Hyvinvointi ja turvallinen arki

Paikallinen tarkennus

Hyvä työilmapiiri muodostuu opettajien ja koko kouluyhteisön välisestä vuorovaikutuksesta ja kunnioituksesta heijastuen myös oppilaiden hyvinvointiin. Järkevät ryhmäkoot luovat turvallisuutta ja hyvinvointia, ja ryhmiä suunnitellessa tulee ottaa huomioon myös erityistapaukset. Kiinnitetään huomiota ryhmäyttämiseen nivelvaiheissa -erityisesti viidennellä luokalla. Järjestetään säännöllisesti pelastautumisharjoituksia kouluilla ja mahdollisuuksien mukaan ensiapukoulutusta henkilökunnalle.

Kokonaisvaltainen hyvinvointi

Oppivan yhteisön käytännöt edistävät hyvinvointia ja turvallisuutta ja luovat siten edellytyksiä oppimiselle. Nämä näkökulmat ulottuvat kaikkeen koulutyöhön ja ohjaavat jokaisen työskentelyä. Toiminnassa otetaan huomioon yhteisön jäsenten yksilöllisyys ja tasa-arvoisuus sekä yhteisön tarpeet. Koulun käytännöt ovat joustavia ja mahdollistavat monipuolisen toiminnan. Liikkuminen sekä mielen hyvinvointia edistävät yhteiset toiminnat ovat luonteva osa jokaista koulupäivää. Yhteisöllinen oppilashuolto on tärkeä osa toimintakulttuuria.

Koulun ilmapiirin vaikutus hyvinvointiin

Oppilailla on yhdenvertainen mahdollisuus saada ohjausta sekä tukea kehitykseensä ja oppimiseensa sekä yksilöinä että ryhmän jäseninä. Yhteisössä arvostetaan hyväntahtoisuutta ja ystävällisyyttä. Kiusaamista, väkivaltaa, rasismia tai muuta syrjintää ei hyväksytä ja epäasialliseen käytökseen puututaan. Koulutyössä pyritään arjen ennakoitavuuteen ja kiireettömyyteen. Kuulluksi tuleminen ja oikeudenmukaisuuden kokemus rakentavat luottamusta. Rauhallinen ja hyväksyvä ilmapiiri, hyvät sosiaaliset suhteet sekä ympäristön viihtyisyys edistävät työrauhaa.