ja kirjallisuus -oppiaineessa mm.

  • huolehtimalla lapsen kasvusta ja kehityksestä täysivaltaiseksi kieliyhteisön jäseneksi,
  • vahvistamalla lapsen luottamusta omiin taitoihinsa,
  • harjoittelemalla vuorovaikutustaitoja monipuolisesti ja päivittäin tekstien sekä erialisten arkitilanteiden äärellä,
  • tukemalla kielen kaikkien osa-alueiden (kuullun ymmärtäminen, puhuminen, luetun ymmärtäminen ja kirjoittaminen) kehittymistä,
  • tukemalla monikielisyyttä ja sen kehittymistä, tavoitteena elinikäinen kehityspolku kielenoppijana,
  • rakentamalla yhteistyössä kotien ja muiden oppiaineiden kanssa oppilaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä,
  • huomioimalla tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuudet oppiaineen osaamistavoitteiden saavuttamisessa,
  • tiedostamalla, että suomen kielen oppiminen tukee kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan, siihen osallistumiseen ja vaikuttamisen mahdollisuuksiin.

20.2. Oppimisympäristöt ja työtavat vuosiluokilla 1–2

S2-opetussuunnitelma on hyvin lähellä suomi äidinkielenä -opetussuunnitelmaa niin sisällöiltään kuin tavoitteiltaan. Opetusjärjestelyt ovat joustavia. S2-oppimäärää voi opiskella koko tuntimäärän tai osan tunneista S2-opetuksessa. Kaikkien opettajien vastuulla on oman oppiaineensa tekstitaitojen opettaminen ja siten myös oman oppiaineensa erikoiskielen opettaminen. Huomioidaan, että S2-oppijalle suomen kieli on sekä oppimisen väline että kohde.

20.3. Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vuosiluokilla 1–2

S2-oppilas tarvitsee monipuolista ohjausta koulunkäyntiinsä. Ohjausta tarvitaan muun muassa opiskelutaitoihin, kodin ja koulun yhteistyöhön, suomalaiseen koulukulttuuriin kotoutumiseen ja monikielisyyteen kehittymiseen. S2-oppilaalla on yhtäläinen oikeus kaikkiin koulun tarjoamiin tuen muotoihin.

Mikäli S2-oppilas tulee suomalaiseen kouluun kesken peruskoulun, hänelle voidaan laatia oma oppimissuunnitelma eikä välttämättä luokkatason tavoitteisiin päästä.

Monikielisyys on koulun arkea ja se tulee ottaa kaikessa työskentelyssä huomioon. Selkokielisyys, sanaston kartuttaminen ja kielitietoisuuden kehittäminen hyödyttävät samalla suomea äidinkielenään puhuvia oppilaita siinä missä se on S2-oppijalle ensiarvoisen tärkeää. S2-oppilaan oppimisen etenemistä tulee seurata jatkuvasti ja tarvittaessa antaa lisätukea.

Tehtävien valinnassa ja työskentelyssä huomioidaan, että samalla oppilas oppii myös suomen kieltä. Eriyttäminen on mahdollista esimerkiksi tehtävien ja tekstien valinnassa, koe- ja opetusjärjestelyissä.

20.4. Oppilaan oppimisen arviointi vuosiluokilla 1–2

Oppilaan arviointi nojaa S2-opetussuunnitelmassa määriteltyihin hyvän osaamisen kriteereihin, jotka ovat käytössä kuudennen luokan lopussa ja päättöarvioinnissa. Arvioinnissa on oleellista se, miten oppilas pystyy käyttämään kieltä ja toimimaan kielellä.

Arvioinnin tulee olla oppilasta kannustavaa ja kielenoppimista tukevaa sekä tietoa antavaa. Oppimisprosessin jatkuvassa arvioinnissa korostuu eri opettajien tiivis yhteistyö.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä