17. Äidinkieli ja kirjallisuus vuosiluokilla 1-2

17. Äidinkieli ja kirjallisuus vuosiluokilla 1-2Äidinkieli ja kirjallisuus oppiaineena on jatkumo esiopetuksen oppimiskokonaisuuksille Kielen rikas maailma ja Ilmaisun monet muodot.

17.1. Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1–2

Laaja-alaisen oppimisen toteutumista tuetaan äidinkielessä ja kirjallisuudessa mm.

  • tukemalla ajattelun ja oppimaan oppimisen taitoja
  • vahvistamalla lasten luottamusta omiin taitoihinsa
  • harjoittelemalla vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja vertaisryhmässä
  • tukemalla itsestä huolehtimista ja arjentaitoja
  • tukemalla lasten monilukutaidon kehittymistä
  • käyttämällä tieto- ja viestintäteknologiaa
  • tukemalla osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja
  • vahvistamalla kulttuurisen osaamisen taitoja

17.2. Oppimisympäristöt ja työtavat vuosiluokilla 1–2

Äidinkieltä opetellaan toiminnallisesti ja leikinomaisesti. Opetuksessa käytetään musiikin ja liikunnan keinoja. Oppimisvälineitä käytetään monipuolisesti ja ne sijoitellaan niin, että ne ovat lasten saatavilla. Oppimisympäristö järjestetään niin, että se tukee vuorovaikutustaitoja. Edistetään oppilaiden yksilöllisten edellytysten pohjalta itsensä ilmaisemisen ja vuorovaikutuksen taitoja sekä kielellistä tietoisuutta. Kehitetään kuuntelemisen, puhumisen, lukemisen ja kirjoittamisen perustaitoja. Käytetään monipuolisia työtapoja esim. draama, tarinan kerronta, teatteri, liikunta. Opitaan toimimaan sekä yksin että erikokoisissa ryhmissä yhdessä erilaisten oppijoiden kanssa. Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan kirjaston toimintaan sekä erilaisiin kulttuuritapahtumiin. Mediakasvatuksessa voidaan osallistua teemaviikkoihin, esim. sanomalehtiviikko ja aikakauslehtiviikko.

17.3. Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vuosiluokilla 1–2

Kielelliset vaikeudet pyritään tunnistamaan mahdollisimman varhain ja ohjaamaan tuen piiriin. Sitä kautta pyritään löytämään oikeat menetelmät opetukseen. Tukimuotoina ja -menetelminä ovat esim. pienryhmät, tukiopetus, erityisopetus ja välineiden hyödyntäminen. Kielellisesti taitaville oppilaille annetaan haastavampia tehtäviä, tekstejä ja materiaaleja.

17.4. Oppilaan oppimisen arviointi vuosiluokilla 1–2

Arviointi antaa tietoa opetuksen suunnittelua varten ja auttaa havaitsemaan mahdolliset tuen tarpeet. Oppimisen arvioinnin tärkein tehtävä on tukea ja edistää oppilaiden kielellistä kehitystä kaikilla tavoitealueilla.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä