Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely

Paikallinen tarkennus

Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely Vetelin kunnan perusopetuksen toimintakulttuurissa perustuu suunnitelmallisuuteen. Vuosittaiset painopisteet yksityiskohtineen määritellään tarkemmin kunkin koulun lukuvuosisuunnitelmassa. Tiedostetaan paikalliset sidosryhmät ja toimitaan luontevasti vuorovaikutuksessa niiden kanssa mahdollisuuksien mukaan, mikä tukee aikuisten, lasten ja sidosryhmien yhteistyötaitojen oppimista.

Oppiva yhteisö

Vuorovaikutus, yhteistyö ja monipuolinen työskentely ovat yhteisön kaikkien jäsenten oppimista ja hyvinvointia edistäviä tekijöitä. Oppiva yhteisö tunnistaa oppimisen ja tiedon rakentumisen moninaisuuden ja toimii joustavasti. Se rohkaisee kokeilemiseen ja antaa tilaa eri ikäkausille ja oppijoille tunnusomaiselle toiminnallisuudelle, luovalle työskentelylle, liikkumiselle, leikille ja elämyksille.

Monipuoliset työtavat

Koulutyössä hyödynnetään suunnitelmallisesti eri työtapoja ja oppimisympäristöjä ja työskentelyä pyritään säännöllisesti viemään ulos luokkahuoneesta. Luodaan mahdollisuuksia projektimaiseen työskentelyyn ja kokonaisuuksien opiskeluun sekä yhteistyöhön koulun sisällä ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Koulun aikuisten keskinäinen yhteistyö sekä vuorovaikutus ympäröivän yhteiskunnan kanssa tukevat oppilaiden kasvua hyvään vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Yhdessä tekeminen edistää oman erityislaadun tunnistamista ja taitoa työskennellä rakentavasti monenlaisten ihmisten kanssa. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään edistämään vuorovaikutusta sekä työskentelyn moniaistisuutta ja monikanavaisuutta.