19. Viittomakieli ja kirjallisuus vuosiluokilla 1-2

19. Viittomakieli ja kirjallisuus

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet vuosiluokilla esiopetus - 2

Kaikessa oppimisessa, vuorovaikutuksessa sekä viestinnässä huomioidaan oppilaan tarve ja halu ilmaista itseään sekä tulla ymmärretyksi. Oppilasta rohkaistaan ilmaisemaan itseään monipuolisesti. Lisäksi huomioidaan oppilaan vahvuudet, kehitettävät asiat, oma kulttuuri sekä mahdollisuus käyttää viittomakieltä ympäristössään. Opetuksen järjestämisessä huomioidaan myös oppilaan mahdollisuus käyttää viittomakieltä koulun ulkopuolisessa ympäristössään. Tavoitteena on toimiva kaksikielisyys, jossa vahvoille viittomakielen taidoille rakentuu suomen ja muiden puhuttujen kielten opetus.

Opetuksessa painottuu vahvasti visuaalisuuden käyttö kaikessa toiminnassa, vuorovaikutus ja viestintä, oman itsensä ilmaisu, toisen huomioonottaminen eri tilanteissa, kulttuuriin tutustuminen, multimedian käyttö, viittomakielen tulkin käytön harjoitteleminen sekä tutustuminen viittomakieliseen yhteisöllisyyteen. Opetuksessa käytetään viittomakielistä kirjallisuutta, satuja, tarinoita, leikkejä, pelejä ym. sekä viestintävälineitä. Opetuksessa painottuvat toiminnan ja tekemisen sekä oppilaita itseään kiinnostavien aiheiden sekä kirjallisuuden käyttö.

Ohjauksen, eriyttämisen ja tuen erityispiirteet vuosiluokilla esiopetus -2

- viittomakielisten vuorovaikutustaitojen harjoittelu ikä- ja taitotasoon sopivilla tavoilla

- viittomakielisten ilmaisutaitojen peruselementtien harjoittelu leikin, toiminnan sekä konkreettisten tilanteiden yhteyksissä, kuten kehon käyttö, paikan ja tilan hahmottaminen, roolit sekä juoni

- omien työtapojen ja oppimisentaitojen harjoittelu, kuten katsekontakti, viittomisen seuraaminen, vuorottelu

- viittomavarannon kartuttaminen sekä sormiaakkosten harjoittelu

- erilaisten viittomakielisten satujen, tarinoiden ja muun kirjallisuuden käyttö ja tuotto

- harjoitellaan viittomakielen tulkin käyttöä sekä tutustutaan erilaisiin viestintävälineisiin

Oppilaan oppimisen arvioinnin erityispiirteet vuosiluokilla esiopetus -2

  • huomioidaan oppilaan lähtötaso
  • palautteen monimuotoisuus
  • erilaisten dokumenttien käyttö
  • oman työn arviointi
  • omaehtoinen toiminta

Tavoitteet ja keskeiset sisällöt esiopetus - 2. luokalla

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

TAVOITTEET

KESKEISET SISÄLLÖT

KOUVOLA

T1 Ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään viittomakielellä ja edistää oppilaan ajatusten, kokemusten ja mielipiteiden esittämisen ja kysymisen taitoja sekä kannustaa häntä kertomaan tarinoita.

- Kaikessa toiminnassa nimetään ja jäsennetään ympäristöä, kartutetaan viittomavarantoa sekä harjoitellaan kerrontaa.

- Harjoitellaan vuorovaikutukseen liittyviä taitoja, esimerkiksi vuorottelua, huomion herättämistä, omien kokemusten sekä tietojen esittämistä.

T1: L1, L2

- Harjoitellaan ilmaisua eri tilanteissa kuten leikit, toiminta, tutkiminen, keksiminen, pelaaminen, draama, pantomiimit, liikunta, musiikki.

- Rohkaistaan kertomaan omista kokemuksista, havainnoista ja tiedoista sekä keksimään omia mielikuvitusjuttuja.

T2, T3 Rohkaista oppilasta toimimaan yksin ja ryhmässä sekä kehittämään viittomakielisen keskustelun taitoja ja arvioimaan omia vuorovaikutustaitojaan eri tavoin.

- Harjoitellaan sekä havainnoidaan omia sekä muiden vuorovaikutusta.

- Tuetaan osallistumista ympäröivään yhteisöön tasavertaisena.

- Vahvistetaan oppilaan tietoisuutta, identiteettiä ja minäkuvaa viittomakielisenä puhuttua kieltä käyttävässä yhteisössä.

T2, T3: L1, L2, L7

- Harjoitellaan sekä tuetaan toimimista ja viittomista erilaisissa tilanteissa kuten yksilö-, pari-, pienryhmä- sekä luokkatyöskentelyssä.

- Harjoitellaan viittomakielen tulkin sekä viestintävälineiden käyttöä.

Tekstien tulkitseminen

TAVOITTEET

KESKEISET SISÄLLÖT

KOUVOLA

T4 Herättää oppilaan kiinnostus viittomakielisiä ja kuvallisia tekstejä kohtaan ja aktivoida oppilasta jakamaan niistä kokemuksia ja ajatuksia.

- Kartutetaan viittomavarantoa monipuolisin tavoin.

- Harjoitellaan visuaalista lukutaitoa tulkitsemalla kuvallisia sekä viittomakielisiä lähteitä.

- Harjoitellaan kysymysten tekemistä sekä niihin vastaamista.

T4: L2, L4

- Viittomakielisten tekstien ja kuvien pohjalta keskustellaan ja jaetaan kokemuksia. Samalla kartutetaan viittomavarantoa sekä harjoitellaan kysymistä ja vastaamista.

- Käytetään viestintävälineitä, draamaa, leikkejä ym. toimintaa.

T5 Virittää oppilaan mielikuvitusta ja ajattelutaitoa.

- Tutustutaan monipuolisiin visuaalisiin materiaaleihin ja lähteisiin.

T5: L1

- Tuotetaan omia viittomakielisiä tekstejä sekä hyödynnetään monimediaisia oppimisympäristöjä.

Tekstien tuottaminen

TAVOITTEET

KESKEISET SISÄLLÖT

KOUVOLA

T6, T7 Ohjata sekä tarjota myönteisiä kokemuksia ja mahdollisuuksia suunnitella, tuottaa, etsiä tietoa sekä jakaa erilaisia tekstejä sekä innostaa tuottamaan monimuotoisia esityksiä.

- Harjoitellaan tekstien tuottamista yksin ja yhdessä.

- Harjoitellaan viittomakielisiä vuorovaikutustaitoja.

T6, T7: L1, L2, L4, L5, L6, L7

- Tuotetaan erilaisia tekstejä ja esityksiä omista aiheista ja kiinnostuksen kohteista sekä eheyttäen muihin opiskeltaviin aiheisiin.

- Käytetään viestintä-välineitä, draamaa, leikkejä ym. toimintaa.

- Harjoitellaan sormiaakkoset ja niiden käyttöä.

- Harjoitellaan aktiivista seurantaa, palautteen antamista ja saamista, kommentointia sekä mielipiteiden perustelemista.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

TAVOITTEET

KESKEISET SISÄLLÖT

KOUVOLA

T8 Herättää oppilaan kielitietoisuutta ja ohjata tekemään havaintoja kielestä ja kielenkäytöstä sekä auttaa huomaamaan, että omalla kielenkäytöllä on vaikutusta toisten kielelliseen käyttäytymiseen.

- Tutustutaan viittomakielen rakenneosiin sekä harjoitellaan niiden hallintaa.

T8: L1, L3

- Käytetään viittomakielisiä loruja, tekstejä ja leikkejä.

- Tutustutaan ja havainnoidaan ympäristön kaksikielisyyttä toiminnan, leikkien, draaman ym. kautta.

T9 Tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tutustua viittomakielisen ja muun kulttuurin eri muotoihin ja perinteisiin sekä ohjata häntä arvostamaan omaa kieltä ja kulttuuria sekä kielten ja kulttuurien moninaisuutta.

- Tutustutaan erilaisiin kulttuurimuotoihin, tapoihin ja perinteisiin.

T9: L1, L2

- Tutustutaan viittomakielisen yhteisön normeihin, tapoihin, toimintaan ja kulttuuriin.

- Käytetään viestintävälineitä sekä esimerkiksi mahdollisuutta osallistua tukijaksolle, viittomakielisiin leireihin sekä Valtakunnallisille Kuurojen Kulttuuripäiville.

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

TAVOITTEET

KESKEISET SISÄLLÖT

KOUVOLA

T10 Ohjata oppilasta kehittämään viittomakielen taitoaan eri oppiaineissa ja ohjata hyödyntämään äidinkielen taitoa kaikessa oppimisessa.

- Rikastutetaan viittomavarantoa hyödyntäen kaikkia oppiaineita.

T10: L1, L2, L3

- Erilaisen toiminnan ja vuorovaikutuksen yhteydessä tutkitaan ja käytetään monipuolisia materiaaleja hyödyntäen viittomakieltä kaikessa oppimisessa.

- Käytetään viittomakielen tulkkia ja viestintävälineitä.

T11 Rohkaista oppilasta omaksumaan tiedonhaluinen tapa opiskella sekä kehittämään monilukutaitoaan.

- Järjestetään tilaisuuksia tutkivaan oppimiseen yksin ja yhdessä.

T11: L1, L4, L7

- Tutkitaan ja kehitetään leikinomaisesti monilukutaitoa tarjoamalla tilaisuuksia ja materiaaleja kaikessa toiminnassa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä