Ohjeita huoltajille/Instructions for parents/Інформація про освіту та навчання для осіб, які прибули з України

Perusopetukseen valmistavan opetuksen aloittaminen

Jämsän kaupunki järjestää valmistavaa opetusta maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joilla ei ole suomen kielen taitoa.

Opetusta annetaan joko integroiden yksittäiset oppilaat oman ikäluokkansa mukaisiin opetusryhmiin lähikoulussa, tai keskittäen opetus omiin valmistavan opetuksen (VALO) ryhmiin tietyissä yhteisesti sovituissa oppilaitoksissa.

Valmistava opetus aloitetaan keväällä 2022 Jämsänjoen yhtenäiskoulussa, osoitteessa Paununkatu 1, 42100 Jämsä.

Ryhmiä muodostetaan tarvittava määrä riippuen koulussa aloittavien lasten ja nuorten lukumäärästä.

Valmistavan opetuksen oppilaat täyttävät oppilastietolomakkeen, jonka jälkeen heidän tietonsa kirjataan oppilashallinto-ohjelmaan. Huoltajille ja oppilaille annetaan käyttäjätunnukset Wilma-ohjelmaan, joka toimii kodin ja koulun välisen yhteistyön välineenä.

Jokaiselle oppilaalle laaditaan oma opinto-ohjelma Wilmaan. Aloituspalaverissa huoltajan ja oppilaan kanssa kirjataan lapsen koulunkäyntihistoria, sekä oppimistavoitteet.

Opinto-ohjelmaan kirjataan työmäärä/viikoittaiset opetustunnit, opiskeltavat oppiaineet sekä mahdolliset erityisvaatimukset.

Oppilaiden koulupäivän pituus on toukokuussa 3-4 tuntia. Oppilaille tarjotaan kouluruoka.

Huoltajien kanssa käydään läpi koulun käytänteisiin liittyviä asioita, ja heitä opastetaan siinä, miten huoltajat voivat kotona auttaa lasta opinnoissa.

Huoltajien kanssa asioidessa käytetään tarvittaessa tulkkauspalveluja.

Tervetuloa kouluun!

What is preparatory education?

Implementation of preparatory education

The City of Jämsä organises preparatory teaching for pupils with immigrant backgrounds who do not have Finnish language skills.

Teaching  is provided either by integrating individual pupils into teaching groups according to their own age group at the local school, or by concentrating teaching in their own preparatory teaching (VALO) groups in certain mutually agreed educational institutions.

Preparatory teaching will begin in spring 2022 at Jämsänjoki unified school, Paununkatu 1, 42100 Jämsä.

The groups will be formed depending on the number of children and young people starting school.

The pupils in preparatory teaching fill in the student information form, after which their data is recorded in the student administration programme. Guardians and students are given usernames for the Wilma programme, which serves as a tool for home-school cooperation.

Each student will have their own study programme in Wilma. In the kick-off meeting with the guardian and the student, the child's schooling history and learning goals are recorded.

The study programme records the workload/weekly teaching hours, the subjects to be studied and any special requirements. The students' school day is 3-4 hours in May. Students are offered school meals. The guardians are discussed with the school's practices and they are instructed on how guardians can help the child in their studies at home. Interpreting services are used when dealing with guardians, if necessary.

Welcome to school!

Inquiries and enrolment in school education: Jämsänjoki Unified School, Paununkatu 1, 42100 Jämsä, Assistant Principal Markku Juhola, markku.juhola@jamsa.fi, tel. +358 40 707 3980Що таке підготовчий урок?

Впровадження дошкільної освіти

Місто Ямса організовує підготовче навчання для учнів з іммігрантським походженням, які не мають навичок фінської мови.

Викладання забезпечується або шляхом інтеграції окремих учнів у навчальні групи відповідно до їх власної вікової групи в місцевій школі, або шляхом концентрації викладання у власних підготовчих навчальних групах (VALO) у певних взаємоузгоджених навчальних закладах.

Підготовче навчання розпочнеться навесні 2022 року в об'єднаній школі Jämsänjoki, Paununkatu 1, 42100 Jämsä.

Кількість груп буде формуватися в залежності від кількості дітей та молоді, які починають школу. Учні в підготовчому навчанні заповнюють інформаційну форму студента, після чого їх дані записуються в програму студентського адміністрування. Опікунам та студентам надаються імена користувачів для програми Wilma, яка служить інструментом для співпраці вдома та школи.

Кожен студент буде мати свою власну навчальну програму в Вільмі. У стартовій зустрічі з опікуном і учнем записується історія шкільного навчання дитини і цілі навчання.

Нaвчальна програма записує навантаження / щотижневі години навчання, предмети, які будуть вивчатися, і будь-які особливі вимоги.

Навчальний день учнів у травні – 3-4 години. Учням пропонують шкільне харчування.

Опікуни обговорюються з практикою школи, і вони навчаються про те, як опікуни можуть допомогти дитині в навчанні вдома. Послуги усного перекладу використовуються при роботі з опікунами, якщо це необхідно.

Ласкаво просимо до школи!

Запити та зарахування до шкільної освіти: Jämsänjoki Об'єднана школа, Paununkatu 1, 42100 Jämsä, помічник директора Маркку Джухола, markku.juhola@jamsa.fi, тел.

Ukrainasta saapuvat pakolaiset/Інформація про освіту та навчання для осіб, які прибули з України

Інформація про освіту та навчання для осіб, які прибули з України Opetusminiseriön ohjeita ukrainasta saapuville henkilöille

Ласкаво просимо до Фінляндії! Щоб зробити перехід до нового
життя якомога плавнішим, ми зібрали на цій сторінці інформацію
про можливості освіти та навчання, що доступні у Фінляндії.
Наша система освіти вважається однією з найкращих у світі. Для
нас важливо, щоб усі діти та молодь мали рівний доступ до
навчання. Щиро вітаємо всіх у закладах дошкільного виховання
та сфері освіти!

Школа та шкільна спільнота підтримують створення та благополуччя безпечного
повсякденного життя. Важливим є те, щоб не відбувалося надто великих перерв
в процесі навчання.

У Фінляндії основна загальна освіта та попередня підготовча освіта для дітей та
молоді є безкоштовними. Книги та інші матеріали, що використовуються у
навчанні, для дітей та молоді є безкоштовними. Кожен дошкільний та шкільний
день навчання включає безкоштовне гаряче харчування. Після отримання
основної загальної освіти кожен має можливість подати заяву на здобуття освіти
у гімназії або професійному училищі.

Дитина, яка не розмовляє фінською або шведською мовою, часто починає
шкільне або підготовче навчання в так званому учбовому процесі підготовки,
метою якого є вивчення фінської або шведської та водночас інших предметів.
Ті, хто вже здобув основну середню освіту або відповідну навчальну програму,
мають можливість, наприклад, для підготовки щодо здобуття певного ступеня
освіти.

У дорослому віці також можна навчатися та доповнювати власні знання та
навички.

Зв'яжіться з муніципалітетом або містом, в якому ви проживаєте, щоб отримати
докладнішу інформацію про можливості стосовно навчання. Ви також можете
звернутися за порадою у свій власний центр прийому біженців, який допоможе і
проконсультує вас по різноманітним повсякденнии питанням.

Інформація про можливості навчання та систему освіти

Дошкільне виховання (0–5 років та підготовче навчання
для дітей)

Для дитини дошкільного віку в муніципалітеті або місті можна подати заяву на
місце для дошкільного виховання. Місце для дошкільного виховання має бути
забезпеченим для дитини, якщо батьки працюють або навчаються або якщо
дошкільне виховання оцінюється як мета, що підтримує її багополуччя та
навчання.

Дошкільне виховання акцентує увагу на навчання через гру. Дошкільне
виховання сприяє навчанню, впливає на розвиток мови та забезпечує безпеку
повсякденного життя.

Муніципалітетам також рекомендується надавати дошкільне виховання дітям, які
перебувають під тимчасовим захистом.

Дошкільне виховання оплачується відповідно до доходів сім'ї. Дошкільне
виховання також може бути безкоштовним для людей з низькими доходами.
Кожен день цього дошкільного виховання в дитячому садку або сімейному
дитячому садку включає безкоштовне гаряче харчування.

У деяких муніципалітетах проводяться різноманітні заходи для сімей з дітьми на
ігрових майданчиках, де раді всім бажаючим приймати у них участь.

Підготовче навчання (5-річні або 6-річні)

Перед початком школи в процесі підготовчого навчання діти через гру
дізнаються для себе нове. Підготовче навчання починається в серпні того року,
у якому дитина досягає 6 років. Підготовче навчання є безкоштовним і
доступним для дітей, які перебувають під тимчасовим захистом або мають як
шукачі притулку.

День підготовчого навчання триває близько чотирьох годин. Діти часто відвідують
підготовче навчання в дитячому садку або в шкільному приміщенні. Окрім
підготовчого навчання, дитина також може відвідувати заклад з дошкільного
виховання, якщо батьки, наприклад, працюють або навчаються.

Основна загальна освіта (7–16/17-річні)

Загалом основну загальну освіту діти та молодь здобувають у загальній школі.
Зазвичай дитина йде до школи в рік, коли їй виповнюється 7 років. Навчання в
основній загальній школі зазвичай триває 9 років. 17-річні також можуть
відвідувати основну школу, якщо вони раніше не отримали основну загальну 
освіту або відповідну навчальну програму. Усі діти молодшого шкільного віку, які
проживають у Фінляндії, мають право відвідувати школу.

Дитина або молода людина може отримати учбову підготовку для основної
освіти, під час якої вони вивчають фінську (або шведську) та деякі предмети.
Учбова підготовка призначена для всіх дітей мігрантів, чиї мовні знання ще
недостатні для навчання в групі загальної освіти. Учбова підготовка зазвичай
триває рік. Після цього учень переходить до звичайного класу.

Муніципалітет може також організувати вивчання рідної мови учня. У такому разі
фінську або шведську можна вивчати як другу мову, тобто S2. Окрім викладання
мови S2, учень може отримати підтримку для вивчення інших предметів рідною
мовою.

Основна загальна школа безкоштовна для всіх. Викладачі мають вищу освіту,
викладання у школі високого рівня. Тривалість учбових днів не однакова для
різних класів і діти мають час отримати гарячу їжу. Навчальний рік у школі
починається в серпні і закінчується в кінці травня або на початку червня. Червень
і липень – період літніх канікул.

Електронне навчання – це можливість продовжити навчання, що було розпочате
в Україні. Міністерство освіти України забезпечує дистанційне навчання
відповідно до української навчальної програми для різних класів за тижневим
навчальним планом. Фінська основна загальна школа слідує фінській навчальній
програмі та веде викладання фінською та шведською мовами. Для того, щоб
адаптація та інтеграція у Фінляндії пройшли максимально добре, важливо
вивчити мову. З цієї причини навчання у фінській основній освіті та учбова
підготовка є дуже корисними.

Підготовче навчання для вступу до професійних училищ
(TUVA)

Навички для навчання або необхідні мовні навички можна вдосконалити під
час підготовчого навчання, тобто навчання TUVA. Перші курси TUVA
розпочнуться у серпні 2022 року. Навчання призначене для тих, хто здобув
основну загальну освіту або відповідну навчальну програму.
Для кожного учня системи навчання TUVA складається індивідуальний план
навчання. Навчання триває максимум один рік. У разі, якщо учень набуває
необхідних навичок і добре усвідомлює свій план подальшого навчання,
він/вона вже може продовжити навчання, наприклад, в професійному училищі
або гімназії.

• Інформація про можливості навчання на сайтіі Opintopolku.fi
(англійською мовою)

Середня професійна освіта і гімназія

Заяву на середню професійну освіту та освіту у гімназії можна подати свободно.
Заклад, що організує навчання оцінює, чи є умови заявника достатніми для
здобуття ступеня освіти. Особи, які отримують тимчасовий захист, можуть
подавати документи на навчання на тих самих умовах, що й громадяни Фінляндії.

Середня професійна освіта носить прикладний характер і дає навички, необхідні
в трудовому житті. Навчання призначене як для молоді, яка закінчила основну
загальну школу, так і для дорослих, які вже працюють. Окрім навчання в
навчальному закладі, можливе і навчання за договором про навчання за
професією на робочому місці, і тоді під час навчання також виплачується
заробітна плата.

У гімназії ви можете навчатися у молодому віці або вже дорослим. Молодь
навчається очно. Дорослі часто відвідують гімназію у вечірній час. Ви можете
подати заяву на вступ до гімназії після закінчення основної загальної школи або
після відповідного навчання. Навчання у гімназії має загальноосвітній характер і
завершується складанням єдиних випускних іспитів.

Учні, які здобувають середню професійну освіту та освіту у гімназії мають право
на послуги, що включають, крім підтримки спільноти, медичні послуги, послуги
психолога або куратора.

• Інформація про можливості навчання на сайтіі Opintopolku.fi
(англійською мовою)

Навчання в університеті

Університети та університети прикладих наук відкривають нові можливості для
навчання українців, які прибули до країни. Університети та науково-дослідні
заклади підтримують студентів і аспирантів, які вже знаходяться у Фінляндії. Сайт
Study in Finland надає інформацію англійською мовою про можливості навчання
та досліджень у Фінляндії.

Українці у Фінляндії можуть подавати заяви на навчання іноземними мовами
восени 2022 року та навесні 2023 року. Вищі навчальні заклади згідно своїх
рішень можуть пропонувати стипендії, наприклад, для оплати навчання.

Консультації з питань вищої освіти для мігрантів та осіб, які шукають притулку,
були особливо зосереджені на Програмі підтримки іммігрантів у вищій освіті у
Фінляндії (SIMHE). Відповідальні університети допомагають у таких питаннях,
як подання заяви на здобуття вищої освіти, здобуття ступеня освіти та
працевлаштування.

Відповідальними університетами програми SIMHE є університети Гельсінкі,
Ювяскюля, Турку та Вааса, Асоціація університетів Тампере та університети
прикладних наук Аркада, Кареліа, Метрополіа, Савоніа та Оулу.

• Інформація про можливості навчання в університетах для біженців з
України (англійською мовою)
• Інформація про діяльність програми SIMHE для людей з мігрантським
походженням у вищій освіті (англійською мовою)

Навчання мовам

Фінську або шведську мову можна вивчати в навчальних закладах, таких як,
наприклад, народний університет або народне училище. Зазвичай навчання в
основному платне. Якщо навчання мовам включено до плану інтеграції, воно
буде для студента безкоштовним.

Визнання освіти, що отримана в Україні

Визнання кваліфікації означає прийняття рішення про те, яку кваліфікацію
надаватиме ступінь освіти, що отримана в іншій країні, при влаштуванні на
роботу або на місце навчання. Рішення приймаються органами державної влади,
навчальними закладами та вищими навчальними закладами, а також
працедавцями.

Вам потрібно мати рішення про визнання від Національного управління освіти
Фінляндії або іншого органу влади, якщо ви хочете працювати за професією, яка
регламентується або мати посаду, що вимагає диплома про наявність вищої
освіти певного ступеня у Фінляндії.

Фінське законодавство не вимагає наявності спеціальної підготовки або певного
рівня освіти для всіх видів професійної діяльності. Наприклад, працедавець у
приватному секторі самостійно оцінює, чи дає отримана за кордоном освіта
достатню кваліфікацію для роботи на тій чи іншій посаді.

• Інформація про визнання освіти (англійською мовою) I Національне
управління освіти
• Перелік професій, які регламентуються у Фінляндії, та органів влади,
які приймають рішення щодо них (англійською мовою) I Національне
управління освіти

WILMA

Wilma-sovellus Wilma toimii kodin ja koulun välisen yhteistyön pääasiallisena välineenä.

Voit tutustua Wilman käyttöön myös eri kielillä, esimerkiksi englanniksi Wilma in English

Ohjeet venäjäksi:

WILMA_venäjäksi.doc

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä