Elinikäinen oppiminen, ohjaus ja nuorisotakuu Etelä-Savossa

Ohjaamo-viikon logo.
Kutsu kuvana.

Ohjaamo-viikkoa vietetään 12.–16.2.2024

Valtakunnallista Ohjaamo-viikkoa vietetään tällä viikolla maanantaista perjantaihin (12.–16.2.). Vuoden 2024 teema: Ohjaamo on nuorten palvelu. Teemalla muistutetaan Ohjaamoiden toiminnan keskittyvän vain nuoriin.

Viikon aikana Etelä-Savon Ohjaamot julkaisevat some-tileillään aiheeseen liittyviä postauksia ja kutsuvat nuoria tapahtumiin. Luvassa on muun muassa tiistaina Mikkelissä Arki on draamaa ja Talousneuvola, keskiviikkona Pieksämäellä hyvinvointituokio sekä kahvia ja ystävänpäivän leivonnaisia, torstaina Savonlinnassa yrittäjyysvalmennusta ja perjantaina Mikkelissä sosiaaliohjaajan tapaamista.

Paikkakunnallamme Ohjaamo on auttanut monia nuoria arjen murheissa ja iloissa, kuten työelämään pääsyssä ja asunnon löytymisessä, kertoo Pieksämäen Ohjaamon päällikkö Seija Laitinen. Kattavilla palveluilla olemme vaikuttaneet konkreettisesti monen nuoren elämään, Laitinen jatkaa.

Lue koko uutinen Etelä-savon ELYn verkkosivulta!

Lausu: Nuorisotyön ja -politiikan ohjelman luonnos lausuntokierrokselle

Opetus- ja kulttuuriministeriö on yhteistyössä muiden keskeisten nuorisopolitiikkaa tekevien ministeriöiden kanssa valmistellut luonnoksen valtakunnalliseksi nuorisotyön ja –politiikan ohjelmaksi (VANUPO). VANUPO on nuorisolakiin perustuva, valtioneuvoston nelivuotiskausittain hyväksymä poikkihallinnollinen ohjelma, jonka tavoitteena on edistää nuorten kasvu- ja elinoloja.
Lausuntokierrokselle lähetetty ohjelmaluonnos kattaa vuodet 2024-2027 ja se on järjestyksessään kolmas ohjelma. Ministeriö toivoo lausuntokierroksen avulla saavansa uusia ja toteuttamiskelpoisia ehdotuksia ohjelman lopullisen version valmistelemiseksi. Ohjelmaluonnoksesta voi lausua Lausuntopalvelu.fi-palvelussa 26.1.2024 asti. Ohjelmaluonnosta on valmisteltu hallituksen lasten, nuorten ja perheiden ministerityöryhmän antamien suuntaviivojen mukaisesti. Lopullinen ohjelma hyväksytään valtioneuvoston periaatepäätöksenä.

Ohjelman valmistelua johtaneen liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvistin mukaan ohjelmassa kulloinenkin hallitus määrittelee nuorisotyön ja nuorisopolitiikan tavoitteensa sekä toimenpiteensä tavoitteiden saavuttamiseksi. Ohjelma myös linjaa nuorisotyötä ja sen tukemista, mukaan lukien ohjelmakaudelle valittavien nuorisoalan valtakunnallisten osaamiskeskusten painopisteitä sekä asettaa Suomen kansalliset tavoitteet nuorisoalan eurooppalaiselle ja kansainväliselle toiminnalle. Ohjelmaluonnoksen mukaisesti valtakunnallinen ohjelma kattaa kaikki nuorisolain tarkoittamat alle 29-vuotiaat nuoret. Ohjelman painopisteet kuitenkin kohdistuvat erityisesti nuoruuden ydinalueeseen, eli noin 12–25-vuotiaiden nuorten kasvu- ja elinolojen kehittämiseen.

Bergqvistin mukaan ohjelma toteuttaa osaltaan hallitusohjelman linjausta, jonka mukaan ”hallitus laatii laaja-alaisen toimenpideohjelman nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi, hyvinvointivajeen ja mielenterveyden ongelmien paikkaamiseksi”. Ohjelman keskeisiä nuorisopoliittisia painopisteitä ovat nuoren hyvinvointi sekä koulutuksessa että vapaa-ajalla, nuoren mielen hyvinvoinnin tukeminen ja nuorten turvallisuuden tunteen parantaminen.

Ohjelman valmistelun alussa opetus- ja kulttuuriministeriö kuuli yli 7000 eri puolilla Suomea asuvaa nuorta heidän mielestään tärkeimmistä ratkaisuja vaativista yhteiskunnallisista haasteista ja heille hyvinvointia tuottavista asioista. Kyselyn vastauksissa ilmastonmuutos, nuorten syrjäytyminen sekä maailmanpoliittinen tilanne nousivat nuorten mielestä tärkeimmiksi ratkaistaviksi haasteiksi Suomessa.

Nuoret näkivät myös tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden sekä nuorten mielenterveyskriisin tärkeinä haasteina, jotka täytyy ratkaista. Enemmistö nuorista nosti hyvän terveyden neljän hyvinvointia eniten tuovan asian joukkoon. Nuorten maailmassa myös perhe ja läheiset, harrastukset tai vapaa-ajanviettomahdollisuudet, ystävät sekä se, ettei ole huolta rahasta nousivat toistuviksi hyvinvointia tuoviksi asioiksi.

Lausuntopalvelu — siirry lausuntopyyntöön: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation…

Lisätietoja
Johtaja Henni Axelin puh. 0295 330 205
Erikoissuunnittelija Mikko Cortés Téllez puh. 0295330080
Neuvotteleva virkamies Sanna Puura puh. 0295330128
Kuva: Pixabay
Vaaka.

Euroopan osaamisen teemavuosi jatkuu 8.5.2024 saakka

Euroopan osaamisen teemavuosi jatkuu 8.5.2024 saakka. Vielä on siis paljon aikaa nostaa esiin sitä moninaista ja edistyksellistä työikäisten osaamisen hyväksi tehtävää työtä, mitä olemme tukemassa. Teemavuoden kampanjasivusto on avattu osoitteessa https://osaamisenvuosi.fi/, tältä sivustolta löytyvät kaikki tärkeimmät nostot! Tässä Sinulle myös Cedefopin tekemä hauska osaamisaiheinen joulukalenteri, teemavuoden hengessä.  

Vuoden 2024 ohjausalan iso tapahtuma IAEVG:n kansainvälinen konferenssissa on Jyväskylässä 12. - 14.11.2024, joka onkin varmasti ohjausalan vuoden päätapahtuma! Lisätietoa hankkeista ELO-torilta, konferenessista IAEVG:n sivuilta

**
TEM on julkaissut uuden verkkosivuston osaamisenvuosi.fi. Siihen kootaan teemavuoden tekoja, jotta alueemme toimijoidenkin tekemiset pääsevät esiin! Vinkki: Lisää tilaisuutesi (Submit your event here) eurooppalaiseen teemavuoden tapahtumakarttaan. Verkkosivustolla koostetaan myös some-sisältöjä tunnisteella #OsaamisenVuosi

Mikä Osaamisen teemavuosi?
Euroopan osaamisen teemavuotta vietetään 9.5.2023 – 8.5.2024. Euroopassa vuoden tavoitteena on panostaa erityisesti työikäisten koulutusmahdollisuuksiin ja osaamisen kehittämiseen sekä varmistaa, että osaaminen vastaa työmarkkinoiden tarpeisiin. Suomessa vuoden keskeiset teemat ovat työikäisten kaiken osaamisen tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen, jatkuvan oppimisen edistäminen ja osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen. Elinikäinen ohjaus, maahanmuutto ja tuore tutkimustieto tarjoavat tärkeää tukea teemavuoden toteuttamiseen. Teemavuotta koordinoivat työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Työ- ja elinkeinoministeriö – Ministry of Economic Affairs and Employment (Finland)
Opetus- ja kulttuuriministeriö/Undervisnings- och kulturministeriet/Ministry of Education & Culture
#OsaamisenVuosi

Logo.

Vanhoja uutisia

Uutinen: Kyselyssä jatkuva oppiminen koetaan tärkeäksi, mutta uuden oppimisen mahdollisuuksissa on parannettavaa

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on julkaissut tulokset 10.1.2023 kysely- ja haastattelututkimuksista, joissa selvitettiin, mitä työikäiset ajattelevat jatkuvasta oppimisesta. Tutkimukset on toteuttanut Kantar Public.

Jotpan uutisesta saat tarkemmin tietoa kyselyn tuloksista: Linkki uutiseen (jotpa.fi)

Kyselyn tuloksia tiiviisti:

* Yli 80 prosenttia suomalaisista pitää uuden oppimista tärkeänä.
* Lähes 60 prosenttia on tyytyväisiä tämänhetkisiin koulutusmahdollisuuksiinsa.
* Kouluttautuminen koetaan varsin hyödylliseksi.
* Jopa 44 prosenttia vastaajista kertoo, että olisi halunnut kouluttautua pidemmälle.
* Noin 75 prosenttia työssä olevista kokee, että oma osaaminen on riittävää nykyiseen työhön nähden.
* Koetuilla oppimisvaikeuksilla on tutkimuksen mukaan yhteys moniin asioihin.
* Koetut oppimisvaikeudet ovat tutkimustulosten mukaan yhteydessä muun muassa siihen, kuinka omaan osaamiseen ja oppimiseen suhtaudutaan.
* Noin puolet vastaajista kertoo olevansa tyytyväisiä uraansa ja kokee uransa innostavana.

Koulutus- ja osaamistaso nousuun 2030 Etelä-Savossa

Pääkuva kokonaisuudesta koulutus- ja osaamistason nostosta Etelä-Savossa 2030.
Etelä-Savossa tavoitteemme on nostaa koulutus- ja osaamistasoa vuoteen 2030 mennessä. Strategiakuvan yksityiskohtia vielä muokataan. Kevätkaudella 2023 sovimme käytännön tekoja yhteisiin tavoitteisiin pääsemiseksi. Sivulla on luonnosteltu tarkemmin, millaisia todentamistapoja siihen voisimme käyttää. Lue ja katso lisää: https://peda.net/hankkeet/eejn/eojnt22e/koulutus-ja-osaamistaso-nousuun-2030-etela-savossa
Savostamon etusivu.

Savostamo

Opiskele Etelä-Savossa, se voi muuttaa elämäsi!

READY...STUDY...GO!

Savostamo (savostamo.fi)

Savostamo tarjoilee kattauksen Etelä-Savon huippukoulutuksia sekä ideoita itsesi kehittämiseen. Tutustu koulutuksiin, joiden kautta voit työllistyä nopeasti, opiskele ja harrasta omaksi iloksi tai ota suunta tulevaisuuden työhön.

Opinnäytetyö Parasta Itää! -teemasta!

Heidi Hartikaisen opinnäytetyö Parasta Itää! -teemassa ekosysteemin kehittämisestä on julkaistu!

Hartikainen, Heidi 2022: PARASTA ITÄÄ!: rakenteita, työtapoja ja menestystekijöitä ekosysteemin kehittämiseen. Opinnäytetyö. Savonia-ammattikorkeakoulu.


Julkaisun pysyvä osoite Parasta Itää! -opinnäytetyö (https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202203233914)

Tiivistetty pdf-esitys sivullamme: Kirjallisuutta (peda.net)

Opinnäytetyön tuloksia tiiviisti

Opinnäytetyön tulosten mukaan ekosysteemin kannalta tärkeää on, että sen muodostaa monipuolinen, toisiaan täydentävä ja tasapainoinen toimijajoukko, jonka välisillä vuorovaikutusmalleilla on suurempi merkitys kuin yksittäisten toimijoiden ominaisuuksilla tai käyttäytymisellä. Ekosysteemin toimintaa voi tukea monenlaisilla käytännöillä, työtavoilla ja yhteistyörakenteilla. Niiden valinnassa tulee huomioida ekosysteemin kulloinenkin kehitysvaihe, laajuus ja tavoitteet. Lisäksi yhteistyön edellytyksiä ovat todellinen tarve, yhteinen tavoite ja visio, motivaatio, sitoutuminen ja keskinäinen luottamus. Johtopäätöksenä voi todeta, että vaikka ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa organisoida ekosysteemin toimintaa, tulokset ohjaavat kiinnittämään huomiota edellä mainittuihin ekosysteemin kannalta merkittäviin näkökulmiin.

Jatkotutkimusaiheiksi ehdotetaan PARASTA ITÄÄ! -ohjelman hyvinvointi- ja kustannusvaikutuksia sekä empiiristä tutkimusta systeemisen muutoksen toteuttamisesta yksilöiden, yhteisöjen ja johtamisen näkökulmista.

Sitran seitsemän suositusta kohti elinikäisen oppimisen Suomea

Viilailun sijaan tarvitaan ajattelun, johtamisen ja rakenteiden kokonaisvaltaista uudistusta. Näin rakennetaan elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia suomalaisille. Ajattelun keskiöön tulee asettaa yksilö.

Lue kokonaan Sitran uutinen, jossa myös linkit julkaisuun ja muihin kohteisiin!

Seitsemän suositusta kohti elinikäisen oppimisen Suomea
  1. Kokonaisvaltainen johtaminen. Ajatusten törmäytys. Yksilö ajattelun keskiöön. Elinikäisen oppimisen tarkastelu edellyttää kokonaisvaltaista johtamista, jossa ajattelumalleja uudistetaan törmäyttämällä ja ajattelun keskiöön asetetaan yksilö.
  2. Strategia yhdessä. Se, että keskeiset toimijat asettavat strategiset tavoitteet yhdessä, antaa toiminnalle yhteisen suunnan sekä alueille ja oppilaitoksille aiempaa suuremman strategisen vapauden. Johtamisessa tulee siirtyä hierakkisesta verkostomaiseen johtamismalliin.
  3. Poliittinen yhteisymmärrys yli hallituskausien. Lisätään poliittista yhteisymmärrystä pitkän aikavälin investointien tuotoista osaamisen kehittämisessä. Ilmiöpohjaista budjetointia on edistettävä tavoitteellisesti.
  4. Tarpeisiin vastaaminen. Yritysten ja koulutusalan toimijoiden välisen kehittämistyön punaiseksi langaksi on otettava todellisiin tarpeisiin vastaaminen.
  5. Osaamisen ekosysteemit. Toimijat kehittävät tavoitteellisia osaamisen uudistumisen verkostoja, joissa ratkaisuja etsitään kokeillen. Julkisten toimijoiden kannattaa tukea uudenlaisten ekosysteemien ja osaamiskeskittymien syntymistä.
  6. Laadukas tieto. Elinikäisen oppimisen toimijat tuottavat ja hyödyntävät laadukasta tietoa sekä tulkitsevat sitä yhdessä. Viranomaisdataa ja avointa dataa tulee tuoda yhteisille alustoille ja tekoälyn hyödyntämistapoja kehittää yli hallinnonalojen.
  7. Tiedolla johtamisen toimintamalli. Rakennetaan ja otetaan käyttöön laaja-alainen ja eri toimijat mukaan ottava tiedolla johtamisen toimintamalli.

Osaamisen aika -podcastit

Miten osaaminen näkyväksi?

Sitran artikkelissa kootaan vuoden 2021 päätteeksi, miten yhdessä 350 toimijan voimin herätimme suomalaisia huomaamaan osaamistaan Osaaminen näkyviin -viikoilla.

Ensisijainen Sitran tavoite oli kannustaa laajasti erilaisia työikäisiä suomalaisia huomaamaan monenlaista osaamistaan myönteisessä valossa. Pyrimme saamaan ison kirjon toimijoita mukaan mahdollisimman erilaisten ihmisten saavuttamiseksi. Lisäksi halusimme herättää keskustelua osaamisen tunnistamisen merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille, työllisyydelle, kilpailukyvylle, osallisuudelle ja sivistykselle.

Sitra järjesti Osaaminen näkyviin -viikot 30.8. - 12.9.2021. Niitä suunnittelivat yhteistyössä Osaamisen aika -projektitiimin kanssa Kansalaisopistojen liitto KoL ja Opintokeskus Sivis. Viikkojen ohjelmaa toteutti yli 350 erilaista yritystä, työelämän ja vapaa-ajan järjestöä, oppilaitosta, kansalais- ja työväenopistoa, työeläkeyhtiötä, julkisen hallinnon organisaatiota ja hanketta. Kukin taho innosti omia kohderyhmiään – asiakkaita, henkilöstöä, opiskelijoita ja jäseniä – eri keinoin huomaamaan omaa osaamista yhteisten periaatteiden mukaisesti. Sitra toimi koollekutsujana ja koordinoi kokonaisuutta.

Lue koko juttu tuloksineen ensimmäisen linkin kautta Sitran sivulta!

Sitra: Miten osaajat liikkuvat alueilla? -julkistus

Sitran julkistustilaisuus ke 27.10.2021 klo 9 - 10:30 Miten osaajat liikkuvat alueilla?

Minne koulutetut osaajat sijoittuvat? Miten he liikkuvat alueiden välillä?

Minne vastavalmistuneet sijoittuvat työmarkkinoilla? Mitkä alueet vetävät puoleensa ammatillisen toisen asteen, ammattikorkeakoulutuksen ja yliopistotutkinnon suorittaneita? Mihin koulutettujen muuttoliike suuntautuu? Miten voisimme ennakoida osaajien riittävyyttä eri puolilla Suomea ja toimia kestävän tulevaisuuden eteen?

Esiteltävä aineisto luo kokonaiskuvan vastavalmistuneiden sijoittumisesta työmarkkinoille ja koulutettujen osaajien liikkuvuudesta alueiden välillä.

Tilaisuus tarjoaa tietoa ajankohtaiseen keskusteluun työpaikkojen ja osaavan työvoiman alueellisesta kohtaamisesta.

Tilaisuudessa julkaistavat sisällöt:

Selvitys on jatkoa Sitran 2020 julkaisemalle Mille väestölle? -selvitykselle ja verkkopalvelulle, jossa voit tutkia eri alueiden väestön ja sen ikäjakauman kehittymistä 2040-luvulle asti: www.sitra.fi/millevaestolle - löydät sivulta myös linkin laajaan verkkopalveluun.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä