Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Paikallinen tarkennus

Koko koulun henkilökunta osallistuu kasvattamiseen ja ohjaamiseen. Digitaaliset oppimisympäristöt ja -välineet taataan tasa-arvoisesti kaikille. Mahdollistetaan retkien, tutustumiskäyntien ja liikuntamahdollisuuksien toteutuminen kaikille. Kiusaamiseen, väkivaltaan, rasismiin ja syrjintään pidetään nollatoleranssi.

Yhdenvertainen kohtelu

Oppiva yhteisö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Yhteisön jäsenet tulevat kohdatuiksi ja kohdelluiksi samanarvoisina riippumatta mistään henkilöön liittyvästä tekijästä. Samanarvoisuus ei merkitse samanlaisuutta. Yhdenvertainen kohtelu edellyttää sekä perusoikeuksien ja osallistumisen mahdollisuuksien turvaamista kaikille että yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista.

Tasa-arvon huomioiminen käytännössä

Peruskouluaikana oppilaiden käsitys omasta sukupuoli-identiteetistä ja seksuaalisuudesta kehittyy. Oppiva yhteisö edistää arvoillaan ja käytänteillään sukupuolten tasa-arvoa ja tukee oppilaita oman identiteetin rakentumisessa. Opetus on lähestymistavaltaan sukupuolitietoista. Yhteisö rohkaisee oppilaita tunnistamaan omat mahdollisuutensa sekä suhtautumaan eri oppiaineisiin, tekemään valintoja ja sitoutumaan opiskeluun ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja. Oppimisympäristöjä, työtapoja ja opetusmateriaaleja valitsemalla ja kehittämällä luodaan näkyvyyttä inhimillisen moninaisuuden arvostamiselle.