23. Elämänkatsomustieto

23. Elämänkatsomustieto


Elämänkatsomustieto oppiaineena on jatkumo esiopetuksen oppimiskokonaisuudelle Kasvan ja kehityn.

23.1. Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1–2

Oppilasta ohjataan tekemään havaintoja, etsimään tietoa ja jakamaan tietoa ja ideoita toisille. Työskentelyote on tutkiva ja luova. Työtä tehdään yhdessä käyttäen myös tieto- ja viestintätekniikkaa apuna. Oppilaita ohjataan asettamaan ikäkaudelle sopivalla tavalla itselleen tavoitteita, suunnittelemaan omaa työtään ja arvioimaan sitä. Koulutyöhön sisällytetään runsaasti mahdollisuuksia mielipiteiden ilmaisuun. Oppilaita ohjataan toimimaan eettisesti sekä asettumaan toisen asemaan. Heitä ohjataan arvostamaan muita ihmisiä ja kulttuureja. Oppilaita ohjataan ottamaan vastuuta itsestään ja työskentelystään. Oppilasta ohjataan tutustumaan erilaisiin teksteihin sekä tulkitsemaan niitä monipuolisesti.

23.2. Oppimisympäristöt ja työtavat vuosiluokilla 1–2

Elämänkatsomustiedon tunneilla on tärkeää luoda turvallinen oppimisympäristö, jossa oppilas työskentelee avoimessa ja vuorovaikutteisessa ilmapiirissä. Opiskelua ja oppimista ajatellaan kokonaisvaltaisesti oppilaan näkökulmasta. Oppilaalle annetaan mahdollisuus keskusteluun ja mielipiteiden ilmaisuun opettajan ohjaamana. Heille annetaan myös mahdollisuus kokemiseen, ihmettelyyn ja luovuuteen.

Työtapojen valinnassa otetaan huomioon oppilaiden ikä sekä hänen aikaisemmat kokemuksensa. Työtapoja ovat esim. monipuoliset tekstit ja niistä keskustelut, sadut ja tarinat, kuvamateriaalin ja median käyttö, draama, parityöt, ryhmätyöt ja muut yhteisölliset työtavat sekä leikki, pelit ja musiikki.

Koska elämänkatsomustiedon oppitunnit opetetaan usein yhdysluokassa, oppilaat oppivat myös toisiltaan.

23.3. Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vuosiluokilla 1–2

Elämänkatsomustiedon tunneilla otetaan huomioon erilaiset oppijat. Eriyttäminen perustuu oppilaantuntemukseen. Erityistä huomiota kiinnitetään vuorovaikutus- ja ajattelutaitojen kehittymiseen. Ohjauksen lähtökohtana ovat positiivisuus ja oppilaan vahvuudet.

Yhteistyötä tehdään tarvittaessa erityisopetuksen ja kotien kanssa.

23.4. Oppilaan oppimisen arviointi vuosiluokilla 1–2

Oppilaan arviointi on monipuolista, ohjaavaa ja kannustavaa. Palaute annetaan opettajan kanssa yhdessä käydyissä keskusteluissa. Harjoitellaan oman edistymisen arviointia. Tärkeitä arvioitavia asioita ovat ryhmässä toimimisen taidot, omien ajatusten ilmaiseminen ja toisten kuunteleminen sekä katsomuksellisten ilmiöiden tunnistaminen ja niiden nimeäminen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä