Kasvigeenivarat ja viljelykasvien monimuotoisuus

1. Kasvigeenivarat ja viljelykasvien monimuotoisuus

Kasvigeenivaroista puhuttaessa monimuotoisuuden käsite on hyvin tärkeä. Viljelykasvien monimuotoisuus käsittää kasvien monimuotoisuuden hyödynnettävän osan. Jos ihmiskunnalla on varastossa riittävän monipuolisesti arvokkaita, keskenään erilaisia hyötykasvilajeja ja -lajikkeita, niin niiden joukosta löytyy todennäköisesti hyödyllisiä ominaisuuksia myös tulevaisuudessa. Koska emme voi vielä tietää, mitkä ominaisuudet osoittautuvat tulevaisuuden olosuhteissa hyödyllisiksi tai haitallisiksi, on "varastossa" hyvä olla paljon erilaisia ominaisuuksia omaavia kasvilajeja ja -lajikkeita.

Pohdi yksin tai parin kanssa:

  1. Mitä tarkoittaa lajin sisäinen monimuotoisuus?
  2. Mitä tarkoittaa lajien välinen monimuotoisuus?
  3. Mitä tarkoittaa ekosysteemien monimuotoisuus?
  4. Miksi jokin viljelykasvin ominaisuus voi olla tulevaisuudessa hyödyllisempi kuin nyt?

2. Luonnonvaraisten ekosysteemien monimuotoisuus

Sekä luonnonvaraisten kasvien monimuotoisuus että viljelykasvien monimuotoisuus on ihmiselle yhtä lailla elintärkeää, mutta hyvin eri tavoin. Luonnon monimuotoisuus käsittää lisäksi koko muuta eliökuntaa koskevan monimuotoisuuden.

Pohdi yksin tai parin kanssa:

  1. Miksi luonnon monimuotoisuus on tärkeää?
  2. Miksi viljelykasvien monimuotoisuus on tärkeää?


Luonnonvaraisten kasvien biodiversiteetti eli monimuotoisuus on yksi maapallon ekosysteemien elinehtoja
– tämä koskee yhtä lailla niin lajitason, lajin sisäisen tason kuin erilaisten elinympäristöjenkin monimuotoisuutta.

Luonnonvaraiset kasvit ylläpitävät maapallon hiilidioksidi- ja happitasapainoa, vesitaloutta, maaperän koostumusta ja ovat merkityksellisiä ravintoverkkojen energian ja aineen alkulähteinä. Kasvit puhdistavat hengitysilmaa haitallisista yhdisteistä, sitovat maa-ainesta juurillaan ja vaikuttavat elintoimintojensa kautta sekä paikallisiin että koko maapallon laajuisiin sääilmiöihin.

Kasviyhteisöt muodostavat elinympäristöjä lukemattomille muille eliöille, jotka elävät joko suorassa tai epäsuorassa vuorovaikutuksessa kasvien kanssa. Monimuotoisuus mahdollistaa rikkaiden, monipuolisten vuorovaikutusketjujen ja -verkostojen olemassaolon: näistä verkostoista koostuu valtava osa maapallon elämää. Ihminen on täysin riippuvainen luonnonvaraisten kasvien monimuotoisuudesta, koska se omalta tärkeältä osaltaan auttaa säilyttämään maapallon elinolosuhteet elinkelpoisina myös ihmiskunnalle.

Luonnon monimuotoisuuden käsite kattaa kaikkien eliöiden monimuotoisuuden. Luonnon monimuotoisuuden suojeleminen on tärkeää sekä luonnon itseisarvon että ihmiskunnan oman edun vuoksi, jotta maapallo voidaan pitää elinkelpoisena ja viihtyisänä asuinpaikkana myös tulevaisuuden sukupolville.

3. Viljelykasvien geneettinen monimuotoisuus

Sekä luonnonvaraisten kasvien monimuotoisuus että viljelykasvien monimuotoisuus on ihmiselle yhtä lailla elintärkeää, mutta hyvin eri tavoin.

Viljelykasveilla on ihmiselle aivan erityinen, elintärkeä merkitys. Viljelemällä kasveja ihmiskunta saa ravintoa, joko suoraan tai välillisesti rehuntuotannon kautta. Ihminen kasvattaa kasveja myös moniin muihin tarkoituksiin: teollisuuden raaka-aineeksi (esim. puu-, paperi- ja lääketeollisuus, biopolttoaineet) sekä viherrakentamiseen (kuten puistojen ja puutarhojen koristekasvit). Ihmisen hyödyntämien viljelykasvien monimuotoisuus on tärkeää siksi, että ihmisellä olisi käytettävissään mahdollisimman laaja valikoima sellaisia kasvilajeja ja -lajikkeita, joiden avulla voidaan edistää ihmisen hyvinvointia. Viljelykasveilla on suuri merkitys sekä ihmisen fyysiselle että psyykkiselle terveydelle. Ihminen on täysin riippuvainen viljelemiensä kasvilajien ja -lajikkeiden tuotannosta, emmekä tulisi toimeen ilman maanviljelyä. Maapallon väestönkasvu asettaa suuret haasteet tulevaisuuden ravinnontuotannon tehostamiselle. Haastetta lisää ilmastonmuutoksen tuomat muutokset viljelyolosuhteissa.

Ihmisen ravinnontuotanto ja muu viljelykasvien hyötykäyttö on muuttanut ja edelleen muuttaa luonnonympäristöjä kaikkialla maailmassa. Maatalous on eräitä suurimpia luonnon monimuotoisuuden yksipuolistumisen aiheuttajia. Ihmisen ylläpitämien viljelykasviekosysteemien laadulla, valituilla hoitomenetelmillä ja viljelykasvien monimuotoisuudella on suuri merkitys ympäröivän luonnon hyvinvoinnille.

Biologia on tieteenala, jonka ydinkysymyksiä on pyrkiä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin soveltamalla luonnontieteellistä tietoa näiden käytännön tosielämän ongelmien ratkaisemiseksi. Opiskelemalla biologiaa tai maataloustieteitä voit ehkä tulevaisuudessa osallistua maailman tärkeiden kysymysten ratkaisemiseen!

Pohdi yksin tai parin kanssa:

  1. Miten luonnonvaraiset ekosysteemit, joissa elää kasviyhteisöjä, ja ihmisen ylläpitämät ekosysteemit, joissa elää viljelykasveja, eroavat toisistaan?
  2. Miten luonnonvaraiset ekosysteemit, joissa elää kasviyhteisöjä, ja ihmisen ylläpitämät ekosysteemit, joissa elää viljelykasveja, muistuttavat toisiaan?
  3. Millaista vuorovaikutusta tapahtuu edellä kuvattujen luonnonvaraisten ja ihmisen ylläpitämien ekosysteemien välillä? Miten tämä vaikuttaa kummankin monimuotoisuuteen?


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä