18.10.2017 - 31.8.2018 Ilopillereitä ja kulttuurin kipinöitä, Essote, MLI

Etelä-Savon kulttuurihyvinvointisuunnitelma 2019 - 2021

Etelä-Savon kulttuurihyvinvointisuunnitelma 2019 - 2021 on strateginen asiakirja, joka ohjaa maakunnan toimijoita kehittämään kulttuurin ja hyvinvoinnin yhdyspinnoilla olevaa toimintaa. Suunnitelma on tarkoitettu kaikille, jotka pohtivat osallisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden tai taiteen ja kulttuurin edistämisen kysymyksiä. Kulttuurihyvinvointisuunnitelma toimeenpanee osaltaan Etelä-Savon maakuntaohjelmaa vuosina 2018 - 2021.

Suunnitelma on tehty osallistavalla prosessilla monialaisessa yhteistyössä eteläsavolaisten asiantuntijoiden kesken. Suunnitelma toteutettiin osana Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon -hanketta. Suunnitelman tekoa rahoitti Taiteen edistämiskeskus osana Opetus- ja kulttuuriministeriön Prosenttitaiteen periaatteen laajentamisen kärkihanketta.

Tutustu kulttuurihyvinvointisuunnitelmaan, jonka pysyvä paikka on verkossa https://www.esavo.fi/kulttuurihyvinvointi:

Lisätietoja antavat kehittämispäällikkö Heli Gynther, puh. 040 773 7285 ja kehittämispäällikkö Eveliina Pekkanen, 044 770 0591, (etunimi.sukunimi@esavo.fi).

Kommentteja ja palautteita Ilopillereitä ja kulttuurin kipinöitä -koulutuksista

Kommentteja ja palautteita Ilopillereitä ja kulttuurin kipinöitä -koulutuksista:

Helposti toteutettava idea ilman suurta ennakkosuunnittelua, hyvä keskustelun avaus
Tuli hyvä mieli, koska asukkaat lähtivät mielellään työskentelemään kuvien perusteella
Hyvää asiaa, tätä lisää enemmän alueelle
Tästä pidin erityisesti: asukkaiden kohtaamisesta, vuosien ideoiden vahvistamisesta
Lisää näitä!
Innostun tällaisista kuin tämä päivä oli
Rento ja selkeä esitystapa
Helppoja, käytäntöön vaivatta sovellettavia harjoitteita
Oli ilo huomata, kuinka runot voivat toimia keskustelun avaajana
Voimaannuin itse runoista ja itsessäni aukesi jotain.

Ilopillereitä ja kulttuurin kipinöitä

Sivulta löydät Essoten koulutushankkeen materiaalit, joita täydennämme sitä mukaa kuin koulutukset etenevät. Materiaaleiksi tulee kouluttajien tuottamaa taustatietoa, koulutuksen aikana tuotettuja kuvallisia ja kirjallisia materiaaleja sekä piloteissa tuotettuja osallistujien materiaaleja, esimerkiksi videoita. Alla on erillinen kuvaus koulutuksen sisällöistä ja aikatauluista. Koulutukset ovat olleet neljässä yksikössä Essoten toiminta-alueella:
 • Palvelutalo Ruskahovi (Mäntyharju) ke 18.10.2017 klo 12 - 16: muistokuva
 • Palvelutalo Vaarinsaari (Ristiina) ke 29.11.2017 klo 12 - 16: lauantaitanssit
 • Mikkelin jaksohoito Kyyhkylässä (Mikkeli) ke 10.1.2018 klo 12 - 16: runopaja
 • Päiväkeskus Kipinä (Mikkeli) to 21.2.2018 klo 8 - 12: voimapaikka
 • Mikkelin jaksohoito Kyyhkylässä to 15.3.2018 klo 13 - 16: keho
 • Mikkelin jaksohoito Kyyhkylässä to 24.5.2018 klo 13 - 16: liike
 • Mikkelin jaksohoito Kyyhkylässä ti 7.8.2018 klo 12 - 16: rytmipaja
 • Mikkelin jaksohoito Kyyhkylässä to 30.8.2018 klo 12 - 16: laulu
Koulutus on osa pienehköä hanketta, joka puolestaan on osa laajempaa maakunnallista Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon -hanketta, jota rahoittaa Taike hankkeesta Prosenttitaiteen periaatteen laajentaminen, joka puolestaan on opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallinen kärkihanke (ks. esim. Etelä-Savon maakuntaliiton sivun tiedotetta http://www.esavo.fi/hyvinvointia-kulttuurista-etela-savoon). Ilopillereitä ja kulttuurin kipinöitä -hankkeen päätoteuttaja on Essote ja sen kumppaneita ovat Etelä-Savon ELY-keskus ja Mikkelin kaupungin kulttuuritoimi. Prosenttitaiteen periaatteen laajentamisesta ks. esim. http://minedu.fi/prosenttiperiaate.

Ilopillereiden tavoitteena on saada Essoten pilottiyksiköihin kulttuurikummeja, jotka levittävät kulttuurin ja taiteen avulla hoitotyön käytäntöjä pilottikohteissa ja myös muuanne Essoten yksiköihin. Kulttuurikummin tavoitteena on toimia ikään kuin lähettiläänä hoitohenkilöstön, asukkaiden ja taiteen ja kulttuurin tekijöiden välillä. Tavoitteena on saada hoitohenkilöstön ja asukkaiden omat ideat kukoistukseen ja käytäntöön sekä sen jälkeen levitykseen laajemmalti. Tavoitteena on myös, että niiden avulla käynnistetään varsinaiset pilotit jokaisessa neljässä yksikössä eli Mikkelin jaksohoidossa, Päiväkeskus Kipinässä Mikkelissä ja palvelutaloissa Ruskahovissa Mäntyharjulla ja Vaarinsaaressa Ristiinassa.

Tässä yhteydessä kulttuurikummi tarkoittaa yksikön hoitohenkilöstössä nimettyjä työntekijöitä, joiden tehtävänä on erityisesti käyttää luovia menetelmiä hoitotyössä yhdessä työtovereiden, luovien alojen ja kulttuurin ammattilaisten ja vapaaehtoisten kanssa yhdessä. Käytännössä pilottiyksiköissä jokainen hoitohenkilöstössä voi olla kulttuurikummina, jolla on lupa ja oikeus tehdä hoitotyötä luovilla tavoilla.

Koulutuskokonaisuudesta vastaa Etelä-Savon ELY-keskus, joka valitsee taiteilijat, kulttuurintuottajat ym. asiantuntijat yhdessä hankkeen muiden toimijoiden kanssa kyselyjen vastausten perusteella. Tavoitteena on tuoda neljään koulutuspäivään kuhunkin vähintään yksi taiteenlaji, menetelmä tms., joka antaa eväitä kulttuurikummien käytännön hoitotyöhön ja menetelmien levitykseen. Menetelmien nimet ovat muistokuva, lauantaitanssit, runopaja ja voimapaikka sekä bonuksena keho ja liike, jotka ovat rakennetun ympäristön ja arkkitehtuurin, prosessidraaman, kirjallisuuden ja kuvataiteen sekä tanssin ja draaman sovelluksia tässä yhteydessä. Koulutuksen sisältö käynnistää kokeilut eli pilotit ja samalla myös kytkee ne neljän Essoten yksikön arkeen. Elokuussa 2018 saamme vielä ti 7.8. rytmipajan ja to 30.8. laulun toivotuista musiikin teemoista.

Pilottien avulla halutaan
- edistää kohderyhmän osallisuutta lisääviä toimintatapoja
- lisätä hoitohenkilökunnan aktiivisuutta ja osaamista ja tuoda kulttuurisia toimintatapoja arjen työhön vammais- ja vanhustenpalvelussa
- lisätä henkilökunnan työotteeseen osallistavana keinona erilaisia kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä menetelmiä hyödyntäen asiakkaiden omia voimavaroja
- antaa asiakkaille mahdollisuuden harrastaa kulttuuria ja niitä toimintoja, jotka ovat mahdollisesti olleet tärkeä osa elämää aikaisemmin, tai antaa heille mahdollisuuden aloittaa uusia harrastuksia
- antaa elämyksiä ja elämänlaatua lisääviä kokemuksia.

Vuoden 2017 alussa päivitetty Käypä hoito -suositus ottaa huomioon myös lääkkeettömän hoidon muistisairauksiin kuuluvien käytöshäiriöiden hoidossa. Lääkkeettömiksi hoitomuodoiksi suosituksessa katsotaan mm. musiikkiterapia sekä muut luovat toiminnat kuten musiikki, kuvataide, tanssi ja kädentaitojen harjoittaminen. Käypä hoito -suositusesimerkki: http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=kht00108&suositusid=hoi50044.

Lisää tietoa Ilopillereiden taustaksi esim. verkkosivulta Näkökulmia taiteen ja kulttuurin tutkituista vaikutuksista: https://www.sitra.fi/artikkelit/nakokulmia-taiteen-ja-kulttuurin-vaikutuksiin. Alla liitteistä voit ladata myös Taikusydämen ja Sitran julkaisemat tietokortit taiteen ja kulttuurin vaikutuksista sosiaaliseen hyvinvointiin ja terveyteen. Ota talteen ja hyödynnä hoitotyössä!

Itä-Suomen Hyvinvointivoimalassa on myös paljon tietoa kulttuurin hyvinvoinnin vaikutuksista ja käytännön toiminnasta tutkimustenkin kautta: http://www.hyvinvointivoimala.fi.  

Taikusydän: https://taikusydan.turkuamk.fi/
Taidetutka: http://taidetutka.fi
Laitinen, Liisa 2017: Vaikuttavaa? Taiteen hyvinvointivaikutusten tarkastelua. Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 46. 62 s. ISBN: 9789522166159, verkkojulkaisun ISBN: 9789522166166. Saatavissa osoitteesta https://bit.ly/2tutn2B.


Julkaisuja Ilopillereistä ja kulttuurin kipinöistä

Taiteen edistämiskeskuksen sivulla 100 minuuttia taidetta, julkaistu 17.1.2019: https://bit.ly/2tutn2B
Etelä-Savon ELY-keskuksen uutiskirjeessä 5/2018, julkaistu 6.11.2018: https://bit.ly/2RBcqhB
Etelä-Savon maakuntaliiton uutiskirjeessä Jousessa, julkaistu lokakuun lopussa 2018: https://bit.ly/2Sty72O
Etelä-Savon ELY-keskuksen
uutiskirjeessä 3/2018, julkaistu 15.5.2018: https://bit.ly/2scAjQN
Etelä-Savon kulttuurimakasiini -uutiskirjeessä 1/2018, julkaistu 20.4.2018: https://bit.ly/2HfdJS7
Juttu Essoten henkilöstölehti Laastarissa 2.3.2018: http://bit.ly/2CRcAJr
Juttu Länsi-Savon verkkolehdessä ja paperilehdessä 28.2.2018:
Juttu Taikusydämen uutiskirjeessä 14.2.2018: http://bit.ly/2BuklYB

Hankkeen yhteyshenkilö

Asumispalveluiden esimies Eija Piispa, Mikkelin jaksohoito Kyyhkylä, Essote
Puh. 044 794 4501
Sähköp. eija.piispa@essote.fi

Koulutuksista lisätietoa

Tuija Toivakainen
Puh. +358 29 502 4220, vaihde +358 29 502 4000
Sähköp. tuija.toivakainen@ely-keskus.fi
Johtava asiantuntija

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
https://twitter.com/EtelaSavonELY
www.ely-keskus.fi/etela-savo
https://peda.net/hankkeet/eejn
Twitter: @toivakainen

Videot
Muistokuva:


Muita linkkejä

Etelä-Savon kulttuurihyvintisuunnitelma 2019 - 2021: http://etelasavo.tjhosting.com/kokous/2018470-23-1.PDF

Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon -hanke
http://www.esavo.fi/hyvinvointia-kulttuurista-etela-savoon

Hyvä työelämä Etelä-Savossa
http://hyvatyoelama.fi/etelasavo/
https://www.facebook.com/hyvatyoelamaES/
https://twitter.com/HyvatyoelamaES
https://www.instagram.com/hyvatyoelama/
https://www.youtube.com/channel/UCynHVhg9t67MT3bwPkhbsPA

Käyntios. Jääkärinkatu 14, Mikkeli
Postios. PL 164, 50101 Mikkeli

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Essote: www.essote.fi
Twitter: https://twitter.com/etelasavonsote

Mikkelin kaupunki: www.mikkeli.fi

 • #mikkeli
 • #mikkelinkaupunki
 • #mikkelinkulttuuripalvelut

Etelä-Savon elinikäisen oppimisen ja nuorisotakuun strategiset tavoitteet 2017 - 2022: https://peda.net/hankkeet/eejn/eojnt22e

Etelä-Savon maakuntastrategia 2030: http://www.esavo.fi/maakuntastrategia

Liitteet:

Välitön osallistujapalaute yhteensä Ilopillereitä ja kulttuurin kipinöitä -koulutuksista 18.10.2017 - 30.8.2018
Avaimia omaan polkuun
Muokattu sisältö ja ohjelma tehtävineen, päivitetty 25.6.2018
Tuotekorttina Ilopillereitä ja kulttuurin kipinöitä -koulutus
Tietokortti: taiteen ja kulttuurin vaikutukset sosiaaliseen hyvinvointiin
Tietokortti: taiteen ja kulttuurin vaikutukset terveyteen

Kysely: Miten Ilopillereitä ja kulttuurin kipinöitä on vaikuttanut työhösi?

Hei, hyvä kulttuurikummi!

Olet osallistunut Ilopillereitä ja kulttuurin kipinöitä -koulutukseen tai koulutuksiin syksyn 2017 ja vuoden 2018 aikana. Pyytäisimme Sinua vastaamaan linkin kautta muutamaan kysymykseen, jotta saamme selville, mitä hanke ja koulutukset ovat vaikuttaneet hoitotyöhön. Kyselyyn vastaaminen vie vain hetken, mutta vastauksesi ovat sitäkin tärkeämpiä. Vastaukset ovat nimettömiä ja ne käsitellään luottamuksellisesti. Voit vastata 30.8. - 16.9.2018.

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/31C3537834D03A89

Kiitos jo etukäteen vastauksistasi!

Terveisin

Ilopillereitä ja kulttuurin kipinöitä -hankkeen ohjausryhmä